W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz uporządkowanie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych I prawnych, zbiorów bibliotecznych, oraz ustanowienie osób materialnie odpowiedzialnych
Pobierz 277.66 Kb.
NazwaW sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz uporządkowanie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych I prawnych, zbiorów bibliotecznych, oraz ustanowienie osób materialnie odpowiedzialnych
strona1/5
Data konwersji18.12.2012
Rozmiar277.66 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4   5

 1. Zarządzenie Nr 298/10

 2. Burmistrza Rajgrodu

 1. 10.11. 2010 r.w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz uporządkowanie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zbiorów bibliotecznych, oraz ustanowienie osób materialnie odpowiedzialnych.


Na podstawie art.26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dziennik Ustaw rok 2009 nr 152 poz. 1223) zarządza się, co następuje:


§ 1.

Przeprowadzić inwentaryzację w jednostkach podległych tj.


 1. Szkoła Podstawowa w Bełdzie

 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie

 3. Szkoła Podstawowa w Rydzewie

 4. Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie

 5. Gimnazjum w RajgrodzieInwentaryzacja dotyczy:


 1. środków trwałych

 2. pozostałych środków trwałych

 3. wartości niematerialnych i prawnych

 4. zbiorów bibliotecznych

§ 2

Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie inwentaryzacji są dyrektorzy szkół i gimnazjum.

§ 3

Zobowiązuję dyrektorów szkół do ścisłego stosowania i przestrzegania „Instrukcji Inwentaryzacyjnej”.

 

§ 4

Za nie przestrzeganie „Instrukcji Inwentaryzacyjnej ” osoby winne ponoszą odpowiedzialność służbową.

§ 5

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji ustala się na dzień 31.12.2010r.

Rozliczenie z działem księgowości do dnia 15.01.2011r.


§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Rajgrodu


Czesław Karpiński


I N S T R U K C J A


W SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM

TRWAŁYM JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY RAJGRÓD, INWENTARYZACJI

MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI

ZA POWIERZONE MIENIE


Podstawę regulacji przyjętych w niniejszej instrukcji stanowią poniższe akty prawne:


1. Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 152 poz. 1223).

2. Ustawa z dnia 27.06.2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 157 poz.1240).

3. Ustawa z dnia 20.11.1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 95, poz. 1101).

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.1999r. w sprawie stosowania Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 1999 NR 112 poz. 1317 z późn.zm.).

5. Rozporządzenie Rady Ministra Finansów z dnia 24.06.2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 128 poz. 1069).

6. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. rok 1998 nr 21 poz. 94 z późn. zm.).

7. Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r.w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ( Dz. Urz. Ministra Finansów rok 2009 nr 15 poz. 84).

8. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.12.1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U . Nr 112, poz. 1319).


CZĘŚĆ I – ZASADA OGÓLNA


Na majątek składają się:

- środki trwałe,

- pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie),

- wartości niematerialne i prawne, zbiory biblioteczne.

1. Środki trwałe wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że

środki trwałe stanowiące własność gminy otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji

właściwego organu wyceniane są w wartości określonej w decyzji.

Za środki trwałe uważa się składniki majątku, których wartość początkowa, określa ustawa

z dnia 20.11.1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

( Dz. U. Nr 95, poz. 1101),

Do faktur i rachunków na podstawie, których dokonano zakupu środków trwałych winien być dołączony dowód OT wypełniony – przyjęcie środka trwałego.

2. Bez względu na wartość na koncie środków trwałych ewidencjonuje się grunty, budowle i

budynki. Wartość środka trwałego może być zwiększona lub zmniejszona w wyniku

zarządzanej aktualizacji wyceny. Zwiększenie wartości początkowej środków trwałych

może nastąpić o równowartości kosztów inwestycji związanych z ich ulepszeniem.

Zwiększenie stanu środków trwałych następuje pod datą przyjęcia do używania z

inwestycji, datą zakupu lub datą decyzji. Ujawnione nadwyżki ewidencjonuje się pod datą

ich zinwentaryzowania.

Umorzenie środków trwałych zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi określonymi w

ustawie z dnia 20.11.1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

(Dz. U. Nr 95, poz. 1101), a określone w przedziałach od – do wg średniej stawki

zapisywane jest w księdze głównej na koniec roku budżetowego

Grunty nie podlegają umorzeniu.

Ewidencja środków trwałych prowadzona jest ręcznie zachowaniem wymogów przewidzianych dla księgi inwentarzowej środków trwałych).

3. Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie – przedmioty) wycenia się wg cen zakupu brutto (łącznie z podatkiem VAT).

4. Pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wielkości stanowiącej dolną granicę

środka trwałego umarza się w pełnej wartości poprzez spisanie w koszty w miesiącu

przyjęcia do używania.

5. Bez względu na wartość, ewidencją ilościowo – wartościową należy objąć składniki

majątkowe zaliczone do pozostałych środków trwałych dotyczące:

 1. wyposażenie biur:

  • meble biurowe (szafy, biurka itp.)

  • maszyny liczące i piszące itp.

7. Faktury i rachunki na podstawie, których

dokonano zakupu pozostałych środków trwałych (wyposażenie) winny być dokładnie

opisane z podaniem użytkownika i zawierające klauzulę, wpisano do ewidencji

„Dział nr..... poz. .... nr...... data........ podpis........”

Nazwisko i imię osoby materialnie odpowiedzialnej.

8. Zakupione wydawnictwa i książki podlegają ewidencji prowadzonej w sekretariacie Szkoły. Wpisu dokonuje pracownik sekretariatu z wpisaniem na dowodzie zakupu „wpisano do ewidencji…….. poz........... nr.......... data......... podpis.

9. Druki ścisłego zarachowania są ewidencjonowane przez pracownika sekretariatu . Księgowane są bezpośrednio w koszty. Wpisu dokonuje pracownik sekretariatu z wpisaniem na dowodzie zakupu „wpisano do ewidencji……… poz........... nr.......... data......... podpis.


CZĘŚĆ II – ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SKŁADNIKI MIENIA


§ 1.


1. Odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie majątku jednostki oświatowej ponosi Dyrektor Szkoły, na którym również ciąży obowiązek nadzoru nad właściwą eksploatacją majątku i zabezpieczeniem go przed kradzieżą i zniszczeniem.

2. Odpowiedzialność za właściwą eksploatację i ochronne składników majątkowych w czasie

godzin pracy ponoszą pracownicy, którym pieczy składniki te powierzono .

3. Odpowiedzialność za majątek gminy używany przez jednostki budżetowe tj. szkoły podstawowe i gimnazjum ponoszą dyrektorzy, nadzór prowadzi- Sekretarz Urzędu .

4. Ustalenie odpowiedzialności indywidualnej za środki trwałe, pozostałe środki trwałe spoczywa w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum na dyrektorach.

§ 2


1. Pozostałe środki trwałe objęte ewidencją ilościowo – wartościową i ilościową wyposażenia biurowego winny być przypisane do każdego pomieszczenia z osobna i ujęte w spisie inwentarzowym.

2. Spis inwentarzowy powinien określać rodzaj, ilość składników wyposażenia, ich numer inwentarzowy (dot. majątku podlegającego ewidencji

ilościowo – wartościowej i ilościowej ) oraz nazwiska i imiona pracowników, których pieczy składniki te powierzono. Spis taki, opatrzony pieczęcią jednostki organizacyjnej i podpisami osób odpowiedzialnych umieszcza się w widocznym miejscu (w formie spisu) w każdym pomieszczeniu.

3. Wszelkie zmiany w stanie wyposażenia danego pomieszczenia biurowego lub innego mogą nastąpić za wiedzą dyrektora i pracowników odpowiedzialnych za jego eksploatację i ochronę. Zmiany te każdorazowo powinny być odnotowane w spisie inwentarzowym i w przypadku zmian w środkach trwałych pozostałych w używaniu, podlegają ewidencji ilościowo – wartościowej i zgłoszone do sekretariatu szkoły na obowiązujących drukach szczegółowo opisanych w treści instrukcji.

4. Dyrektor Szkoły obowiązany jest dopilnować aktualizacji w spisie inwentarzowym podpisów pracowników w razie zmian personalnych na stanowiskach pracy usytuowanych

w danym pomieszczeniu, sali lekcyjnej.

§ 3


1. Pracownikom jednostek oświatowych może być powierzony na podstawie dowodu „OT” lub „PT” sprzęt biurowy do użytku indywidualnego, kierowcom – samochody. Otrzymując taki sprzęt pracownik podpisuje oświadczenie o odpowiedzialności materialnej za powierzone mu mienie i zobowiązuje się do jego zwrotu gdy ustanie potrzeba jego użytkowania (zał nr 0.). Oświadczenia z zobowiązania przechowuje się w aktach osobowych w szkole.

2. Sprzęt biurowy niepodlegający ewidencji ilościowo – wartościowej przydzielony do

indywidualnego użytku pracownika winien być okazany komisji inwentaryzacyjnej

pod rygorem odpowiedzialności za stwierdzony brak.


§ 4.


1. Kierownicy jednostek oświatowych zobowiązani są zorganizować taką formę nadzoru, która skutecznie służy należytej ochronie składników majątkowych wyposażenia przed zniszczeniem lub kradzieżą.

2. W przypadku stwierdzenia nieodpowiednich warunków zabezpieczenia składników majątkowych osoby wymienione w ust.1 występują z wnioskiem do Burmistrza Rajgrodu o wykonanie koniecznych prac w celu usunięcia zagrożenia.

3. W przypadku stwierdzenia braku właściwych warunków dla zabezpieczenia składników

majątkowych powierzonych pracownikowi do indywidualnego użytku, zainteresowany

pracownik obowiązany jest zgłosić ten fakt Dyrektorowi Szkoły.


§ 5.


1. Obowiązek należytej troski o ochronę składników mienia przeznaczonego do użytku

indywidualnego przed utratą lub zniszczeniem, spoczywa na pracowniku, któremu sprzęt

taki powierzono.

2. W przypadku stwierdzenia utraty lub zniszczenia składnika majątkowego będącego na

wyposażeniu gminnych jednostek oświatowych, Dyrektor Szkoły (każdy w zakresie własnej jednostki),zobowiązany jest ustalić okoliczności tego faktu, przeprowadzić postępowanie wyjaśniające celem ustalenia przyczyny lub osoby winnej utraty lub zniszczenia mienia i przedstawić Burmistrzowi Rajgrodu wnioski w przedmiocie wyegzekwowania odpowiedzialności materialnej w myśl przepisów Kodeksu Pracy.


§ 6.


1. Odpowiedzialność za należyte i terminowe wystawianie obowiązujących dokumentów

dotyczących zmian w stanie posiadania ponosi Dyrektor Szkoły.

2. Dokonywanie przeniesień majątkowych składników wyposażenia między

pomieszczeniami z pominięciem wymaganej procedury formalnej jest niedopuszczalne.

Skutki prawne związane z utratą lub zniszczenia w wyniku przesunięć obciążają

pracowników, którzy przeniesień takich dokonali – Dyrektorzy Szkół.


§ 7.


1. Pracownik ponosi odpowiedzialność za zniszczenie mienia jednostki powstałego wskutek

niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków.

2. Odpowiedzialność pracownika z tego tytułu wiąże się z obowiązkiem wyrównania tej

szkody, przy czym jeżeli wartość jej przekracza wysokość trzykrotnych poborów

pracownika regres zakładu ogranicza się do trzykrotnych poborów – zgodnie z kodeksem

pracy.

3. Pracownik zobowiązany jest pokryć szkodę w pełnej wysokości jeżeli przekracza ona

wartości trzykrotnych poborów w sytuacji gdy pracownik:


a) dopuścił się zagarnięcia mienia albo w inny sposób umyślnie wyrządził szkodę zakładowi.

b) nie dopełnił obowiązku zwrotu albo rozliczenia się z powierzonych mu pieniędzy,

papierów wartościowych, kosztowności, narzędzi, instrumentów lub innego

wyposażenia, a także odzieży ochronnej i roboczej lub sprzętu ochrony osobistej.

c) spowodował szkodę w mieniu innym niż wymienione w punktach a i b jeżeli było ono mu powierzono z obowiązkiem zwrotu.


§ 8


Ewidencję środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zobowiązani są prowadzić: Dyrektor Szkoły bądź osoby przez niego upoważnione i w księgach z zachowaniem wymogów przewidzianych dla ksiąg inwentarzowych środków trwałych pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych. Osoby odpowiedzialne zobowiązane są do uzgadniania sald z pracownikiem tj. specjalistą ds. księgowości budżetowej na koniec każdego roku tj. 31grudnia.


CZĘŚĆ III – INWENTARYZACJA§ 1.


 1. Majątek jednostek budżetowych podlega inwentaryzacji

 2. Inwentaryzacja – to zespół czynności zmierzających do ustalania rzeczywistego stanu składników majątkowych jednostki, dokonuje spisu rzeczowych i pieniężnych składników majątku jednostki, uzgodnienie sald aktywów i pasywów, ich wycena oraz rozliczenie ze stanem ewidencyjnym, w tym również rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych

 3. Odpowiedzialność za zarządzanie inwentaryzacji, terminowe i prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji ponosi kierownik jednostki. Za inwentaryzację w poszczególnych jednostkach budżetowych odpowiedzialni są kierownicy tych jednostek.

 4. Terminy i częstotliwość przeprowadzenia inwentaryzacji:

  1. Na ostatni dzień każdego roku obrotowego należy przeprowadzić inwentaryzację:

a) rzeczowych składników aktywów obrotowych, druków ścisłego zarachowania,

a także środków trwałych oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład

środków trwałych w budowie znajdujących się na terenie nie strzeżonym –

drogą spisu z natury, wyceny tych ilości, porównania wartości z danymi ksiąg

rachunkowych i rozliczenia ewentualnych różnic.

b) środków pieniężnych krajowych i zagranicznych na rachunkach bankowych lub

przechowywanych przez inne jednostki, należności, w tym udzielonych

pożyczek – drogą uzyskania od banków i kontrahentów potwierdzeń pisemnych

prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych

aktywów lub pasywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic.

c) aktywów i pasywów nie objętych spisem z natury lub uzgodnieniem tj. gruntów

stanowiących mienie komunalne, środków trwałych trudno dostępnych

oglądowi, należności spornych i wątpliwych, należności i zobowiązań wobec

pracowników, należności i zobowiązań z tytułów publiczno – prawnych,

należności i zobowiązań wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych,

środków trwałych w budowie, których spis z natury jest niemożliwy –

przeprowadza się przez porównanie danych ewidencyjnych ze stanem

wynikającym z dowodów księgowych.

 1. inwentaryzacją należy objąć również znajdujące się w jednostce składniki

majątkowe:

- ujęte wyłącznie w ewidencji ilościowej,

- będące własnością innych jednostek.  1. Raz w ciągu 2 lat:

- zapasów materiałów i towarów znajdujących się w strzeżonych składowiskach

objętych ewidencją ilościowo – wartościową

  1. Raz w ciągu 4 lat:

- środków trwałych, pozostałych środków trwałych w używaniu (dawne wyposażenie) oraz maszyn i urządzeń wchodzących skład środków trwałych w budowie znajdujących się na terenie strzeżonym.

Terminy i częstotliwość inwentaryzacji określone w ust. 2 pkt. I, II i III uważa się za dotrzymane, jeżeli inwentaryzację:

- składników aktywów z wyłączeniem środków pieniężnych, papierów wartościowych, materiałów – rozpoczęto nie wcześniej niż 2 miesiące przed końcem roku obrotowego i zakończono do 15 dnia następnego roku (styczeń), ustalenie zaś stanu nastąpiło przez dopisanie do lub odpisanie od stanu stwierdzonego drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda (zwiększenia lub zmniejszenia), jakie nastąpiły między datą spisu lub potwierdzeniem a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych, przy czym stan wynikający z ksiąg rachunkowych nie może być ustalony po dniu bilansowym.


§ 2.


Sposób przeprowadzenia inwentaryzacji.

 1. Inwentaryzację środków trwałych, pozostałych środków trwałych w używaniu (wyposażenie) przeprowadza się metodą spisu z natury w oparciu o Zarządzanie Kierownika Jednostki wzór – załącznik Nr 2).

 2. Przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej w szkole powołuje Dyrektor Szkoły. Nie może to być główny księgowy lub inny pracownik działu finansowo – księgowego.

 3. Komisję inwentaryzacyjną w jednostkach oświatowych powołują dyrektorzy.

 4. W celu sprawnego przeprowadzenia spisu z natury powołuje się zespoły spisowe spośród pracowników. Zespół spisowy musi się składać z co najmniej dwóch lub trzech osób, przy czym nie mogą to być osoby odpowiedzialne za spisane składniki majątku. Skład zespołów spisowych ustala na wniosek przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej Dyrektor Szkoły.

 5. Do uprawnień i obowiązków przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej należy:

 1. przeprowadzanie szkolenia członków komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych,

 2. organizowanie prac przygotowawczych do inwentaryzacji rzeczowych składników majątku oraz dopilnowanie ich wykonania we właściwym terminie, a w szczególności sprawdzenie czy środki trwałe i wyposażenie w użytkowaniu są oznakowane, a w pomieszczeniach, w których się znajdują wywieszone są aktualne spisy,

 3. prowadzenie rozliczenia arkuszy spisowych z natury, stanowiących druki ścisłego zarachowania,

 4. stawianie w uzasadnionych przypadkach wniosków w sprawie:

 1. zmiany terminu inwentaryzacji,

 2. inwentaryzacji niektórych składników majątku na podstawie obliczeń technicznych lub szacunku,

 3. powołanie fachowców lub rzeczoznawców do ustalania stanów faktycznych składników majątku, inwentaryzacyjnych na podstawie obmiaru lub szacunku,

 4. przeprowadzenie inwentaryzacji w sposób uproszczony polegający na zastąpieniu:

 • spisu z natury – porównaniem danych ewidencyjnych ze stanem faktycznym,

 • spisu z natury – porównaniem danych ewidencyjnych z dokumentacją,

 • przeprowadzeniem spisów uzupełniających lub powtórnych,

 1. zarządzanie w uzasadnionych przypadkach przyjęcia lub wydania składników majątku w czasie spisu,

 2. kontrolowanie przygotowań do spisu oraz przebiegu spisów z natury,

 3. kontrolowanie pod względem formalnym i rachunkowym wypełnionych przez zespoły spisowe arkuszy spisów z natury i innych dokumentów z inwentaryzacji,

 4. dopilnowanie terminowego złożenia wyjaśnień ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych przez osoby odpowiedzialne za ich powstanie,

 5. ustalenie przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych i powstanie wniosków w sprawie ich rozliczenia,

 6. przygotowanie wniosków o wszczęcie dochodzenia w przypadku ujawnienia niedoborów i szkód zawinionych,

 7. stawianie wniosków w sprawie sposobu zagospodarowania ujawnionych w czasie inwentaryzacji zapasów niepełnowartościowych, zbędnych lub nadmiernych oraz w sprawie uprawnienia gospodarki rzeczowymi i pieniężnymi składnikami majątku,

 8. przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej może część z wymienionych czynności zlecić do wykonania członkom komisji inwentaryzacyjnej oraz przewodniczących zespołów spisowych; nie zwalnia go to jednak od odpowiedzialności za ich prawidłowe i terminowe wykonanie.


Czynności przedinwentaryzacyjne


Przed przystąpieniem do inwentaryzacji należy przeprowadzić oględziny środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu pod względem oznakowania umożliwiającego identyfikację oraz przydatność. Należy dokonać likwidacji środków zniszczonych, nieprzydatnych i itp. w jednostkach oświatowych musi być zgoda Burmistrza .

Likwidacji dokonuje komisja powołana przez Dyrektora Szkoły sporządzając protokół (wzór w załączniku Nr 3), w którym podaje przyczyny i sposób fizycznej likwidacji.

Protokół zawierający: nazwę środka, numer inwentarzowy, ilość, cenę i wartość, podpisy komisji i osób materialnie odpowiedzialnych, zatwierdzenie Burmistrza..

Protokół zatwierdzony przez Burmistrza, Dyrektor Szkoły przekazuje niezwłocznie specjaliście ds. księgowości budżetowej celem naniesienia zmian w ewidencji księgowej.


Inwentaryzacja właściwa


 1. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej pobiera od osoby odpowiedzialnej „Arkusz spisu z natury, druk ścisłego zarachowania”(wzór Nr 5). Przed rozpoczęciem spisu osoba odpowiedzialna materialnie składa oświadczenie ( wzór Nr 4). Zespół spisowy dokonuje spisu z natury na drukach (wzór Nr 4) w 2 egzemplarzach wypełniając czytelnie wszystkie rubryki zgodnie z treścią druku w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej. Jeżeli w spisie z natury z ważnych przyczyn nie może brać udziału osoba materialnie odpowiedzialna i nie upoważni do tej czynności innej osoby, spis z natury powinien być przeprowadzony przez co najmniej 3 osobową komisję, wyznaczoną przez kierownika jednostki. Bezpośrednio pod ostatnią pozycją na arkuszu spisowym należy zamieścić klauzulę o treści: „Spis zakończono na poz.…..”. Natomiast pozostałe wolne pozycje arkusza należy skreślić. Błędy w arkuszach spisowych w momencie ich wypełnienia można poprawić wyłącznie przez skreślenie błędnego zapisu (tekstu, liczby), tak aby pozostały one czytelne. Poprawka błędu powinna być podpisana przez osobę (osoby) dokonujące spisu z natury i opatrzona datą. Błędy powstałe np. przy wycenie, powinny być poprawione i podpisane przez osoby, którym powierzono wykonywanie tej czynności. Arkusze spisu z natury sporządza się w dwóch egzemplarzach, a przy inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej w trzech. Oryginał spisu otrzymuje księgowość za pośrednictwem przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej, kopię osoba materialnie o odpowiedzialna. Na oddzielnych arkuszach dokonuje się spisu:

- środków trwałych,

- pozostałych środków trwałych,

- materiałów, zbiorów bibliotecznych.

Nie należy spisywać na jednym arkuszu składników majątku powierzonych różnym osobom materialnie odpowiedzialnym. Podlegające spisowi składniki majątku nie mogą być do czasu zakończenia spisu na polu spisowym wydawane lub przyjmowane. O ile nie można unikać ruchu składników majątku, zespół spisowy zawiadamia przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej, który może zarządzić, aby przyjęcie lub wydanie uwzględnić w spisie na podstawie specjalnie oznaczonych dowodów przyjęcia lub wydania. Po zakończeniu każdej strony arkusza spisu, zespół spisowy i osoby materialnie odpowiedzialne składają podpisy, następnie zespół spisowy sporządza zestawienie arkuszy spisowych i składa przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej – „Sprawozdanie z przebiegu spisu z natury (wzór Nr 6).


 1. Po zakończeniu spisu z natury zespół spisowy przekazuje arkusze specjaliście ds. księgowości budżetowej. Pracownicy działu księgowości wpisują ceny ewidencyjne stosowane w księgach rachunkowych i inwentarzowych . Uzgodnienie stanu ewidencyjnego i faktycznego następuje w drodze porównania ustaleń zawartych w arkuszach spisowych z ewidencją analityczną. W przypadku pełnej zgodności wartości spisu z natury z ewidencją księgową wynikającą z ksiąg rachunkowych i inwentarzowych, komórka finansowo-księgowa odnotowuje fakt pełnej zgodności na wydrukach jw., adnotacje podpisuje specjalista ds. księgowości budżetowej

W przypadku stwierdzenia różnic w wartości spisu z natury z ewidencją księgową wynikająca z ksiąg rachunkowych i inwentarzowych, komórka finansowo-księgowa sporządza „Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych” (wzór Nr 8) podając: stan faktyczny według spisu z podaniem poz. spisu, numer inwentarzowy, nazwę jednostki miary, ceny, ilości i wartości, różnice-nadwyżki i niedobory. Po wypełnieniu zestawienia przekazuje całość dokumentacji dla komisji inwentaryzacyjnej.


Rozliczenie inwentaryzacji


 1. Komisja inwentaryzacyjna wyjaśnia w uzgodnieniu z dyrektorami i osobami materialnie odpowiedzialnymi przyczyny różnic, sporządza protokół rozliczeń wyników inwentaryzacji (wzór Nr 10) i dołącza do protokołu „Oświadczenia osób materialnie odpowiedzialnych po inwentaryzacji”(wzór Nr 7).

 2. W oparciu o ww. protokół Dyrektor Szkoły przygotowuje „decyzję Burmistrza Rajgrodu w sprawie różnic inwentaryzacyjnych” (wzór Nr 11), decyzję podpisuje Burmistrz. Decyzję następnie przekazuje do referatu finansowo-księgowego. Referat finansowo-księgowy ewidencjonuje w księgach rachunkowych i inwentarzowych dane wynikające z decyzji Burmistrza.

 3. Spisu pozostałych środków trwałych w używaniu o wartości niższej niż 6% dolnej granicy środka trwałego – podlegających tylko ilościowej ewidencji, dokonuje się poprzez stwierdzenie zgodności lub niezgodności stanu faktycznego ze spisem inwentarzowym. Niezgodności wyjaśnia komisja inwentaryzacyjna z udziałem Dyrektora Szkoły, wysłuchując osobę materialnie odpowiedzialną. Decyzję ostateczną w sprawie różnic w wyposażeniu (niskiej wartości) podejmuje Burmistrz.CZĘŚĆ IV- Inwentaryzacja pozostałych aktywów i pasywów


§1.


 1. Inwentaryzacji środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki, należności, w tym udzielonych pożyczek, powierzonych kontrahentom własnych składników majątkowych – dokonuje się na ostatni dzień roku przez uzyskanie potwierdzenia prawidłowości stanu tych aktywów i pasywów przez bank i kontrahentów.
 1. Inwentaryzacja aktywów i pasywów nie objętych spisem z natury lub uzgodnieniem tj. gruntów stanowiących mienie komunalne, środków trwałych trudno dostępnych oglądowi, należności spornych i wątpliwych, należności i zobowiązań wobec pracowników, należności i zobowiązań z tytułów publiczno – prawnych, należności i zobowiązań wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych, środków trwałych w budowie, których spis z natury jest niemożliwy – odbywa się w drodze weryfikacji danych z ksiąg z odpowiednimi dokumentami.


§ 2.

Pełna dokumentacja inwentaryzacyjna przechowywana jest przez okres 10 lat (kat.10),

zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.12.1999 r. w

sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.

U . Nr 112, poz. 1319).
  1   2   3   4   5

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz uporządkowanie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych I prawnych, zbiorów bibliotecznych, oraz ustanowienie osób materialnie odpowiedzialnych iconSymbole środków trwałych niskiej wartości

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz uporządkowanie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych I prawnych, zbiorów bibliotecznych, oraz ustanowienie osób materialnie odpowiedzialnych iconWykaz środków trwałych, wybudowanych ze środków Gminy Mikołów przekazywanych do Zakładu Inżynierii Miejskiej w Mikołowie

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz uporządkowanie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych I prawnych, zbiorów bibliotecznych, oraz ustanowienie osób materialnie odpowiedzialnych iconLeasing środków trwałych

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz uporządkowanie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych I prawnych, zbiorów bibliotecznych, oraz ustanowienie osób materialnie odpowiedzialnych iconAmortyzacja środków trwałych

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz uporządkowanie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych I prawnych, zbiorów bibliotecznych, oraz ustanowienie osób materialnie odpowiedzialnych iconKlasyfikacja Środków Trwałych

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz uporządkowanie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych I prawnych, zbiorów bibliotecznych, oraz ustanowienie osób materialnie odpowiedzialnych iconWykaz środków trwałych Województwa Śląskiego

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz uporządkowanie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych I prawnych, zbiorów bibliotecznych, oraz ustanowienie osób materialnie odpowiedzialnych iconOpis formatu importu bo środków trwałych

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz uporządkowanie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych I prawnych, zbiorów bibliotecznych, oraz ustanowienie osób materialnie odpowiedzialnych iconWykaz środków trwałych Województwa Śląskiego

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz uporządkowanie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych I prawnych, zbiorów bibliotecznych, oraz ustanowienie osób materialnie odpowiedzialnych iconŚrodki trwałe istota I zakres środków trwałych

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz uporządkowanie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych I prawnych, zbiorów bibliotecznych, oraz ustanowienie osób materialnie odpowiedzialnych iconAmortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych; aktualizacja stawek amortyzacyjnych

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom