Rozporządzenie ministra transportu I gospodarki morskiej
Pobierz 35.42 Kb.
NazwaRozporządzenie ministra transportu I gospodarki morskiej
Data konwersji18.12.2012
Rozmiar35.42 Kb.
TypWymagania

Dz. U. z 1999 r. Nr 87, poz. 979


ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 3 września 1999 r.

w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem ruchu na liniach kolejowych oraz warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy szynowe.


Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 96, poz. 591, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 1999 r. Nr 84, poz. 934) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wykaz stanowisk pracy bezpośrednio związanych z prowadzeniem ruchu na liniach kolejowych,

2) warunki, jakie powinni spełniać zatrudnieni na stanowiskach pracy, o których mowa w pkt 1, oraz prowadzący pojazdy szynowe,

3) zasady oceny zdolności fizycznych i psychicznych pracowników, o których mowa w pkt 2, oraz trybu orzekania o tej zdolności,

[...]

§ 3. 1. Wykaz stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem ruchu na liniach kolejowych oraz prowadzących pojazdy szynowe na tych liniach, z zastrzeżeniem ust. 2, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wykaz stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem ruchu na liniach metra oraz prowadzących pojazdy szynowe metra określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.


Rozdział 2

Wymagania kwalifikacyjne i przygotowanie zawodowe

§ 4. 1. Na stanowisku pracy może być zatrudniona osoba pełnoletnia, która:

[...]

2) posiada zdolność fizyczną i psychiczną, stwierdzoną zaświadczeniem lekarskim,

[...]


Rozdział 3

Sposób powoływania i tryb pracy komisji egzaminacyjnych stwierdzających kwalifikacje pracowników oraz wzór dokumentu stwierdzającego te kwalifikacje

§ 11. 

2. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego składa się w jednostce organizacyjnej pracodawcy, przy którym została powołana komisja egzaminacyjna.

3. Do wniosku należy dołączyć:

[...]

5) kopię zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2,

[...]

Rozdział 4

Zasady oceny zdolności fizycznych i psychicznych pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem ruchu na liniach kolejowych i liniach metra oraz prowadzących pojazdy szynowe, a także tryb orzekania o tej zdolności

[...]

§ 25. 1. Zasady oceny zdolności fizycznych i psychicznych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem ruchu na liniach kolejowych i liniach metra oraz prowadzących pojazdy szynowe, a także tryb orzekania o tej zdolności określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

[...]


ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WYKAZ STANOWISK BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM RUCHU NA LINIACH KOLEJOWYCH ORAZ PROWADZĄCYCH POJAZDY SZYNOWE

Lp.

Stanowisko

1

2

1

Dyżurny ruchu

2

Nastawniczy

3

Zwrotniczy

4

Kierownik pociągu

5

Ustawiacz

6

Manewrowy

7

Monter urządzeń sterowania ruchem kolejowym

8

Toromistrz

9

Dróżnik przejazdowy

10

Maszynista pojazdów trakcyjnych

11

Kierowca lokomotywki spalinowej do 300 KM

12

Kierowca drezyny i wózka motorowego

13

Maszynista wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do robót budowlanychZAŁĄCZNIK Nr 2

WYKAZ STANOWISK BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM RUCHU NA LINIACH METRA ORAZ PROWADZĄCYCH POJAZDY SZYNOWE METRA

Lp.

Stanowisko

1

2

1

Dyspozytor ruchu

2

Dyżurny ruchu i stacji

3

Maszynista taboru pasażerskiego metra

4

Maszynista pomocniczych pojazdów szynowych[...]

ZAŁĄCZNIK Nr 8

ZASADY OCENY ZDOLNOŚCI FIZYCZNYCH I PSYCHICZNYCH NA STANOWISKACH BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM RUCHU NA LINIACH KOLEJOWYCH I LINIACH METRA ORAZ PROWADZĄCYCH POJAZDY SZYNOWE, A TAKŻE TRYB ORZEKANIA O TEJ ZDOLNOŚCI

§ 1. Ocena zdolności fizycznych i psychicznych do służby jest ustalana po przeprowadzeniu badań profilaktycznych lekarskich i psychologicznych, obejmujących:

[...]

3) badanie psychologicznej przydatności zawodowej.

[...]

§ 3. 1. Do oceny zdolności fizycznych i psychicznych pracowników i wydawania orzeczeń o tej zdolności właściwi są lekarze uprawnieni i komisje lekarskie w kolejowych ośrodkach medycyny pracy oraz w Centrum Naukowym Medycyny Kolejowej.

[...]

3. Oceny psychologicznej przydatności zawodowej dokonują, na podstawie przeprowadzonych badań, psycholodzy przeszkoleni w jednostkach organizacyjnych służby medycyny pracy PKP w zakresie czynników ryzyka zawodowego i szczególnych wymogów sprawności psychicznych w transporcie kolejowym oraz metodyki badań psychologicznych.

§ 4. 1. Badania profilaktyczne dzielą się na:

1) wstępne,

2) okresowe,

3) kontrolne.

2. Badania wstępne przeprowadza się przed zatrudnieniem na stanowisku bezpośrednio związanym z prowadzeniem ruchu na liniach kolejowych i liniach metra oraz przed podjęciem pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem pojazdów szynowych, a także przed przeniesieniem do pracy na takie stanowisko.

3. Badania okresowe przeprowadza się u pracowników, którzy wymagają sprawdzenia i oceny stanu zdrowia, w terminach określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia. Lekarz uprawniony może wyznaczyć wcześniejszy termin badań okresowych w zależności od stanu zdrowia pracownika i warunków środowiska pracy. Wyznaczoną datę kolejnego badania okresowego lekarz wpisuje do zaświadczenia lekarskiego (załącznik nr 9).

4. Badania kontrolne przeprowadza się w następujących przypadkach:

1) niezdolności do pracy spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż 30 dni,

2) spowodowania przez pracownika wypadku na linii kolejowej lub podejrzenia o spowodowanie wypadku,

3) kierowania pracownika na kurs, po którego ukończeniu ma on objąć stanowisko o wyższych wymogach zdrowotnych lub o innego rodzaju narażeniu zawodowym,

4) podejrzenia utraty przez pracownika zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku,

5) powrotu pracownika do pracy na stanowisku po okresie przerwy trwającej dłużej niż 6 miesięcy,

6) przed rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikiem, który pracował w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, albo przed przeniesieniem go z tego stanowiska na stanowisko, na którym warunki szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe nie występują,

7) w innych uzasadnionych przypadkach, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

5. Badania kontrolne przeprowadzane są poza terminami wynikającymi z częstotliwości wykonywania badań okresowych. Badania te obejmują ogólne badanie stanu zdrowia, badania specjalistyczne i pomocnicze. Zakres badań specjalistycznych i pomocniczych, a także konieczność przeprowadzenia badania psychologicznej przydatności zawodowej, określa lekarz uprawniony.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, badanie kontrolne przeprowadza komisja lekarska w Centrum Naukowym Medycyny Kolejowej.

[...]

§ 6. 1. Przed rozpoczęciem badania lekarz uprawniony, lekarz specjalista oraz psycholog powinien:

1) sprawdzić tożsamość osoby skierowanej na badania,

2) upewnić się, czy pracownik nie zgłosił się do badania bezpośrednio po nocnej zmianie, w stanie uniemożliwiającym dokładne ustalenie przydatności do pracy; w takim przypadku należy odmówić przeprowadzenia badania i ustalić nowy termin,

3) w razie stwierdzenia u pracownika objawów ostrego schorzenia - wyznaczyć nowy termin badania.

2. Badania psychologicznej przydatności zawodowej wykonuje się przed innymi badaniami wchodzącymi w zakres badań lekarskich pracowników.

[...]

§ 9. 1. Badanie psychologicznej przydatności zawodowej przeprowadza psycholog, uwzględniając czynniki ryzyka zawodowego i szczególne wymogi sprawności psychicznych w transporcie kolejowym oraz metodykę badań psychologicznych.

2. Badania kontrolne powypadkowe wykonywane są w Samodzielnej Pracowni Psychologii Pracy Centrum Naukowego Medycyny Kolejowej.

[...]

§ 11. 1. Do pracy na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem ruchu na liniach kolejowych i liniach metra oraz z prowadzeniem pojazdów szynowych są zdolne osoby, jeżeli:

[...]

3) uzyskali pozytywną ocenę psychologicznej przydatności zawodowej.

§ 12. 1. W wyniku badania lekarskiego (badania ogólnego stanu zdrowia, badań specjalistycznych i pomocniczych) oraz badania psychologicznej przydatności zawodowej lekarz uprawniony wydaje orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy lub istnienie takich przeciwwskazań.

[...]

§ 13. 1. Pracownik lub pracodawca, który nie zgadza się z orzeczeniem wydanym przez lekarza uprawnionego lub komisję lekarską, może wystąpić w ciągu 7 dni od dnia wydania zaświadczenia lekarskiego z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania. Wniosek składa się do lekarza (komisji), który to zaświadczenie wydał.

2. Ponowne badanie powinno być przeprowadzone w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez:

1) komisje lekarskie w kolejowych poradniach medycyny pracy - dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem ruchu na liniach kolejowych oraz prowadzeniem pojazdów szynowych na tych liniach,

2) wojewódzkie ośrodki medycyny pracy - dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem ruchu na liniach metra oraz prowadzeniem pojazdów szynowych metra.

3. Orzeczenie wydane w trybie odwoławczym określonym w ust. 1 i 2 jest ostateczne.

§ 14. 1. Komisje lekarskie w kolejowych poradniach medycyny pracy są powołane do:

1) orzekania o zdolności do pracy w przypadku odwołania od orzeczenia lekarza uprawnionego,

2) orzekania o zdolności do pracy, gdy pracownik spowodował wypadek na linii kolejowej, linii metra lub jest podejrzany o spowodowanie wypadku.

2. Komisja lekarska w Centrum Naukowym Medycyny Kolejowej orzeka w trybie odwoławczym od orzeczeń wydanych przez komisje lekarskie w kolejowych poradniach medycyny pracy, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

3. W skład komisji orzekającej w trybie odwoławczym nie może wchodzić lekarz, który wydał orzeczenie, od którego rozpatrywane jest odwołanie.

[...]

6. Przepis § 6 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Rozporządzenie ministra transportu I gospodarki morskiej iconRozporządzenie ministra transportu I gospodarki morskiej

Rozporządzenie ministra transportu I gospodarki morskiej iconRozporządzenie ministra transportu, budownictwa I gospodarki morskiej

Rozporządzenie ministra transportu I gospodarki morskiej iconRozporządzenie ministra transportu, budownictwa I gospodarki morskiej

Rozporządzenie ministra transportu I gospodarki morskiej iconZestawienie dróg powiatowych klasy Z, zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych

Rozporządzenie ministra transportu I gospodarki morskiej iconMinisterstwo transportu, budownictwa I gospodarki morskiej

Rozporządzenie ministra transportu I gospodarki morskiej iconMinister Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej ogłasza nabór na stanowisko

Rozporządzenie ministra transportu I gospodarki morskiej iconDz. U. 06. 83. 578 Rozporządzenie ministra transportu I budownictwa1

Rozporządzenie ministra transportu I gospodarki morskiej iconRozporządzenie ministra gospodarki

Rozporządzenie ministra transportu I gospodarki morskiej iconRozporządzenie ministra gospodarki

Rozporządzenie ministra transportu I gospodarki morskiej iconRozporządzenie ministra gospodarki

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom