OŚwiadczenie wnioskodawcy o pomocy publicznej
Pobierz 238.91 Kb.
NazwaOŚwiadczenie wnioskodawcy o pomocy publicznej
strona4/4
Data konwersji19.12.2012
Rozmiar238.91 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4

Informacje dotyczące przedsięwzięcia:


1. Informacje ogólne:

1) opis przedsięwzięcia:

....................................................................................................................................................................

2) całkowite koszty realizacji przedsięwzięcia (w zł):

....................................................................................................................................................................

3) wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną w wartości nominalnej
i zdyskontowanej oraz ich rodzaje (w rozbiciu na poszczególne przeznaczenia pomocy):

....................................................................................................................................................................

4) maksymalna dopuszczalna intensywność lub wartość pomocy:

....................................................................................................................................................................

5) intensywność lub wartość pomocy już udzielonej w związku z kosztami, o których mowa w pkt 3:

....................................................................................................................................................................

6) lokalizacja przedsięwzięcia:

....................................................................................................................................................................

7) cele, które mają być osiągnięte w związku z realizacją przedsięwzięcia oraz cele, których nie można byłoby osiągnąć bez pomocy:

....................................................................................................................................................................

8) etapy realizacji przedsięwzięcia:

....................................................................................................................................................................

9) data rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji przedsięwzięcia:

....................................................................................................................................................................

10) inne informacje dotyczące przedsięwzięcia:

....................................................................................................................................................................

2. Informacje szczegółowe:

1) w przypadku otrzymania pomocy stanowiącej rekompensatę z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym, należy podać następujące informacje:

a) opis zadania publicznego, w związku z którym podmiot otrzymywał rekompensatę wraz ze wskazaniem aktu nakładającego zobowiązanie do realizacji zadań publicznych, a także określającego w szczególności zakres, charakter, czas trwania oraz sposób obliczania wysokości rekompensaty:

............................................................................................................................................................

b) metodologia obliczania wysokości rekompensaty:

............................................................................................................................................................

c) wyszczególnienie kosztów, które nie zostały pokryte z przychodów ani zrekompensowane
w związku z realizacją tego zadania publicznego wraz z podaniem ich wielkości:

............................................................................................................................................................


2) w przypadku otrzymania pomocy udzielanej na naprawienie szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia, należy podać następujące informacje:

a) opis klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia, które wywołało szkodę:

............................................................................................................................................................

b) data wystąpienia szkody wyrządzonej przez klęskę żywiołową lub inne nadzwyczajne zdarzenie:

...........................................................................................................................................................

c) opis szkód wywołanych wystąpieniem klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia oraz ich wycena:

............................................................................................................................................................

d) wysokość ubezpieczenia, jakie zostało lub ma zostać wypłacone w związku ze szkodą poniesioną wskutek wystąpienia klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia:

............................................................................................................................................................

3) w przypadku otrzymania regionalnej pomocy operacyjnej, należy opisać problem występujący w danym regionie uzasadniający udzielanie pomocy publicznej:

....................................................................................................................................................................

4) w przypadku otrzymania pomocy na pokrycie kosztów nadzwyczajnych, w rozumieniu art. 7 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego, udzielanej w sektorze węglowym, należy podać następujące informacje:

a) rodzaj i całkowitą wielkość kosztów nadzwyczajnych:

....................................................................................................................................................................

b) rodzaj i wielkość kosztów nadzwyczajnych, które zostały już pokryte:

....................................................................................................................................................................

5) w przypadku otrzymania pomocy na pokrycie strat bieżących (jednostki objętej planem likwidacji), udzielanej w sektorze węglowym, należy podać następujące informacje:

a) rodzaj i wielkość strat bieżących:

....................................................................................................................................................................

b) rodzaj i wielkość pokrytych strat bieżących:

....................................................................................................................................................................

6) w przypadku otrzymania pomocy na koszty inwestycji początkowych w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (udzielanej w ramach pomocy na zapewnienie dostępu do zasobów węgla) udzielanej w sektorze węglowym, należy podać ogólne koszty projektu inwestycyjnego:

....................................................................................................................................................................

7) w przypadku otrzymania pomocy na pokrycie strat bieżących (udzielanej w ramach pomocy na zapewnienie dostępu do zasobów węgla) udzielanej w sektorze węglowym, należy podać następujące informacje:

a) rodzaj i wielkość strat bieżących:

....................................................................................................................................................................

b) rodzaj i wielkość pokrytych strat bieżących:

....................................................................................................................................................................

8) w przypadku otrzymania pomocy na ratowanie lub restrukturyzację, należy podać następujące informacje:

a) czy wnioskowana pomoc na restrukturyzację następuje bezpośrednio po przyznaniu pomocy na ratowanie i stanowi część działań na rzecz restrukturyzacji przedsiębiorstwa?

....................................................................................................................................................................

b) jeśli otrzymana, w okresie 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy, pomoc na ratowanie została przyznana zgodnie z warunkami sekcji 3.1.1 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw, oraz nie nastąpiła po niej restrukturyzacja należy wyjaśnić:

- czy przedsiębiorstwo dawało racjonalną długoterminową perspektywę rentowności po przyznaniu pomocy na ratowanie?

....................................................................................................................................................................

- czy po upływie 5 lat od otrzymania pomocy na ratowanie lub restrukturyzację nastąpiły wyjątkowe i nieprzewidywalne okoliczności, za które przedsiębiorstwo nie jest odpowiedzialne, uzasadniające udzielenie nowej pomocy ?

....................................................................................................................................................................


c) czy po udzieleniu pomocy na ratowanie lub restrukturyzację wystąpiły okoliczności
o charakterze wyjątkowym i nieprzewidywalnym, za które przedsiębiorstwo nie jest odpowiedzialne, uzasadniające udzielenie nowej pomocy?

....................................................................................................................................................................

d) czy na dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy jest realizowany plan restrukturyzacji przewidujący udział środków publicznych stanowiących pomoc na restrukturyzację?

....................................................................................................................................................................

9) w przypadku otrzymania pomocy na anulowanie długów w sektorze kolejowym, należy podać następujące informacje:

a) kiedy zostały zaciągnięte zobowiązania, których dotyczy pomoc:

....................................................................................................................................................................

b) czy zobowiązania dotyczyły bezpośrednio działalności związanej z transportem kolejowym lub infrastrukturą kolejową, jej budową lub użytkowaniem:

....................................................................................................................................................................

c) wyszczególnienie zobowiązań, które nie zostały pokryte wraz z podaniem ich wielkości oraz zastosowanej metodologii obliczeń:

....................................................................................................................................................................

Dane osoby upoważnionej do przedstawienia informacji:

(data, podpis)(pieczęć Wnioskodawcy)
1 najważniejsze akty prawa wspólnotowego z zakresu pomocy publicznej znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl)

2 Objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22, z późn. zm.)

3 W rozumieniu art. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.)

4 Zgodnie z definicja zawarta w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 205 2.08.2002, str. 1, z późn. zm.)

5 Objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22, z późn. zm.)

6 Zgodnie z definicja zawarta w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 205 2.08.2002, str. 1, z późn. zm.)

7 Zgodnie z art. 2 pkt 29 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/208 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych).

8 Zgodnie z pkt 10 lit. A Zasad ramowych dotyczących pomocy państwa dla przemysłu stoczniowego (Dz. Urz. UE C 317 z 30.12.2003, str. 11, z późn. zm.)

9 Zgodnie z art. 2 pkt 30 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych).


Program pn. „Poszanowanie energii elektrycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia”
1   2   3   4

Powiązany:

OŚwiadczenie wnioskodawcy o pomocy publicznej iconOŚwiadczenie wnioskodawcy o pomocy publicznej

OŚwiadczenie wnioskodawcy o pomocy publicznej iconOŚwiadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis I pomocy publicznej

OŚwiadczenie wnioskodawcy o pomocy publicznej iconKwestionariusz Wnioskodawcy – Oświadczenie majątkowe Dane personalne

OŚwiadczenie wnioskodawcy o pomocy publicznej iconOŚwiadczenie wnioskodawcy działania „odnowa I rozwój wsi”

OŚwiadczenie wnioskodawcy o pomocy publicznej iconZałącznik A4 Oświadczenie wnioskodawcy o zabezpieczeniu środków na projekt

OŚwiadczenie wnioskodawcy o pomocy publicznej iconNip / pesel wnioskodawcy OŚwiadczenie do wniosku vat-24

OŚwiadczenie wnioskodawcy o pomocy publicznej iconOświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych (składają Wnioskodawcy będący osobą fizyczną)

OŚwiadczenie wnioskodawcy o pomocy publicznej iconOświadczenie przedsiębiorcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis / o nieotrzymaniu pomocy de minimis

OŚwiadczenie wnioskodawcy o pomocy publicznej iconOŚwiadczenie o pomocy de minimis informacja o uzyskanej pomocy de minimis

OŚwiadczenie wnioskodawcy o pomocy publicznej iconOświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom