Teoria konsumpcji
Pobierz 17.87 Kb.
NazwaTeoria konsumpcji
Data konwersji19.12.2012
Rozmiar17.87 Kb.
TypDokumentacja
OPIS PRZEDMIOTU


Nazwa przedmiotu

Teoria konsumpcji


Nr/kod przedmiotu

Semestr

VIII


Rodzaj zajęć

Wykład / ćwiczenia


Liczba godzin/tydzień

1/1 SL

Liczba punktów


Prowadzący:

dr Jolanta Witek

Katedra Marketingu ul Mickiewicza 66 tel. 444 21 03


Status przedmiotu w programie / planie studiów:

Przedmiot należy do podstawowych /kanon/ na wszystkich specjalnościach kierunku:

ZARZĄDZANIE I MARKETING


Cele:

Zaprezentowanie podstawowych zagadnień z zakresu teorii konsumpcji oraz metodyki jej badań, jak również niektórych praktycznych problemów sterowania konsumpcją. Zdobycie umiejętności budowy logicznego i praktycznego pakietu informacji jako narzędzia dla podejmowania decyzji w dziedzinie polityki gospodarczej i społecznej oraz dla celów decyzyjnych w skali makro i mikroekonomicznej. Wykorzystanie wyników badań zachowań konsumentów w formułowaniu strategii marketingowej przedsiębiorstwa.


Metody nauczania :

Wykłady z wykorzystaniem foliogramów. Technik audiowizualnych. Ćwiczenia - nabywanie umiejętności w zbieraniu i wykorzystaniu informacji pierwotnych i wtórnych do oceny wybranych rynków konsumpcyjnych z uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych i metodologii badawczej. Badania empiryczne - jako źródło informacji o konsumpcji na wybranych rynkach. Przygotowanie studentów do samodzielnej analizy zjawisk rynkowych i wnioskowania.


Wymagana wiedza z zakresu:

Wymagana znajomość zagadnień ekonomicznych /makro i mikroekonomii/, podstaw marketingu, badań marketingowych, statystyki oraz aktualnych wydarzeń społeczno – gospodarczych


Pomoce dydaktyczne:

Podręczniki z zakresu konsumpcji. Czasopisma i prasa społeczno gospodarcza, roczniki statystyczne / międzynarodowe, branżowe, wojewódzkie, budżety gospodarstw domowych itp./. Pakiet foliogramów oraz prezentacje multimedialne.


Forma egzaminu:

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem w formie pracy pisemnej, dotyczącej oceny stanu konsumpcji na wybranym rynku. Egzamin pisemny z zakresu materiału obowiązującego na wykładzie.

Opis przedmiotu:

WYKŁAD I. Metodologia badań konsumpcji. Terminologia i typologia sfery konsumpcji

Cele badań konsumpcji. Przedmiot i zakres badań. Pola badawcze i podstawowe kategorie sfery konsumpcji oraz ich wzajemne związki. Rodzaje i formy konsumpcji. Gospodarstwo domowe, a rodzina. Produkcyjna funkcja gospodarstwa domowego według G.S. Beckera


Wykład II. Źródła, rodzaje oraz typologia potrzeb

Pojęcie potrzeb. Geneza i rozwój potrzeb. Właściwości potrzeb. Typologia oraz hierarchizacja potrzeb konsumpcyjnych. Aspiracje konsumentów. Potrzeby konsumpcyjne a popyt.


Wykład III. Determinanty konsumpcji w ujęciu makro i mikro

Ujęcie makro: Poziom i struktura rozwoju gospodarczego. Procesy demograficzne i społeczne. Oddziaływanie państwa.

Ujęcie mikro: Czynniki ekonomiczne kształtujące spożycie. Czynniki biologiczne i ekologiczne. Czynniki społeczne. Czynniki kulturowe.


Wykład IV. Funkcje konsumpcji

Społeczno – ekonomiczna funkcja konsumpcji. Humanistyczna funkcja konsumpcji. Motywacyjna funkcja konsumpcji. Nowe funkcje konsumpcji według C. Bywalca

Wykład V. Prawidłowości sfery konsumpcji i ich klasyfikacje

1.Transformacja gospodarki a prawidłowości rozwoju sfery konsumpcji: prawidłowości przyczynowo – skutkowe, prawidłowości funkcjonalne, prawidłowości strukturalne

2.Ekonomiczne prawidłowości rozwoju konsumpcji: prawa Engla, Gossena, A. Marshalla,

hipotezyA. Keynesa, M.Friedmana, F. Modiglianiego, J. S. Duesenbery’ego.

Anomalie w prawidłowościach konsumpcji. Prawidłowości psychologiczne.


Wykład VI. Źródła informacji i metody badań konsumpcji

Podział źródeł informacji. Metody badań konsumpcji. Metody międzynarodowych porównań poziomu życia ludności. Mierniki konsumpcji


Wykład VII. Badanie konsumpcji - ujęcie przedmiotowe i podmiotowe

Ujęcie przedmiotowe: minimum socjalne i minimum egzystencji a poziom i struktura konsumpcji. Normy i wzory spożycia. Subiektywna ocena sytuacji ekonomicznej i poziomu konsumpcji gospodarstw domowych . Kształtowanie się konsumpcji indywidualnej ( spożycie żywności, wyposażenie gospodarstw domowych w dobra trwałego użytku). Dochody i wydatki ludności ( struktura wydatków i siła nabywcza średniej płacy).

Ujęcie podmiotowe: Ocena poziomu konsumpcji w grupach społeczno zawodowych na podstawie budżetów gospodarstw domowych. Ocena poziomu konsumpcji w gospodarstwach domowych według wykształcenia. Ocena poziomu konsumpcji w gospodarstwach domowych według grup dochodowych. Ocena poziomu konsumpcji w gospodarstwach domowych według wielkości gospodarstwa domowego. Ocena poziomu konsumpcji w gospodarstwach domowych według miejsca zamieszkania
Literatura:


 1. Cz. Bywalec, L. Rudnicki, Konsumpcja, PWE Warszawa 2002

 2. M. Daszkowska, J. Senyszyn, Elementy teorii konsumpcji, UG 1994.

 3. J. Kramer, Konsumpcja w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa 1997

 4. J. Sikorska, Konsumpcja. Warunki, zróżnicowania, strategie, IFiS PAN 1998

 5. B. Kołodziejek, Z. Zielińska, Potrzeby i spożycie, PWE 1989

 6. J. Senyszyn, Potrzeby konsumpcyjne, UG 1995

 7. B. Szopa, Podział dochodów a poziom życia ludności, AE Kraków 1994.

 8. Garbarski, Zrozumieć nabywcę, PWE 1994

 9. G. Światowy, Zachowania konsumenckie, AE Wrocław 1994

 10. L. Rudnicki, Zachowania konsumentów na rynku, AE Kraków 1996

 11. J. C. Mowen, Consumer Behawior , New York - London, Macmillan Publishing co 1987

 12. Zmiany zachowań konsumenckich w warunkach transformacji polskiej gospodarki, pod red. K. Mazurek – Łopacińskiej, AE Wrocław 1998

 13. K. Mazurek – Łopacińska, Zachowania nabywców jako podstawa strategii marketingowej, AE Wrocław 1997

 14. K. Karcz, Z. Kędzior, Postawy konsumentów wobec produktów krajowych i zagranicznych, Katowice 1999

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Teoria konsumpcji iconTeoria potrzeb I konsumpcji

Teoria konsumpcji iconTeoria potrzeb I konsumpcji

Teoria konsumpcji icon1. Istota konsumpcji. Akt konsumpcji I proces konsumpcji – cechy

Teoria konsumpcji icon1. Podejście behawiorystyczne bywa czasami (m in. Malim, Birch, Wadeley) określane jako a) teoria uczenia się b) teoria modelowania postaw c) teoria

Teoria konsumpcji icon43. Teoria rozwoju poznawczego Jeana Piageta (1896-1980) Jest to tzw teoria poznawczo-rozwojowa

Teoria konsumpcji iconTemat XI teoria mnogości Teoria liczb kardynalnych

Teoria konsumpcji iconZależności pomiędzy teorią a praktyka psychologiczną Teoria

Teoria konsumpcji iconKompresja danych jest ostatnio jednym z najbardziej interesujących tematów z pogranicza dziedzin takich jak: teoria informacji, teoria zniekształceń źródeł

Teoria konsumpcji iconNatura prawna uzpp: Jest to przedmiot sporny od początku prawa pracy. Są dwie teorie tłumaczące ich naturę: Teoria umowy Teoria ustawy Ad 1

Teoria konsumpcji iconEkonomika konsumpcji

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom