Rachunek zysków I strat – wzór wariant porównawczy
Pobierz 221.28 Kb.
NazwaRachunek zysków I strat – wzór wariant porównawczy
strona5/6
Data konwersji17.12.2012
Rozmiar221.28 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6

Zadanie 12.

Zdolność produkcyjna przedsiębiorstwa wytwarzającego wyrób B wynosi 60.000 szt. Planowana cena 18 zł, z jednostkowy koszt zmienny 10 zł. Koszty stałe uzależnione są od poziomu wykorzystania zdolności produkcji i wynoszą:

przy prod. do 30.000 szt. – 200.000 zł

przy prod. powyżej 30.000 szt. do 48.000 szt– 250.000 zł

przy prod. powyżej 48.000 szt. – 350.000 zł.

Określ próg rentowności dla każdego przedziału. Dokonaj wyboru optymalnego poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnej przyjmując za kryterium max zysku.

Obliczenia:
I

II

III

BEP (koszty stałe/planowana cena – koszt zmienny)

200.000/18-10 = 25.000 szt.

250.000/18-10=31.250 szt.

350./18-10=43.750 szt.

j.k.s. = koszty stałe/ilość sztuk

200.000/30.000=6,7

250.000/48.000 =5,2

350.000/48.000=7,3

j.k.c = j.k.z. + j.k.s

10+6,7=16,7

10+5,2=15,2

10+7,3=17,3

Zysk/szt. = cena – j.k.c.

18-16,7=1,3

18-15,2=2,8

18-17,3=0,7

Odp.: Przyjmując za kryterium max zysku optymalny poziom produkcji mieści się w przedziale 30.000-48.000 sztuk, zysk na 1 szt. wynosi 2,8 zł.


Zadanie 13.

Dokonaj oceny rzeczywistego wzrostu zysku

Treść

I

II

III

Zysk w cenach bieżących

500

620

900

Wskaźnik dynamiki (rok 1 przyjmuje się za 100%)


Indeks wzrostu

-

1,4

1,35

Zysk wg cen III roku

945

810

900

Obliczenia:

I okres 500 x 1,4 x 1,35 = 945

II okres 620 x 1,35 = 837

Odpowiedź znajduje się w ostatnim wersie tabeli!!!!!

Zadanie 14.

Zysk w 3 ostatnich latach wg cen bieżących wynosił: 240.000, 330.000, 345.000. Przeciętny wzrost cen w II roku wynosił 28%, a w III – 18% w stosunku do poprzedniego roku. Sformułuj opinię dotyczącą rozwoju firmy wyrażając zysk w cenach III roku, oraz w cenach I roku. Na podstawie tych danych określ w jakim stopniu zmiany w ilości produkcji, zmiany w zużyciu jednostki materiału i cenie spowodowały przekroczenie zakładowych kosztów zużycia materiałowego. Wykorzystaj metodę różnicowania oraz metodę funkcyjną. Zużycie materiałów w kg/szt 2 faktyczne, zakładane 1,9. Cena jednego kg materiału – faktyczna 105, zakładana 108. Produkcja w sztukach 1000 i zakładana 1100.

Rozwiązanie:
I

II

III

Zysk w cenach bieżących

240.000

330.000

345.000

Indeks wzrostu

-

28%

18%
100%

1,28%

1,18%

Zysk wg cen III roku

240.000x1,28x1,18= 362.496

330.000x1,18 = 389.400

345.000

Zysk wg cen I roku = brak rozwiązania!!!!!!!

Zakładana

Faktyczna

Zużycie materiałów

1,9 (ao)

2 (a1)

Cena jednego kg

108 (bo)

105 (b1)

Produkcja

1100 (co)

1000 (c1)

Koszty zakładane = 1.100x1,9x108 = 225.720 (Zo)

Koszty faktyczne 1000x2x105 = 210.000 (Z1)

Odchylenie całkowite kosztów = k. fak – k. zakł = 210.000-225.720 = -15.720

c.d.n.

c.d.n. Zadania 14

Odchylenie cząstkowe – metoda różnicowania

∆Za = (a1 – ao)boco = (2-1,9)x108x1100 = 11.880

∆Zb = (b1 – bo)a1co = (105-108)x2x1100= - 6.600

∆Zc = (c1 – co)a1bo = (1000-1100)x2x105 = - 21.000

∆Z = 11.8800 – 6.600 – 21.000 = 15.720

Metoda funkcyjna (wzory na osobnej ściądze)

A = (2 – 19)/1,9 = 0,053; B = (105-108)/108 = -0,028

C = (1000-1100)/1100 = -0,091

∆Za=225.720x0,053(1+

∆Za= 11963,16(1-0,059 + 0,00085)

∆Za = 11963,16x0,942 = 11.269,3

∆Zb=225.720x(-0,028)(1+

∆Zb = -6320,16(1 – 0,019 – 0,0016)

∆Zb = -6320,16x0,9794 = – 6190

∆Zc=225.720x(-0,091)(1+

∆Zc = -20540,52(1 – 0,0125 – 0,0005)

∆Zc = -20540,52x0,987 = - 20273,50

∆Z = ∆Za + ∆Zb + ∆Zc = 11269,3 – 6190 – 20273,50 = - 15194,2

Uwaga: met. funkcyjna powinna być równa met. różnicowania


Zadanie 15.

Dokonaj analizy przyczynowej zmian wielkości sprzedaży w powiązaniu z oceną efektywności i gospodarowania czynnikami produkcji. Przeciętna wartość majątku = 53.500, a w okresie badanym 59.700, średnio roczne zatrudnienie: 650 i 680, wydajność jednego zatrudnionego: 131,7 i 184,4.

Obliczenia:

Wartość produkcji w I okresie: 650 x 131,7 = 85.605

Wartość produkcji w II okresie: 680 x 184,4 = 125.392

Wartość produkcji/wartość majątku

I okres 85.605/53.500 = 1,6

II okres 125.392/59.700 = 2,1

Zmiana wielkości sprzedaży

w I okresie 53.500 x 1,6 = 85.600

w II okresie 59.700 x 2,1 = 125.370


Zadanie 16.

Jednostka wytwarza wyrób A mamy następujące dane:

koszty stałe: 60.000; jednostkowa cena sprzedaży: 20 zł; jednostkowy koszt zmienny: 10 zł; wielkość sprzedaży: 8.000.

udziel odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Jaki jest próg rentowności?

  2. Jaką ilość należałoby sprzedać, aby przy danej cenie osiągnąć na sprzedaży zysk równy 30.000 zł?

  3. Jaki zysk osiągnęłoby przedsiębiorstwo, gdyby można było zredukować o 10% poziom kosztów zmiennych oraz zmniejszyć o 10 tys. zł koszty stałe przy niezmienionej sprzedaży?

  4. Jak należałoby zmienić jednostkową cenę sprzedaży, aby zachować niezmienioną wielkość sprzedaży – 8000 szt., uzyskać zysk na sprzedaży = 30.000 zł?

Obliczenia:

Ad. 1.

Próg rentowności = Ks/(Cj) – Kjkz ; Ks – koszty stałe,

Cj – jednostkowa cena sprzed., Kjkz – jednostkowy koszt zmienny

60.000/(20-10) = 60.000/10 = 6.000 szt.

Ks – muszą się rozłożyć na 6.000 szt,

Faktyczna produkcja = 8.000 jest wyższa od progu rentowności

Ad.2.

Qzap.zysk = (Ks +zakładany zysk)/(Cj–Kj.Z) =(60.000+30.000)/(20-10) = 9.000 szt.

Ad.3.

Z = P xc – (Ks +PxKz) ; Z – zysk; P – ilość sprzedanych wyrobów; c – jednostkowa cena sprzedaży; Ks – koszty stałe, Kz – koszty zmienne

Kz = 10 – 10% = 9

Ks = 60.000 – 10.000 = 50.000

Wielkość sprzedaży = 8.000 szt.

Z = 8.000x20 – (50.000 + 8.000x9) = 160.000 – 120.000 = 40.000

Ad.4.

30.000 = 80.000xX – (60.000 + 8.000x10)

30.000 = 8.000xX – 140.000

170.000 = 8.000X/8.000

X = 21,25

Sprawdzenie: Z=8.000x21,25–140.000 =170.000–140.000= 30.000


Zadanie 17.

Na podstawie poniższych danych dokonaj oceny efektywności wykorzystania majątku trwałego oraz wpływ zatrudnienia, technicznego uzbrojenia pracy, produktywności majątku trwałego i rentowności sprzedaży na odchylenie kwoty zysku.

Treść

R. ub

R. bad.

D-ika

Produkcja sprzedana

469.700.000

563.600.000

120%

Zysk netto

63.500.000

79.400.000

125%

Wartość maj. trw.

115.200.000

153.200.000

133%

Średnie zatrudnienie

215 osób

247

115%


Zati < Mi < Si < Zni – intensywny charakter rozwoju

Zati – dynamika zatrudnienia; Mi – dynamika majątku;

Si – dynamika sprzedaży; Zni – dynamika zysku netto.

W naszym przypadku: 115% < 133% > 120% < 125%, a więc nierówność jest niespełniona.

Techniczne uzbrojenie pracy =Mi/Zat < Si/M
Układ nierówności wykorzystuje następujące wskaźniki jakościowe

Treść

R. ub

R. bad.

D-ika

Techniczne uzbrojenie pracy (mln/osob)

0,536

0,62

115,7%

Produktywność majątku trwałego (zł/zł)

4,08

3,68

90,2%

Wydajność pracy (mln/osob)

2,18

2,28

104,6%

Rentowność majątku (zł/zł)

0,55

0,52

94,5%

Rentowność sprzedaży (w%)

13,5

14,1

104,4%

Zysk przypadający na 1 zatrudnionego (mln/osob)

0,29

0,32

110,3%

W naszym przypadku 115,7 > 90,2 < 104,6 > 94,5 < 104,4 <110,3

  1. Odchylenie zysku netto

79.400.000 – 63.500.000 = 15.900.000

zysk = dynamika zatrudn x tech. uzbr. Pracy x produktywność majątku x rentopwność sprzedazy = M x S x Z = Z; Z = Z

  1. Odchylenie zysku ze względu na zmianę zatrudnienia

∆Zzat = (247-215)x0,536x4,08x0,135 = 9.400.000

  1. Odchylenie zysku ze względu na tech uzb. pracy

∆Ztp = 247 x (0,62 – 0,536)x 4,08x0,135 = 11.400.000

  1. Ze względu na produktywność majątku

∆Zpm = 247 x0,62x(3,68-4,08)x0,135 = 8.300.000

  1. Zmianę rentowności sprzedaży

∆Zzrs = 247x0,62x3,68x(0,141-0,135) = 3.400.000

  1. Odchylenie całkowite to suma tych odchyleń = 15.900.000Zadanie 18.

Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej w dwóch kolejnych latach osiągnęło następujące wyniki sprzedaży:

Treść

R. ub

R. bad.

D-ika

Przychód ze sprzedaży

661.9000

766.500

115,8

Koszty działalności

621.000

733.000

118

Wynik na sprzedaży

40.900

33.500

74,6

W roku badanym wskaźnik cen energii wynosił 9,8%. Wskaźnik wzrostu kosztów produkcji energii 18,2%. Dokonaj oceny porównawczej wyniku na sprzedaży.

Rozwiązanie:

Wynik na sprzedaży po urealnieniu wielkości

Treść

R. ub

R. bad.

Przychód ze sprzedaży

661.9000

766.500/1.098 = 698.087

Koszty działalności

621.000

733.000/1,182 = 620.136

Wynik na sprzedaży

40.900

698.087 – 620.136 = 77.951

1   2   3   4   5   6

Powiązany:

Rachunek zysków I strat – wzór wariant porównawczy iconRachunek zysków I strat (wariant porównawczy)

Rachunek zysków I strat – wzór wariant porównawczy iconRachunek zysków I strat (wariant porównawczy) wsinf Bydgoszcz

Rachunek zysków I strat – wzór wariant porównawczy iconRachunek zysków I strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków I strat – wzór wariant porównawczy iconRachunek zysków I strat za rok 200 (wariant kalkulacyjny) w zł I gr

Rachunek zysków I strat – wzór wariant porównawczy iconRachunek zysków I strat

Rachunek zysków I strat – wzór wariant porównawczy iconSkonsolidowany rachunek zysków I strat

Rachunek zysków I strat – wzór wariant porównawczy iconRachunek zysków I strat na dzień 31. 12. 2011 r

Rachunek zysków I strat – wzór wariant porównawczy iconRachunek zysków I strat sporządzony na dzień roku

Rachunek zysków I strat – wzór wariant porównawczy iconBilans oraz rachunek zysków I strat polecenie

Rachunek zysków I strat – wzór wariant porównawczy iconRachunek zysków I strat za okres 01. 01. 2011-31. 12. 2011r

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom