Identyfikowalność w łańcuchu produkcji żywności
Pobierz 121.65 Kb.
NazwaIdentyfikowalność w łańcuchu produkcji żywności
strona3/4
Data konwersji18.12.2012
Rozmiar121.65 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4

Wspomaganie systemu „identyfikowalności” zwierząt

System IT wspomagający system „traceability” wykorzystuje indywidualny numer zwierzęcia (IACS- International Administration and Control System, Zintegrowany System Administracji i Kontroli), informacje o chowie (choroby, lekarstwa), nazwie rzeźni, procesach, pakowaniu, przechowywaniu i miejscu przeznaczenia. Elektroniczny paszport, który jest dołączony do każdej paczki mięsa umożliwia klientowi w sklepie odczytanie nazwy producenta, rasy, regionu hodowli, historii dostaw. System IACS składa się z następujących elementów: zinformatyzowanej bazy danych, alfanumerycznego systemu identyfikacji działek rolnych, alfanumerycznego systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt, wniosków o pomoc zgłaszanych przez rolników i zintegrowanego systemu kontroli


Podstawowe informacje zdobyte dzięki stosowaniu systemu śledzenia i identyfikacji, dotyczące zwierząt to:

 • kod indywidualny zwierzęcia,

 • data urodzenia,

 • płeć,

 • rasa,

 • kod indywidualny matki zwierzęcia,

 • kod siedziby gospodarstwa,

 • kod gospodarstwa, w którym urodziło się zwierzę,

 • okres czasu hodowli,

 • kategoria i waga produktów pochodzenia zwierzęcego,

 • nazwa rzeźni,

 • numer uboju,

 • data uboju lub padnięcia zwierzęcia,

 • nazwa laboratorium, która przeprowadza badania mięsa,

 • waga finalnej partii mięsa i punkt sprzedaży, do którego jest przeznaczony towar.


System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ). Od momentu rozpoczęcia przez ARiMR rejestracji posiadaczy zwierząt w 2003 r. oraz podmiotów zajmujących się ubojem i unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych, do Centralnej Bazy Danych IRZ wprowadzono do 30 stycznia 2006 r. informacje dotyczące:


Rejestracja miejsc pobytu zwierząt w Centralnej Bazie Danych IRZ (128)

1 131 099siedzib stad,

1 744 rzeźni,

30miejsc unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych.


W dniu 30 stycznia 2006 r. w systemie IRZ zarejestrowanych było

6 376 261 szt.bydła o statusie „żyje”,

248 186 szt.owiec o statusie „żyje”,

21 329 szt.kóz o statusie „żyje”.

Ponadto w dniu 30 stycznia 2006 r. w Centralnej Bazie Danych zarejestrowanych było 23 248 984 szt. trzody chlewnej


Głównym celem Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt jest ujednolicenie identyfikacji zwierząt. System jest wykorzystywany w szczególności do ustalenia miejsc pobytu i przemieszczeń zwierząt. Pozwala on też na:

zapewnienie bezpieczeństwa żywności zgodnie z wymogami Unii Europejskiej;

uzyskanie pełnego dostępu do rynku produktów pochodzenia zwierzęcego innych państw członkowskich UE;

wspieranie służb hodowlanych


Na system IRZ, obejmujący bydło, owce, kozy oraz świnie składają się następujące elementy:

 1. Rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stada tych zwierząt (Centralna Baza Danych),

 2. Znaki identyfikacyjne: kolczyki (bydło, owce, kozy i świnie) lub tatuaż (owce i świnie),

 3. Paszporty bydła,

 4. Księgi rejestracji prowadzone przez posiadacza w siedzibie stada odrębnie dla poszczególnych gatunków zwierząt,

 5. Dokumentacja przewozowa (w przypadku owiec i kóz)

Osiągnięcie jak najlepszych wyników przez System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt jest możliwe dzięki współpracy IRZ m.in. z:

 1. Głównym Inspektoratem Weterynaryjnym GIS

 2. Organami Inspekcji Weterynaryjnej

 3. Narodowym Centrum Hodowli Zwierząt

 4. Hodowcami i Sklepami Mięsnymi

 5. Szkołami Rolniczymi


Oznakowanie zwierząt polega na:

W przypadku bydła na założeniu na obu małżowinach usznych kolczyków albo duplikatu kolczyka z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia gospodarskiego umożliwiającym dokonanie indywidualnej identyfikacji każdej sztuki,

W przypadku owiec i kóz na założeniu na lewą małżowinę uszną kolczyka albo duplikatu kolczyka z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia gospodarskiego umożliwiającym dokonanie indywidualnej identyfikacji każdego zwierzęcia,

a ponadto:

założeniu na prawą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia gospodarskiego albo duplikatu kolczyka (owca przeznaczona do handlu)

wytatuowaniu numeru identyfikacyjnego zwierzęcia gospodarskiego (owca nie przeznaczona do handlu)

założeniu na prawą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia gospodarskiego albo duplikatu kolczyka lub umieszczeniu na pęcinie opaski z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia gospodarskiego (kozy)

W przypadku świń:

wytatuowaniu numeru identyfikacyjnego zwierzęcia gospodarskiego albo założeniu na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia gospodarskiego, albo duplikatu kolczyka.

Numer identyfikacyjny bydła, owcy i kozy jest numerem umożliwiającym dokonanie indywidualnej identyfikacji każdego zwierzęcia oraz ustalenie, w której siedzibie stada zwierzę się urodziło.


System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt jest częścią Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (ang. IACS). Identyfikacja zwierząt w łańcuchu żywnościowym w ramach Systemu IRZ obejmuje:

 • komputerową bazę danych,

 • kolczyki z numerem (z wyłączeniem koni)

 • dokument identyfikacyjny zwierzęcia tzw. paszport (tylko w przypadku bydła i koni),

 • prowadzoną przez właściciela w gospodarstwie Księga Rejestracji Stada (z wyłączeniem posiadaczy koni).


Paszporty bydła są wystawiane przez ARiMR po otrzymaniu od rolnika poprawnego i kompletnego zgłoszenia zwierzęcia do rejestru. Na podstawie informacji o zarejestrowanych zwierzętach w systemie IRZ każda sztuka bydła zaopatrywana jest w paszport. Wzór paszportu bydła (załącznik nr 2) zamieszczony jest w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie określenia wzoru paszportu konia i wzoru paszportu bydła Dz.U. Nr 203, poz. 2083). Paszport bydła wydawany jest w Biurach Powiatowych ARiMR. Paszport jest zabezpieczony hologramem, na którym widnieje logo ARiMR oraz unikatowy numer. Hologram naklejany jest na paszport w Biurach Powiatowych przed wydaniem go posiadaczowi bydła. Paszporty wydrukowane, zgodnie z uprzednio obowiązującym wzorem formularza, zachowują swoją ważność i nie podlegają wymianie. W przypadku przemieszczenia cielęcia do czwartego tygodnia życia, przed otrzymaniem paszportu, posiadacz bydła może posługiwać się wystawionym przez siebie, na formularzu udostępnionym przez Agencję, tymczasowym dokumentem identyfikacyjnym bydła. Tymczasowy dokument identyfikacyjny może towarzyszyć przy przemieszczeniach zwierząt wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Za wydanie paszportu dla bydła, jak i jego duplikatu pobiera się opłatę. Wysokość opłaty za wydanie paszportu bydła określona jest w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2004 roku w sprawie wysokości opłat związanych z identyfikacją i rejestracją konia oraz wydaniem paszportu konia lub jego duplikatu oraz opłat za czynności związane z wydawaniem paszportów bydła lub ich duplikatów (Dz.U. Nr 169, poz. 1777).

Zgodnie z danymi w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt w 2003 roku zostało wydanych 6 659 125 paszportów, w 2004 roku- 2 727 381 paszportów, a w 2005 roku- 389 253 paszportów.


Paszporty zwierząt zawierają informacje dotyczące m.in.:

 1. Numeru identyfikacyjnego zwierzęcia

 2. Numeru stada

 3. Kraju pochodzenia zwierzęcia

 4. Daty uboju lub padnięcia zwierzęcia


Księga rejestracji jest prowadzona przez posiadacza odrębnie dla każdego stada i poszczególnych gatunków zwierząt w formie książkowej lub elektronicznej. Jeżeli księga rejestracji jest prowadzona przy zastosowaniu systemów informatycznych, prowadzący księgę rejestracji zapewnia system ochrony i zabezpieczenia danych przed ich utratą. Dane zwierzęcia, zawarte w księdze rejestracji lub wydrukach, przechowuje się przez okres, co najmniej 3 lat od dnia ubycia tego zwierzęcia ze stada. Do księgi rejestracji wpisuje się: imię i nazwisko lub nazwę posiadacza zwierzęcia, adres siedziby stada, numer siedziby stada. Na kartkach wsadowych umieszcza się informacje na temat zwierząt przebywających w siedzibie stada, m.in. numer identyfikacyjny zwierzęcia, datę urodzenia zwierzęcia, datę przybycia zwierzęcia do siedziby stada, dane o pochodzeniu zwierzęcia, płeć i rasę zwierzęcia, numer identyfikacyjny matki zwierzęcia, datę ubycia zwierzęcia ze stada, przyczynę ubycia zwierzęcia ze stada, dane o miejscu, do którego zwierzę przekazano oraz adnotacje o przeprowadzonych kontrolach.


Do podstawowych obowiązków posiadaczy zwierząt, w ramach IRZ i zgodnie z zapisami Ustawy Weterynaryjnej, należą:

zgłoszenie się do ARiMR w celu uzyskania numeru producenta

rejestracja siedziby stada

prawidłowe oznakowanie zwierząt i zgłoszenie ich do rejestru

zgłaszanie zdarzeń dotyczących zwierząt gospodarskich oznakowanych (w ciągu 7 dni od daty zdarzenia o każdym: urodzeniu zwierzęcia, przemieszczeniu, sprzedaży, wywozie, eksporcie, padnięciu, uboju)

prowadzenie księgi rejestracji w każdej siedzibie stada, odrębnej dla poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich oznakowanych

prowadzenie spisu owiec/kóz w stadzie co najmniej raz na 12 miesięcy.


AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA I ZBIERANIE DANYCH

- KODY KRESKOWE

- PASKI MAGNETYCZNE

- FALE RADIOWE

- KARTY Z MIKROPROCESORAMI

- OPTYCZNE ROZPOZNAWANIE ZNAKÓW SKANERA

- MATERIAŁ BIOLOGICZNY (DNA)

(stosowane obecnie metody identyfikacji i zbierania danych w ramach systemu traceability)


Identyfikacja, Śledzenie, Bezpieczeństwo, czyli „Traceabilitiy” jako jeden z głównych planów GS1.

Nowe wyzwania i ewolucja technologii w zakresie identyfikacji towarów.

W momencie rozwoju globalnego handlu bardzo istotne zadanie mają standardy, które pozwalają na standaryzację technologii i rozwiązań używanych przez firmy, a co za tym idzie, pokaźnie integrowanie łańcuchów dostaw z wykorzystaniem nowoczesnych technologii identyfikacyjnych RFID (Radio Freąuency Identification) i jej szczególną odmianą - elektronicznego kodu produktu (EPC - Electronic Product Code) (Kraska, 2005).

Elektroniczny kod produktu (EPC) stanowi połączenie dwóch technolo­gii: identyfikacji przy pomocy fal ra­diowych (RFID) i przekazywania in­formacji poprzez Internet. Obejmuje nowy schemat kodowania, w ramach, którego można identyfikować w spo­sób unikalny indywidualne obiekty.

Zamiast etykiety z kodem kresko­wym, na obiektach umieszcza się elektroniczny znacznik (tzw. tag), który jest odczytywany za pomocą fal radiowych. Daje to możliwość lo­kalizacji i śledzenia produktów w całym łańcuchu dostaw, gdyż numery mogą być odczytywane błyskawicz­nie i bez konieczności posiadania obiektu na linii wzroku. Aktualne in­formacje o produkcie i jego ruchu bę­dą docelowo dostępne w Internecie. Wdrażanie nowych produktów nie oznacza, że organizacja będzie za­niedbywać swoje dotychczasowe za­dania, związane z wdrażaniem ko­dów kreskowych. Do zadań priorytetowych będzie nadal należał rozwój rozwią­zań „traceability”, umożliwiających śle­dzenie ruchu i pochodzenia produk­tów oraz wdrażanie standardów GS1 w nowych branżach i obszarach (Hałas, 2005).


Charakterystyka RFID.

Nowa technologia identyfikacji, nazywana niekiedy „radiowym kodem kresko­wym" z jednej strony nakierowuje tok rozumowania na zmianę medium z kodu kreskowego na fale radiowe, z drugiej jednak strony, można łatwo zauważyć nowe, niespotykane dotąd możliwości opisania produktu na etykiecie umieszczonej wprost na każdym opakowaniu. Tak naprawdę, to w nowej technologii nie tyle technika radiowa jest istotna, ile sposób zapisu danych w pamięci mikroproce­sorowej, popularnie nazywanej chipem. Fala radiowa o określonej częstotliwości UHF wzbudza antenę chipową, co implikuje radiową transmisję danych z pamięci chipa do czytnika i dalej do komputera. Tak, więc termin RFID jest nieco mylący, gdyż to nie fala radiowa jest medium informacji, fala radiowa wzbudza chipa do aktywności i jest nośnikiem informacji, a medium informacyjnym jest pamięć stała umieszczona w niewielkim pod względem nie tyle rozmiarów, ile pojemności informacyjnej chipie. Na przykład chip o pojemności 0,5 kB to 512 bitów do dowolnego wykorzystania. W przypadku chipa o pojemności 0,5 kB, po odjęciu 96 bitów zarezerwo­wanych do zastosowań globalnych i odjęciu np. 2 bajtów (16 bitów) na indywi­dualny numer chipa nadawany przez jego producenta, pozostaje jeszcze 400 bitów do swobodnego wykorzystywania indywidualnego. To jest znaczący potencjał informacyjny.

Owe 96 bitów to jest właśnie EPC (Electronic Product Cocle), którego komercjalizacją zajmuje się specjalnie powołana do tego celu organizacja non profit o nazwie EPCglobal Inc. Prace związane z popularyzacją zastosowań EPC znajdują swoje odzwierciedlenie w trwających od 2005 roku projektach pilota­żowych realizowanych m.in. przez takie firmy, jak: Wal*Mart, Max&Spencer, Tesco czy Metro (Majewski, 2006).


RFID a kody kreskowe

Technologia RFID jest nową formą identyfikacji produktów i z biegiem czasu, wielce prawdopodobne jest wypieranie kodów kreskowych, ich nowocześniejszą formą, wykorzystującą fale radiowe. W Tabeli 3 porównano liniowe kody kreskowe i RFID.


Tabela 3. Porównanie kodów kreskowych i RFID


Parametr systemowy

kod kreskowy

system RFID

Typowa pojemność danych (bajty)

1-100

16-64k

Zagęszczenie danych

Niskie wysokie

bardzo

Odczytywalność maszynowa

dobra

dobra

Odczytywalność przez ludzi

ograniczona

niemożliwa

Wpływ brudu/wilgoci

wysoki

żaden

Wpływ zasłonięcia etykiety

niemożność odczytu

żaden

Wpływ kierunku i pozycji

niski

żaden

Wpływ degradacji/zużycia

ograniczony

żaden

Koszt zakupu

bardzo niski

średni

Szybkość odczytu

niska, ok. 4 sekund

b.duża, ok.0,5


1   2   3   4

Powiązany:

Identyfikowalność w łańcuchu produkcji żywności iconZarządzanie jakośCIĄ w łAŃcuchu żywności wykład 1

Identyfikowalność w łańcuchu produkcji żywności iconBiotechnologia w produkcji żywnośCI

Identyfikowalność w łańcuchu produkcji żywności iconUprawy I produkcji zdrowej żywności

Identyfikowalność w łańcuchu produkcji żywności iconWymagania dla żywności dietetycznej -wymagania dla żywności napromieniowanej -opakowanie I pakowanie żywności -znakowanie żywności -warunki przechowywania, transportu, sprzedaży -nadzór nad jakością żywności

Identyfikowalność w łańcuchu produkcji żywności iconEwa Rembiałkowska Walory żywności z produkcji ekologicznej

Identyfikowalność w łańcuchu produkcji żywności iconRozdział IV. Minimalne standardy na etapach produkcji żywności

Identyfikowalność w łańcuchu produkcji żywności iconRozdział IV. Minimalne standardy na etapach produkcji żywności

Identyfikowalność w łańcuchu produkcji żywności iconTechnologii potraw z elementami produkcji żywności funkcjonalnej I towaroznawstwa

Identyfikowalność w łańcuchu produkcji żywności iconWydział Technologii Żywności „Higiena produkcji potraw dietetycznych”

Identyfikowalność w łańcuchu produkcji żywności iconWydział bioinżynierii zwierząt kierunek: bioinżynieria produkcji żywnośCI

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom