Cele I zasady polityki handlowej państwa I jej wpływ na transakcje w handlu zagranicznym
Pobierz 117.47 Kb.
NazwaCele I zasady polityki handlowej państwa I jej wpływ na transakcje w handlu zagranicznym
strona1/3
Data konwersji19.12.2012
Rozmiar117.47 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3
Zagadnienia egzaminacyjne:

 1. Cele i zasady polityki handlowej państwa i jej wpływ na transakcje w handlu zagranicznym.

MIĘDZYNARODOWA TRANSAKCJA GOSPODARCZA

(transakcja handlu zagranicznego)

Sekwencja działań podjętych przez podmioty prawa pochodzące z różnych krajów, zakończona przeniesieniem między tymi podmiotami – na mocy określonych i wzajemnie uzgodnionych warunków - praw własności przedmiotu wymiany.

POLITYKA HANDLOWA

Ogół działań państwa ukierunkowanych na kształtowanie wielkości i struktury krajowego eksportu i importu.

 • Zbiór reguł, metod i narzędzi, służących władzy gospodarczej do kierowania handlem

zagranicznym kraju (M.Michaely)

 • Interwencja rządu w sferze handlu zagranicznego (Ch.Kindleberger)

 • Regulowanie wymiany obejmujące działania gospodarcze władz centralnych, wpływające na poziom cen lub ilości produkowanych, sprzedawanych i konsumowanych dóbr (J.Meady)

Pojęcie:

 • AUTONOMICZNA POLITYKA HANDLOWA

 • polityka handlowa prowadzona samodzielnie przez konkretny kraj, bez wiązania się umowami z innymi krajami

 • KONWENCYJNA (UMOWNA) POLITYKA HANDLOWA

- polityka handlowa prowadzona w porozumieniu przez grupę krajów

 1. Integracja gospodarcza a transakcje międzynarodowe.

MIĘDZYNARODOWA INTEGRACJA GOSPODARCZA

Scalenie narodowych potencjałów gospodarczych w jeden potencjał międzynarodowy zapewniający powstanie wartości dodanej.

Dostosowywanie się struktur gospodarczych integrujących się krajów powodujące powstanie trwałych strukturalnych powiązań gospodarczych.

EFEKT KREACJI HANDLU

- wzrost obrotów handlowych pociągający za sobą tzw. efekt produkcyjny i tzw. efekt konsumpcyjny

EFEKT PRZESUNIĘCIA HANDLU

wzrost obrotów handlowych wewnątrz strefy zintegrowanej kosztem obrotów z krajami spoza strefy

Uwarunkowania międzynarodowej integracji gospodarczej:

 • położenie geograficzne umożliwiające procesy integracji

 • „spójność” infrastruktury gospodarczej

 • komplementarność struktur gospodarczych

 • zbliżony poziom rozwoju gospodarczego (możliwie wysoki)

 • polityczna wola integracji

 • zrozumienie i akceptacja społeczeństwa dla integracji

 • prointegracyjna polityka ekonomiczna i społeczna

Mechanizmy integracji gospodarczej:

Mechanizmy integracji gospodarczej:

 • wolnorynkowa metoda integracji gospodarczej (funkcjonalna, liberalna)

- likwidacja barier umożliwiająca swobodny przepływ towarów i czynników produkcji (integracja poprzez mechanizmy wolnego rynku)

 • instytucjonalna metoda integracji gospodarczej (autorytarna, regulowana)

koordynacja i zunifikowanie polityki ekonomicznej państw-uczestników prowadzona przez wspólne instytucje (organy) integracyjne

INTEGRACJA MIĘDZYNARODOWA

integracja równoprawnych partnerów nie ograniczająca suwerenności państw-uczestników

INTEGRACJA PONADNARODOWA

integracja równoprawnych partnerów dobrowolnie ograniczających suwerenność na rzecz

ponadnarodowych instytucji integracyjnych

3.Taryfowe, parataryfowe i pozataryfowe instrumenty polityki handlowej.

INSTRUMENTY (NARZĘDZIA) POLITYKI HANDLOWEJ

Środki służące władzom kraju do realizowania polityki handlowej.

NARZĘDZIA PARATARYFOWE

Środki polityki handlowej wpływające na wielkość importu i eksportu oraz ceny towarów importowanych i eksportowanych, działające w sposób zbliżony do ceł, choć nie mające ich charakteru.

PODATEK IMPORTOWY (GRANICZNY)

opłata parataryfowa pobierana przez państwo od towaru importowanego w momencie przekraczania granicy celnej

 • OPŁATY WYRÓWNAWCZE

opłaty podnoszące i utrzymujące cenę importowanego towaru na określonym poziomie minimalnym dla cen krajowych, ustalonym i gwarantowanym przez państwo (tzw. ceny progu) (zabronione przez WTO)

 • OPŁATY FISKALNE

opłaty pobierane przez państwo w celu zwiększenia dochodów budżetowych (zazwyczaj od towarów nie produkowanych w kraju importera)

 • OPŁATY SPECJALNE

- opłaty pobierane przez państwo stanowiące zapłatę za czynności związane z procedurą importową, służące zarówno celom fiskalnym jak i ochronie bilansu płatniczego i rynku krajowego

 • PODATKI WEWNĘTRZNE

- bezpośrednie: obciążające zysk importera w sposób bezpośredni

- pośrednie: podnoszące cenę wewnętrzną towaru importowanego (ograniczające zysk importera w sposób pośredni)

 • DEPOZYT IMPORTOWY

- obowiązkowa czasowa wpłata na nieoprocentowany rachunek skarbu państwa kwoty gwarancyjnej proporcjonalnej do wielkości importu, niezbędna do wprowadzenia towaru na obszar celny

 • OPŁATY (CŁA) ANTYDUMPINGOWE I ANTYSUBWENCYJNE

- opłata równa różnicy między ustaloną wartością normalną towaru a ceną dumpingową/subwencjonowaną

 • ARBITRALNE PODWYŻSZENIE WARTOŚCI CELNEJ

- zwiększenie podstawy wymiaru cła do wysokości ceny wewnętrznej w kraju importującym zamiast ceny transakcyjnej (zabronione przez WTO)

KONTYNGENTY TARYFOWE (CELNE)

- wyłączenie spod normalnych stawek celnych określonej wielkości importu danego towaru sprowadzanego z jednego lub wielu krajów

 • SUBSYDIA BEZPOŚREDNIE

- związane z konkretnymi transakcjami eksportowymi wsparcie finansowe państwa rekompensujące eksporterowi utratę korzyści z tytułu różnicy (in minus) między ceną eksportową i krajową


 • OPŁATY EKSPORTOWE

- opłaty pobierane przez państwo od towarów eksportowanych w momencie przekraczania granicy celnej


NARZĘDZIA POZATARYFOWE

Środki polityki handlowej wpływające na wielkość eksportu i importu oraz ceny towarów importowanych i eksportowanych, mające charakter decyzji administracyjnych.

 • EMBARGO (ZAKAZ IMPORTU)

- zamknięcie granicy dla danego towaru lub dla towarów z danego kraju (grupy krajów)

 • OGRANICZENIA ILOŚCIOWE (KWOTY, KONTYNGENTY)

- limity maksymalnej ilości lub wartości danego towaru (towaru z danego kraju lub grupy krajów) dopuszczonego do przekroczenia granicy celnej w określonym czasie (zakazane, chyba że w ramach klauzul ochronnych)

Kontyngentowanie:

- ilościowe

- wartościowe

- globalne (autonomiczne)

- bilateralne

- dyskrecjonalne

 • KONCESJE I LICENCJE

- ograniczenie liczby podmiotów eksportujących/importujących dany towar metodą wydawania zezwoleń na jego wywóz/przywóz; w imporcie koncesje i licencje z reguły towarzyszą kontyngentom importowym

 • DOBROWOLNE OGRANICZENIA EKSPORTU

- zobowiązanie kraju eksportującego – na skutek zaistniałej lub spodziewanej presji importera – do ograniczenia eksportu określonego towaru do pewnej wielkości w danym okresie (zakazane od 1995 roku; już zawarte umowy musiały wygasnąć do 2005 roku)

Ograniczenia:

 • jednostronne prewencyjne

 • jednostronne wymuszone

 • dwustronne

 • WYMÓG SKŁADNIKA KRAJOWEGO

- zobowiązanie importera wyrobu finalnego do pokrycia, określonej przez państwo, części popytu zakupami produktów krajowych (zakazane przez GATT)

- zobowiązanie producentów określonych wyrobów finalnych do pokrywania wskazanej przez państwo części popytu na podzespoły i komponenty zakupami produktów krajowych

 • SUBSYDIA POŚREDNIE

- ukryte wsparcie eksportu udzielane przez państwo krajowym podmiotom gospodarczym w postaci ulg, zwolnień i ułatwień obniżających koszty działalności eksportera lub polepszających warunki konkurowania z importem


 1. Zwyczaj, uzans, formuła handlowa – istota i cel stosowania.

ZWYCZAJ HANDLOWY

Wykształcony na bazie tradycji lub ogólnej akceptacji powszechnie przestrzegany jednolity sposób interpretacji terminologii stosowanej w handlu.

Tradycyjny, powszechnie stosowany sposób postępowania stron w trakcie zawierania i realizacji transakcji.

Zwyczaje handlowe stosowane przy określaniu:

 • użytego systemu pomiaru (miary wagi, objętości, ilości)

 • dopuszczalnego odchylenia ilościowego

 • warunków uwolnienia ubezpieczyciela od wynagrodzenia strat nie przekraczających

określonych rozmiarów (franszyza określona procentowo lub kwotowo)

UZANS HANDLOWY

Zwyczaj handlowy przeanalizowany, sprecyzowany i zalecony przez kompetentną instytucję handlu zagranicznego.

FORMUŁA HANDLOWA

Uzans handlowy określający obowiązki stron w zakresie działań, kosztów i ryzyka, związanych z przekazaniem towaru nabywcy przez sprzedawcę.

Zagadnienie:

 • Formuła handlowa w rozumieniu bazy ceny - przyporządkowując określone koszty sprzedającemu i kupującemu określa tzw. koszty cenotwórcze

 • Formuła handlowa w rozumieniu bazy dostawy

- wyznacza miejsce przejścia odpowiedzialności i ryzyka transportowego ze sprzedającego na kupującego


OGÓLNE WARUNKI UMOWY (ogólne warunki dostaw)

W znaczeniu praktycznym: Standardowe zestawienie klauzul stanowiące końcowy element druku formularza kontraktu typowego lub odrębny dokument, do którego strony odwołują się w tekście kontraktu.

W sensie zadaniowym: Szczegółowe i jednoznaczne dla stron transakcji sformułowanie całokształtu ich praw i obowiązków wynikających z umowy.


Pojęcie:

KONFLIKT FORMULARZY

Sytuacja, w której istnieje rozbieżność między ogólnymi warunkami umowy umieszczonymi przez każdą ze stron w egzemplarzu kontraktu przygotowanym (przesłanym) przez nią do podpisania.

 1. Cechy i rodzaje zwyczajów.

 1. Zasady Incoterms 2000.


INCOTERMS (International Commercial Terms)

Zbiór wykładni bieżąco zalecanych formuł handlowych dokonany przez Międzynarodową Izbę Handlową.


Zasady formuł INCOTERMS:

 • Wypełnienie przez sprzedającego obowiązków związanych z dostawą towaru oznacza

przejście na kupującego ryzyka jego utraty lub uszkodzenia oraz powstanie obowiązku uiszczenia kosztów zgodnie z warunkami kontraktu

 • Sprzedający nie ponosi ryzyka związanego z towarem dalej niż do punktu, do którego

obciążają go koszty transportu (grupa E, F, D)

 • Sprzedającego można zobowiązać do poniesienia kosztów transportu do punktu dalszego niż ten, do którego ponosi ryzyko (grupa C)

 • Towar postawiony do dyspozycji kupującego w miejscu i czasie dostawy musi zostać wyraźnie wyodrębniony, zindywidualizowany i zwyczajowo opakowany

 • Faktyczne wydanie towaru winno nastąpić w miejscu wskazanym w kontrakcie zwanym rzeczywistym miejscem wykonania świadczenia towarowego

Zasady formuł INCOTERMS cd.:

 • Kupujący jest zobowiązany do:

- dostarczenia instrukcji niezbędnych sprzedającemu do wywiązania się z obowiązku dostawy towaru zgodnie z umową

- przejęcia towaru w uzgodniony sposób

W przypadku niedopełnienia tych warunków moment przejścia ryzyka i kosztów może nastąpić przed dostawą towarów

 • Wersja angielska jest oryginalną wersją językową Incoterms – angielskie reguły językowe „rządzą” wykładnią terminów i sformułowań

Pojęcie:

 • RZECZYWISTE miejsce wykonania świadczenia towarowego

 • UMOWNE miejsce wykonania świadczenia towarowego

Wyjątki i wyłączenia:

 • Wiążąca dla danej umowy jest ta wersja Incoterms, która została w niej przywołana przez strony umowy. W przypadku braku przywołania obowiązuje wykładnia wynikająca z najnowszej wersji Incoterms

 • Strony kontraktu mają prawo wprowadzać do formuł Incoterms zmiany lub uzupełnienia

wynikające z potrzeb stron lub specyfiki branży

 • Postanowienia umowne mają pierwszeństwo przed postanowieniami formuł Incoterms

 • Incoterms regulują wyłącznie stosunki między sprzedającym i kupującym; nie dotyczą osób trzecich

 • Incoterms nie odnoszą się do kwestii związanych z przeniesieniem własności, konsekwencjami naruszenia kontraktu i zwolnienia się od odpowiedzialności, rozliczeniami finansowymi, jakością towaru itd.

 • Incoterms nie dotyczą umów sprzedaży, w których towarem są rzeczy niematerialne


Zasadnicza zmiana wobec wersji Incoterms 1990:

Obowiązuje zasada domicylu dla odprawy celnej (z wyłączeniem EXW i DDP):

 • eksporter jest odpowiedzialny za przeprowadzenie odprawy celnej wywozowej (zmiana w formule FAS)

 • importer odpowiada za przeprowadzenie odprawy celnej przywozowej (zmiana w formule DEQ)
 1. Incoterms – 13 formuł handlowych:

E

EXW

EX WORKS

z zakładu… oznaczone miejsce

sprzedający ma obowiązek postawić towar do dyspozycji w oznaczonym punkcie dostawy lub zwyczajowo przyjętym miejscu

F

FCA

FREE CARRIER

franco przewoźnik… oznaczone miejsce

sprzedający ma obowiązek – po dokonaniu odprawy celnej w eksporcie – dostarczenia towarów przewoźnikowi wyznaczonemu przez kupującego

FAS

FREE ALONGSIDE SHIP

franco wzdłuż burty statku… oznaczony port załadunku

FOB

FREE ON BOARD

franco statek… oznaczony port załadunku
C

CFR

COST & FREIGHT

koszt i fracht… oznaczony port przeznaczenia

sprzedający ma obowiązek dostarczenia towaru przewoźnikowi i zawarcia umowy przewozu, ale nie przejmuje:

- ryzyka związanego z utratą lub uszkodzeniem towaru

- dodatkowych kosztów związanych z ewentualnymi przypadkami po załadowaniu i wysyłce

CIF

COST, INSURANCE & FREIGHT

koszt, ubezpieczenie i fracht… oznaczony port przeznaczenia

CPT

CARRIAGE PAID TO

przewoźne opłacone do… oznaczone miejsce przeznaczenia

CIP

CARRIAGE & INSURANCE PAID TO

przewoźne i ubezpieczenie opłacone do… oznaczone miejsce przeznaczenia
D

DAF

DELIVERED AT FRONTIER

dostarczone na granicę… oznaczone miejsce

sprzedający ma obowiązek dostarczenia towaru przewoźnikowi i zawarcia umowy przewozu oraz ponosi wszystkie ryzyka i koszty związane z przemieszczeniem towaru do miejsca przeznaczenia

DES

DELIVERED EX SHIP

dostarczone franco statek… oznaczony port przeznaczenia

DEQ

DELIVERED EX QUAY / DUTY PAID

dostarczone franco nabrzeże, cło opłacone… oznaczony port przeznaczenia

DDU

DELIVERED DUTY UNPAID

dostarczone, cło nieopłacone… oznaczone miejsce przeznaczenia

DDP

DELIVERED DUTY PAID

dostarczone, cło opłacone… oznaczone miejsce przeznaczenia
 1. Transakcja handlu zagranicznego w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym.

 2. Uczestnictwo w transakcji we własnym/cudzym imieniu, na własny/cudzy rachunek.

 3. Działalność we własnym imieniu i na własny rachunek – hurtownicy, dystrybutorzy, dealerzy.

 4. Działalność w cudzym imieniu na cudzy rachunek – agent handlowy, makler handlowy.

 5. Przedsiębiorstwa zajmujące się obsługą handlu zagranicznego – przewoźnicy, spedytorzy, agencje i składy celne, banki, wywiadownie handlowe, agencje ratingowe, i reklamowe.  1   2   3

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Cele I zasady polityki handlowej państwa I jej wpływ na transakcje w handlu zagranicznym iconWykład 3: Transakcje handlowe Transakcja handlowa w handlu zagranicznym

Cele I zasady polityki handlowej państwa I jej wpływ na transakcje w handlu zagranicznym iconWpływ polityki wolnego handlu na rozwój gospodarczy Chin

Cele I zasady polityki handlowej państwa I jej wpływ na transakcje w handlu zagranicznym iconPolityka celna jest częściom polityki handlu zagranicznego. Polityka celna jest kreowana przez odpowiednie organy rządowe. Podstawowe jej cele, kierunki oraz

Cele I zasady polityki handlowej państwa I jej wpływ na transakcje w handlu zagranicznym iconReklama telewizyjna I jej wpływ na ucznia Cele

Cele I zasady polityki handlowej państwa I jej wpływ na transakcje w handlu zagranicznym iconWpływ realizacji projektu na cele główne Lokalnej Strategii Rozwoju. Proszę zaznaczyć do założeń którego celu / których celów głównych przyczynia się realizacja Państwa operacji

Cele I zasady polityki handlowej państwa I jej wpływ na transakcje w handlu zagranicznym iconMam przyjemność zaprosić Państwa do współpracy przy tworzeniu Strategii Polityki Społecznej 2007 2013. Dokument ten będzie formułował priorytety, cele I

Cele I zasady polityki handlowej państwa I jej wpływ na transakcje w handlu zagranicznym iconRomuald Holly ubezpieczanie ryzyk w handlu zagranicznym

Cele I zasady polityki handlowej państwa I jej wpływ na transakcje w handlu zagranicznym iconRynek walutowy jest to rynek, którego przedmiotem handlu są waluty. Transakcje walutowe polegają na kupnie jednej waluty w zamian za inną walutę po określonej

Cele I zasady polityki handlowej państwa I jej wpływ na transakcje w handlu zagranicznym iconPolityki regionalnej ue. Przedstawienie celów polityki regionalnej, jej instrumentów I zasad. Próba oceny efektywności podejmowanych działań. Schemat programowania polityki regionalnej w Polsce

Cele I zasady polityki handlowej państwa I jej wpływ na transakcje w handlu zagranicznym iconZajęcia organizacyjneŹródła do dziejów średniowiecznej PolskiStosunki państwa piastowskiego z Niemcami do 966 r. Chrzest Polski 966 r. Kryzys państwa polskiego w XI wiekuStatut Bolesława KrzywoustegoUpadek zasady senioratu cz. 1Upadek zasady senioratu cz. 2Zjazd w Gąsawie – przyczyny – przebieg skut

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom