Instrukcja sporządzania sprawozdania banku w zakresie załącznika nr 14 do uchwały nr 53/2011 Zarządu nbp z dnia 22 września 2011 r
Pobierz 13.6 Kb.
NazwaInstrukcja sporządzania sprawozdania banku w zakresie załącznika nr 14 do uchwały nr 53/2011 Zarządu nbp z dnia 22 września 2011 r
Data konwersji18.12.2012
Rozmiar13.6 Kb.
TypDokumentacja
Instrukcja sporządzania sprawozdania banku w zakresie załącznika nr 14 do uchwały nr 53/2011 Zarządu NBP z dnia 22 września 2011 r.


Oszustwa w zakresie rozliczeń pieniężnych przeprowadzanych za pośrednictwem banków

w .... kwartale ........... r.


W tabeli tej należy podać liczbę i wartość transakcji oszukańczych w podziale na poszczególne formy rozliczeń pieniężnych dokonanych w danym kwartale (transakcje dokonane w okresach 1 stycznia – 31 marca podawane są w sprawozdaniu za I kwartał danego roku, transakcje dokonane w dniach 1 kwietnia – 30 czerwca w sprawozdaniu za II kwartał itd.).


A - Transakcje dokonywane za pośrednictwem polecenia przelewu …” – dane przekazują banki, które prowadzą rachunki obciążane z tytułu realizacji poleceń przelewu w podziale na:


1. polecenie przelewu realizowane za pośrednictwem bankowości elektronicznej w:

  1. przeglądarce internetowej – bez względu na urządzenie obsługujące przeglądarkę internetową (np. komputer, telefon komórkowy, tablet),

  2. dedykowanej aplikacji – np. bankowości mobilnej,

  3. kanale telefonicznym – w tym poprzez wydanie dyspozycji w Contact Center,

  4. inny sposób.


2. polecenie przelewu realizowane w oddziale banku.


W części „A” formularza wykazuje się liczbę i wartość zrealizowanych w danym kwartale fałszywych transakcji polecenia przelewu, dotyczy transakcji, w których zleceniodawca nie był upoważniony do dysponowania środkami na rachunku. „Wartość strat poniesionych przez bank” na skutek fałszywych transakcji polecenia przelewu należy wykazać tylko w zakresie strat poniesionych przez banki prowadzące rachunki obciążane z tytułu polecenia przelewu. Przez wartość strat rozumieć należy kwotę zrealizowanych fałszywych poleceń przelewu.


B - Transakcje dokonane za pośrednictwem czeków …” – liczba i wartość oszukańczych transakcji w danym kwartale w obrocie czekowym w podziale na:

 1. czeki krajowe – wystawione z rachunków prowadzonych przez banki w Polsce,

 2. czeki zagraniczne – wystawione z rachunków prowadzonych przez banki zagraniczne.


W części „B” formularza banki podają liczbę i wartość oszukańczych transakcji dokonanych za pośrednictwem czeków wystawionych w ciężar rachunków prowadzonych przez banki (zrealizowane zarówno w oddziałach banku wystawcy czeku, jak i oddziałach innych banków oraz placówkach pocztowych).

Ponadto banki podają wartość strat poniesionych w danym kwartale na skutek oszustw w obrocie czekowym. Przez wartość strat rozumieć należy kwotę zrealizowanych czeków.


C - Transakcje dokonane za pośrednictwem polecenia zapłaty” – oszustwa związane z wykorzystywaniem polecenia zapłaty jako formy rozliczeń bezgotówkowych.


W przypadku gdy w chwili sporządzania sprawozdania trwa wyjaśnianie transakcji dokonanej w danym kwartale (np. w ramach postępowania reklamacyjnego) i bank nie jest w stanie ustalić wartości lub typu dokonanego oszustwa, po wyjaśnieniu dane takie powinny zostać dołączone do sprawozdania za następny kwartał wraz z informacją, że wskazana liczba i wartość transakcji dotyczy poprzednich okresów sprawozdawczych.


Wartość transakcji należy podać w złotych. W przypadku posiadania przez bank danych dotyczących wartości transakcji w walutach obcych należy przeliczyć wartość transakcji na złote według kursu z dnia dokonania transakcji. Jeżeli nie jest to możliwe, należy przeliczyć wartość transakcji według kursu średniego ogłoszonego w tabeli kursów Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego kwartału, którego dane dotyczą.


Dodatkowych wyjaśnień udzielają pracownicy Departamentu Systemu Płatniczego, Wydziału Analiz i Badań, tel. (022) 82-99-326, 82-99-451.


Dane sumaryczne wg wierszy


RAZEM” jest sumą wierszy:

 • A - Transakcje dokonywane za pośrednictwem polecenia przelewu …”,

 • B - Transakcje dokonywane za pośrednictwem czeków …”,

 • C - Transakcje dokonywane za pośrednictwem polecenia zapłaty”.


A - Transakcje dokonywane za pośrednictwem polecenia przelewu …” jest sumą wierszy:

 • A.1. polecenie przelewu realizowane za pośrednictwem bankowości elektronicznej …”,

 • A.2. polecenie przelewu realizowane w oddziale banku”.


A.1. - polecenie przelewu realizowane za pośrednictwem bankowości elektronicznej” jest sumą wierszy:

 • A.1.a) – przeglądarce internetowej”,

 • A.1.b) – dedykowanej aplikacji”,

 • A.1.c) – kanale telefonicznym”,

 • A.1.d) – inny sposób”.


B - Transakcje dokonywane za pośrednictwem czeków …” jest sumą wierszy:

 • B.1. - Czeki krajowe”,

 • B.2. - Czeki zagraniczne”.Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Instrukcja sporządzania sprawozdania banku w zakresie załącznika nr 14 do uchwały nr 53/2011 Zarządu nbp z dnia 22 września 2011 r iconZał. 2 do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 2687/ 84/IV/2011 z dnia 04. 10. 2011 r

Instrukcja sporządzania sprawozdania banku w zakresie załącznika nr 14 do uchwały nr 53/2011 Zarządu nbp z dnia 22 września 2011 r iconZałącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 3283/101/IV/2011 z dnia 29. 11. 2011 r

Instrukcja sporządzania sprawozdania banku w zakresie załącznika nr 14 do uchwały nr 53/2011 Zarządu nbp z dnia 22 września 2011 r iconZałącznik nr 1 do Uchwały nr 2279 /74 /IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku

Instrukcja sporządzania sprawozdania banku w zakresie załącznika nr 14 do uchwały nr 53/2011 Zarządu nbp z dnia 22 września 2011 r iconZałącznik do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr3230/101/2011 z dnia 29. 11. 2011 roku

Instrukcja sporządzania sprawozdania banku w zakresie załącznika nr 14 do uchwały nr 53/2011 Zarządu nbp z dnia 22 września 2011 r iconZałącznik do uchwały nr 3/2011/2012 Rady Pedagogicznej Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym nr 1 w Orzeszu z dnia 14 września 2011

Instrukcja sporządzania sprawozdania banku w zakresie załącznika nr 14 do uchwały nr 53/2011 Zarządu nbp z dnia 22 września 2011 r iconZałącznik do Uchwały Rady Gminy Lubicz nr xiv/142/2011 z dnia 30 września 2011 r. Plan Odnowy Miejscowości

Instrukcja sporządzania sprawozdania banku w zakresie załącznika nr 14 do uchwały nr 53/2011 Zarządu nbp z dnia 22 września 2011 r iconInstrukcja wypełnienia tabeli dotyczącej sprawozdania z realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej w 2011 r ujętych w akpośK 2010

Instrukcja sporządzania sprawozdania banku w zakresie załącznika nr 14 do uchwały nr 53/2011 Zarządu nbp z dnia 22 września 2011 r iconZałącznik nr 2 do Uchwały nr 380/23 /IV/ 2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia

Instrukcja sporządzania sprawozdania banku w zakresie załącznika nr 14 do uchwały nr 53/2011 Zarządu nbp z dnia 22 września 2011 r iconZałącznik do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 3380 z dnia 12. 2011 roku

Instrukcja sporządzania sprawozdania banku w zakresie załącznika nr 14 do uchwały nr 53/2011 Zarządu nbp z dnia 22 września 2011 r iconZałącznik nr 1 do Uchwały nr 488/26/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 3 marca 2011r

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom