ZAŁĄczniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28. 09. 2004 r. ZałĄcznik nr 1
Pobierz 87.5 Kb.
NazwaZAŁĄczniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28. 09. 2004 r. ZałĄcznik nr 1
Data konwersji18.12.2012
Rozmiar87.5 Kb.
TypDokumentacja
ZAŁĄCZNIKI

do rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia 28.09.2004 r.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

KODY UPRAWNIEŃ DODATKOWYCH PACJENTA

1) IB - osoba posiadająca uprawnienia określone w art. 46 ustawy,

2) IW - osoba posiadająca uprawnienia określone w art. 45 ustawy;

3) ZK - osoba posiadająca uprawnienia określone w art. 43 ustawy;

4) AZ - osoba posiadająca uprawnienia określone w art. 7a ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 3 poz. 20, Nr 96, poz. 959, Nr 120, poz. 1252);

  1. WP - osoba, o której mowa w art. 133 pkt 1, art. 134, 135 ust. 1, art. 161, 164 ust. 1, art. 170 ust. 1 i art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205 z pózn. zm,5))

  2. PO - osoba posiadająca uprawnienia określone w art. 44 ustawy;

7) CN - osoba posiadająca uprawnienia określone w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy;

  1. DN - osoba posiadająca uprawnienia określone w art. 13 ust. 1 pkt 1ustawy.

  2. IN - osoba nie będąca ubezpieczonym, posiadająca uprawnienia do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów ustaw, o których mowa w art. 12 ustawy


ZAŁĄCZNIK Nr 2

IDENTYFIKATORY ODDZIAŁÓW WOJEWÓDZKICH FUNDUSZUIdentyfikator


Nazwa oddziału wojewódzkiego


01


Dolnośląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu


02


Kujawsko-Pomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy


03


Lubelski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie


04


Lubuski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze


05


Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi


06


Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie


07


Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie


08


Opolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu


09


Podkarpacki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie


10


Podlaski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku


11


Pomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku


12


Śląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach


13


Świętokrzyski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach


14


Warmińsko-Mazurski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie


15


Wielkopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu


16


Zachodniopomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w SzczecinieZAŁĄCZNIK Nr 3

SPOSÓB BUDOWY NUMERU RECEPTY I NUMERU POTWIERDZAJĄCEGO IDENTYFIKACJĘ PACJENTA NADAWANYCH PRZEZ FUNDUSZ

1. Numer recepty, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia, jest zbudowany z dwudziestu cyfr, gdzie:

1) dwie pierwsze cyfry stanowią identyfikator właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

2) cyfry od trzeciej do osiemnastej są ustalane przez Fundusz, przy czym tworzą one unikatowy w ramach danego oddziału numer;

3) cyfra dziewiętnasta przyjmuje wartość:

a) "5", "6", "7" lub "8" dla recept, o których mowa w § 9 ust. 2 rozporządzenia,

b) "9" dla recept, o których mowa w § 12 rozporządzenia;

4) cyfra dwudziesta jest cyfrą kontrolną obliczaną według algorytmu określonego w części II załącznika nr 4 do rozporządzenia.

2. Numer potwierdzający identyfikację pacjenta, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia, jest zbudowany z dwudziestu cyfr, gdzie:

1) dwie pierwsze cyfry stanowią identyfikator właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

2) cyfry od trzeciej do trzynastej stanowią numer PESEL ubezpieczonego;

3) cyfry od czternastej do osiemnastej stanowią unikatowy numer recepty wydanej ubezpieczonemu o danym numerze PESEL ustalany przez Fundusz;

4) cyfra dziewiętnasta przyjmuje wartość "4";

5) cyfra dwudziesta jest cyfrą kontrolną obliczaną według algorytmu określonego w części II załącznika nr 4 do rozporządzenia.

ZAŁĄCZNIK Nr 4

SPOSÓB PRZEDSTAWIANIA DANYCH W POSTACI KODU KRESKOWEGO

Część I

1. Identyfikator upoważnionego podmiotu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, jest przedstawiany jako ciąg czternastu cyfr, z których:

1) cyfra pierwsza ma wartość "2";

2) cyfry od drugiej do dziesiątej mają wartość określoną w § 4 ust. 1 pkt 3 lit. a lub § 4 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia;

3) cyfry od jedenastej do trzynastej mają wartość określoną w § 4 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, a jeżeli nie jest ona określona - wartość "000";

4) cyfra czternasta jest cyfrą kontrolną obliczaną według algorytmu określonego w części II.

2. Data wystawienia recepty, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia, jest przedstawiana jako ciąg dziesięciu cyfr, z których:

1) cyfra pierwsza ma wartość "4";

2) cyfry od drugiej do piątej określają numer roku;

3) cyfry szósta i siódma określają numer miesiąca w roku;

4) cyfry ósma i dziewiąta określają numer dnia miesiąca;

5) cyfra dziesiąta jest cyfrą kontrolną obliczaną według algorytmu określonego w części II.

3. Numer prawa wykonywania zawodu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia, jest przedstawiany jako ciąg dziesięciu cyfr, z których:

1) cyfra pierwsza ma wartość "3";

2) cyfra druga ma wartość "0" dla numeru, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia;

3) cyfry od trzeciej do dziewiątej przyjmują wartość odpowiedniego numeru, przy czym, jeżeli w identyfikatorze pojawiają się litery, są one pomijane, natomiast jeżeli odpowiedni numer jest krótszy niż 7 znaków, poprzedza się go odpowiednią liczbą zer;

4) cyfra dziesiąta jest cyfrą kontrolną obliczaną według algorytmu określonego w części II.

4. Dane, o których mowa w ust. 1-3 niniejszego załącznika, mogą być przedstawiane w postaci jednego kodu kreskowego jako ciąg trzydziestu cyfr, z których:

1) cyfra pierwsza ma wartość "5";

  1. cyfry od drugiej do trzynastej określają identyfikator upoważnionego podmiotu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, w sposób określony w ust. 1 pkt 2 i 3

  2. cyfry od czternastej do dwudziestej pierwszej określają numer prawa wykonywania zawodu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia, w sposób określony w ust. 3 pkt 2 i 3;

4) cyfry od dwudziestej drugiej do dwudziestej dziewiątej określają datę wystawienia recepty, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia, w sposób określony w ust. 2 pkt 2-4;

5) cyfra trzydziesta jest cyfrą kontrolną obliczaną według algorytmu określonego w części II niniejszego załącznika.

5. Dane, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego załącznika, mogą być przedstawiane w postaci jednego kodu kreskowego jako ciąg dwudziestu dwóch cyfr, z których:

1) cyfra pierwsza ma wartość "6";

  1. cyfry od drugiej do trzynastej określają identyfikator upoważnionego podmiotu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, w sposób określony w ust. 1 pkt 2 i 3;

  2. cyfry od czternastej do dwudziestej pierwszej określają datę wystawienia recepty, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia, w sposób określony w ust. 2 pkt 2-4;

4) cyfra dwudziesta druga jest cyfrą kontrolną obliczaną według algorytmu określonego w części II.

6. Dane, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego załącznika, mogą być przedstawiane w postaci jednego kodu kreskowego jako ciąg osiemnastu cyfr, z których:

1) cyfra pierwsza ma wartość "7";

2) cyfry od drugiej do dziewiątej określają numer prawa wykonywania zawodu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia, w sposób określony w ust. 3 pkt 2 i 3;

3) cyfry od dziesiątej do siedemnastej określają datę wystawienia recepty, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia, w sposób określony w ust. 2 pkt 2-4;

4) cyfra osiemnasta jest cyfrą kontrolną obliczaną według algorytmu określonego w części II.

7. Numer recepty, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia, jest przedstawiany jako ciąg dwudziestu cyfr zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia w postaci kodu kreskowego:

1) "Przeplatany 2 z 5" (ITF), zgodnie z normą europejską CEN mającą status Polskiej Normy PN-EN 801: "Kody kreskowe - wymagania dotyczące symboliki 'Przeplatany 2 z 5'" lub

2) "UCC/EAN-128" ze standardowym Identyfikatorem Zastosowania UCC/EAN o wartości "90", zgodnie z normami europejskimi CEN mającymi status Polskich Norm: PN-EN 799: "Kody kreskowe - wymagania dotyczące symboliki 'Kod 128'" i PN-EN 1571: "Kody kreskowe - identyfikatory danych".

Część II

Algorytm obliczania cyfry kontrolnej

Obliczanie cyfry kontrolnej odbywa się według następujących kroków:

1) mnożenie kolejnych cyfr kontrolowanego numeru (poza ostatnią, nieznaną jeszcze cyfrą kontrolną) przez odpowiednie wagi wynoszące: 1 dla cyfry pierwszej, 3 dla cyfry drugiej, 7 dla cyfry trzeciej, 9 dla cyfry czwartej, 1 dla cyfry piątej, 3 dla cyfry szóstej, 7 dla cyfry siódmej, 9 dla cyfry ósmej itd. cyklicznie;

2) sumowanie uzyskanych iloczynów;

3) wyznaczenie reszty z dzielenia całkowitego uzyskanej sumy przez 10 (modulo 10);

  1. uzyskana cyfra jest cyfrą kontrolną.


ZAŁĄCZNIK Nr 5

WYKAZ SYMBOLI PAŃSTW INSTYTUCJI WŁAŚCIWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O KOORDYNACJINAZWA PAŃSTWA INSTYTUCJI

WŁAŚCIWEJ


SYMBOLAUSTRIA


AT


BELGIA


BE


CYPR


CY


CZECHY


CZ


DANIA


DK


ESTONIA


EE


FINLANDIA


FI


FRANCJA


FR


GRECJA


GR


HISZPANIA


ES


HOLANDIA


NL


ISLANDIA


IS


IRLANDIA


IE


LIECHTENSTEIN


LI


LITWA


LT


LUXEMBURG


LU


ŁOTWA


LV


MALTA


MT


NIEMCY


DE


NORWEGIA


NO


PORTUGALIA


PT


SŁOWACJA


SK


SŁOWENIA


SI


SZWECJA


SE


WĘGRY


HU


WIELKA BRYTANIA


GB


WŁOCHY


IT
ZAŁĄCZNIK Nr 6

WZÓR RECEPTY

Recepta


Świadczeniodawca

Pacjent

Oddział NFZUprawnieniaCh. przewlekłe

Rp.Data dane id. i podpis lekarza

Objaśnienia:

Recepta ma wymiary nie mniejsze niż 98 mm (szerokość) i 203 mm (długość) oraz nie większe niż 103 mm (szerokość) i 211 mm (długość).

Druga strona recepty pozostaje pusta

Dane niezbędne do wystawienia recepty, o których mowa w § 3 ust. l rozporządzenia, umieszcza się na recepcie w następujących miejscach:

1) dane dotyczące upoważnionego podmiotu - w części oznaczonej napisem "Świadczeniodawca";

2) dane dotyczące pacjenta - w części oznaczonej napisem "Pacjent". W przypadku pacjentów, którzy uzyskali świadczenie zdrowotne na podstawie przepisów o koordynacji, poniżej adresu pacjenta umieszcza się numer poświadczenia o prawie do świadczeń zdrowotnych, a w przypadku braku poświadczenia - numer identyfikacyjny znajdujący się na dokumencie uprawniającym do korzystania ze świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji;

3) numer PESEL (wyłącznie w stosunku do osób, o których mowa w art. 45 i 46 ustawy) - w części oznaczonej napisem "Pacjent";

4) identyfikator oddziału wojewódzkiego Funduszu - w części oznaczonej napisem "Oddział NFZ";

5) symbol państwa instytucji właściwej dla osoby korzystającej ze świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji - w części oznaczonej napisem "Oddział NFZ";

6) kod uprawnień dodatkowych pacjenta - w części oznaczonej napisem "Uprawnienia";

7) kod uprawnień, o którym mowa w § 3 ust. l pkt 2 lit. e rozporządzenia - w części oznaczonej napisem "Ch. przewlekłe";

8) dane dotyczące przepisanych leków lub wyrobów medycznych - w części oznaczonej napisem "Rp.";

9) data wystawienia recepty - w części oznaczonej napisem "Data";

10) dane dotyczące osoby wystawiającej receptę - w części oznaczonej napisem "Dane id. i podpis lekarza";

11) dane, o których mowa w § 3 ust. 4 rozporządzenia, umieszcza się na recepcie w następujących miejscach:

a) numer potwierdzający identyfikację pacjenta - w części oznaczonej napisem "Pacjent",

b) numer recepty - po prawej stronie napisu "Recepta".

Wszystkie kody kreskowe umożliwiające automatyczny odczyt danych umieszcza się w dolnej części obszaru oznaczonego napisem "Rp.".

ZAŁĄCZNIK Nr 7


RUBRYKI NA KUPONIE DOŁĄCZANYM DO DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ, PRZEZNACZONE DO NANIESIENIA DANYCH

wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. d i e rozporządzenia

Wyszczególnione poniżej dane nanosi się na kuponie dołączanym do dokumentu potwierdzającego uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej w następujący sposób:

1) identyfikator wojewódzkiego oddziału Funduszu - w rubryce oznaczonej napisem "Płatnik";

2) kod uprawnień dodatkowych pacjenta - w rubryce oznaczonej napisem "Kod usługi";

3) kod uprawnień, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. e rozporządzenia - w rubryce oznaczonej napisem "Kod MKCh".

55) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985,. Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687 z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz.844, Nr 96, poz. 874, Nr 116, poz. 1203, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036 Nr 223, poz. 2217, oraz z 2004r. Nr 210, poz. 2135.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

ZAŁĄczniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28. 09. 2004 r. ZałĄcznik nr 1 iconZałącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14. 12. 2004 r

ZAŁĄczniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28. 09. 2004 r. ZałĄcznik nr 1 iconZałącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2004 r

ZAŁĄczniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28. 09. 2004 r. ZałĄcznik nr 1 iconZałączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz. )

ZAŁĄczniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28. 09. 2004 r. ZałĄcznik nr 1 iconZałączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz )

ZAŁĄczniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28. 09. 2004 r. ZałĄcznik nr 1 iconZałączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz )

ZAŁĄczniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28. 09. 2004 r. ZałĄcznik nr 1 iconZałączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz )

ZAŁĄczniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28. 09. 2004 r. ZałĄcznik nr 1 iconZałączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz )

ZAŁĄczniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28. 09. 2004 r. ZałĄcznik nr 1 iconZałączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz )

ZAŁĄczniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28. 09. 2004 r. ZałĄcznik nr 1 iconZałączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz )

ZAŁĄczniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28. 09. 2004 r. ZałĄcznik nr 1 iconZałączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia r. (poz. …)

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom