Załącznik do Zarządzania Dyrektora zeasz w Woźnikach
Pobierz 371.44 Kb.
NazwaZałącznik do Zarządzania Dyrektora zeasz w Woźnikach
strona4/9
Data konwersji19.12.2012
Rozmiar371.44 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9Konto 130 – „ Rachunek bieżący jednostek budżetowych”

Konto 130 służy do ewidencji stanu środków budżetowych oraz obrotów na rachunku bankowym jednostki budżetowej z tytułu wydatków i dochodów (wpływów) budżetowych objętych planem finansowym jednostki budżetowej.


Na stronie Wn konta 130 ujmuje się:


- wpływ środków budżetowych przekazanych przez dysponentów środków budżetowych wyższego stopnia, a przeznaczonych na realizację wydatków budżetowych zgodnie z planem finansowym jednostki budżetowej ( ewidencja analityczna w kwotach zbiorczych otrzymanych środków na realizację planu finansowego )oraz dla dysponentów niższego stopnia, w korespondencji z kontem 223 „ Rozliczenie wydatków budżetowych

- wpływ środków budżetowych z tytułu zrealizowanych przez jednostkę budżetową dochodów budżetowych ( ewidencja analityczna według podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów budżetowych ), w korespondencji z kontem 101, 221 lub właściwym kontem przychodów zespołu 7 „ Przychody i koszty ich uzyskania”.


Na stronie Ma konta 130 ujmuje się:


- Zrealizowane wydatki budżetowe zgodnie z planem finansowym jednostki budżetowej, w tym również środki pobrane do kasy na realizacją wydatków budżetowych ( ewidencja analityczna według podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków budżetowych ), w korespondencji z właściwymi kontami zespołu 1, 2, 3, 4, 7 lub 8

- okresowe przelewy dochodów budżetowych do budżetu, w korespondencji z kontem 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych”,

- okresowe przelewy środków budżetowych dla dysponentów środków budżetowych niższego stopnia (ewidencja analityczna według jednostek, którym przelano środki budżetowe ), w korespondencji z kontem 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych


Zapisów na koncie 130 dokonuje się według wyciągów bankowych, w związku z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów między księgowością jednostki a księgowością banku.

Na koncie 130 obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, że do błędnych zapisów, zwrotów nadpłat, korekty niewłaściwych wydatków itp. Wprowadza się dodatkowo techniczny zapis ujemny.

Konto 130 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków budżetowych na rachunku bieżącym jednostki budżetowej.

Saldo konta 130 równe jest saldu sald wynikających z ewidencji analitycznej prowadzonej dla kont:

  1. Wydatków budżetowych; konto 130 w zakresie wydatków budżetowych może wykazać saldo Wn, które oznacza stan środków budżetowych otrzymanych na realizację wydatków budżetowych, a nie wykorzystanych do końca roku,

  2. Dochodów ( wpływów ) budżetowych; konto 130 w zakresie dochodów budżetowych może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków budżetowych z tytułu zrealizowanych dochodów budżetowych, które do końca roku nie zostały przelane na rachunek dochodów budżetowych.


W okresie przejściowym, saldo konta 130 ulega likwidacji poprzez księgowanie:

  1. Środków budżetowych niewykorzystanych do końca roku, w korespondencji z kontem 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych”,

  2. Przelewu do budżetu dochodów budżetowych pobranych, lecz nieprzelanych do końca roku, w korespondencji z kontem 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych”.Zapisy strony Wn konta 130


Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1


2

3


4

Przelew środków na wydatki do wysokości zatwierdzonego planu/harmonogramu

Wpłata z kasy na rachunek

Przelew należności budżetowych na rachunek bieżący

Wpływ dochodów nieprzypisanych na rachunek bieżący

223


101

221


Konta zespołu „7”Zapisy strony Ma konta 130


Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1

2

3


4

5


6


7


8


9

Pobranie gotówki z kasy

Spłata zobowiązań przelewem

Spłata zobowiązań za zakup składników aktywów trwałych ze środków bieżących – zapis ten także może dotyczyć spłaty z tytułu wydatków inwestycyjnych – subkonto z tytułu wydatków bieżących – inwestycje zgodnie z planem finansowym

Wydatki na pokrycie bieżącej działalności

Wydatki na pokrycie strat inwestycyjnych – zdarzeń losowych/ w przeciwnym razie konto ( 760 – pozostałe koszty )

Przelew środków na inwestycje oraz dotacji budżetowych

Przelew środków na rzecz dysponentów niższego stopnia

Przelew środków na rzecz dysponentów niższego stopnia

Zwrot kwot na rzecz dysponenta wyższego stopnia

130

201, 240

Konta grupy „0”


400, 700

860


810


222


223


223Konto 131 – „Rachunki bieżące”


Konto 131 służy do ewidencji środków pieniężnych działalności środków specjalnych jednostki budżetowej oraz przedszkoli znajdujących się na rachunku bankowym.

Na stronie Wn konta 131 ujmuje się wpływy środków na rachunek bankowy, a na stronie Ma – wpłaty środków z rachunku bankowego.

Konto 131 może wykazywać saldo Wn, które stan środków pieniężnych na rachunku bankowym.


Zapisy strony Wn konta 131


Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1

Przekazanie środków pieniężnych na rachunek

101


Zapisy strony Ma konta 131


Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1


2


3

4

Przelewy do budżetu z tytułu obciążeń publicznoprawnych

Spłata zobowiązań niepodlegających ewidencji na koncie 201

Zwrot dotacji na dofinansowanie działalności

Wpłata zaliczeń z tytułu nadwyżki środków

225


240


240

820Konto 135 – „Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia”


Konto 135 służy do ewidencji środków specjalnego przeznaczenia.

Na koncie tym ujmuje się w szczególności:

- środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

- środki funduszy celowych lub innych funduszy specjalnego przeznaczenia.

Na stronie Wn konta 135 ujmuje się wpływy środków z rachunków bankowych.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 135 umożliwia ustalenie stanu środków każdego wyodrębnionego funduszu.

Konto 135 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych funduszy


Zapisy strony Wn konta 135


Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1

Wpłata odpisu na zakładowy fundusz socjalny

Odsetki na rachunku bankowym, darowizny i inne zasilenia

130

851, 853Zapisy strony Ma konta 135


Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1

2

3

4

Podjęcie gotówki do kasy

Spłata zobowiązań

Kary i inne obciążenia dotyczące funduszy

Obciążenia publicznoprawne

101

201, 231, 234, 240

851, 853

229Konto 139 – „inne rachunki bankowe”

Konto 139 służy do ewidencji operacji dotyczących środków pieniężnych wydzielonych na innych rachunkach bankowych niż rachunki bieżące i specjalnego przeznaczenia.

W szczególności na koncie 139 prowadzi się ewidencję obrotów na wyodrębnionych rachunkach bankowych:

- akredytyw bankowych otwartych przez jednostkę budżetową,

- czeków potwierdzonych,

- sum depozytowych,

- sum na zlecenie

- środków obcych na inwestycje.

Na koncie 139 dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dowodów bankowych, w związku z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów konta 139 między księgowością jednostki a księgowością banku.

Na stronie Wn konta 139 ujmuje się wpływy wydzielonych środków pieniężnych z rachunków bieżących oraz sum depozytowych i na zlecenie.

Na stronie Ma konta 139 ujmuje się wypłaty środków pieniężnych dokonane z wydzielonych rachunków bankowych.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 139 zapewnia podział wydzielonych środków na rodzaje, a także według kontrahentów.

Konto 139 może wykazać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych znajdujących się na innych rachunkach bankowych.


Zapisy strony Wn konta 139


Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1

2

3


Wpływ środków z tytułu otwarcia akredytywy

Wpłata sum depozytowych, na zlecenie

Naliczone przez bank oprocentowanie lokaty

130, 135

240

240/250Zapisy strony Ma konta 139


Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1

2

3

Zapłata zobowiązania w ramach otwartej akredytywy

Zwrot kaucji, wadium

Likwidacja lokaty terminowej

201

240

130Konto 140 – „Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne”


Konto 140 służy do ewidencji krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych, których wartości wyrażona jest zarówno w walucie polskiej, jak i w walucie obcej ( czeki obce, weksle obce itp. ) a także środków pieniężnych w drodze.

Na stronie Wn konta 140 ujmuje się zwiększenia stanu krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych , a na stronie Ma – zmniejszenia stanu krótkoterminowych i innych środków pieniężnych. Ewidencja szczegółowa do konta 140 umożliwia ustalenie:

  1. Poszczególnych składników krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych,

  2. Wyrażonego w walucie polskiej i obcej stanu poszczególnych krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych z podziałem na poszczególne waluty obce,

  3. Wartości krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych powierzonych poszczególnym osobom za nie odpowiedzialnym.

Konto 140 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych.


Zapisy strony Wn konta 140


Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1


2

3

4

5

Zapłata za nabyte akcje, obligacje o terminie sprzedaży, wykupu mniejszym niż 12 miesięcy na dzień bilansowy w cenie nabycia

Spłata czekiem rozrachunkowym

Przekazanie czeku obcego do realizacji

Spłata należności czekiem gotówkowym

Przyjęcie weksla obcego według wartości nominalnej:

- wartość netto weksla

- dyskonto

130, 135


201, 240

140

201, 240


201, 240

750Zapisy strony Ma konta 140


Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1

2

Rozchód sprzedanych akcji, obligacji

Przekazanie weksla obcego do dyskonta:

- wartość netto

- wysokość dyskonta

750


130

750
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Powiązany:

Załącznik do Zarządzania Dyrektora zeasz w Woźnikach iconZałącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora zzm

Załącznik do Zarządzania Dyrektora zeasz w Woźnikach iconZałącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora nr 4/2012r

Załącznik do Zarządzania Dyrektora zeasz w Woźnikach iconZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45 Dyrektora Generalnego

Załącznik do Zarządzania Dyrektora zeasz w Woźnikach iconZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora pup w Kutnie

Załącznik do Zarządzania Dyrektora zeasz w Woźnikach iconZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/11 Dyrektora Parku Narodowego

Załącznik do Zarządzania Dyrektora zeasz w Woźnikach iconInformacja prasowa warszawa, Marzec 2011 II zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2010/2011

Załącznik do Zarządzania Dyrektora zeasz w Woźnikach iconZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2011 Dyrektora Zespołu Kształcenia

Załącznik do Zarządzania Dyrektora zeasz w Woźnikach iconZAŁĄcznik do zarządzenia nr 7/2009-10 dyrektora przedszkola miejskiego

Załącznik do Zarządzania Dyrektora zeasz w Woźnikach iconZałącznik do Zarządzenia Nr 43 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

Załącznik do Zarządzania Dyrektora zeasz w Woźnikach iconZałącznik do zarządzenia nr 11/2011 Dyrektora Gimnazjum w Szczyrzycu

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom