Do wejścia w życie obecnej ustawy nie było ustawowej definicji finansów publicznych, która w nowej ustawie zawarta jest w art. Brak jednolitej definicji w
Pobierz 152.67 Kb.
NazwaDo wejścia w życie obecnej ustawy nie było ustawowej definicji finansów publicznych, która w nowej ustawie zawarta jest w art. Brak jednolitej definicji w
strona2/5
Data konwersji18.12.2012
Rozmiar152.67 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5

Schemat powiązań między ogniwami systemu finansowego państwaPowiązania:


5  1: świadczenia o charakterze daninowym, podatki lub inne należności z nimi zrównane, cła, opłaty, darowizny, spadki,

1  5: świadczenia o charakterze nieodpłatnym, bezzwrotnym (renty, emerytury, zasiłki), też wynagrodzenia za pracę,

1  3: przede wszystkim więź o charakterze komercyjnym, np. zakup rzeczy i usług, ale też występują świadczenia o charakterze bezzwrotnym, np. dotacje na podstawie ustawy o finansach publicznych, też dotacje celowe,

3  1: odprowadzanie na rzecz budżetu podatków, np. przychodowych – od towarów i usług, akcyza, (nie ma znaczenia, czy podatnik osiągnął dochód, liczy się to, że prowadzi działalność gospodarczą). Jednak podstawowym tytułem świadczenia o charakterze daninowym i inne np. cła, opłaty, wpłaty od przedsiębiorstw państwowych.

5  4, 4  5: ubezpieczenia dobrowolne i obowiązkowe,

3  5: przede wszystkim wypłata wynagrodzeń, świadczenia o charakterze odpłatnym, ale też nieodpłatne, np. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zasiłki doraźne,

5  3: ludność dokonuje zakupów towarów i usług u przedsiębiorców,

5  2, 2  5: świadczenia o charakterze finansowym, w wyniku ich realizacji przekazanie środków, np. umowy kredytu; świadczone usługi mają charakter odpłatny,

3  2, 2  3: dobrze funkcjonujący podmiot gospodarczy powinien prowadzić działalność w oparciu o kapitały obce; ewentualny podział ze względu na rodzaj czynności, brak więzi pozagospodarczych,

3  4, 4  3: zawieranie umów ubezpieczenia, niekiedy obowiązkowych,

2  4, 4  2: obecnie pojawiają się podmioty świadczące oba typy usług; ten sam podmiot prowadzi działalność ubezpieczeniową i bankową, pojawia się więc więź o charakterze organizacyjnym,

1  2, 2  1:

 • system bankowo – kredytowy – niegdyś uważano, że tylko udzielanie kredytów, obecnie też inne formy prawne,

 • między systemem budżetowym a systemem bankowo – kredytowym istnieją więzi o charakterze naturalnym – system budżetowy nie jest w stanie sam w pełni obsłużyć tego systemu, zatem tradycyjnie system budżetowy jest kasowo obsługiwany przez system bankowy, państwo – NBP, JST – inne banki,

 • te związki to także realna pomoc finansowa o charakterze doraźnym – pożyczki i kredyty udzielane przez bank JST; NBP nie może udzielać kredytów finansujących deficyt budżetowy; JST – do pokrycia niedoboru budżetowego można korzystać z kredytów i pożyczek banków o charakterze komercyjnym,

 • też udzielanie gwarancji, otwieranie akredytyw, operacje dewizowe,

 • są to więzi o charakterze gospodarczym wynikające z przepisów regulujących gospodarkę finansową; obok nich istnieją inne więzi – banki jako podmioty gospodarcze są zobligowane do rozliczenia się z budżetem i odprowadzania podatków,

1  4, 4  1:

 • system finansowy ubezpieczeń – początkowo tylko PZU i TUiR Warta; pod koniec lat 80. pojawiło się pierwsze przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe,

 • ustawa o działalności ubezpieczeniowej zrównuje towarzystwa ubezpieczeniowe z innymi przedsiębiorcami (maksymalizacja zysku, podatki), w zamian za to mogą liczyć na wsparcie finansowe,

 • istnieje więź o charakterze komercyjnym, np. umowy ubezpieczeniowe,

 • lokaty budżetowe – związane z istnieniem więzi między systemem budżetowym a systemem ubezpieczeniowym; instytucje ubezpieczeniowe były zobligowane do przekazywania nadwyżek do budżetu w postaci lokat terminowych; w rzeczywistości nie były to lokaty, ale dodatkowe źródło dochodu budżetu państwa; obecnie ustawa nie posługuje się tym pojęciem, ale zobowiązuje ubezpieczycieli do rozsądnego gospodarowania nadwyżką, czyli ulokowania w papiery wartościowe, zwłaszcza w skarbowe.


19.03.2003


Każdy dochód to środek publiczny, ale nie każdy środek publiczny to dochód.


FINANSE PUBLICZNE

(art. 6) gromadzenie i wydatkowanie środków publicznychŚRODKI PUBLICZNE

art. 3 ust. 1, 4 podgrupy:


 1. dochody publiczne – art. 3 ust. 2 – patrz niżej,
 1. środki ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, w tym środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej – wyodrębnione ze względu na charakter podmiotu,
 1. przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (sektor rządowy i pozarządowy) pochodzące:

  • ze sprzedaży papierów wartościowych oraz innych operacji finansowych,

  • z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku JST,

  • ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych – tylko pożyczki, bo ze środków publicznych nie udziela się kredytów,

  • z otrzymanych pożyczek i kredytów – charakter terminowy, staje się przychodem w momencie otrzymania, ale gdy trzeba spłacać, to rozchód,
 1. przychody jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych uzyskiwane w związku z prowadzoną przez nie działalnością oraz pochodzące z innych źródeł – tylko gospodarstwa pomocnicze mogą być płatnikami podatku dochodowego i osiągać zysk, pozostałe nadwyżkę.

Przychody – środki traktowane jako pewien wpływ finansowy nie uwzględniający kosztów ich uzyskania. Przychód = dochód + koszt uzyskania dochodu.


DOCHODY PUBLICZNE – art. 3 ust. 2, dwie grupy:


 1. daniny publiczne, do których zalicza się:

 1. podatki,

 2. inne świadczenia pieniężne, których obowiązek ponoszenia na rzecz państwa, JST oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wynika z odrębnych ustaw.

Brak definicji daniny. Danina to świadczenie o charakterze publicznoprawnym na rzecz Skarbu Państwa lub JST, które posiadają charakter przymusowy, nieodpłatny, bezzwrotny, pieniężny i ogólny. Wiele cech wspólnych z podatkami. Obok podatków pojawiają się inne formy świadczeń, np. cła, opłaty wyrównawcze, wpłaty z zysku do budżetu. Różne formy, więc brak ogólnego ujęcia. Jeżeli istnieje obowiązek, to jego realizacja jest zabezpieczona w ustawie ordynacja podatkowa. W sposobie pobierania opłaty nie różnią się od podatków.


 1. pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki sektora finansów publicznych, do których zalicza się:

 1. opłaty – opłaty (zwłaszcza skarbowe) zostały wyłączone z pojęcia danin publicznych (wbrew tradycji) i zaliczono do „pozostałych dochodów”; za tym przemawia to, że daniny są świadczeniami o charakterze nieodpłatnym, natomiast opłaty są świadczeniem odpłatnym, za uiszczenie opłaty powinno nastąpić pewne świadczenie,

 2. dochody z mienia, w szczególności najmu oraz z dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze oraz dywidendy od wniesionego kapitału – też leasing ruchomości i nieruchomości; dywidenda może mieś charakter przymusowy – dywidenda obligatoryjna – odprowadzana przez przedsiębiorstwa państwowe po opodatkowaniu. Jeżeli nie były w stanie jej spłacić, to postępowanie naprawcze (jeśli ono bezskuteczne, to możliwość likwidacji),

 3. dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw, niestanowiące przychodów w rozumieniu powyższych oraz dochody ze świadczenia usług,

 4. spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej,

 5. inne dochody uzyskane na podstawie odrębnych przepisów, o ile są pobierane przez organy finansowe z dochodów publicznych lub przez podległe albo nadzorowane przez te organy jednostki.PRZEZNACZENIE – art. 4 wyraźnie określa przeznaczenie środków publicznych – środki publiczne mogą być przeznaczane na:


  1. wydatki publiczne – brak definicji, największe znaczenie mają wydatki budżetowe (art. 63),
  1. rozchody budżetu państwa i budżetów JST – trzy formy rozchodów budżetu państwa i budżetów JST:

 1. spłata otrzymanych pożyczek i kredytów,

 2. wykup papierów wartościowych oraz inne operacje finansowe,

 3. udzielone pożyczki.


Przy rozchodach katalog zamknięty, jedyną furtką „inne operacje finansowe”.


JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Obecnie nie ma podziału na sektor rządowy i pozarządowy. Wśród tych jednostek organy władzy i administracji państwowej, ochrony prawa, JST , ich organy i związki. 11 rodzajów.

Punkt 11 – państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego (bo one są nastawione na maksymalizację zysku).


26.03.2003


NADWYŻKA – dodatni różnica między dochodami powiększonymi o środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE a wydatkami publicznymi ustalona dla okresu rozliczeniowego (na ogół 1 rok). Określa się ją (deficyt też) po wyeliminowaniu przepływów finansowych między jednostkami sektora finansów publicznych.


DEFICYT – ujemna różnica między dochodami powiększonymi o środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE a wydatkami publicznymi ustalona dla okresu rozliczeniowego (na ogół 1 rok).


POTRZEBY POŻYCZKOWE BUDŻETU PAŃSTWA – środki finansowe niezbędne do:

 • sfinansowania deficytu budżetu państwa,

 • spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

 • sfinansowania udzielanych przez Skarb Państwa pożyczek,

 • wykonywania innych operacji finansowych związanych z długiem Skarbu Państwa, np. emisja papierów wartościowych.


Jeśli istnieją potrzeby pożyczkowe, to muszą się znaleźć źródła ich sfinansowania. Każde dostępne źródło, byle zgodne z prawem. Ograniczenia w Konstytucji: NBP nie może udzielać kredytów służących pokryciu deficytu budżetowego.


Ustawa przewiduje państwowy dług publiczny i dług Skarbu Państwa. Dług Skarbu Państwa – nominalne zadłużenie Skarbu Państwa, art. 36.


państwowy dług publiczny – nominalne zadłużenie podmiotów sektora finansów publicznych ustalone po wyeliminowaniu przepływów finansowych pomiędzy podmiotami należącymi do tego sektora (strona podmiotowa). W art. 10 wskazane tytuły, z których mogą powstawać zobowiązania składające się na państwowy dług publiczny.


Te 4 tytuły to:

 1. wyemitowania papierów wartościowych, które opiewają na wierzytelności pieniężne – chodzi przede wszystkim o emitowanie przez Skarb Państwa bonów skarbowych, obligacji skarbowych i skarbowych papierów oszczędnościowych (tych ostatnich w zasadzie nie emitowano),

 2. zaciągnięte kredyty i pożyczki – wszystkie kredyty i pożyczki zaciągnięte przez jednostki sektora finansów publicznych, w bankach krajowych i zagranicznych,

 3. przyjęte depozyty ,

 4. wymagalne zobowiązania:

  • jednostek budżetowych,

  • wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów – czy orzeczenia sądów zagranicznych też?


Art. 36 – jeżeli mowa o łącznej kwocie państwowego długu publicznego z tytułów z art. 10, to rozpatruje się go jako wartość nominalną zobowiązań, przy wyłączeniu wzajemnych zobowiązań podmiotów sektora finansów publicznych. Wartość nominalna zobowiązania to:

 1. nominalna wartość wyemitowanych papierów wartościowych,

 2. wartość nominalna zaciągniętej pożyczki, kredytu lub innego zobowiązania, to jest kwota świadczenia głównego należna do zapłaty w dniu wymagalności zobowiązania.1   2   3   4   5

Powiązany:

Do wejścia w życie obecnej ustawy nie było ustawowej definicji finansów publicznych, która w nowej ustawie zawarta jest w art. Brak jednolitej definicji w iconSystem operacyjny (brak powszechnie uznawanej definicji [można przyjąć, że jest to wszystko co dostarcza producent przy zakupie so]) jest warstwą

Do wejścia w życie obecnej ustawy nie było ustawowej definicji finansów publicznych, która w nowej ustawie zawarta jest w art. Brak jednolitej definicji w iconPolityka to część rzeczywistości społecznej która istenieje obiektywnie. Jest wiele definicji polityki

Do wejścia w życie obecnej ustawy nie było ustawowej definicji finansów publicznych, która w nowej ustawie zawarta jest w art. Brak jednolitej definicji w iconW historii wykształciło się wiele definicji państwa, a najczęściej polegają one na wyliczeniu jego cech. Współcześnie bazuje się na definicji G. Jedlinka

Do wejścia w życie obecnej ustawy nie było ustawowej definicji finansów publicznych, która w nowej ustawie zawarta jest w art. Brak jednolitej definicji w icon1 Sektor finansów publicznych nie został w ustawie zdefiniowany a wskazuje jedynie ona imiennie lub poprzez kategorie podmiotów jakie jednostki sektora

Do wejścia w życie obecnej ustawy nie było ustawowej definicji finansów publicznych, która w nowej ustawie zawarta jest w art. Brak jednolitej definicji w iconZarządzenie Ministra Środowiska w sprawie zadań ochronnych jest wykonaniem delegacji ustawowej zawartej w art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r

Do wejścia w życie obecnej ustawy nie było ustawowej definicji finansów publicznych, która w nowej ustawie zawarta jest w art. Brak jednolitej definicji w iconZarządzenie Ministra Środowiska w sprawie zadań ochronnych jest wykonaniem delegacji ustawowej zawartej w art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r

Do wejścia w życie obecnej ustawy nie było ustawowej definicji finansów publicznych, która w nowej ustawie zawarta jest w art. Brak jednolitej definicji w iconPraca w róŻnych kulturach I religiach praca – brak jednoznacznej definicji w filozofii społecznej – praca

Do wejścia w życie obecnej ustawy nie było ustawowej definicji finansów publicznych, która w nowej ustawie zawarta jest w art. Brak jednolitej definicji w iconZałącznik nr 1 Informacja wyjaśniająca na temat definicji I zagadnień problemowych w kontekście stosowania art. 4 ust. 7 Rdw

Do wejścia w życie obecnej ustawy nie było ustawowej definicji finansów publicznych, która w nowej ustawie zawarta jest w art. Brak jednolitej definicji w iconW wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zawarta została umowa następującej treści: § 1

Do wejścia w życie obecnej ustawy nie było ustawowej definicji finansów publicznych, która w nowej ustawie zawarta jest w art. Brak jednolitej definicji w iconPrzewidywane skutki wejścia w życie zmian proponowanych w Ustawie o systemie oświaty w zakresie regulacji dotyczących funkcjonowania szkolnictwa specjalnego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom