Sprawozdanie z audytu wewnętrznego
Pobierz 0.64 Mb.
NazwaSprawozdanie z audytu wewnętrznego
strona4/13
Data konwersji17.12.2012
Rozmiar0.64 Mb.
TypSprawozdanie
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

  1. PLANOWANIE AUDYTU

    1. Analiza potrzeb audytu


Analiza i ocena Starostwa Powiatowego w Lubartowie i powiatowych jednostkach organizacyjnych obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne i ich działania, relatywne znaczenie, częstotliwość, z którą powinny być audytowane. Analiza potrzeb audytu jest przygotowaniem do wykonania planu strategicznego i planu rocznego.


 1. Konieczność stałego uaktualniania analizy potrzeb audytu
 1. Zmiany organizacyjne

  1. Powstawanie i likwidacja jednostek organizacyjnych

  2. Zawieranie umów z klauzulą o poddawaniu się audytowi

  3. Rozpoczynanie nowych projektów

 2. Zmiany systemu kontroli wewnętrznej

 3. Wyniki przeprowadzanych audytów

 4. Zmiana oceny ryzyka

 5. Zmiana oceny istotności

 6. Zmiana poziomu ryzyka akceptowanego przez kierownictwo

 7. Zmiana ustaw
 1. Zadania audytu wewnętrznego obejmują audyt:
 1. Jednostek i komórek organizacyjnych.

Nie wszystkie jednostki/komórki organizacyjne mogą być przedmiotem audytu. W wielu wypadkach ocena pracy danej jednostki/komórki jest przeprowadzana w trakcie audytu systemu funkcjonalnego, którego dana jednostka/komórka jest elementem.

 1. Systemów funkcjonalnych

 2. Zadania związane z projektami

 3. Ocena tworzonych przez inne zespoły procedur pod kątem zgodności z przepisami, efektywności i celowości.
 1. Audyt systemu kontroli wewnętrznej


Kontrola wewnętrzna jest narzędziem zarządzania wykorzystywanym do uzyskania racjonalnej pewności, że cele zarządzania zostały osiągnięte. Dlatego też odpowiedzialność za przydatność i skuteczność struktur kontroli wewnętrznej spoczywa na kierownictwie. Kierownik każdej jednostki organizacyjnej powinien zapewnić odpowiednią strukturę kontroli wewnętrznej, a także jej weryfikowanie i usprawnianie, tak aby była ona skuteczna.


 1. Audyt systemów informatycznych
 • audyt sposobu sprawowania kontroli przez kierownictwo nad rozwojem systemów;

 • ocena kontroli wewnętrznych wbudowanych w system w trakcie jego tworzenia.

Zakres audytu powinien obejmować system(y) kontroli wewnętrznej odnośnie użytkowania i ochrony całego spektrum zasobów informatycznych.


PLAN STRATEGICZNY


 1. Audytor wewnętrzny może przygotować „Plan strategiczny audytu wewnętrznego”. Plan strategiczny powinien obejmować okres co najmniej trzech lat, powinien podlegać corocznemu przeglądowi oraz aktualizacji (w miarę potrzeb).

 2. Plan strategiczny powinien zawierać następujące elementy:

  1. cele długookresowe i krótkookresowe,

  2. opis działań komórki audytu wewnętrznego,

  3. plany rozwoju funkcji audytu wewnętrznego,

  4. planowane sfery audytu wewnętrznego, uszeregowane według stopnia priorytetu ze względu na ocenę ryzyka,

  5. częstotliwość audytów w poszczególnych sferach.

 3. Jeżeli audytor wewnętrzny opracuje plan strategiczny to plan ten powinien zostać przedstawiony do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu.


PLAN ROCZNY


 1. Audyt wewnętrzny przeprowadza się na podstawie rocznego „Planu audytu wewnętrznego”, z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. W uzasadnionych przypadkach audyt wewnętrzny przeprowadza się poza planem, z zastrzeżeniem ust.3.

 3. Jeżeli przeprowadzenie audytu wewnętrznego poza planem audytu wewnętrznego stworzy zagrożenie dla realizacji tego planu, audytor wewnętrzny zawiadamia o tym na piśmie Zarząd Powiatu.

 4. Plan audytu wewnętrznego” przygotowuje audytor wewnętrzny w porozumieniu z Zarządem Powiatu.

 5. Plan audytu zawiera w szczególności:

  1. analizę obszarów ryzyka w zakresie gromadzenia środków publicznych dysponowania nimi,

  2. tematy poszczególnych zadań audytowych,

  3. proponowany harmonogram realizacji audytu wewnętrznego,

  4. planowane obszary ryzyka, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach.

Wzór „Planu audytu wewnętrznego” stanowi załącznik nr 1 do księgi procedur.

 1. Audytor wewnętrzny przedstawia „Plan audytu wewnętrznego” Zarządowi Powiatu do końca października każdego roku – na rok następny.

 2. Jeżeli uzasadniają to określone okoliczności, roczny plan audytu może zostać zmieniony. O takich zmianach i uzasadnieniach korekty planu decyduje audytor wewnętrzny,
  a zatwierdza je Zarząd Powiatu.PROGRAM ZADANIA AUDYTOWEGO


 1. Po dokonaniu wyboru zadania audytowego do realizacji (w oparciu o analizę ryzyka), audytor wewnętrzny przygotowuje „Program działania”, który jest szczegółowym dokumentem, mającym postać procedury typu „krok po kroku”.

Przykładowy „Program działania” stanowi załącznik nr 2 do niniejszej księgi procedur.

 1. Przed rozpoczęciem wykonywania zadnia audytowego audytor wewnętrzny przeprowadza analizę ryzyka poszczególnych obiektów audytowych, analogicznie jak w przypadku analizy ryzyka przeprowadzanej podczas wyłaniania obszarów ryzyka i zadań audytowych do planu rocznego.

 2. Po przeprowadzonej analizie ryzyka audytor wewnętrzny przygotowuje dokument o nazwie „Program zadania audytowego”.

 3. Przygotowując „Program zadania audytowego” należy uwzględnić:

  1. cel zadania audytowego,

  2. zadania i czynności komórki, w której jest przeprowadzany audyt wewnętrzny,

  3. wyniki analizy ryzyka istniejącego w działalności tej komórki i w obszarze objętym zadaniem audytowym,

  4. wyniki analizy systemu kontroli, w tym kontroli finansowej i zarządzania środkami publicznymi w danym obszarze,

  5. wyniki wcześniej przeprowadzonego audytu lub kontroli,

  6. wyniki badań analitycznych określonych problemów,

  7. działania jednostki, które mogą wpływać na opinię publiczną,

  8. opinie naukowe i specjalistyczne,

  9. doświadczenie zawodowe audytora wewnętrznego i jego kwalifikacje,

  10. dostępność dowodów,

  11. potrzebę powołania rzeczoznawcy do udziału w zadaniu audytowym,

  12. przewidywany czas trwania zadania audytowego i datę jego rozpoczęcia.
 1. W „Programie zadania audytowego” zamieszcza się:

  1. oznaczenie zadania audytowego ze wskazaniem jego numeru i tematu,

  2. krótki opis systemu funkcjonalnego lub jednostki organizacyjnej, która ma być poddana audytowi (wraz z opisem istotnych ustaleń wcześniejszych audytów / kontroli)

  3. cel zadania audytowego,

  4. uzasadnienie przeprowadzenia audytu,

  5. analizę ryzyka,

  6. podmiotowy i przedmiotowy zakres zadania audytowego - obiekty audytu,

  7. przewidywaną metodologię, w tym:

   1. techniki przeprowadzania zadania audytowego,

   2. sposób przeprowadzania zadania audytowego,

   3. problemy, na które należy zwrócić szczególną uwagę w badaniach,

   4. dowody niezbędne do dokonania ustaleń i sposób ich badania,

   5. wskazówki o charakterze techniczno - organizacyjnym,

   6. wzory wykazów i zestawień,

  8. założenia organizacyjne, w tym określenie osoby przeprowadzającej audyt,

  9. harmonogram przeprowadzania zadania audytowego,

  10. adresatów sprawozdania z audytu.

 2. Wzór „Programu zadania audytowego” stanowi załącznik nr 3 do niniejszej księgi procedur.

 3. Do przeprowadzania audytu uprawnia audytora wewnętrznego imienne upoważnienie wystawione przez Starostę oraz legitymacja służbowa.

Wzór „Upoważnienia do przeprowadzenia audytu wewnętrznego” stanowi załącznik nr 4 do niniejszej księgi procedur.

 1. Na 14 dni przed rozpoczęciem audytu wewnętrznego w jednostce / komórce organizacyjnej audytor wewnętrzny zawiadamia kierownika tej jednostki / komórki organizacyjnej o przedmiocie i czasie trwania audytu wewnętrznego.

 2. Kierownik jednostki / komórki organizacyjnej, w której jest przeprowadzany audyt wewnętrzny zapewnia audytorowi wewnętrznemu warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytu wewnętrznego, przedstawia żądane dokumenty oraz ułatwia terminowe udzielanie wyjaśnień przez podległych mu pracowników.

 3. Audytor wewnętrzny przeprowadza naradę otwierającą z udziałem kierowników jednostek/komórek organizacyjnych, w których jest przeprowadzany audyt wewnętrzny, lub z udziałem wyznaczonych przez nich pracowników tych jednostek/komórek.

 4. Podczas narady otwierającej audytor wewnętrzny przedstawia cel, tematykę i założenia organizacyjne zadania audytowego.

 5. Kierownik jednostki / komórki organizacyjnej, w której jest przeprowadzany audyt wewnętrzny przedstawia informacje dotyczące jej funkcjonowania oraz uzgadnia z audytorem wewnętrznym sposoby unikania zakłóceń w jej pracy w trakcie przeprowadzania zadania audytowego.

 6. Z przeprowadzanej narady audytor wewnętrzny sporządza protokół, który zawiera w szczególności informacje o celu, przebiegu i wyniku narad. Protokół podpisują prowadzący naradę audytor wewnętrzny oraz kierownicy jednostek / komórek organizacyjnych, w których jest przeprowadzany audyt wewnętrzny, albo osoby przez nich wskazane, audytor wewnętrzny czyni o tym wzmiankę w protokole.

Wzór „Protokołu z narady otwierającej” stanowi załącznik nr 5 do księgi procedur.

 1. W razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika jednostki / komórki organizacyjnej, w której jest przeprowadzany audyt wewnętrzny, albo przez osobę przez niego wskazaną, audytor czyni o tym wzmiankę w protokole. Kierownik jednostki / komórki organizacyjnej, w której jest przeprowadzany audyt wewnętrzny, albo osoba przez niego wskazana powinny niezwłocznie pisemnie uzasadnić przyczyny odmowy podpisania protokołu.

 2. Jedną z metod wykorzystywanych na etapie zbierania informacji i poznawania działalności jednostki / komórki organizacyjnej podlegającej audytowi jest wstępny przegląd. Polega on na zbieraniu informacji o badanej działalności, bez ich szczegółowej weryfikacji.

 3. Do głównych celów takiego przeglądu należą:

  1. zrozumienie badanej działalności,

  2. wyodrębnienie istotnych obszarów, wymagających szczególnej uwagi w trakcie zadania audytowego,

  3. zidentyfikowanie istniejących mechanizmów kontroli,

uzyskanie informacji ułatwiających przeprowadzenia zadania audytowego.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Powiązany:

Sprawozdanie z audytu wewnętrznego iconAnkieta funkcjonowanie komórki audytu wewnętrznego; współpraca audytu wewnętrznego z audytem zewnętrznym (biegłym rewidentem)

Sprawozdanie z audytu wewnętrznego iconSprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego

Sprawozdanie z audytu wewnętrznego iconK s I ę g a p r o c e d u r audytu wewnętrznego

Sprawozdanie z audytu wewnętrznego iconKarta audytu wewnętrznego

Sprawozdanie z audytu wewnętrznego iconKarta audytu wewnętrznego na uniwersytecie szczecińskim

Sprawozdanie z audytu wewnętrznego iconPodstawy prawne funkcjonowania audytu wewnętrznego

Sprawozdanie z audytu wewnętrznego iconMiędzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego

Sprawozdanie z audytu wewnętrznego iconKsięga Procedur Audytu Wewnętrznego w Powiecie Rawickim

Sprawozdanie z audytu wewnętrznego iconWytyczne do samooceny audytu wewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych

Sprawozdanie z audytu wewnętrznego iconMinisterstwo Finansów Departament Koordynacji Kontroli Finansowej I Audytu Wewnętrznego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom