Typy decyzji oraz etapy procesu decyzyjnego przedsiębiorców I konsumentów
Pobierz 17.83 Kb.
NazwaTypy decyzji oraz etapy procesu decyzyjnego przedsiębiorców I konsumentów
Data konwersji19.12.2012
Rozmiar17.83 Kb.
TypDokumentacja
Typy decyzji oraz etapy procesu decyzyjnego przedsiębiorców i konsumentów


 • Decyzję można określić jako celowy, nielosowy wybór jednego z co najmniej dwóch alternatywnych rozwiązań danego problemu.

 • Proces podejmowania decyzji jest to poznanie i zdefiniowanie istoty decyzyjnej, wyodrębnienie różnych możliwości, wybór „najlepszej” z nich i wprowadzenie jej w życie.


Podejmowanie decyzji: rozpoznawanie i wybór jednego, określonego kierunku działania prowadzącego do rozwiązania konkretnego problemu lub do wykorzystania pojawiającej się decyzji.


Racjonalny model podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie:

 • Minimalizowanie ryzyka i niepewności

 • Optymalizowanie procesu podejmowania decyzji


Wyodrębniamy 4 etapy:

  1. analiza sytuacji:

   • definiowanie problemu,

   • ustalenie przyczyn problemu,

   • określenie celów decyzji

  2. wyszukiwanie możliwych rozwiązań:

 • formułowanie różnych wariantów rozwiązań danego problemu decyzyjnego

 • określenie kryteriów, za pomocą których, będzie się dokonywać oceny tych wariantów

 • ocenę każdego z wariantów rozwiązań

  1. ocena możliwych rozwiązań i wybór najlepszego z nich:

 • czy rozpatrywane możliwości są realne, czy spełniają zasady prawne i zwyczajowe, czy posiadamy odpowiednie zasoby

 • Czy dana możliwość stanowi rozwiązanie zadowalające czy ma szansę powodzenia

 • Jakie są możliwe konsekwencje dla pozostałych sfer aktywności  1. wdrażanie decyzji i śledzenie jej skutków:

 • rynek

 • produkcja

 • finansowanie


Typy decyzji w przedsiębiorstwie:

 • ISTOTA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO

  • działalność kierownicza obejmująca

  • formułowanie wizji, misji, celów i zadań przedsiębiorstwa

  • z uwzględnieniem optymalnego wykorzystania jego zasobów

 • ETAPY ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO

  • analiza strategiczna - analiza makrootoczenia, analiza otoczenia konkurencyjnego, analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa

  • projektowanie strategii (alternatywy strategiczne) - strategia korporacji, strategie biznesu, strategie funkcjonalne

  • realizacja strategii oraz kontrola strategiczna

zarządzanie strategiczne to antycypacyjny proces kształtowania i regulowania

przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia sukcesu na rynku


 • DECYZJE SZCZEBLA OPERACYJNEGO

  • dotyczą realizacji strategii działalności przedsiębiorstwa

  • obejmują czynności i funkcje z reguły sprecyzowane, przebiegające według określonych schematów postępowania

  • w fazie tworzenia strategii umiejętności pracowników tego szczebla służą weryfikacji różnych alternatyw, budowie scenariuszy rozwoju w celu ich konfrontacji z rzeczywistymi możliwościami firmy

 • ZADANIA NA SZCZEBLU TAKTYCZNYM

  • kontrola realizacji zadań na poziomie operacyjnym

  • sterowanie działaniami związanymi z polityką przedsiębiorstwa

  • badanie odchyleń od założonych celów

  • poszukiwanie przyczyn niekorzystnych wyników

  • wskazywanie zmian i ulepszeń przedstawianych kierownictwu firmyDecyzje konsumenckie:

Sposób dokonywanie zakupów decyzje o zakupie mogą być podejmowane przez jedną osobę lub kilka osób, zazywaczaj jednak jedna osoba z rodziny dokonuje ostatecznego zakupu produktu, pozostali członkowie rodziny mogą wpływać na decyzje o zakupie jako:

 • inicjator – osoba która jako pierwsza wysunęła pomysł zakupu

 • doradca – osoba, której poglądy lub rady mają wpływ na podjęcie ostatecznej decyzji

 • decydent – decyduje, czy kupić, co kupić, jak kupić i gdzie kupić


Etapy podejmowania decyzji o zakupie.

Konsument z reguły przechodzi przez dłuższe lub krótsze stadium podejmowania decyzji o zakupie produktu. Podejmowanie decyzji zakupienie produktu rozpoczyna się wcześniej, zanim nastąpi faktyczny zakup, zaś jeszcze trwa po realizacji zakupu. Podczas rozpoznawania potrzeby powstaje świadomość jej istnienia i zainteresowanie możliwością jej zaspokojenia. W trakcie poszukiwania wiadomości konsument przypomina sobie i zbiera fakty o rozwiązaniach podobnego problemu. Dysponując wiadomościami, konsument może przystąpić do oceny rozstrzygnięć alternatywnych. Realizacjia decyzji o zakupie powoduje, że konsument decyduje się na zadowalające go rozwiązania problemu. W końcowym etapie procesu decyzyjnego konsument ocenia faktyczny stan zaspokojenia swojej potrzeby


Rozpoznawanie potrzeby odpowiedz rutynowaPoszukiwanie informacji
Ustalenie kryteriów i ocena rozwiązań alternatywnych
Wybór rozwiązania
Odłożenie decyzji zakup produktu dysonans poznawczy


Rodzaj decyzji konsumentów

Decyzje zakupu mogą być podejmowane w trojaki sposób: rutynowo, z ograniczonym rozeznaniem i szczegółowo.


Rutynowe podejmowanie decyzji: polega na takim samym sposobie zaspokojenia potrzeby zawsze wtedy, kiedy się ona pojawia. Konsument ma wystarczającą wiedzę i nie interesuja go dodatkowe informacje. Rutynowo kupowane są relatywnie tanie produkty np. chleb, cukier. Konsument produkty te kupuje często i przeznacza mało czasu na wybór miejsca zakupu. Podczas zakupu konsument będąc świadomym istnienia wielu marek produktu preferuje tylko jedną. Produkty kupowane są względnie szybko i z krótkim namysłem.


Pobieżne rozeznanie: Potrzebne jest wtedy, kiedy konsument poszukuje lepszego sposobu zaspokojenia swojej potrzeby. Konsument posiada już pewną więdzę o cechach użytkowych oferowanych produktów, które mogą zaspokoić jego potrzeby. Konsument może dążyć do poszukiwania wiadomości o nieznanych markach produktu i jest skłonny do poświęcenia umiarkowanej ilości czasu na dotarcie do źródeł informacji i weryfikację decyzji.


Szczegółowa analiza: Szczegółowo rozpatrywane są wszystkie okoliczności, gdy produkt jest relatywnie drogi i kupowany rzadko. Zakup produktu łączy się bowiem z dużym ryzykiem . konsument może poświęcić dużo czasu na zebranie wiadomości i użyć wielu kryteriów do oceny przydatności poszczególnych marek i typów, np. samochodów, kiedy kupuje samochód po raz pierwszy w życiu.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Typy decyzji oraz etapy procesu decyzyjnego przedsiębiorców I konsumentów iconKalendarium przebieg procesu decyzyjnego

Typy decyzji oraz etapy procesu decyzyjnego przedsiębiorców I konsumentów iconInformacja jako główny efekt pracy biurowej I element procesu decyzyjnego

Typy decyzji oraz etapy procesu decyzyjnego przedsiębiorców I konsumentów iconTemat: „Ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej” przyczyny I przebieg procesu decyzyjnego lekcja: historia

Typy decyzji oraz etapy procesu decyzyjnego przedsiębiorców I konsumentów iconM artykułu jest wykorzystanie analizy systemowej w modelowaniu procesów gospodarczych zachodzących w gospodarce paliwowo-energetycznej. Określono zadania I etapy analizy systemowej oraz scharakteryzowano typy modeli wykorzystywanych do prognozowania rozwoju systemów paliwowo-energetycznych

Typy decyzji oraz etapy procesu decyzyjnego przedsiębiorców I konsumentów iconDotyczy przedsiębiorców podlegających art. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o

Typy decyzji oraz etapy procesu decyzyjnego przedsiębiorców I konsumentów iconI. Typowy zespół podejmowania decyzji w odniesieniu do Zakupów dokonywanych przez konsumentów, takich jak wczasy turystyczne

Typy decyzji oraz etapy procesu decyzyjnego przedsiębiorców I konsumentów iconWłasnym samochodem, pociągiem, samolotem? Taki dylemat ma wielu kibiców wybierających się na mecze Euro 2012. Urząd Ochrony Konkurencji I Konsumentów oraz Ukraińska Federacja Wszystkich Konsumentów Pulse przypominają o najważniejszych zasadach podróżowania po Polsce I Ukrainie

Typy decyzji oraz etapy procesu decyzyjnego przedsiębiorców I konsumentów iconOba porównywane typy ustrojów stanowią etapy rozwojowe państwa feudalnego. Stąd też da się zauważyć szereg podobieństw, ale I różnic, które postaram się wykazać

Typy decyzji oraz etapy procesu decyzyjnego przedsiębiorców I konsumentów iconW dniu w Warszawie na podstawie decyzji Nr [ z decyzji ] z dnia [ z decyzji kliknij raz I zastąp ten tekst

Typy decyzji oraz etapy procesu decyzyjnego przedsiębiorców I konsumentów iconW dniu w Warszawie na podstawie decyzji Nr [ z decyzji ] z dnia [ z decyzji kliknij raz I zastąp ten tekst

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom