Zarządzanie jakośCIĄ KONCEPCJE zarządzania wykonał
Pobierz 202.31 Kb.
NazwaZarządzanie jakośCIĄ KONCEPCJE zarządzania wykonał
strona2/5
Data konwersji19.12.2012
Rozmiar202.31 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5

5.1. Zasady Deminga


Edward W. Deming amerykański specjalista statystyk, który zdobył uznanie jako jeden z autorytetów w dziedzinie jakości stworzył 14 zasad stanowiących zalecenia dla kierownictwa przedsiębiorstw:

 1. Stworzenie stałych celów w odniesieniu do usprawniania jakości wyrobów i usług, ukierunkowanych na uzyskanie przewag konkurencyjnych.

 2. Wprowadzenie nowej filozofii zarządzania.

 3. Rezygnacja z metod masowej kontroli, których miejsce powinny zająć narzędzia statystyczne, pozwalające na ocenę jakości na każdym etapie powstawania wyrobu.

 4. Zaprzestanie powszechnych praktyk wyboru kooperantów wyłącznie na podstawie kryterium ceny. Powinna ją zastąpić minimalizacja kosztów całkowitych w wyniku długofalowej, opartej na lojalności i obustronnym zaufaniu współpracy z jednym dostawcą.

 5. Ciągłe i niekończące się ulepszanie procesu produkcji oraz usług, które powodują poprawę jakości, produktywności oraz zmniejszenie kosztów.

 6. Wprowadzenie nowoczesnych metod szkolenia i edukacji pracowników.

 7. Wprowadzenie instytucjonalnego przywództwa.

 8. Odrzucenie strachu tak aby wszyscy mogli pracować wydajniej dla przedsiębiorstwa.

 9. Przełamanie barier zarówno pomiędzy pracownikami, jak i działami przedsiębiorstwa.

 10. Eliminacja wszelkich form promocji zachęcających do osiągania poziomu "zero defektów" oraz wysokiej produktywności.

 11. Likwidacja zarządzania przez liczby i cele numeryczne. Likwidacja substytutów autentycznego przywództwa oraz likwidacja zarządzania przez cele.

 12. Likwidacja barier, które nie pozwalają robotnikom i menedżerom z dumą wykonywać swej pracy.

 13. Wprowadzenie intensywnych programów szkoleniowych oraz zachęcanie do ciągłego samodoskonalenia.

 14. Zaangażowanie wszystkich pracowników w proces transformacji.

Zasady określone przez Deminga są w swojej prostocie kluczem do sprawnej organizacji nowoczesnego przedsiębiorstwa, gdzie zniesione zostają bariery międzyludzkie, nastawienie tylko na wyniki liczbowe czy presja ze strony kierownictwa. Nowe podejście jakie reprezentuje Deming znacznie ułatwia osiągniecie głównego celu jaki powinniśmy sobie założyć - zadowolenia klienta poprzez wysoką jakość wyrobu. 15


5.2. Zasada „5S”


Zasada 5S to efekt wielu lat praktyk i doświadczeń wiodących japońskich firm. Nazwa 5S pochodzi od pierwszych liter japońskich wyrazów Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu i Shitsuke (odpowiedniki angielskie to: Sort, Systematize, Sweep, Sanitize, Selfdiscipline).

Pięć filarów na których opiera się praktyka 5S:

 • Seiri - Selekcja - polega na oddzieleniu wszelkich narzędzi, instrukcji, materiałów zbędnych na stanowisku pracy od tych niezbędnych oraz na usunięciu (przeniesieniu, wyrzuceniu) tych zbędnych.

 • Seiton - Systematyka - polega na oznakowaniu części i narzędzi oraz wyznaczenie dla nich miejsca, w którym mają być dostępne. Każdej części, narzędziu, instrukcji określone zostaje miejsce, w którym ma się znajdować. Przedmioty wykorzystywane najczęściej powinny znajdować się w zasięgu ręki pracownika, powinny być łatwiej dostępne.

 • Seiso - Sprzątanie - oznacza sprzątanie, układanie, usuwanie brudu, odpadów produkcyjnych, czyszczenie, także odnowienie miejsca pracy i jego otoczenia.

 • Seiketsu - Schludność (także Standaryzacja) - to ciągłe utrzymanie porządku, czystości i schludności na stanowisku pracy i w jego otoczeniu. W praktyce jest to codzienne wykonywanie Seiri, Seito oraz Seiso.

 • Shitsuke - Samodyscyplina - wyrobienie w sobie nawyku przestrzegania powyższych zasad. Stosowanie się do nich i dbanie o to, by stosowali się do nich współpracownicy.16


5.3. Zasada Kaizen „ciągłego doskonalenia”


Kaizen jest wywodzącą się z Japonii filozofią zarządzania. Kaizen jest ściśle związane z kulturą japońską, dlatego ciężko jest określić początki funkcjonowania tej filozofii. W firmach takich jak Toyota, Honda, Sony stosowanie Kaizen jest długoletnią praktyką.

Za mistrza i guru tej filozofii uznawany jest japończyk Masaaki Imai, który w 1986 roku wydał książkę pt. Kaizen.

Filozofia Kaizen głosi, iż sposób współegzystencji człowieka, jako członka konkretnej społeczności (rodziny, organizacji, firmy, drużyn sportowej, itp.), wymaga ciągłego doskonalenia. Ciągłego doskonalenia wymaga działanie człowieka w każdej dziedzinie życia. Doskonalenie to można prowadzić małymi krokami, które jednak prowadzą do ciągłego zbliżania się do doskonałości. Jedno z przesłań Kaizen głosi, że żaden dzień nie powinien minąć bez dokonania jakiejś poprawy w którymś z obszarów funkcjonowania firmy.

Z zasadą Kaizen związane jest „koło Deminga”.17


5.4. Zasada „zera defektów”


Zasada ta została podana i rozwinięta przez Crosby'ego i oznacza produkcję bezusterkową, bez braków i konieczności poprawiania. Crosby podaje szereg działań, pozwalających na osiągnięcie tego celu, z których najważniejsze to:

 • pomiar jakości i przedstawienie wyników w postaci pozwalającej na obiektywną ocenę i podejmowanie działań korekcyjnych,

 • zachęcanie pracowników do pracy w małych grupach i do formułowania w ich ramach własnych lub grupowych celów poprawy jakości i podkreślenie, że program doskonalenia praktycznie nie ma końca,

 • stworzenie systemu komunikacji pozwalającego pracownikom na łatwe komunikowanie się między sobą i z przełożonym.18


5.5. Zasada „unikania błędów” (zasada Poka-Yoke)


Zasada ta wskazuje na unikanie błędów już u potencjalnego źródła ich powstania. W zasadzie tej wychodzi się z założenia, że każdy człowiek, żadne urządzenie, żaden system nie mogą pracować bez popełniania błędów. Wystąpienie błędów nie powinno jednak automatycznie prowadzi do powstania niezgodności. Dlatego postuluje się, między innymi stosowanie urządzeń technicznych tak skonstruowanych, wyposażonych w takie czujniki i systemy przetwarzania, aby nie było możliwe np. nieprawidłowe zamocowanie przedmiotu w uchwycie obrabiarki. Podobny wymóg można postawi procedurom kontrolnym, które muszą by tak opracowane, aby podczas przeprowadzania kontroli była wykluczona możliwość popełnienia pomyłki.19


5.6. Zasada „pracy zespołowej”


Zasada ta wynika z tego, że w warunkach coraz większej złożoności stosunków produkcji i procesów produkcyjnych, zwiększającej się elastyczności produkcji, a jednocześnie przy coraz wyższych wymaganiach jakościowych, regułą musi być coraz większe zaangażowanie pracowników w realizację celów przedsiębiorstwa, wyrażonych np. w polityce jakości. Zaangażowanie nie może jednak ogranicza się do stanowiska pracy, musi wychodzi poza nie i obejmować grupę pracowniczą, a często nawet całą organizację. Zasada pracy zespołowej znajduje swoje odbicie w stosowaniu metod „burzy mózgów” oraz tzw. „kół jakości”.20


 1. Metody zarządzania jakością


Metody zarządzania jakością cechują się planowym, powtarzalnym i opartym na naukowych podstawach sposobem postępowania przy realizacji zadań odnośnie do zarządzania jakością.21

Do metod zarządzania jakością należą:

 • TQM (Total Quality Management – kompleksowe zarządzanie przez jakość),

 • QFD (Quality Function Deployment – metoda rozwinięcia funkcji jakości),

 • FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) analiza rodzaju błędów oraz ich skutków,

 • Metody eksperymentalne w projektowaniu wyrobu i procesu (Metoda Taguchi, Metoda Shainina),

 • Six Sigma,

 • Hoshin kanri,

 • Just in Time (JIT),

 • Benchmarking,

 • Statystyczna kontrola procesu (SPC),

 • BPR (Business Process Reengineering).


6.1. TQM (Total Quality Management)


TQM jest tłumaczone jako kompleksowe zarządzanie jakością lub kompleksowe zarządzanie przez jakość. Według definicji British Quality Association TQM to zespołowa filozofia zarządzania przedsiębiorstwem, zgodnie z którą „potrzeby klienta oraz cele przedsiębiorstwa są nierozłączne”. Jest równie użyteczna w przemyśle i w handlu. TQM może stać się jednym z najistotniejszych czynników uzyskiwania przez przedsiębiorstwo maksymalnej efektywności i wydajności, osiągania przewagi nad konkurentami i pozycji lidera w handlu. TQM to także cały system środków promujących doskonałość, narzędzi i sposobów postępowania służących zapobieganiu błędom, zapewniających pełną korelację działalności przedsiębiorstwa w każdym jej aspekcie z potrzebami klienta, realizację celów przedsiębiorstwa, eliminację dublowania oraz marnowania wysiłków.22

Do podstawowych zasad TQM zalicza się:

 • uzgadnianie wymagań, zarówno klientów wewnętrznych, jak i zewnętrznych,

 • spełnianie wymagań klientów za pierwszym i każdym następnym razem,

 • doskonalenie jakości w celu zmniejszenia marnotrawstwa i kosztów całkowitych,

 • koncentrowanie działań na zapobieganiu powstawania problemów zamiast na poczynaniach typu „gaszenie pożaru”,

 • tylko planowanie przedsięwzięć w zakresie zarządzania może przynieść rezultaty związane z doskonaleniem jakości,

 • każda praca musi podwyższać wartość,

 • zaangażowanie pracowników na wszystkich szczeblach zarządzania i na każdym stanowisku,

 • położenie nacisku na pomiar, pomagający ocenić spełnienie wymagań i realizację celów,

 • stworzenie kultury ciągłego doskonalenia,

 • położenie nacisku na promowanie kreatywności.

J. S. Oakland zaproponował model TQM, którego graficzną postać przedstawia rysunek 3. Trzon tego modelu TQM, tworzy łańcuch dostawca-klient, a elementy wspierające to: zespoły, narzędzia i systemy, czyli elementy wpływające na codzienną praktykę zarządzania, oraz zaangażowanie, kultura i komunikacja jako elementy nadrzędne. „Rdzeń” TQM stanowią relacje zachodzące pomiędzy klientem i dostawcą. Procesy składające się na te relacje muszą być zarządzane. „Miękkie” elementy w TQM – kultura, komunikacja i zaangażowanie – tworzą podstawy modelu. Procesy tworzące „rdzeń” modelu muszą być otoczone przez „twarde” wymogi zarządzania – system, narzędzia i zespół.23


Rysunek 3. Model TQM wg J. Oaklanda (Total Quality Management, Butterwoth, Heinman, 2000)


TQM można z powodzeniem realizować w każdym przedsiębiorstwie, niezależnie od rodzaju środowiska pracy. Korzyści ze stosowania zasad TQM mogą byś następujące:

 • zwiększenie wiarygodności firmy na rynku (zwiększenie zaufania i przywiązania do firmy),

 • zwiększenie sprzedaży i zmniejszenie kosztów (które nie tworzą wartości dodanej),

 • zwiększenie zaufania pracowników do systemu zarządzania firmą oraz produktywności przez wykorzystanie powiązania i inwencji pracowników do poprawy cykli, kosztów i parametrów przebiegu procesów.24


6.2. QFD ( Quality Function Deployment)


QFD jest jedną z najbardziej zaawansowanych technik zarządzania jakością wykorzystywaną do transformacji oczekiwań klientów w sposób usystematyzowany. Jest to metoda strukturalnego planowania i rozwoju produktu lub usługi, umożliwiająca zespołom badawczym dokonanie precyzyjnej specyfikacji potrzeb i oczekiwań klientów, a następnie oceny każdej zaproponowanej zdolności przez pryzmat jej wpływu na zaspokojenie postulowanych potrzeb.

QFD służy do przekładania wymagań rynku na warunki, jakie musi spełnić przedsiębiorstwo na kolejnych etapach powstawania wyrobu, począwszy od projektowania poprzez produkcję aż po sprzedaż i serwis.

Podstawowym narzędziem metody QFD jest diagram nazywany często, ze względu na swój kształt, „domem jakości”. Diagram ten zawiera specjalnie zdefiniowane pola, których liczba zależy od charakteru i złożoności oraz od celu, jaki ma zostać osiągnięty. Przykładowy diagram przedstawiono na rysunku 4.25


R
ysunek 4.
Schemat domu jakości (A. Hamrol, W. Mantura, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 231)


6.3. FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) analiza rodzaju błędów oraz ich skutków


Celem stosowania metody jest konsekwentne i trwałe eliminowanie wad wyrobu lub procesu produkcji poprzez rozpoznawanie rzeczywistych przyczyn ich powstawania i stosowanie odpowiednich środków zapobiegawczych oraz unikanie wystąpienia rozpoznanych, a także jeszcze nieznanych wad w nowych wyrobach i procesach poprzez wykorzystanie wiedzy i doświadczeń z już przeprowadzonych analiz. Każda ocena cząstkowa mieści się w przedziale od 1-10, gdzie 1 jest wartość najmniejsza. Wszystkie problemy należy ustawi według oceny całkowitej i zastosować np. analizę Pareto, która wskazuje co należy najpierw naprawić.26

6.4. Metody eksperymentalne w projektowaniu wyrobu i procesu


Do rozwoju metod eksperymentalnych w projektowaniu wyrobów i procesów szczególny wkład wnieśli Taguchi i Shainin. Taguchi założył, że dla każdej cechy wyrobu lub dla każdego parametru procesu można określić stan (konkretną wartość), w którym wyrób lub proces najlepiej zaspokaja potrzeby użytkowników, względnie uzyskuje najwyższą efektywność.27


6.5. Six Sigma


Six Sigma (Sześć Sigma) jest to jedna z najnowszych koncepcji zarządzania jakością. Wywodzi się z USA, gdzie pod koniec lat 80. ubiegłego stulecia wprowadzono ją w zakładach Motorola.

W zakładach Motorola powstała definicja Six Sigma, według której: "Six Sigma to filozofia biznesu kierująca działaniami przez wyraźne określenie wartości organizacji w ramach jej systemu kompensacji oraz strategii biznesu nastawionej na cięcie kosztów i podnoszenie satysfakcji klienta."

Six Sigma jest metodologią zarządzania przez jakość, polegającą na skutecznej eliminacji defektów i strat w jak najwcześniejszej fazie procesu. Stosowanie tej metody praktycznie we wszystkich branżach opiera się na pracy w zespołach projektowych DMAIC. Nazwa ta pochodzi od pierwszych liter nazw cyklów postępowania przy realizacji projektu - Define (definiuj), Measure (mierz), Analyze (analizuj), Improve (poprawiaj), Control (nadzoruj).

Six Sigma opiera się na sześciu podstawowych zasadach:

 1. koncentracja na kliencie,

 2. oparcie na faktach i danych,

 3. procesowe podejście do zarządzania i usprawnień (w całym obszarze organizacji),

 4. zarządzanie proaktywne - dynamiczny styl zarządzania, w którym kadra stawia sobie ambitne cele, ocenia ich postępy i kieruje się jasnymi priorytetami. Styl ten opiera się na inicjatywie, kreatywności, i efektywności,

 5. współpraca pozbawiona barier - stworzenie warunków, w których pracownicy dobrze rozumieją swoją rolę w przedsiębiorstwie, rolę współpracowników oraz wszelkie funkcjonalne powiązania,

 6. ukierunkowanie na perfekcję i tolerancja dla błędów - działania ukierunkowane na perfekcję i osiągnięcie poziomu sześć sigma wiąże się ze zmianą stylu zarządzania, metod produkcji, technologii. Wprowadzanie zmian i udoskonaleń jest często hamowane przez strach przed popełnieniem błędów. Organizacja musi osiągnąć równowagę w łączeni dążenia do doskonałości i tolerowania błędów.28

1   2   3   4   5

Powiązany:

Zarządzanie jakośCIĄ KONCEPCJE zarządzania wykonał iconNowoczesne koncepcje zarządzania zarządzanie

Zarządzanie jakośCIĄ KONCEPCJE zarządzania wykonał iconWspóŁczesne koncepcje zarządzania kierunek: zarządzanie I marketing

Zarządzanie jakośCIĄ KONCEPCJE zarządzania wykonał iconKoncepcje zarządzania temat: Współczesne orientacje I koncepcje zarządzania

Zarządzanie jakośCIĄ KONCEPCJE zarządzania wykonał iconKoncepcje zarządzania temat: Współczesne koncepcje zarządzania

Zarządzanie jakośCIĄ KONCEPCJE zarządzania wykonał iconNowe Zarządzanie (menadżerskie lub partycypacyjne) instytucjami pomocy społecznej. Systemy zarządzania jakością iso w instytucjach pomocy społecznej – case studies”

Zarządzanie jakośCIĄ KONCEPCJE zarządzania wykonał iconKierunek: Zarządzanie Specjalność: Zarządzanie jakością I środowiskiem

Zarządzanie jakośCIĄ KONCEPCJE zarządzania wykonał iconZintegrowane systemy zarządzania piotr Miller Katedra Zarządzania Jakością sgh streszczenie

Zarządzanie jakośCIĄ KONCEPCJE zarządzania wykonał iconZakład Zarządzania Jakością I Środowiskiem Wydział Zarządzania ug

Zarządzanie jakośCIĄ KONCEPCJE zarządzania wykonał iconZarządzanie jakością

Zarządzanie jakośCIĄ KONCEPCJE zarządzania wykonał iconZarządzanie jakością, tqm

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom