Niekorzystne rozporządzenie mieniem
Pobierz 103.27 Kb.
NazwaNiekorzystne rozporządzenie mieniem
strona1/10
Data konwersji17.12.2012
Rozmiar103.27 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Niekorzystne rozporządzenie mieniem...

Aneta Natalia Preibisz

Niekorzystne rozporządzenie mieniem jako znamię oszustwa (art. 286 § 1 k.k.)

1. Wykładnia znamienia rozporządzenia

W związku z wykładnią znamienia rozporządzenia z art. 286 § 1 k.k. pojawia się problem tego, czy znaczenie tego terminu ma charakter autonomiczny – tj. właściwy tylko dla prawa karnego, czy też formułując definicję tego pojęcia prawnego należy posłużyć się zasadami wykładni systemowej, tzn. odwołującej się do znaczenia tego terminu w innych gałęziach prawa, mieszczących się w ramach prawa przedmiotowego obowiązującego w Polsce.

Orzecznictwo nie zajmuje się analizowanym w tym miejscu pojęciem, piśmiennictwo nie poświęca również jego wykładni zbyt wiele uwagi. Jednak poddając analizie te skąpe źródła, należy stwierdzić, że polskie piśmiennictwo słania się ku autonomicznej wykładni tego znamienia. Można w zasadzie bowiem stwierdzić, iż przedstawiciele polskiej doktryny prawa karnego nie utożsamiają rozporządzenia z art. 286 § 1 k.k. z terminem prawa cywilnego – czynności rozporządzające. Analizowane natomiast znamię zgodnie ujmuje się szerzej.

W okresie międzywojennym orzecznictwo wyraźnie miało trudności, jeżeli idzie o ustalenie granic tego znamienia. Nie do przyjęcia jest obecnie, zwłaszcza w dobie silnie rozwiniętego obrotu gospodarczego, orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 6 lutego 1934 roku1, w którym stwierdza on, że „przez rozporządzenie mieniem należy rozumieć każdą czynność, która wywołuje ten skutek, iż posiadacz mienia (bez względu na to, czy mieniem jest rzecz, czy prawo) mienie to traci, a przeto przyjęcie przez pokrzywdzonego fałszowanych weksli na pokrycie roszczenia, służącego mu z tytułu dostarczenia towaru, stanowi niekorzystne rozporządzenie mieniem ze strony pokrzywdzonego tym prawem majątkowym, jakie mu służyło w stosunku do oskarżonego”2. Szerzej analizowane w tym miejscu znamię zinterpretował Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 lutego 1934 roku3. Z uzasadnienia do tego wyroku wynika, że rozporządzenie mieniem może polegać również na zabezpieczeniu spornej, a więc wątpliwej pretensji4. Jeszcze szerzej analizowane znamię ujął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 lipca 1937 roku, przyjmując, że „niekorzystny charakter rozporządzenia mieniem przy pożyczce polegać może nie tylko na zupełnej niemożności ściągnięcia pożyczonej sumy, lecz także na zatajonych przez biorącego, a nieprzewidzianych przez udzielającego pożyczkę okolicznościach utrudniających jej ściągnięcie, zmniejszających szanse zaspokojenia należności, bądź nawet tylko powodujących zwłokę”5. Zatem już w okresie międzywojennym orzecznictwo polskie poczęło interpretować rozporządzenie nie tylko jako wyzbycie się określonego prawa lub rzeczy, ale również jako każdą czynność prawną powodującą taki stan majątku pokrzywdzonego, że charakteryzuje się on jakimkolwiek uszczerbkiem6.

Współczesne piśmiennictwo proponuje pod pojęciem „rozporządzenia” rozumieć „wszystkie czynności prowadzące do zmiany we władaniu mieniem (...). Niekorzystne rozporządzenie mieniem może nastąpić w formie przewidzianej w prawie cywilnym, a więc poprzez wszelkie rodzaje umów przenoszących własność, zobowiązujących do określonych działań pokrzywdzonego itp. Rozporządzenie polegać może także na dokonaniu czynności regulowanej przez inne działy prawa, np. na wydaniu dyspozycji zapłaty wynagrodzenia za pracę czy zawarcia umowy ubezpieczenia nie istniejącego przedmiotu lub przedmiotu istniejącego, lecz o znacznie niższej niż określona w umowie wartości”7. Tego rodzaju konstatacja wynika również z monografii J. Bednarzaka8. Zdaniem tegoż autora rozporządzenie mieniem będą stanowiły czynności prawne z zakresu prawa cywilnego, które autor klasyfikuje z uwagi na kryterium przedmiotu rozporządzenia. Jeżeli idzie o czynności prawne dotyczące prawa własności, to wśród nich J. Bednarzak wymienia umowę sprzedaży, zamiany, darowizny, ale także wszelkie zobowiązania do przeniesienia własności, mające różne źródła – np. w bezpodstawnym wzbogaceniu lub w innym zdarzeniu, zrzeczenie się nieruchomości, porzucenie rzeczy ruchomej z zamiarem zrzeczenia się jej własności, ustanowienie współwłasności i jej zniesienie, przeniesienie posiadania, każde zrzeczenie się roszczenia o przywrócenie stanu zgodnego z prawem (zrzeczenie się roszczenia o wydanie rzeczy, o przywrócenie poprzedniego stanu posiadania, o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, o zwrot pożytków, o naprawienie szkody z powodu pogorszenia lub utraty rzeczy, o zwrot nakładów).

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Niekorzystne rozporządzenie mieniem iconŚwiadczenie usług a rozporządzenie mieniem…

Niekorzystne rozporządzenie mieniem iconNiekorzystne dla Polski głosowanie w komisji pe ws emisji co2

Niekorzystne rozporządzenie mieniem iconAktywnośĆ ruchowa w terenie jako środek zaradczy na niekorzystne zmiany cywilizacyjne

Niekorzystne rozporządzenie mieniem iconDS. gospodarki gruntami I mieniem komunalnym

Niekorzystne rozporządzenie mieniem iconGłówny Specjalista w Wydziale Gospodarki Mieniem

Niekorzystne rozporządzenie mieniem iconZależności między organizmami dzielimy na: ●korzystne -promensalizm -protokooperacja -mutualizm ●niekorzystne -konkurencje -drapieżnictwo -pasożytnictwo

Niekorzystne rozporządzenie mieniem iconRegulamin organizacyjny zakładu gospodarowania mieniem komunalnym

Niekorzystne rozporządzenie mieniem iconInstytucje gospodarujące mieniem państwowym uprawnienia ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa ustawa

Niekorzystne rozporządzenie mieniem icon1 Prawo podmiotowe o charakterze bezwzględnym lub względnym związane z uprawnieniem o władanie rzeczą lub mieniem nie będącym rzeczą ale traktowanym tak jakby

Niekorzystne rozporządzenie mieniem iconUwaga- będzie nowe rozporządzenie od 1 września 2009. Rozporządzenie

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom