Konspekt katechezy dla klas I-III szkoły podstawowej
Pobierz 300.72 Kb.
NazwaKonspekt katechezy dla klas I-III szkoły podstawowej
strona2/6
Data konwersji11.09.2012
Rozmiar300.72 Kb.
TypKonspekt
1   2   3   4   5   6

JAN PAWEŁ II - PAPIEŻ WOLNOŚCI

Konspekt katechezy dla klas IV - VI szkoły podstawowej


1. CEL KATECHEZY:

 • poznanie stanowiska Jana Pawła II wobec problemów wolności oraz Jego roli w kształtowaniu ludzkich sumień;

 • uświadomienie uczniom wartości wolności oraz kształtowanie wrażliwości na los ludzi jej pozbawionych;

 • kształcenie odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka;

 • przybliżenie uczniom autorytetu Papieża Jana Pawła II;

 • kształtowanie bądź pogłębianie umiejętności pracy w grupach oraz pracy z tekstem;

 • pokazanie uczniom możliwości kształcenia własnych sumień w oparciu o wskazania papieża Jana Pawła II.


2. SŁOWA KLUCZE:

Jan Paweł II, wolność, zadania


3. UWAGI METODYCZNE:

 1. pomoce dydaktyczne:

zdjęcie Jana Pawła II całującego ziemię, po przybyciu do kraju, w którym miał się

spotkać z wiernymi, fragmenty wypowiedzi papieża Jana Pawła II.

 1. metody:

pogadanka połączona z rozmową kierowaną, słoneczko, praca z tekstem.

 1. literatura i środki audiowizualne:

 • Jan Paweł II, Musicie od siebie wymagać, Poznań 1984.

 • Jan Paweł II, Wy jesteście moją nadzieją, Warszawa 1991.


4. PLAN KATECHEZY:


Wstęp

 1. Modlitwa

2. Pogadanka wstępna o osobie Jana Pawła II

- czas ok. 10 min.


Rozwinięcie

 1. Pogadanka o wolności i tworzenie „słoneczka” wokół słowa „wolność.”

 2. Praca w grupach: analiza tekstów Jana Pawła II o wolności.

 3. Przedstawiciele grup prezentują efekty wspólnej pracy

- czas ok. 25 min.


Zakończenie

 1. Wykład: Papież Jan Paweł II o prawdziwej wolności.

 2. Powierzenie zadania domowego

- czas ok. 10 min.


5. PRZEBIEG KATECHEZY:


Wstęp

1. Na dzisiejszej katechezie podejmiemy trudny temat, temat wolności. Przewodnikiem będzie sam papież Jan Paweł II.


2. Katecheta pokazuje uczniom zdjęcie papieża Jana Pawła II całującego ziemię po przybyciu do kraju, w którym miał się spotkać z jego mieszkańcami i przeprowadza z uczniami rozmowę w celu zorientowania się, co uczniowie wiedzą na dany temat.

 • Kogo przedstawia to zdjęcie?

 • Jak myślicie, dlaczego papież Jan Paweł II w taki sposób witał ziemię, do której przybywał?


Rozwinięcie

1. W temacie katechezy mamy określenie PAPIEŻ WOLNOŚCI

 • Czy moglibyście określić, czym jest wolność?

 • Co to znaczy być wolnym?

 • Co jest zaprzeczeniem wolności?

 • Czym jest wolność dla chrześcijan?


2. Może ktoś napisze na środku tablicy słowo WOLNOŚĆ

 • W jakich kategoriach, sytuacjach możemy mówić o wolności?


3. Uczniowie w kształcie promieni słoneczka dopisują do słowa WOLNOŚĆ jej rodzaje.


4. Następnie katecheta dzieli klasę na grupy. Uczniowie otrzymują teksty zawierające fragmenty wypowiedzi Jana Pawła II na temat wolności i próbują określić, o jakiej wolności mówi Papież.


Teksty do pracy w grupach:

Gr. I

„...racją bytu państwa jest suwerenność społeczeństwa, Narodu, Ojczyzny./.../dla całego naszego pokolenia tak straszliwym wstrząsem była ostatnia wojna światowa i przeżyta w Polsce okupacja. 35 lat temu wojna ta zakończyła się na wszystkich frontach. Rozpoczął się wraz z tym momentem nowy okres w dziejach naszej Ojczyzny. Nie możemy jednak zapomnieć ofiary życia tylu Polaków i Polek. Nie możemy też zapomnieć bohaterstwa żołnierza polskiego, który walczył na wszystkich frontach świata „za wolność naszą i waszą.”

Warszawa, 2 czerwca 1979, spotkanie z władzami państwowymi.


Gr. II

„Państwo, jako wyraz suwerenności, samostanowienia poszczególnych ludów i narodów, jest prawidłowym urzeczywistnieniem porządku społecznego- i na tym też polega jego moralny autorytet. Jako syn Narodu o tysiącletniej kulturze, który przez całe stulecia pozbawiony był niepodległości państwowej, wiem z doświadczenia, jak wielkie jest znaczenie tej zasady.”

Jasna Góra, 5 czerwca 1979, spotkanie Konferencji Episkopatu Polski.


Gr. III

„Człowiek jest wolny. Człowiek może powiedzieć Chrystusowi: nie. Ale pytanie zasadnicze: czy wolno? I w imię czego „wolno”? Jaki argument rozumu, jaką wartość woli i serca można przedłożyć sobie samemu i bliźnim, i rodakom, i Narodowi, ażeby odrzucić, ażeby powiedzieć „nie” temu, czym wszyscy żyliśmy przez tysiąc lat?! Temu, co stworzyło podstawę naszej tożsamości i zawsze ją stanowiło.”

Kraków, 10 czerwca 1979, Msza św. na Błoniach.


Gr. IV

„ Jako synowie Boga nie możemy być niewolnikami. Nasze synostwo Boże niesie w sobie dziedzictwo wolności. /.../ Wolność jest dana człowiekowi od Boga jako miara jego godności. Jednakże jest mu ona jednocześnie zadana. /.../ Wolności bowiem człowiek może używać dobrze lub źle. Może przez nią budować lub niszczyć. Zawiera się w jasnogórskiej ewangelizacji wezwanie do dziedzictwa synów Bożych. Wezwanie do życia w wolności. Do czynienia dobrego użytku z wolności. Do budowania a nie do niszczenia.”

/.../ „Iluż w ciągu tych sześciu wieków przeszło przez jasnogórskie sanktuarium pielgrzymów? Iluż tutaj sie nawróciło, przechodząc od złego do dobrego użycia swojej wolności? Iluż odzyskało prawdziwą godność przybranych synów Bożych?”

Częstochowa, 19 czerwca 1983, Msza św. na Jasnej Górze.


Gr. V

„ Więź między pracą a sensem ludzkiej egzystencji świadczy zawsze o tym, że człowiek nie uległ alienacji z powodu swej pracy, że nie został zniewolony. Przeciwnie, więź ta potwierdza, że praca stała się sojusznikiem jego człowieczeństwa, że pomaga mu żyć w prawdzie i wolności: wolności budowanej na prawdzie, która mu pozwala prowadzić życie w pełni godne człowieka.”

Genewa 15 czerwca 1982, słowa skierowane do Międzynarodowej Organizacji Pracy.


Gr. VI

„Człowiek jest powołany do odnoszenia zwycięstwa w Jezusie Chrystusie. Jest to zwycięstwo nad grzechem, nad „starym człowiekiem”, który tkwi głęboko w każdym z nas, „Przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami...przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi”/.../człowiek powołany jest do zwycięstwa nad sobą. Do zwycięstwa nad tym, co krępuje nasza wolną wolę i czyni ją poddaną złu. Zwycięstwo takie oznacza życie w prawdzie, prawość sumienia, miłość bliźniego, zdolność przebaczania, rozwój duchowy naszego człowieczeństwa”.

Warszawa, 17 czerwca 1983, Msza św. na Stadionie Dziesięciolecia.


Gr. VII

„Moi Drodzy Przyjaciele! Do Was należy, położyć zdecydowaną zaporę demoralizacji- zaporę tym wadom społecznym, których ja tu nie będę nazywał po imieniu, ale o których Wy sami doskonale wiecie .Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali./.../Nie można być prawdziwie wolnym bez rzetelnego i głębokiego stosunku do wartości. Nie pragniemy takiej Polski, która by nas nic nie kosztowała.”

Częstochowa, 18 czerwca 1983, do młodzieży.


Gr. VIII

„Jestem synem tego Narodu – dlatego odczuwam głęboko wszystkie jego szlachetne dążenia, pragnienie życia w prawdzie, wolności, sprawiedliwości, solidarności społecznej – pragnienie życia swym własnym życiem. Przecież po tysiącu lat dziejowych doświadczeń ten Naród ma swoje własne życie, swą kulturę, swe społeczne tradycje, swoją duchową tożsamość.”

Częstochowa, 19 czerwca 1983, w godzinie Apelu Jasnogórskiego.


Gr. IX

„Przywilejem synów Bożych jest również wolność, także ona jest udziałem ich dziedzictwa. Dotykamy tu problemu, na który wy, młodzi, jesteście w sposób szczególny wyczuleni, gdyż chodzi tu o wielki dar złożony przez Stwórcę w nasze ręce. Jest to jednak dar, który należy wykorzystać dobrze. Zbyt wiele bowiem fałszywych form wolności prowadzi do zniewolenia!.”

Z Orędzia Ojca Świętego Jana Pawła II do Młodzieży Całego Świata z okazji VI Światowego Dnia Młodzieży, Jasna Góra, 14-15 sierpnia 1991.


Gr. X

„Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli; uczyni was wolnymi. W słowach tych zawiera się podstawowe wymaganie i przestroga zarazem. Jest to wymaganie rzetelnego stosunku do prawdy jako warunek prawdziwej wolności. Jest to równocześnie przestroga przed jakąkolwiek pozorną wolnością, przed wolnością rozumianą powierzchownie, jednostronnie, bez wniknięcia w całą prawdę o człowieku i o świeci. Chrystus przeto również i dziś, po dwóch tysiącach lat, staje wśród nas jako Ten, który przynosi człowiekowi wolność opartą na prawdzie”

Z Orędzia Ojca Świętego Jana Pawła II do Młodzieży Całego Świata z okazji VI Światowego Dnia Młodzieży, Jasna Góra, 14-15 sierpnia 1991.


5. Przedstawiciele poszczególnych grup prezentują swoje prace nad tekstami Jana Pawła II.


Zakończenie

1. Podsumowanie katechety:

Poznaliście różne wymiary wolności w nauczaniu Jana Pawła II. Zauważyliście, że papież używa słowa wolność w odniesieniu do różnych sytuacji. Mówi o wolności:

- sumienia,

- człowieka,

- pracownika,

- narodu,

- Kościoła.

Człowiek wolny może wybierać między dobrem i złem. Człowiek wolny żyje zgodnie ze swym sumieniem. Człowiek wybierający zło nie może czuć się wolnym, gdyż staje się niewolnikiem zła, szatana. Człowiek jest wezwany do czynienia dobrego użytku z wolności. Do budowania a nie do niszczenia. Ojciec Święty mówił, że Jasna Góra jest miejscem gdzie „wielu się nawróciło przechodząc od złego do dobrego użycia swojej wolności.”Jan Paweł II szanował każdy naród, każde państwo, każdego człowieka. Uzewnętrzniał ten szacunek całując ziemię kraju, do którego przybywał.

Do Episkopatu Polski 19.06.1983 powiedział, że wolny Kościół ma służyć prawdziwej wolności człowieka i narodu. Jednocześnie przypominał, że wolność dana od Boga człowiekowi jest mu nie tylko dana, ale i zadana. Tak należy jej używać, aby budować a nie niszczyć. Zaś zwycięstwo nad tym, co krępuje wolną wolę człowieka i czyni ją poddaną złu oznacza życie w prawdzie.


Zadanie domowe

Ułóż modlitwę, w której poprosisz Boga o dobre wykorzystanie daru wolności.

JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ WOLNOŚCI

Konspekt katechezy dla klas IV-VI szkoły podstawowej


1. CEL KATECHEZY:

 • zapoznanie uczniów z pojęciem „wolności”;

 • wskazanie źródła pochodzenia wolności;

 • ukazanie nauki Jana Pawła II na temat wolności człowieka;

 • kształtowanie postawy wolności wśród uczniów zgodnej z przesłaniem Ojca Świętego Jana Pawła II;

 • zrozumienie na czym polega wolność człowieka;

 • ukazanie wartości i niepowtarzalności człowieka.


2. SŁOWA KLUCZE:

Wolność, świat wartości, zobowiązanie, dar, sumienie, prawda.

3. UWAGI METODYCZNE:

 1. pomoce dydaktyczne

Pismo święte, gitara, kolorowe flamastry, teksty z Pisma Świętego, napis „wolność,” teksty piosenek (Barka, Abba Ojcze), pytania do panelu dyskusyjnego, fragmenty poezji o wolności.

b. metody

Wykład, śpiew z akompaniamentem gitary, konkurs, pogadanka, panel dyskusyjny.

c. literatura i środki audiowizualne

  • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 1996

  • Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002

  • Jan Paweł II, Evangelium vitae, 1995

  • Jan Paweł II, Redemptor hominis, 1979

  • Płytka DVD z Orędziem Jana Pawła II na VI Światowy Dzień Młodzieży w Częstochowie z 1991 r.


4.PLAN KATECHEZY:

Wstęp

 1. Modlitwa: Pieśń Barka.

 2. Tekst z Pisma Świętego: Rz 8, 14-17.

 3. Ćwiczenie - Poszukiwanie słowa kluczowego w trzech wybranych fragmentach z Pisma Świętego

- czas ok. 10 min.


Rozwinięcie

 1. Ćwiczenie: skojarzenie z hasłem WOLNOŚĆ.

 2. Wykład: JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ WOLNOŚCI.

 3. Ćwiczenie: Praca wspólna z materiałami dotyczącymi bezpośrednio wystąpienia

Ojca Świętego, przekazywanych przez Papieża treści prawd o wartości jaką stanowi

wolność.

 1. Ćwiczenie: Przygotowanie w dwóch grupach plakatów poświęconych nauce Ojca

Świętego o wolności i jej znaczeniu.

 1. Ćwiczenie: Prezentacja efektów pracy oraz dyskusja nad problemem wolności,

jej rolą w kontekście nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II

- czas ok. 25 min.


Zakończenie

 1. Ćwiczenie - Mini konkurs (wspólne czytanie poezji Jana Pawła II, w których w szczególny sposób doceniona jest wartość wolności).

 2. Fragment filmu wspominający Orędzie Jana Pawła II na VI Światowy Dzień Młodzieży w Częstochowie z 1991 r.

 3. Modlitwa: Pieśń Abba Ojcze

- czas ok. 10. min


5.PRZEBIEG KATECHEZY


Wstęp

1. Katechezę rozpoczynamy wspólnym śpiewem pieśni Barka oraz uroczystym odczytaniem przy świecy tekstu z Pisma Świętego: Rz 8, 14-17. (zał. nr1)


2. Następnie dzielimy uczniów na trzy grupy i rozdajemy przedstawicielom grup po trzy fragmenty tekstów z Pisma Świętego i prosimy by uczniowie znaleźli w nich słowo kluczowe tej katechezy, a następnie zilustrowali je na kartce A4. (zał.2)


3. Po wykonaniu tego zadania zapraszamy przedstawicieli grup na środek i prosimy by zaprezentowali swoje prace.


4. Na koniec katecheta podsumowuje prace przechodząc jednocześnie do rozwinięcia katechezy.


Rozwinięcie

1. Tę część katechezy rozpoczynamy ćwiczeniem, które polega na tym, że nauczyciel przypina na tablicy poszczególne litery słowa WOLNOŚĆ i rysuje strzałki, w taki sposób by powstała gwiazda skojarzeń, którą uzupełniają skojarzeniami wybrani uczniowie podchodząc do tablicy.


2. Następnie katecheta przeprowadza krótki wykład, w którym porusza kwestię stanowiska papieża Jana Pawła II wobec wolności.


3. Kolejnym etapem tej części katechezy jest praca wspólna uczniów z materiałami dotyczącymi wystąpień Ojca Świętego, w których przekazywana była prawda o wartości jaką stanowi wolność. Na podstawie tych tekstów uczniowie przygotowują w dwóch grupach po jednym plakacie poświęconym nauce Ojca Świętego o wolności i jej znaczeniu (dowolna technika) (zał. 3)


4. Prezentacja efektów pracy w grupach oraz dyskusja na czele której stoi katecheta, nad problemem wolności i jej roli w kontekście nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II. (zał.4)

1   2   3   4   5   6

Powiązany:

Konspekt katechezy dla klas I-III szkoły podstawowej iconKonspekt katechezy dla klas II-III szkoły podstawowej

Konspekt katechezy dla klas I-III szkoły podstawowej iconKonspekt katechezy do Szkoły Podstawowej

Konspekt katechezy dla klas I-III szkoły podstawowej iconKonspekt katechezy dla kl. V vi szkoły podstawowej

Konspekt katechezy dla klas I-III szkoły podstawowej iconKonspekt katechezy dla uczniów klas szkoły ponadgimnazajnej

Konspekt katechezy dla klas I-III szkoły podstawowej iconKonspekt przebiegu katechezy w kl. III szkoły podstawowej

Konspekt katechezy dla klas I-III szkoły podstawowej iconKonspekt katechezy dla II klasy szkoły podstawowej

Konspekt katechezy dla klas I-III szkoły podstawowej iconKonspekt katechezy dla klasy IV szkoły podstawowej

Konspekt katechezy dla klas I-III szkoły podstawowej iconKonspekt katechezy dla II klasy szkoły podstawowej

Konspekt katechezy dla klas I-III szkoły podstawowej iconKonspekt katechezy dla IV klasy szkoły podstawowej

Konspekt katechezy dla klas I-III szkoły podstawowej iconKonspekt katechezy dla IV klasy szkoły podstawowej z językiem migowym

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom