Zarządzenie wewnętrzne nr 4 /2007 Naczelnika Urzędu Skarbowego
Pobierz 244.96 Kb.
NazwaZarządzenie wewnętrzne nr 4 /2007 Naczelnika Urzędu Skarbowego
strona3/5
Data konwersji17.12.2012
Rozmiar244.96 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5

Zasady organizacji pracy§ 5


Obsługa podatników w Urzędzie Skarbowym w Kłobucku odbywa się w godzinach pracy urzędu na stanowisku informacyjno-recepcyjnym oraz w wyznaczonych do tego celu pomieszczeniach . Podatnicy wezwani w indywidualnych sprawach są kierowani i obsługiwani w pokojach obsługi klienta (parter). W wyznaczony dzień /czwartek/ podatnicy przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków przez naczelnika lub jego zastępcę, a w szczególnych sytuacjach w inne dni.


§ 6

 1. Podział kompetencji oraz zakresy stałych uprawnień naczelnika, zastępcy naczelnika, kierowników komórek organizacyjnych określają postanowienia rozdziałów V i VI regulaminu.

 2. W razie nieobecności naczelnika urzędu jego obowiązki i kompetencje przejmuje z-ca naczelnika.

 3. O decyzjach podjętych w czasie pełnienia zastępstwa - a zastrzeżonych do podpisu naczelnika osoba zastępująca zobowiązana jest poinformować naczelnika po jego powrocie do pracy.

 4. W sytuacjach koniecznych naczelnik może wyznaczyć innego pracownika do pełnienia zastępstwa.


§ 7

Kierowników komórek organizacyjnych w razie nieobecności zastępują wyznaczeni pracownicy:

a) kierowników działów/referatów - wyznaczeni pracownicy tego samego działu/referatu,

b) głównego księgowego - kierownik referatu rachunkowości podatkowej a w razie nieobecności inny wyznaczony pracownik.

§ 8


 1. Naczelnik może przekazać na stałe lub czasowo część swoich uprawnień z-cy naczelnika, głównemu księgowemu, kierownikom komórek organizacyjnych, innym pracownikom.

 2. Wszelkie sprawy załatwiane w wyniku przekazanych uprawnień są podpisywane na pieczątkach “z up. Naczelnika Urzędu Skarbowego", zawierających: imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby podpisującej.


§ 9


Kierownicy wszystkich komórek organizacyjnych:

1) są odpowiedzialni za prawidłową i terminową realizację zadań oraz zgodność działania kierowanej komórki organizacyjnej z przepisami prawa i wytycznymi Ministerstwa Finansów, dyrektora izby skarbowej lub naczelnika urzędu skarbowego,

2) są odpowiedzialni za właściwą i racjonalną organizację pracy kierowanej komórki organizacyjnej jak i właściwą organizację stanowisk pracy,

3) sprawują bezpośredni nadzór nad pracą pracowników komórki - zgodną z indywidualnymi zakresami czynności,

4) czuwają nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy, przepisów o ochronie informacji niejawnych, tajemnicy skarbowej, ochronie danych osobowych, ochronie mienia, przepisów bhp, przeciwpożarowych oraz ustaleń niniejszego regulaminu,

5) dbają o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz stwarzają sprzyjające warunki do powstawania inicjatyw pracowniczych mających na celu usprawnianie pracy,

6) są zobowiązani do informowania o wytycznych, instrukcjach, zasadniczych rozstrzygnięciach i innych opracowaniach mających związek z działalnością pozostałych komórek organizacyjnych,

7) odpowiadają za stałą i ścisłą współpracę nadzorowanej komórki organizacyjnej z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu.


§ 10


1. Kadra kierownicza ma prawo wydawania poleceń służbowych dotyczących spraw związanych z realizacją zadań:

 • naczelnik urzędu - wszystkim pracownikom urzędu,

 • przełożeni poszczególnych szczebli - nadzorowanym pracownikom.

2. Polecenie służbowe nie wymaga formy pisemnej - formę pisemną stosuje się jedynie w przypadkach wymaganych odrębnymi przepisami lub w innych uzasadnionych przypadkach (np. waga sprawy).

§ 11

1. Wszystkie komórki organizacyjne urzędu skarbowego ściśle współpracują ze sobą.

2. Komórki organizacyjne urzędu opracowują kwartalne i roczne plany pracy, zatwierdzane przez naczelnika urzędu.

3. Po zakończeniu kwartału i roku naczelnikowi urzędu przedkładana jest informacja o wykonaniu zaplanowanych zadań. W przypadku niewykonania któregoś z zadań obowiązuje informacja o przyczynach niewykonania.

4. Komórka organizacyjna wskazana do koordynowania załatwienia danej sprawy, ma

obowiązek informowania pozostałych komórek organizacyjnych o projektach działań,

dokonywania niezbędnych uzgodnień a także żądania materiałów koniecznych do

opracowania rozwiązań, sprawozdań i decyzji.

5. Komórka organizacyjna MPP załatwia skargi zgodnie z ustalonymi zasadami.

6. Wszystkie komórki organizacyjne mają obowiązek tworzenia założeń systemów i ochrony informacji niejawnych.

7. Szczegółowe zadania komórek organizacyjnych określone zostały w rozdziale III regulaminu.

8. Zadania dla poszczególnych komórek organizacyjnych mogą być - w zależności od potrzeb -

uzupełniane dodatkowymi poleceniami naczelnika lub z-cy naczelnika urzędu skarbowego.


§ 12


1. Obowiązkiem pracowników jest wykonywanie nałożonych zadań rzetelnie, terminowo i efektywnie.

2. Pracownicy powinni posiadać znajomość całokształtu spraw wchodzących do zakresu zadań działu/referatu/stanowiska pracy oraz ogólnie problematyki zadań urzędu w stopniu umożliwiającym wzajemne zastępstwa.

3. Przy wykonywaniu swoich zadań wszyscy pracownicy są zobowiązani do ścisłego współdziałania w drodze uzgodnień, konsultacji lub opiniowania prowadzonych prac w zakresie zadań wspólnych oraz wymagających współdziałania.

4. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do inicjowania i uczestniczenia w procesie podnoszenia kwalifikacji merytorycznych, składając odpowiednie propozycje szkoleń dla pracowników urzędów skarbowych.

5. Wszyscy pracownicy urzędu skarbowego posiadają szczegółowe zakresy czynności, z których 1 egzemplarz znajduje się w aktach osobowych.

6. Wszyscy pracownicy urzędu skarbowego mogą być powoływani odrębnymi zarządzeniami wewnętrznymi do udziału w pracach różnego rodzaju zespołów i komisji problemowych (doraźnych lub stałych).

7. Opracowaniami pomocnymi w wykonywaniu obowiązków są:

-“Wytyczne do działania izb i urzędów skarbowych w [danym] roku", corocznie opracowywane przez Ministra Finansów,

- “Kierunki działania administracji podatkowej w woj. śląskim", aktualizowane w zależności od potrzeb,

- “Standardy pracy służb skarbowych woj. śląskiego", aktualizowane w zależności od potrzeb.


§ 13


 1. Zasady postępowania z dokumentami w Urzędzie Skarbowym regulują przepisy zarządzenia Nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r.( z późn. zm.) w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w tych organach (wraz z załącznikami: “Instrukcja w sprawie obsługi kancelaryjnej..."; “Jednolity rzeczowy wykaz akt..."; “Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów...").

 2. Obieg dokumentów może być uzupełniany wewnętrznymi instrukcjami.

 3. Dokumenty przedkładane do podpisu (ostatecznej aprobaty) naczelnika lub z-cy naczelnika urzędu na ostatniej stronie kopii powinny zawierać parafy sporządzającego oraz pośrednich przełożonych akceptujących dokument.

 4. Opracowania mające charakter sprawozdań i analiz winny zawierać następujące adnotacje:

- imię i nazwisko osoby sporządzającej,

 • imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby akceptującej,

 • imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby podpisującej.


§ 14

 1. Ustalenia w sprawach organizacyjnych dotyczących funkcjonowania urzędu podejmowane są w formie zarządzeń wewnętrznych lub decyzji naczelnika i wymagają formy pisemnej.

 2. Formę zarządzeń wewnętrznych stosuje się dla uregulowań długofalowych dotyczących:

 • organizacji wykonania aktów prawnych wydawanych przez naczelne organy administracji rządowej lub resort finansów,

 • wewnętrznych uregulowań adresowanych do nadzorowanych komórek organizacyjnych lub pracowników Urzędu.


3. Formę decyzji naczelnika Urzędu stosuje się do uregulowań wewnętrznych, funkcjonujących doraźnie, w krótkich okresach.

4. Rejestr wskazanych w ust. 1 zarządzeń i decyzji prowadzony jest w referacie ds. ogólnych.

5. Wyznaczony radca prawny urzędu przy współudziale pracownika SO dokonuje systematycznie przeglądu wskazanych w ust. 1 dokumentów, pod kątem ich aktualności.


§ 15


Rozstrzygnięcia wynikające z zadań wykonywanych przez komórki organizacyjne podejmowane są w formie decyzji i postanowień Naczelnika Urzędu Skarbowego - na podstawie odrębnych przepisów, przewidujących takie formy (np. O.p., kpa).


Rozdział V

1   2   3   4   5

Powiązany:

Zarządzenie wewnętrzne nr 4 /2007 Naczelnika Urzędu Skarbowego iconZarządzenie wewnętrzne Nr 6 / 2007 Naczelnika Urzędu Skarbowego

Zarządzenie wewnętrzne nr 4 /2007 Naczelnika Urzędu Skarbowego iconZarządzenie wewnętrzne Nr 1/2007 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kłobucku

Zarządzenie wewnętrzne nr 4 /2007 Naczelnika Urzędu Skarbowego iconZarządzenie Wewnętrzne Nr 20/2007 Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie

Zarządzenie wewnętrzne nr 4 /2007 Naczelnika Urzędu Skarbowego iconZarządzenie wewnętrzne nr 8/2007 Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie

Zarządzenie wewnętrzne nr 4 /2007 Naczelnika Urzędu Skarbowego iconZarządzenie wewnętrzne naczelnika urzędu skarbowego

Zarządzenie wewnętrzne nr 4 /2007 Naczelnika Urzędu Skarbowego iconZarządzenie wewnętrzne naczelnika urzędu skarbowego

Zarządzenie wewnętrzne nr 4 /2007 Naczelnika Urzędu Skarbowego iconZarządzenie Wewnętrzne Nr 7 / 2006 Naczelnika Urzędu Skarbowego

Zarządzenie wewnętrzne nr 4 /2007 Naczelnika Urzędu Skarbowego iconZarządzenie wewnętrzne nr kao ix/0021- 15/Z/05 naczelnika urzędu skarbowego w jaworznie

Zarządzenie wewnętrzne nr 4 /2007 Naczelnika Urzędu Skarbowego iconZarządzenie wewnętrzne nr kao ix/0021- 11/Z/04 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jaworznie

Zarządzenie wewnętrzne nr 4 /2007 Naczelnika Urzędu Skarbowego iconZarządzenie wewnętrzne Nr 12/2005 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Górniczej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom