Zarządzanie finansami jednostek s amorządu terytorialnego – wykłady
Pobierz 14.64 Kb.
NazwaZarządzanie finansami jednostek s amorządu terytorialnego – wykłady
Data konwersji18.12.2012
Rozmiar14.64 Kb.
TypDokumentacja
ZARZĄDZANIE FINANSAMI

JEDNOSTEK S AMORZĄDU TERYTORIALNEGO – WYKŁADY

TEMAT I CHARAKTERYSTYKA ZARZĄDZANIA FINANSAMI JST


 1. Istota i zakres zarządzania ogólnego JST.

 2. Istota i zakres zarządzania finansami JST.

 3. Cele i uwarunkowania zarządzania finansami JST – decyzje finansowe i ich rezultaty.

 4. Odpowiedzialność za zarządzanie finansami JST.

 5. Modele zarządzania finansami JST.

TEMAT II BUDŻET INSTRUMENTEM ZARZĄDZANIA FINANSAMI JST


 1. Budżet JST instrumentem zarządzania finansami JST.

 2. Budżet liniowy.

 3. Budżet zadaniowy.

 4. Budżet celów i efektów.

 5. Działania w celu usprawnienia procesu budżetowania w JST.

TEMAT III PROCESY ZARZĄDZANIA FINANSAMI JST


 1. Planowanie finansowe i budżetowe.

 2. Rachunkowość finansowa i budżetowa.

 3. Sprawozdawczość finansowa i budżetowa.

 4. Analiza finansowa i budżetowa.

 5. Kontrola finansowa i budżetowa.

TEMAT IV ANALIZA WSKAŹNIKOWA SYTUACJI I SAMODZIELNOŚCI FINANSOWEJ JST

 1. Wskaźniki pokrycia wydatków dochodami i wskaźniki wyniku budżetu JST.

 2. Wskaźniki zdolności do pokrycia wydatków inwestycyjnych i obsługi długu.

 3. Wskaźniki płynności finansowej budżetu.

 4. Wskaźniki wzajemnych relacji między przychodami a dochodami a wydatkami i rozchodami.

 5. Wskaźniki samodzielności finansowej JST.

TEMAT V DZIEDZINY ZARZĄDZANIA FINANSAMI JST


 1. Zarządzanie aktywami trwałymi - programem inwestycyjnym.

 2. Zarządzanie aktywami obrotowymi - gotówką, zakupami, zapasami, należnościami.

 3. Zarządzanie pasywami (kapitałami).

 4. Zarządzanie płynnością finansową.

 5. Zarządzanie ryzykiem.

TEMAT VI ZARZĄDZANIE DŁUGIEM JST

 1. Cele zarządzania długiem JST.

 2. Procesy zarządzania długiem JST.

 3. Standardy zarządzania długiem JST.

 4. Czynniki wyboru sposobów zadłużania się przez JST i cechy instrumentów dłużnych.

 5. Ryzyko związane z zadłużaniem się JST.

TEMAT VII ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W DZIAŁALNOŚCI JST

 1. Istota ryzyka w działalności JST.

 2. Rodzaje ryzyka w działalności JST.

 3. Cele i zakres i organizacja procesu zarządzania ryzykiem w działalności JST.

 4. Zarządzanie ryzykiem w działalności JST a kontrola zarządcza.

 5. Zarządzanie ryzykiem w działalności JST a audyt wewnętrzny.

Literatura podstawowa do zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego

 1. M. Jastrzębska, Zarządzanie finansami gmin. Aspekty teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.

 2. M. Jastrzębska, Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.

 3. M. Jastrzębska, Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

 4. Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, red. T. Lubińska, Difin, Warszawa 2011.

 5. M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

 6. Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, red. B. Filipiak, Difin, Warszawa 2009.

 7. M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, Metody analityczne w działalności jednostek podsektora samorządowego, Difin, Warszawa 2010.

 8. Współczesne problemy zarządzania finansami lokalnymi, red. A. Kożuch i K. Brzozowska, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2006.

 9. Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, red. H. Sochacka-Krysiak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006.

 10. M. Poniatowicz, J. M. Salachna, D. Perło, Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca do zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego

 1. Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, PWE 2011 red. S. Owsiak, PWE, Warszawa 2011.

 2. M. Zawicki, Nowe zarządzanie publiczne, PWE, Warszawa 2011.

 3. Budżet i wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego – od projektu do sprawozdania red. J.M. Salachna, oddk, Gdańsk 2010.

 4. M. Dylewski, Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. Uwarunkowania, procedury, modele, Difin, Warszawa 2007.

 5. B. Filipiak, Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, PWE, Warszawa 2008.

 6. Bankowo-finansowa obsługa JST, red. B. Filipiak i S. Flejterski, CeDeWu, Warszawa 2008.

 7. M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Municypium, Warszawa 2004.

 8. M. Dylewski, B. Filipiak, A. Guranowski, J. Hołub-Iwan, Zarządzanie finansami projektu europejskiego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.

 9. B. Filipiak, J. Ruszała, Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty, Difin, Warszawa 2009.

 10. Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.

 11. Lubelska Szkoła Biznesu, Coopers & Lybrand, Zarządzanie finansami gminy. Poradnik dla gmin, Agencja Wydawnicza „Skigraf”, Warszawa 1994.

 12. Zintegrowane zarządzanie finansami zorientowane na cele, red. K. Pakoński, Municypium, Warszawa 2001 (poradnik 1).

 13. Wieloletnie planowanie finansowe. Ocena zdolności kredytowej w gminie. Najtańszy pieniądz we właściwym czasie, red. S. Cichocki, Municypium, Warszawa 2000 (poradnik 2).

 14. Budżet jako narzędzie zarządzania finansami w administracji samorządowej czyli jak osiągnąć cele przy ekonomicznym wykorzystaniu zasobów, red. K. Pakoński, Municypium, Warszawa 2001 (poradnik 3).

 15. Wieloletnie plany inwestycyjne, red. R. Stanka i D. Śmiałkowski, Municypium, Warszawa 2001 (poradnik 4).

 16. M. Jefremienko, Finanse samorządowe dla opornych, Wydawnictwo Samorządowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 1999.

 17. M. Jefremienko, Zarządzanie finansami miasta, Wydawnictwo Samorządowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 1999.

 18. U. Klewińska, Wieloletni Plan Inwestycyjny, Przygotowanie WPI – wniosek inwestycyjny, tom I, Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa 1999.

 19. U. Klewińska, Wieloletni Plan Inwestycyjny. Metodyka oceny inwestycji komunalnych, tom II, Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa 1999.

 20. Budżet władz lokalnych, red. S. Owsiak, PWE, Warszawa 2002.


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Zarządzanie finansami jednostek s amorządu terytorialnego – wykłady iconZarządzanie finansami samorządu terytorialnego

Zarządzanie finansami jednostek s amorządu terytorialnego – wykłady iconTerminy przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz terminy referendów lokalnych w sprawie odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego w trakcie kadencji

Zarządzanie finansami jednostek s amorządu terytorialnego – wykłady iconAugustów: Dystrybucja energii elektrycznej dla potrzeb grupy jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych

Zarządzanie finansami jednostek s amorządu terytorialnego – wykłady iconAugustów: Dystrybucja energii elektrycznej dla potrzeb grupy jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych

Zarządzanie finansami jednostek s amorządu terytorialnego – wykłady iconOGÓlne problemy zarządzania finansami przedsiębiorstwa cele przedsiębiorstwa a zarządzanie finansami firmy

Zarządzanie finansami jednostek s amorządu terytorialnego – wykłady iconDochody z najmu I dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

Zarządzanie finansami jednostek s amorządu terytorialnego – wykłady iconZarządzanie finansami

Zarządzanie finansami jednostek s amorządu terytorialnego – wykłady iconMilenium – Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami jednostek s amorządu terytorialnego – wykłady iconMilenium – Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami jednostek s amorządu terytorialnego – wykłady iconZarządzanie finansami przedsiębiorstw

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom