Wzruszanie prawomocnych postanowień
Pobierz 418.8 Kb.
NazwaWzruszanie prawomocnych postanowień
strona3/7
Data konwersji11.09.2012
Rozmiar418.8 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7

art. 160 przewidujący obligatoryjne (§ 1) lub fakultatywne (§ 2) odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia,

 • art. 163 § 2, zgodnie z którym sąd penitencjarny może w okresie próby zmieniać ten okres w granicach określonych w art. 80 § 1 i 2 Kodeksu karnego, ustanawiać, rozszerzać lub zmieniać obowiązki nałożone na warunkowo zwolnionego albo zwolnić od ich wykonania, a także oddać skazanego pod dozór lub od dozoru zwolnić (jeżeli przemawiają za tym względy wychowawcze),

 • art. 177 odnośnie warunkowego umorzenia postępowania i art. 178 § 1 odnośnie warunkowego zawieszenia wykonania kary, w myśl których sąd może dokonywać modyfikacji wskazanych w punkcie poprzednim (oprócz zmiany okresy próby), jeżeli uzasadniają to względy wychowawcze (zob. art. 67 § 4 i 74 k.k.),

 • art. 201 § 2; przewidziane w nim określenie przez sąd rodzaju zakładu zamkniętego, w którym ma być wykonywany środek zabezpieczający, obejmuje także możliwość zmiany poprzedniego postanowienia w tym przedmiocie w celu zapewnienia prawidłowego postępowania leczniczego, terapeutycznego, rehabilitacyjnego i resocjalizacyjnego3,

 • art. 94 § 3 k.k. (a także odwołujący się do niego art. 95a § 3 k.k.), w myśl którego sąd może zarządzić ponowne umieszczenie sprawcy w zakładzie zamkniętym (a więc faktycznie uchylić postanowienie o zwolnieniu z zakładu zamkniętego), jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 93 i 94 § 1 k.k. (zaistnieje ponownie wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez sprawcę czynu zabronionego o znacznej szkodliwości społecznej związanego z jego chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym lub uzależnieniem od alkoholu lub innego środka odurzającego),

 • art. 97 § 2 k.k. umożliwiający sądowi ponowne umieszczenie skazanego w zamkniętym zakładzie leczenia odwykowego albo w zakładzie karnym w sytuacji, gdy uprzednio sąd postanowił, tytułem próby, skierowanie go na leczenie ambulatoryjne na podstawie art. 97 § 1 k.k., jeżeli skazany w tym okresie uchyla się od poddania się leczeniu lub rehabilitacji albo popełni przestępstwo lub rażąco narusza porządek prawny albo regulamin placówki leczniczo-rehabilitacyjnej.

  W omówionych wypadkach, dotyczących konkretnych sytuacji faktycznych, wyłączone jest stosowanie art. 24 k.k.w. Nie mają zatem zastosowania do nich ograniczenia czasowe określone w art. 24 § 2 k.k.w., to znaczy niedopuszczalność zmiany lub uchylenia postanowienia na niekorzyść skazanego po upływie 3 miesięcy od dnia jego uprawomocnienia się. Jest to istotne, bo jak z przytoczonego zestawienia wynika, znaczna część wymienionych w nim postanowień wydawanych jest właśnie na niekorzyść skazanych.

  Część, spośród wymienionych przepisów, ze swej istoty może mieć zastosowanie – w toku wykonywania wymienionych w nich kar i środków – nawet kilkakrotnie. Dotyczy to art. 56 § 2 k.k.w. (pkt 5), art. 61 k.k.w. (pkt 6), art. 163 § 2 k.k.w. (pkt 12), art. 177 i 178 § 1 k.k.w. (pkt 13) i art. 201 § 2 k.k.w. (pkt 14). A więc na podstawie tych przepisów sąd może (czasami musi) odstępować od poprzednich rozstrzygnięć wydanych na ich podstawie. Jako przykład takiej sytuacji można wskazać możliwość kilkakrotnego modyfikowania – jeżeli wymagają tego względy wychowawcze – poprzednich orzeczeń w zakresie obowiązków i (lub) dozoru w związku z warunkowym umorzeniem postępowania, warunkowym zawieszeniem wykonania kary czy warunkowym przedterminowym zwolnieniem.

  W pozostałych wypadkach postanowienia wydane na podstawie wskazanych przepisów także nie korzystają z waloru prawomocności materialnej, z tym że ich uchylenie lub zmiana może nastąpić na ogólnych zasadach, to znaczy na podstawie art. 24 k.k.w. Tak więc – na przykład – art. 160 k.k.w., będący przepisem szczególnym, wyłącza stosowanie art. 24 § 1 k.k.w. jedynie w zakresie w nim uregulowanym, a więc tylko co do odwołania udzielonego poprzednio warunkowego zwolnienia (po ustaleniu istnienia wskazanych w tym przepisie okoliczności faktycznych). Natomiast uchylenie postanowienia o odwołaniu warunkowego zwolnienia, jako nieobjęte dyspozycja art. 160 § 1 k.k.w., następuje w trybie przewidzianym w art. 24 § 1 k.k.w.4.

 • 1   2   3   4   5   6   7

  Powiązany:

  Wzruszanie prawomocnych postanowień iconDroga Krzyżowa to nie jest tylko rzewliwe wspominanie wydarzeń sprzed dwóch tysięcy lat. Nie ma to być tylko opłakiwanie Jezusa I wzruszanie się ogromem Jego

  Wzruszanie prawomocnych postanowień iconAktualny model zaskarżania postanowień

  Wzruszanie prawomocnych postanowień iconIstotnych postanowień umowy sprzedażY

  Wzruszanie prawomocnych postanowień iconZakwestionowanych przez uokiK postanowień owu 10

  Wzruszanie prawomocnych postanowień iconSpis kart informacyjnych dla decyzji I postanowień

  Wzruszanie prawomocnych postanowień iconPostanowień oraz środków dotyczących gospodarki wodnej

  Wzruszanie prawomocnych postanowień iconEmigracja niepodległościowa Odrzucenie postanowień jałtańskich Siły polityczne

  Wzruszanie prawomocnych postanowień iconPiotr Łubiński Status jeńców wojennych w świetle postanowień III konwencji Genewskiej

  Wzruszanie prawomocnych postanowień iconVi sprawozdanie okresowe Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich I Politycznych

  Wzruszanie prawomocnych postanowień iconNaczelnika Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Górniczej z dnia 21. 02. 2005r w sprawie zasad I trybu stosowania postanowień

  Umieść przycisk na swojej stronie:
  Rozprawki


  Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
  stosuje się do zarządzania
  Rozprawki
  Dom