M wykładu drugiego są źródła informacji będące podstawą analizy finansowej. Zostanie dokona charakterystyka bilansu banku, jego aktywów I pasywów, jako głównego I podstawowego sprawozdania z uwzględnieniem podstawowych aspektów wyceny składników bilansu banku. W kolejnej części zostanie przedstawion
Pobierz 18.76 Kb.
NazwaM wykładu drugiego są źródła informacji będące podstawą analizy finansowej. Zostanie dokona charakterystyka bilansu banku, jego aktywów I pasywów, jako głównego I podstawowego sprawozdania z uwzględnieniem podstawowych aspektów wyceny składników bilansu banku. W kolejnej części zostanie przedstawion
Data konwersji17.12.2012
Rozmiar18.76 Kb.
TypCharakterystyka
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Rok akademicki 2005/2006


Podstawowe informacje o przedmiocie


ANALIZA FINANSOWA BANKÓW I UBEZPIECZYCIELI


Dr Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz
ANALIZA FINANSOWA BANKÓW I UBEZPIECZYCIELI


Wykładowca: dr Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz


Jednostka: Zakład Analizy Ekonomicznej

Status przedmiotu: specjalizacyjny dla kierunku EKONOMIA,

spec. ANALIZA FINANSOWA I WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW


Cele:


Przedstawienie metodyki oceny wyników finansowych banków i ubezpieczycieli z wykorzystaniem narzędzi analizy finansowej. Przedmiot na celu zapoznanie studentów z podstawowymi źródłami informacji generowanymi przez banki i ubezpieczycieli. Następnym etapem jest przedstawienie specyficznych metod oceny do badania kondycji banków i narzędzi analizy możliwych do wykorzystania w badaniu sytuacji finansowej ubezpieczyciela.


Metody nauczania:


Wykłady audytoryjne i ćwiczenia z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych.


Wymagane przygotowanie:


Analiza finansowa, analiza strategiczna, zarządzanie strategiczne, planowanie finansowe, metody wyceny przedsiębiorstwa, zarządzanie finansami.


Pomocy dydaktyczne: projektor, komputer laptop, ekran.


Literatura przedmiotu, case study.


Forma zaliczenia przedmiotu: przygotowanie case study i zaprezentowanie na forum.


TREŚĆ WYKŁADÓW Z REALIZOWANEGO PRZEDMIOTU

Część I. ANALIZA FINANSOWA BANKU

  1. Otoczenie i jego wpływ na sytuacje finansową banku

Przedmiotem rozważania pierwszego wykładu jest otoczenie banku, jako ważny czynnik wpływający na jego kondycje finansową. W tym zakresie zostaną przedstawione główne aspekty makrootoczenia i mikrotoczenia banku, takie jak: ramy prawne, środowisko gospodarcze, polityka pieniężna, polityka gospodarcza oraz polityka fiskalna kraju funkcjonowania banku, i jak te czynniki wpływają na poziom wyników finansowych banku.

  1. Charakterystyka sprawozdawczości finansowej banku (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, informacja dodatkowa)

Tematem wykładu drugiego są źródła informacji będące podstawą analizy finansowej. Zostanie dokona charakterystyka bilansu banku, jego aktywów i pasywów, jako głównego i podstawowego sprawozdania z uwzględnieniem podstawowych aspektów wyceny składników bilansu banku. W kolejnej części zostanie przedstawiona różnica pomiędzy kapitałem własnym a funduszem własnym banku oraz charakterystyka rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych i informacji dodatkowej.

3. Kierunki i metody oceny finansowej banku

Przedmiotem tego wykładu będzie wskazanie kierunków i metod oceny banku, rozpoczynając od raitingu, jako zewnętrznej oceny sporządzanej przez agencje konsultingowe. Ocena ta ma uwzględniać wielkość aktywów banku, poziom kapitału własnego, obroty banku. Badanie sytuacji banku powinno odbywać z w dwóch kierunkach analizy wstępnej i wskaźnikowej. Ocena wstępna charakteryzuje się uwzględnia analizę poziomą i pionową, z uwzględnieniem wskaźników dynamiki w tej pierwszej, a w analizie pionowej wskaźników struktury. Analiza wskaźnikowa wyodrębnia ocenę rentowności, płynności i wypłacalności oraz jakości aktywów banku. Analiza banku powinna uwzględniać porównania w czasie, w przestrzeni, z planem oraz z wielkościami normatywnymi.

4. Analiza sytuacji finansowej przykładowego banku funkcjonującego w polskiej gospodarce z wykorzystaniem case study

Przedstawienie oceny banku, z uwzględnieniem wcześniej przedstawionych metod.

Część II. ANALIZA FINANSOWA UBEZPIECZYCIELA


  1. Charakterystyka przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego

Wykład ma przedstawić cechy charakterystyczne przedsiębiorstwa jakim jest zakład ubezpieczeń. Przedstawienie faz ubezpieczeniowego cyklu produkcyjnego. Scharakteryzowanie pojęcia marginesu wypłacalności przedsiębiorstwa, ryzyka związanego z działalnością zakładu ubezpieczeń, otoczenia bliższego i dalszego zakładu ubezpieczeń.

  1. Sprawozdawczość finansowa ubezpieczyciela

Przedmiotem rozważań podejmowanym na tym wykładzie jest przedstawienie charakterystyki sprawozdań sporządzanych przez ubezpieczycieli, tzn. bilansu, technicznego i ogólnego rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływów środków pieniężnych oraz informacji dodatkowej.

  1. Metody i kierunki analizy zakładu ubezpieczeń

Celem tego wykładu jest przedstawienie metod i kierunków oceny zakładu ubezpieczeń z uwzględnieniem oceny wstępnej i wskaźnikowej. Ocena wstępna będzie obejmowała analizę dynamiki i struktury pozycji bilansowych, rachunków zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych. Kolejną częścią oceny jest analiza wskaźnikowa uwzględniająca ocenę zyskowności, sprawności działania oraz poziomu kosztów ubezpieczyciela.

4. Analiza sytuacji finansowej przykładowego zakładu ubezpieczeń funkcjonującego w polskiej gospodarce z wykorzystaniem case study

Przedstawienie oceny zakładu ubezpieczeń, z uwzględnieniem wcześniej przedstawionych metod.


Literatura:

  1. W. Bień, Ocena sytuacji finansowej banku komercyjnego, Difin, Warszawa 1998.

  2. J. Świderski, Sprawozdawczość finansowa banku i instytucji finansowych, Stowarzyszenie księgowych w Polsce, Warszawa 1998.

  3. Zarządzanie ryzykiem i płynnością banku komercyjnego, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2001.

  4. Podstawy zarządzania finansami banku komercyjnego, red. E. Boguckiej-Ksiel, AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.

  5. Zarządzanie finansami ubezpieczeń, J. Monkiewicz, L. Gąsiorkiewicz, B. Hadyniak, POLTEX, Warszawa 2000.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

M wykładu drugiego są źródła informacji będące podstawą analizy finansowej. Zostanie dokona charakterystyka bilansu banku, jego aktywów I pasywów, jako głównego I podstawowego sprawozdania z uwzględnieniem podstawowych aspektów wyceny składników bilansu banku. W kolejnej części zostanie przedstawion icon1. klimatyczny obieg wody w przyrodzie I ocena bilansu wodnego: oraz 3 metody oceny podstawowych składników równania bilansu wóD

M wykładu drugiego są źródła informacji będące podstawą analizy finansowej. Zostanie dokona charakterystyka bilansu banku, jego aktywów I pasywów, jako głównego I podstawowego sprawozdania z uwzględnieniem podstawowych aspektów wyceny składników bilansu banku. W kolejnej części zostanie przedstawion icon1. klimatyczny obieg wody w przyrodzie I ocena bilansu wodnego: oraz 3 metody oceny podstawowych składników równania bilansu wóD

M wykładu drugiego są źródła informacji będące podstawą analizy finansowej. Zostanie dokona charakterystyka bilansu banku, jego aktywów I pasywów, jako głównego I podstawowego sprawozdania z uwzględnieniem podstawowych aspektów wyceny składników bilansu banku. W kolejnej części zostanie przedstawion iconI. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów I pasywów oraz przyczyny ich zmian

M wykładu drugiego są źródła informacji będące podstawą analizy finansowej. Zostanie dokona charakterystyka bilansu banku, jego aktywów I pasywów, jako głównego I podstawowego sprawozdania z uwzględnieniem podstawowych aspektów wyceny składników bilansu banku. W kolejnej części zostanie przedstawion iconPytania do bilansu I rachunku wyników nbp za 2009 I 2008 r oraz bilansu Eurosystemu

M wykładu drugiego są źródła informacji będące podstawą analizy finansowej. Zostanie dokona charakterystyka bilansu banku, jego aktywów I pasywów, jako głównego I podstawowego sprawozdania z uwzględnieniem podstawowych aspektów wyceny składników bilansu banku. W kolejnej części zostanie przedstawion iconI. opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowośCI, w tym metod wyceny aktywów I pasywów oraz przychodów I kosztóW, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego I danych porównywalnych

M wykładu drugiego są źródła informacji będące podstawą analizy finansowej. Zostanie dokona charakterystyka bilansu banku, jego aktywów I pasywów, jako głównego I podstawowego sprawozdania z uwzględnieniem podstawowych aspektów wyceny składników bilansu banku. W kolejnej części zostanie przedstawion iconI. Zasady rachunkowości metody wyceny aktywów I pasywów oraz przychodów I kosztów

M wykładu drugiego są źródła informacji będące podstawą analizy finansowej. Zostanie dokona charakterystyka bilansu banku, jego aktywów I pasywów, jako głównego I podstawowego sprawozdania z uwzględnieniem podstawowych aspektów wyceny składników bilansu banku. W kolejnej części zostanie przedstawion iconI. Zasady rachunkowości metody wyceny aktywów I pasywów oraz przychodów I kosztów

M wykładu drugiego są źródła informacji będące podstawą analizy finansowej. Zostanie dokona charakterystyka bilansu banku, jego aktywów I pasywów, jako głównego I podstawowego sprawozdania z uwzględnieniem podstawowych aspektów wyceny składników bilansu banku. W kolejnej części zostanie przedstawion iconI. Zasady rachunkowości metody wyceny aktywów I pasywów oraz przychodów I kosztów

M wykładu drugiego są źródła informacji będące podstawą analizy finansowej. Zostanie dokona charakterystyka bilansu banku, jego aktywów I pasywów, jako głównego I podstawowego sprawozdania z uwzględnieniem podstawowych aspektów wyceny składników bilansu banku. W kolejnej części zostanie przedstawion iconI. Zasady rachunkowości metody wyceny aktywów I pasywów oraz przychodów I kosztów

M wykładu drugiego są źródła informacji będące podstawą analizy finansowej. Zostanie dokona charakterystyka bilansu banku, jego aktywów I pasywów, jako głównego I podstawowego sprawozdania z uwzględnieniem podstawowych aspektów wyceny składników bilansu banku. W kolejnej części zostanie przedstawion iconI. Zasady rachunkowości metody wyceny aktywów I pasywów oraz przychodów I kosztów

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom