WstęP 3 Małopolski Regionalny Program Operacyjny 4
Pobierz 169.47 Kb.
NazwaWstęP 3 Małopolski Regionalny Program Operacyjny 4
strona2/4
Data konwersji19.12.2012
Rozmiar169.47 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4

Kto może ubiegać się o dotację i w jakiej wysokości? Mikro i małe przedsiębiorstwa mogą liczyć na dofinansowanie do 70% wydatków kwalifikowanych projektu, średnie przedsiębiorstwa do 60% wydatków kwalifikowanych projektu, a pozostali beneficjenci do 50% wydatków kwalifikowanych. Poza przedsiębiorstwami sektora MSP (co ważne: prowadzącymi powiązania korporacyjne) i dotację
w ramach schematu B działania 2.1 MRPO o dotację ubiegać się mogą szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu. Maksymalna kwota wsparcia to 1 mln zł.


Jakie projekty mogą liczyć na dofinansowanie? Wspierane będą projekty związane z rozwojem wzajemnej współpracy oraz budowaniem powiązań kooperacyjnych między przedsiębiorstwami
o znaczeniu lokalnym i regionalnym w tym polegające m.in. na:

  • inwestycjach w tworzenie zaplecza do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych,

  • zakupie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

  • zakupie usług doradczych z zakresu opracowania planów rozwoju i ekspansji działalności,

  • działaniach promocyjnych nowo tworzonych bądź istniejących inicjatyw m.in. poprzez udział w targach, wystawach, spotkaniach branżowych.


W przypadku tego typu projektów warunkiem otrzymania dofinansowania jest zapewnienie przez wnioskodawcę dostępności środków zakupionych w wyniku realizacji projektu wszystkim uczestnikom powiązania kooperacyjnego/ klastra uczestniczącym w projekcie.


Na co będzie można wydać pieniądze? Wydatki specyficzne dla tego schematu to:


 1. nabycie nieruchomości zabudowanej do 50% całkowitych kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem,

 2. wydatki związane z robotami budowlanymi do 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem,

 3. wydatki związane z nabyciem nieruchomości niezabudowanej (gruntu) i nieruchomości zabudowanej oraz wydatki związane z robotami budowlanymi łącznie nie mogą przekroczyć 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem,

 4. zakup wartości niematerialnych i prawnych polegających m.in. na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej do wysokości 30% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem,

 5. usługi prawnicze, ekspertyzy techniczne i finansowe, jeśli są bezpośrednio związane
  z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia objętego wsparciem do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem,

 6. doradztwo w zakresie opracowania planów rozwoju i ekspansji powiązań kooperacyjnych/klastrów dla projektów do wysokości 30% całkowitych kwalifikujących się do objęcia wsparciem

Wydatki, których w przypadku schematu B nie można uznać za kwalifikowane to m. in. zakup i leasing środków transportu, wydatki związane z zarządzaniem projektem, koszty osobowe, koszty podrózy
i diet, zakup usług doradczych, stanowiących element stałej lub okresowej działalności przedsiebiorcy itd.


Projekty wyłączone ze wsparcia w ramach schematu B to projekty polegające na wspieraniu wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Wsparcie tego typu jest przewidziane w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


Działanie 2.1 MRPO Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Schemat C Dotacje dla instytucji otoczenia biznesu

Kto może ubiegać się o dotację i w jakiej wysokości? Rozwój małopolskich firm utrudniony jest słabym dostępem do kapitału oraz do usług wspomagających prowadzenie przedsiębiorstwa, oferowanych przez instytucje otoczenia biznesu. Dlatego, w celu wsparcia małopolskiego sektora MSP
i podniesienia jego konkurencyjności oraz stopnia rozwoju i innowacyjności, zdecydowano się na wsparcie IOB w ramach II osi priorytetowej.

W ramach schematu C dofinansowanie sięga do 70% kosztów kwalifikowanych a maksymalna kwota wsparcia to 1mln zł. W rozbiciu na poszczególnych beneficjentów poziom dofinansowania przedstawia się następująco:

 • 70% dla mikro i małych przedsiębiorstw,

 • 60% dla średnich przedsiębiorstw,

 • 50% wydatków kwalifikowanych projektu dla pozostałych beneficjentów.

Jakie projekty mogą liczyć na dofinansowanie? Projekty inwestycyjne niezbędne dla właściwego funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu w zakresie wsparcia sektora MŚP, w tym polegające zwłaszcza na:

 • zakupie wyposażenia oraz dostosowaniu pomieszczeń w celu poprawy warunków świadczenia usług dla przedsiębiorców,

 • przygotowaniu i wdrożeniu pakietów nowych usług dla przedsiębiorców.


Ponadto, także projekty służące powstawaniu sieci instytucji otoczenia biznesu o zasięgu lokalnym lub regionalnym oraz poprawie jakości ich funkcjonowania, w tym polegające m.in. na:

 • opracowaniu koncepcji nowych sieci instytucji otoczenia biznesu w zakresie zasad ich funkcjonowania, rodzajów świadczonych usług, określenia grup docelowych, do wysokości 30% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem,

 • działaniach informacyjno-promocyjnych służących poprawie funkcjonowania sieci instytucji otoczenia biznesu poprzez: organizowanie konferencji i seminariów informacyjnych, tworzenie
  i utrzymywanie stron internetowych, w tym głownie interaktywnych, zawierających aktualną ofertę dla przedsiębiorstw, przygotowywanie, wydawanie i dystrybucję materiałów promocyjnych, w tym publikacji, jak również wspólnych materiałów promocyjnych sieci instytucji otoczenia biznesu. Wydatki na działania informacyjno-promocyjne nie mogą przekroczyć 15% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.


Również, projekty inwestycyjne służące rozwojowi systemu innowacji w regionie, w tym:

 • utworzenie i rozwój ogniw pośredniczących pomiędzy jednostkami badawczo-rozwojowymi, szkołami wyższymi, a biznesem (np. branżowe, specjalistyczne centra transferu technologii świadczące usługi m.in. w obszarze prawa patentowego, audytu technologicznego, wzornictwa przemysłowego i innego wysokospecjalistycznego doradztwa, w tym dla firm typu start-up
  i spin-off),

 • tworzenie i rozwijanie regionalnych ośrodków (wpływających na rozwój innowacyjności
  w regionie) ukierunkowanych na współpracę pomiędzy istniejącymi i tworzonymi instytucjami działającymi na rzecz odbiorców innowacji w regionie.


Wyłączenia obowiązujące w schemacie C działania 2.1 MRPO. W ramach schematu wyłączeniu podlegają projekty wspierające powstawanie oraz rozwój ośrodków innowacyjności zlokalizowanych na obszarach o wysokim potencjale rozwoju (m.in. parki naukowo - technologiczne, inkubatory technologii). Projekty w tym zakresie wspierane będą w ramach Działania 4.3 MRPO Tworzenie
i rozwój stref aktywności gospodarczej oraz w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


Działanie 2.1 MRPO Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Schemat D Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw


Kto może ubiegać się o dotację i w jakiej wysokości? Beneficjentami schematu D są instytucje otoczenia biznesu. Dofinansowanie możliwie jest do 100% kosztów kwalifikowanych – od 1 do 20 mln zł na projekty związane z utworzeniem nowych lub powiększeniem kapitału istniejących funduszy pożyczkowych przeznaczonych dla przedsiębiorstw.

Wyłączenia obowiązujące w schemacie C działania 2.1 MRPO. Wyłączeniu podlegają (projekty
w tym zakresie wspierane będą w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka):

 • fundusze kapitału podwyższonego ryzyka,

 • fundusze należące do sieci inwestorów prywatnych, w tym „aniołów biznesu”.

Jakie projekty mogą liczyć na dofinansowanie? Projekty polegające na utworzeniu nowych lub powiększaniu kapitału istniejących:

 • funduszy pożyczkowych,

 • funduszy poręczeniowych,

 • innych alternatywnych, pozabankowych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw.


Jakie instytucje będą udzielały pożyczek w ramach schematu D działania 2.1 MRPO
(maj 2010 r.)?
Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych otrzymało 6 instytucji, które  będą przyznawać pożyczki przedsiębiorcom z terenu naszego województwa. Pożyczki te zapewnią alternatywne, pozabankowe źródła finansowania inwestycji realizowanych przez sektor MSP
w Małopolsce. • Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa „Janosik”
  Warszawa, ul. Gombrowicza 19, tel. 22 864 03 90
  Biuro terenowe w Nowym Sączu, ul. Tarnowska 28, tel. 18 441 35 66, 18 441 36 32Pożyczki dla mikro- i małych przedsiębiorstw w wysokości od 5 000 do 250 000 zł.

Projekt realizowany będzie na terenie całego województwa małopolskiego, w szczególności na terenie powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego. Strona internetowa: www.fdpa.org.pl


 •  Fundacja Rozwoju  Regionu Rabka - „Rozwój Turystyki w Małopolsce” 
  Rabka Zdrój, ul. Piłsudskiego 1, tel. 18 26 777 39


Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców w wysokość pożyczki: do 250 000 zł
Projekt  będzie realizowany na terenie całego województwa, biura znajdują się w Rabce Zdrój, Tarnowie, Wieliczce


 • Fundacja Rozwoju  Regionu Rabka - „Nowe Inwestycje w Małopolsce”
  Rabka Zdrój, ul. Piłsudskiego 1, tel. 18 26 777 39

Biuro Terenowe Fundacji Rozwoju Regionu Rabka w Tarnowie
ul. Paderewskiego 6
biuro.tarnow@fundacja.region-rabka.pl
tel. 14 621 03 43


Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców w wysokości od 5 000 – 250 000 zł. Projekt  będzie realizowany na terenie całego województwa małopolskiego. Biura funduszu znajdują się
w Rabce Zdrój, Tarnowie i Wieliczce. Strona internetowa: www.fundacja.region-rabka.pl.


 • Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej „Skawa”
  Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 41, tel. 33 874 11 03Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców w wysokości do 40 000 zł. Projekt  będzie realizowany na terenie całego województwa małopolskiego. Strona internetowa: www.centrump-sucha.pl/ • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego „Małopolski Fundusz Pożyczkowy dla pożyczek udzielanych w ramach funduszu dofinansowanego z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”
  Kraków, ul. Kordylewskiego 11, tel. 12 617 66 00Pożyczki dla sektora MSP w wysokości od 10 000 – 400 000 zł. Projekt realizowany na terenie całego województwa małopolskiego. Strona internetowa: www.marr.pl.

 • Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej -  „Mikro fundusz pożyczkowy CBMZ” 
  ul. Unii Europejskiej 10,  Oświęcim, tel. 33 844 73 44Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców w wysokości od 5 000 do 150 000 zł. Projekt realizowany jest na terenie powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, wadowickiego. Strona internetowa: www.cbmz.pl.


 • Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. "Utworzenie nowego Funduszu Pożyczkowego przez Agencję Rozwoju Małopolski Zachodniej"
  Chrzanów - Rynek6, tel. 32 623 06 35Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców w wysokości od 5 000 do 200 000 zł. Strona internetowa: www.armz.pl.


Działanie 2.2 MRPO Wsparcie komercjalizacji badań naukowych


Celem działania jest zwiększenie poziomu innowacyjności i konkurencyjności firm poprzez uaktywnienie ich współpracy z szerokim zapleczem instytucjonalnym w sferze nauki, prac badawczo-rozwojowych oraz transferu technologii. Kwota wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczona na to działanie to 13 540 076 euro.


Działanie 2.2 MRPO Wsparcie komercjalizacji badań naukowych

Schemat A Projekty badawcze


Kto może ubiegać się o dotację i w jakiej wysokości? O wsparcie ubiegać mogą się jednostki naukowe, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe i MSP. Dofinansowanie sięga 85% kosztów kwalifikowanych, a maksymalna wartość całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu musi być poniżej 400 tys. zł.

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu dla schematu
A działania 2.2 MRPO przedstawia się następująco: • wsparcie badań przemysłowych 50% + maksymalnie 20% dla MŚP + 15% w przypadku współpracy przedsiębiorstwa z organizacją badawczą – łącznie maksymalnie 85%,

 • wsparcie badań przedkonkurencyjnych 25% + maksymalnie 20% dla MŚP + 15% w przypadku współpracy przedsiębiorstwa z organizacją badawczą - łącznie maksymalnie 60%.


Jakie projekty mogą liczyć na dofinansowanie?

Zgodnie z Uszczegółowieniem MRPO można wyróżnić tu 2 nastepujące typy projektów:

 • badania przemysłowe realizowane przez MSP we współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi na rzecz przedsiębiorstw,

 • badania przedkonkurencyjne realizowane w przedsiębiorstwach we współpracy przedsiębiorstwo – jednostka naukowo-badawcza.

Działanie 2.2 MRPO Wsparcie komercjalizacji badań naukowych

Schemat B Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R


Kto może ubiegać się o dotację i w jakiej wysokości? W ramach tego schematu przewidziano dotacje dla MŚP, które chcą zainwestować w infrastrukturę i urządzenia laboratoryjne służące do prowadzenia działań badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. Maksymalna wartość całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu musi być poniżej 400 tys. zł.

Projekty o wartości 400 tys. zł i wyższe wspierane są w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Wysokość dofinansowania:

 • do 70 % dla mikro i małych przedsiębiorstw,

 • do 60% dla średnich przedsiębiorstw.

Jakie projekty mogą liczyć na dofinansowanie? Inwestycje (zakup wraz z instalacją) w środki trwałe tj. infrastrukturę i urządzenia laboratoryjne, służące do prowadzenia działań badawczo-rozwojowych
w przedsiębiorstwach.


Harmonogram naboru wniosków w ramach II osi priorytetowej MRPO w 2012roku.Działanie

Schemat

Data ogłoszenia naboru

Data rozpoczęcia naboru

Data
zakończenia
naboru2.1 schemat B

Wrzesień 2012


Październik 2012


Listopad 2012


2.1 schemat CWrzesień 2012


Październik 2012


Listopad 2012


2.2 schemat A

Projekty badawczeCzerwiec 2012Lipiec 2012


Grudzień 2012


2.2 schemat A

Projekty badawczeCzerwiec 2012


Lipiec 2012


Grudzień 2012
1   2   3   4

Powiązany:

WstęP 3 Małopolski Regionalny Program Operacyjny 4 iconRegionalny program operacyjny województwa śLĄskiego

WstęP 3 Małopolski Regionalny Program Operacyjny 4 iconRegionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego

WstęP 3 Małopolski Regionalny Program Operacyjny 4 iconPolska województwo mazowieckie regionalny Program Operacyjny

WstęP 3 Małopolski Regionalny Program Operacyjny 4 iconPolska województwo mazowieckie regionalny Program Operacyjny

WstęP 3 Małopolski Regionalny Program Operacyjny 4 iconRegionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego

WstęP 3 Małopolski Regionalny Program Operacyjny 4 iconRegionalny program operacyjny województwa mazowieckiego 2007-2013

WstęP 3 Małopolski Regionalny Program Operacyjny 4 iconRegionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

WstęP 3 Małopolski Regionalny Program Operacyjny 4 iconRegionalny program operacyjny województwa mazowieckiego 2007-2013

WstęP 3 Małopolski Regionalny Program Operacyjny 4 iconRegionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

WstęP 3 Małopolski Regionalny Program Operacyjny 4 iconNazwa Programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom