Charakterystyka systemów mrp I / mrp II / erp
Pobierz 66.42 Kb.
NazwaCharakterystyka systemów mrp I / mrp II / erp
strona1/3
Data konwersji18.12.2012
Rozmiar66.42 Kb.
TypCharakterystyka
  1   2   3
Charakterystyka systemów
MRP I / MRP II / ERPStruktura systemów MRP I / MRP II / ERP


Kryteria wyboru systemów


Wdrażanie systemów


Bibliografia


Charakterystyka systemów MRP I / MRP II / ERP


MRP I - Material Requirements Planning - Planowanie Potrzeb Materiałowych


Ta metoda powstała pod koniec lat sześćdziesiątych i miała za zadanie obliczyć dokładną ilość materiałów i terminarz dostaw w taki sposób, by sprostać ciągle zmieniającemu się popytowi na poszczególne produkty, uwzględniając więcej niż jedną fabrykę. Główne cele MRP I to:

*Redukcja zapasów - chodzi tu o zapasy materiałowe i operacyjne, dzięki czemu zwiększa się płynność finansowa przedsiębiorstwa oraz czas rotacji kapitału

* Dokładne określenie czasów dostaw surowców i półproduktów

* Dokładne wyznaczenie kosztów produkcji

* Lepsze wykorzystanie posiadanej infrastruktury (magazyny, możliwości wytwórcze)

* Szybsze reagowanie na zmiany zachodzące w otoczeniu

* Kontrola poszczególnych etapów produkcji

Rozszerzeniem specyfikacji MRP I było uwzględnienie Closed Loop MRP (zamknięta pętla sterowania nadążnego), czyli planowania materiałowego i zdolności produkcyjnych w zamkniętej pętli procesu produkcyjnego. Statyczny MRP nabrał przez to dynamiki. Dzięki sprzężeniu zwrotnemu można było na bieżąco reagować na zmieniające się parametry produkcji. Cloosed Loop MRP zostało w całości wchłonięte przez MRP II.


MRP II- Material Resource Planning - Planowanie Zasobów Produkcyjnych

Zdefiniowany i opublikowany przez Amerykańskie Stowarzyszenie Sterowania Produkcją i Zapasami - APICS (American Production and Inventory Control Society) w 1988 roku, który dzisiaj jest stosowany we wszystkich większych zintegrowanych systemach wspomagających zarządzanie.

Szacuje się, że około 70% kompleksowych informatyzacji przedsiębiorstw przemysłowych w krajach najbardziej rozwiniętych, stanowią systemy spełniające kryteria MRP II. Został on rozbudowany o dodatkowe elementy związane z procesem sprzedaży i wspierające podejmowanie decyzji na szczeblach strategicznego zarządzania produkcją.

Jest to kompleksowy system planowania procesu produkcyjnego, ułatwiający koordynowanie pracy korporacji, ponieważ obejmuje on takie sfery przedsiębiorstwa jak:

* planowanie przedsięwzięć

* planowanie produkcji

* planowanie potrzeb materiałowych - MRP (Material Requirements Planning)

* planowanie zdolności produkcyjnych - CRP (Capacity Requirements Planning)

A oto szesnaście grup funkcji, które spełnia MRP II:

* Planowanie sprzedaży i produkcji

* Zarządzanie popytem

* Harmonogramowanie spływu produkcji finalnej

* Planowanie potrzeb materiałowych

* Wspomaganie zarządzania strukturami materiałowymi

* Transakcje strumienia materiałowego

* Sterowanie zleceniami

* Sterowanie warsztatem produkcyjnym

* Planowanie zdolności produkcyjnych

* Sterowanie stanowiskiem roboczym

* Zakupy materiałowe i kooperacja bierna

* Planowanie zasobów dystrybucyjnych

* Narzędzia i pomoce warsztatowe

* Interfejsy modułów finansowych

* Symulacje

* Pomiar Wyników

W kolejnych latach na podstawie specyfikacji MRP II opracowano wiele komplementarnych oraz pochodnych w stosunku do niej metod, m.in.:

* metoda ścieżki krytycznje CPM (Critical Path Method)

* dostawy Just-in-Time JIT i Kanban (dokładnie na czas)

* technologia optymalizacji produkcji OPT (Optimized Production Timetable) - tzw. koncepcja wąskich gardeł

* planowanie zasobów dystrybucyjnych DRP (Distribution Resource Planning)

* TQM - Total Quality Management

* Workflow - przepływy robocze

Metody te są stopniowo włączane lub adoptowane do samej specyfikacji MRP/ERP.

ERP - Enterprise Resource Planning - Planowanie Zasobów na potrzeby Przedsięwzięć

ERP może być spotykane w literaturze, również pod nazwą MRP III czyli Money Resource Planning - Planowanie Zasobów Finansowych. Jego głównym celem jest możliwie najpełniejsza i integracja wszystkich szczebli zarządzania przedsiębiorstwa, włącznie z najwyższymi.

ERP jest systemem obejmującym całość procesów produkcji i dystrybucji, który integruje różne obszary działania przedsiębiorstwa, usprawnia przepływ krytycznych dla jego funkcjonowania informacji i pozwala błyskawicznie odpowiadać na zmiany popytu. Informacje te są uaktualniane w czasie rzeczywistym i dostępne w momencie podejmowania decyzji (dla systemów pracujących w trybie on-line).

Jednymi z najważniejszych wyróżników specyfikacji ERP jest zastosowanie opartych na ograniczeniach, dwukierunkowych mechanizmów optymalizujących planowanie oraz wbudowana w system możliwość elektronicznych połączeń w ramach łańcucha dostaw i sprzedaży.

Ponadto, w ERP/MRP III powszechnie stosowane są mechanizmy umożliwiające symulowanie różnorodnych posunięć i analizę ich skutków, także finansowych. Pozwala to m.in. na dokładne zaplanowanie, przetestowanie i porównanie działań podejmowanych w ramach Business Process Re-Enginering (BPR) - sprawdzenia ich całkowitego efektu finansowego - o czym dość często się zapomina.

Obejmuje on następujące obszary:

* obsługa klientów - baza danych o klientach, przetwarzanie zamówień, obsługa specyficznych zamówień (produkty na żądanie: assemby-to-order, make-to-order), elektroniczny transfer dokumentów (EDI)

* produkcja - obsługa magazynu, wyznaczanie kosztów produkcji, zakupy surowców i materiałów, ustalanie terminarza produkcji, zarządzanie zmianami produktów (np. wprowadzanie usprawnień), MRP I/II, prognozowanie zdolności produkcyjnych, wyznaczanie krytycznego poziomu zasobów/zapasów, kontrola procesu produkcji (m.in. śledzenie drogi produktu w zakładach produkcyjnych) itd.

* finanse - prowadzenie księgowości, kontrola przepływu dokumentów księgowych, pozwala przygotowywać raporty finansowe zgodnie z oczekiwaniami poszczególnych grup odbiorców (np. podział na centralę i oddziały)

* integrację w ramach łańcucha logistycznego - cecha, która prawdopodobnie wyznaczy przyszłe kierunki systemów ERP, powodując ich wyjście poza przedsiębiorstwo


Struktura systemów MRP I / MRP II / ERP


System MRP I


System MRP łączy sporządzony - zaplanowany harmonogram produkcji z zestawieniem materiałów niezbędnych do wytworzenia produktu, bada zapasy produkcyjne i ustala, które części i surowce muszą być zamówione i w jakim czasie, aby jak najkrócej były składowane w procesie wytwarzania.

Uwzględniając, kiedy różne części produktu końcowego mają być produkowane według harmonogramu oraz biorąc pod uwagę konieczne okresy otrzymania materiału, MRP rozdziela w czasie zamówienia na uzupełnienie zapasów w ten sposób, że części i materiały są dostępne w procesie wytwarzania w momencie, kiedy są potrzebne na stanowiskach roboczych. Idealizując nieco zagadnienie należy przyjąć, że części i materiały muszą dochodzić do stanowisk bez zbędnego składowania i magazynowania minimalizując w ten sposób wielkość zapasów produkcji w toku. Ponieważ ideały są rzadko osiągalne w praktyce, przeto system MRP w sposób ciągły lub okresowo kontroluje i na nowo aktualizuje harmonogramy.

Aktualizacja ta musi być dokonywana tak szybko jak to możliwe, bowiem zakłócenia w procesie wytwarzania powodują zawsze wzrost zapasów w całym obszarze produkcyjnym. Sukces aktualizacji harmonogramów związany jest z celnością przewidywania, prawidłowością zestawień źródłowych, przyjętych okresów przetwarzania. Strukturę systemu MRP przedstawiono na

rys 1

.Harmonogramowanie komputerowe uwzględnia dostępne zdolności produkcyjne, stan zapasów, przewidywany popyt na wyroby powszechnego użytku i zamówienia konkretnych klientów. Według określonych zasad priorytetu, system MRP wydaje zamówienia dla produkcji, a także zlecenie na uzupełnienie zatrudnienia załogi, maszyn produkcyjnych i dostaw materiałowych. Dane potrzebne do sterowania przebiegiem produkcji są otrzymywane z pomiarów, zapasów produkcji i materiałowych oraz stanu zatrudnienia.


System MRP II

Funkcje i sprzężenie zwrotne w systemie MRP II przedstawia

rys. 2.
W ramach tego systemu sprzężenie zwrotne oraz wspólna baza danych i wspomaganie komputerowe pozwalają na szybką odpowiedź na zmieniające się warunki we wszystkich poziomach zarządzania. Strategie planistyczne powstające na szczycie zarządzania zmieniają się automatycznie bez szczególnej motywacji i zbyt długiego przekonywania, poprzednio zatrudnionego bardzo licznego personelu biurokratyczno - zarządzającego, w całościowe cele firmy realizowane natychmiast.

Wynikający z tego plan produkcyjny staje się niemal "od ręki" obowiązujący da grupy finansów, która musi zabezpieczyć odpowiednie środki finansowe oraz dla pozostałych grup realizujących, które muszą wyprodukować w określonym czasie uzgodnioną ilość wyrobu lub usług oraz innych grup w sferze marketingu i dystrybucji, a także tych, którzy muszą sprzedać wytworzoną ilość produktów.

Środkowa, taktyczna część modelu MRP II jest w istocie nieco udoskonaloną wersją poprzedniego MRP ze zwróconą uwagą na ograniczenia i zakłócenia długo i krótkoterminowe. Nadzorujący główny harmonogram produkcji (GHP), posługując się techniką komputerową porównuje to co jest potrzebne do produkcji z tym czym dysponuje. Następnie dostosowuje harmonogram do realiów realizacyjnych, biorąc pod uwagę czas otrzymania materiałów i pozyskania innych brakujących czynników produkcji. Stosując system MRP II, przy minimalnym udziale personelu nadzorującego i kontrolującego zamówienia stają się wyrobami gotowymi z udziałem części wytwarzanych i kupowanych z zastosowaniem najlepszej z możliwych technologii montażu. MRP II pozwala też na sprawdzenie wykonania podobnie jak i planowania dystrybucji produktów do odbiorców.

W MRP II jest ważne również połączenie działań produkcyjnych i pomocniczych na szczeblu operatywnym (operacyjnym) z business planem i wynikami finansowymi uzyskiwanymi na szczeblu strategicznym firmy lub korporacji. System MRP II obejmuje bowiem wszystkie dziedziny dotyczące działalności firmy, które łączą się w jedną całość, kierują się jednym celem. Tak więc w zakładzie przemysłowym integracja tym systemem obejmuje co najmniej planowanie, zakupy, wytwarzanie, całą inżynierię produkcyjną wraz z przygotowaniem i remontami oraz zapasy, dystrybucję, obsługę serwisową i sprzedaż. Dlatego też poszczególne odpowiedzialne osoby lub grupy wykonawcze są zdolne do pracy ukierunkowanej na cel przy zupełnie innej motywacji i w innych strukturach organizacyjnych, niż się to działo dotychczas. Systemy MRP II pozwala między innymi ocenić i przedstawić w postaci kosztów zapas posiadanych surowców lub rezerwy zatrudnienia, czy rezerwy w maszynach bądź urządzeniach.

Podobnie inne dane eksploatacyjne mogą być przetransformowane na środki pieniężne dla lepszego zobrazowania finansowych strat lub dokonań firmy.

Baza danych jaką posługuje się MRP II jest również przydatna do badań symulacyjnych, które odpowiadają na pytanie: "co będzie jeśli?". Tak więc, MRP II może symulować alternatywne plany produkcyjne i sprawdzać trafność decyzji przed ich podjęciem. Daje to możliwość firmie stosującej MRP II starannego sprawdzania wyników ewentualnych decyzji, co znacznie usprawnia zarządzanie. Również wspólna baza danych daje dostęp wszystkim komórkom wykonawczym na różnym poziomie do odpowiednich informacji w celu ulepszenia swojej pracy. Tak więc metodologia MRP II jest dużym krokiem naprzód w ogólnej syntezie systemów produkcyjnych.

System ERP

Budowę systemu ERP przedstawię na podstawie systemu SAP R/3. Jest on zbudowany z niezależnych modułów, które komunikują się między sobą i odwołują do wspólnej bazy danych.

Dzięki niezależności modułów klient może wybrać te, które są mu w danej chwili potrzebne i ewentualnie w późniejszym czasie rozbudować konfigurację posiadanego systemu. Niezależność sprawia, że wdrażanie kolejnych modułów może być rozłożone w czasie, co pozwala lepiej kontrolować cały proces, który jest jednym z większych przedsięwzięć informatycznych, na jakie decyduje się firma. Otwartość systemu sprawia, że może on być łączony z aplikacjami dotychczas wykorzystywanymi w firmie oraz można wymieniać dane z używanym oprogramowaniem biurowym, np. pakietem Microsoft Office.

Pakiet R/3 tworzą następujące moduły:

1. Controlling - Controlling (CO)

2. Controlling Przedsiębiorstwa - Enterprise Controlling (EC)

3. Finanse - Financial Accounting (FI)

4. Zarządzanie Kadrami - Human Resource (HR)

5. Zarządzanie Inwestycjami - Investment Management (IM)

6. Gospodarka Materiałowa - Materials Management (MM)

7. Utrzymanie Zakładu i Zarządzanie Serwisem - Plant Maintenance and Service Management(PM)

8. Planowanie Produkcji - Production Planning (PP)

9. System Projektowy - Project System (PS)

10. Zarządzanie Jakością - Quality Management (QM)

11. Sprzedaż i Dystrybucja - Sales and Distribution (SD)

12. Płynność Finansowa - Treasury (TR)

13. Przepływy Robocze - Worklflow (WF)

Dodatkowo wymienia się moduł Środki Trwałe (Assets Management AM) oraz moduły przeznaczone dla poszczególnych branż.

SAP w następujący sposób przedstawia oferowane moduły:

Controlling (CO) Moduł CO dokumentuje wszystkie przepływy wartości wewnątrz przedsiębiorstwa. Narzędzia przeznaczone do planowania, kontrolowania oraz monitorowania przepływów pozwalają koordynować procesy zachodzące w przedsiębiorstwie.

Controlling Przedsiębiorstwa (EC) Moduł EC monitoruje wszystkie krytyczne dla osiągnięcia sukcesu czynniki wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Przetworzone dane są prezentowane w formie dostosowanej do potrzeb kierownictwa.

Finanse (FI) FI dostarcza wszechstronnych narzędzi do analizy przedsiębiorstwa od strony finansowej. Moduł pozwala zarówno na przeglądanie bieżących wyników działalności jak i sporządzanie przekrojowych raportów z danego okresu oraz planowanie zadań

Zarządzanie Kadrami (HR) Moduł pozwala uprościć większość zadań Działu Personalnego przedsiębiorstwa. Upraszcza planowanie i zarządzanie zasobami ludzkimi. Zawiera aplikacje związane z planowaniem personalnym, kierowaniem rozwojem personelu, przygotowywaniem seminariów i konwentów, planowaniem kosztów, rekrutacją, czynnościami administracyjnymi, zarządzaniem zarobkami, rozliczaniem diet czy sporządzaniem listy płac. Wykorzystanie funkcji zawartych w module HR pozwala znacznie uprościć i przyspieszyć wszystkie czynności związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Zarządzanie Inwestycjami (IM) IM dostarcza wsparcie dla całości procesu realizacji inwestycji - od etapu planowania do ustalania kosztów. Pozwala również przeprowadzić symulacyjny rachunek zyskowności inwestycji.

Gospodarka Materiałowa (MM) Pozwala kontrolować całość procesu zakupów, wybrać właściwego w danej chwili dostawcę. Kolejnymi ważnymi cechami tego modułu są: szczegółowe zarządzanie magazynami, dokładna weryfikacja faktur i wszechstronna funkcja informacyjna.

Utrzymanie Zakładu i Zarządzanie Serwisem / Gospodarka Remontowa (PM) Umożliwia nadzorowanie wszystkich czynności związanych z utrzymaniem zakładu - inspekcje, kontrole, konserwacje.

Planowanie Produkcji (PP) To rozbudowany moduł dedykowany różnorodnym rodzajom produkcji: powtarzalnej, na zamówienie, wariantowej. Pozwala skoordynować cały proces produkcji, wytwarzać tyle ile jest niezbędne, aby utrzymać niezbędny stan zapasów. W module tym zaimplementowano rozszerzoną formułę MRP II oraz software'owe wsparcie dla wspomaganego komputerowo projektowania (CAD) i programu zarządzającego informacjami o produkcie (PDM).

System Projektowy (PS) W połączeniu z modułem Zakupów i Controllingu, Kontrola Przedsięwzięć pozwala nadzorować wszystkie etapy realizacji projektu - od ofertowania, projektowania i zatwierdzania do zarządzania zasobami i ustalania kosztów przedsięwzięcia.

Zarządzanie Jakością (QM) QM monitoruje wszystkie czynności związane z utrzymaniem jakości, łącznie z kontrolą łańcucha dostawców. Pozwala koordynować inspekcje i działania korygujące.

Sprzedaż i Dystrybucja (SD) Całościowe wsparcie dla Działu Sprzedaży. Gdy tylko zostaje zarejestrowane zamówienie, moduł Sprzedaży podejmuje wszelkie niezbędne kroki do jego zrealizowania, aż do przygotowania wysyłki i wystawienia wszystkich koniecznych dokumentów. Moduł pozwala również na dokładne określenie cech zamawianego produktu oraz ma bezpośredni dostęp do funkcji analizującej zyskowność operacji.

Płynność Finansowa (TR) Głównym zadaniem modułu jest zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Jest to realizowanie przez lokowanie wolnych środków finansowych, nadzorowanie tych inwestycji i minimalizowanie związanego z tym ryzyka.

Przepływy Robocze (WF) Pomaga poprawić wymianę informacji wewnątrz organizacji i nadzoruje wykonywanie zaplanowanych działań.

  1   2   3

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Charakterystyka systemów mrp I / mrp II / erp iconĆwiczenie – Planowanie Potrzeb Materiałowych ( mrp)

Charakterystyka systemów mrp I / mrp II / erp iconLOpis standardu mrp II, Jarosław Prochowski

Charakterystyka systemów mrp I / mrp II / erp iconWybrane aspekty wdrażania systemów erp wdrożenie systemu

Charakterystyka systemów mrp I / mrp II / erp iconEvolucja w branży systemów erp – bpsc prezentuje nową wersję flagowego rozwiązania do zarządzania przedsiębiorstwem

Charakterystyka systemów mrp I / mrp II / erp iconOnline, bezpieczeństwo sieci, Internet, architektura systemów erp online

Charakterystyka systemów mrp I / mrp II / erp iconCharakterystyka systemów zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności

Charakterystyka systemów mrp I / mrp II / erp iconTemat: Struktura, budowa I charakterystyka systemów plików fat, fat 32 I ntfs

Charakterystyka systemów mrp I / mrp II / erp iconCharakterystyka każdego z kierunków, z podkreśleniem tego, co w nich życiowo użyteczne, bo każdy z tych systemów można potraktować jako aktualną w dzisiejszych czasach I jak nigdy potrzebną filozofię życia

Charakterystyka systemów mrp I / mrp II / erp iconI zastosowanie Systemów Automatyki nstytut sterowania I inżynierii systemóW

Charakterystyka systemów mrp I / mrp II / erp iconSystemy erp II jako wsparcie e biznesu

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom