Z a k ł a d o w y p L a n k o n t
Pobierz 397.41 Kb.
NazwaZ a k ł a d o w y p L a n k o n t
strona11/13
Data konwersji19.12.2012
Rozmiar397.41 Kb.
TypDokumentacja
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Konto 740 służy do ewidencji sprzedaży materiałów. Na koncie tym księguje się przychody netto ze sprzedaży niezależnie od tego czy zostały zapłacone.

W trakcie roku obrotowego konto wykazuje saldo kredytowe, które na koniec roku przenoszone jest na stronę Ma konta wynik finansowy.


3.8.6. Konto 741 – Koszt własny sprzedaży materiałów


Konto 741 przeznaczone jest do ewidencji kosztu własnego sprzedanych materiałów według cen nabycia.

W ciągu roku obrotowego konto 741 wykazuje saldo debetowe, które na koniec roku przenoszone jest na stronę Wn konta wynik finansowy.


3.8.7. Konto 750 – Przychody finansowe


Konto 750 służy do księgowania przychodów z operacji finansowych. Na koncie tym księguje się odsetki od bieżącego rachunku bankowego, dodatnie różnice kursowe, odsetki od lokat terminowych, rachunków walutowych oraz otrzymane odsetki zwłoki w zapłacie należności.

Konto 750 w ciągu roku obrotowego wykazuje saldo kredytowe, które na koniec roku obrotowego przenosi się na stronę Ma konta wynik finansowy.


3.8.8. Konto 751 – Koszty finansowe


Konto 751 przewidziane jest do ewidencji zapłaconych przez Uczelnię odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów, zapłaconych odsetek zwłoki budżetowych oraz od zobowiązań, ujemnych różnic kursowych oraz innych kosztów dotyczących operacji finansowych.

Konto 751 wykazuje saldo debetowe, które na koniec roku obrotowego jest przeksięgowane na stronę Wn konta wynik finansowy.


3.8.9. Konto 760 – Pozostałe przychody finansowe


Konto 760 obejmuje ewidencję pozostałych przychodów nie związanych bezpośrednio ze zwykłą działalnością Uczelni. Na koncie 760 księguje się między innymi: przychody ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, otrzymane odszkodowania, kary i grzywny, darowizny pieniężne, nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inne składniki majątku, rozwiązania utworzonych odpisów od należności, ujawnione składniki majątku, stwierdzone nadwyżki majątku, zwroty stypendiów doktoranckich.

Konto 760 wykazuje w ciągu roku obrotowego saldo kredytowe a na koniec roku następuje przeksięgowanie na stronę Ma konta wynik finansowy.


3.8.10. Konto 761 – Pozostałe koszty operacyjne


Konto 761 służy do ewidencji pozostałych kosztów nie związanych ze zwykłą działalnością Uczelni. Na koncie tym księgujemy koszty sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, odpisanie zaniechanych inwestycji, odpisanie umorzonych i przedawnionych należności, wypłacone odszkodowania, nieodpłatne przekazania majątku, darowizny pieniężne, niezawinione niedobory składników majątku oraz inne koszty operacyjne.

W ciągu roku obrotowego konto 761 wykazuje saldo debetowe, które na koniec okresu przenoszone jest na stronę Wn konta wynik finansowy.


3.8.11. Konto 770 – Zyski nadzwyczajne


Konto 770 obejmuje ewidencję dodatnich skutków zdarzeń trudnych do przewidzenia, następujących poza działalnością operacyjna Uczelni i nie związanych ze zwykłym ryzykiem jej prowadzenia. Na koncie tym księguje się przede wszystkim otrzymane od zakładów ubezpieczeń odszkodowania z tytułu zdarzeń incydentalnych, niezależnych od Uczelni i jej działalności, jak np. powódź, pożar, kradzież.

Konto 770 wykazuje w ciągu roku saldo kredytowe, które na koniec roku przeksięgowuje się na stronę Ma konta wynik finansowy


3.8.12. Konto 771 – Straty nadzwyczajne


Konto 771 służy do bieżącej ewidencji ujemnych skutków finansowych zdarzeń trudnych do przewidzenia, następujących poza działalnością operacyjną Uczelni i nie związanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. W ciągu roku na tym koncie księguje się szkody spowodowane zdarzeniami losowymi, jak np. powódź, pożar i kradzież.

Konto 771 wykazuje saldo debetowe, które na koniec roku obrotowego przenoszone jest na stronę Wn konta wynik finansowy.


3.8.13. Konto 790 – Obroty wewnętrzne


Konto 790 służy do ewidencji obrotów wewnętrznych związanych z ustalaniem rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym. Księguje się na nim koszt wytworzenia wyrobów własnej produkcji wydanych do własnych potrzeb, koszt świadczeń na rzecz własnych inwestycji. Na koncie 790 rejestruje się koszty ujęte pierwotnie w Zespole 4, lecz następnie przeniesione na konta” nie objęte kręgiem”, jak np. 761, 771.

Na koniec roku obrotowego wykazuje saldo kredytowe i przenosi się je na konto Wynik finansowy.


3.8.14. Konto 791 - Koszt własny obrotów wewnętrznych


Konto 791 przewidziane jest do stosowania przy wariancie porównawczym rachunku zysków i strat. Na koncie 791 rejestruje się koszt wytworzenia produktów gotowych wydanych na własne potrzeby oraz wytworzenia świadczeń na rzecz środków trwałych w budowie. Konto 791 służy do rejestracji zdarzeń, które pierwotnie zostały zaksięgowane na kontach zespołu 4 a następnie wypadły poza „krąg kosztowy”.

Na koniec okresu wykazuje saldo debetowe, które winno równać się saldu konta 790 i przenosi się je następnie na konto wynik finansowy.


3.9. Zespół 8 – Fundusze własne, fundusze specjalne i wynik finansowy


3.9.1. Konto 800 – Fundusz zasadniczy


Konto 800 służy do ewidencji funduszu zasadniczego. Fundusz zasadniczy odzwierciedla wartość majątku Uczelni. Fundusz zasadniczy zwiększa się w szczególności o odpisy z zysku netto oraz odpisy amortyzacyjne pozostające w Uczelni. Fundusz zasadniczy zmniejsza się o straty Uczelni, umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Na fundusz zasadniczy wpływają także dotacje na inwestycje, udziały w inwestycjach wspólnych oraz środki ze scentralizowanego funduszu inwestycyjnego w MENiS.

W bilansie fundusz zasadniczy wykazuje się w pasywach jako źródło finansowania aktywów trwałych.


3.9.2. Konto 801 – Fundusz z aktualizacji wyceny


Na koncie 801 księguje się różnicę wartości netto środków trwałych powstałą w wyniku aktualizacji środków trwałych. W ciągu każdego roku obrotowego przeksięgowuje się na fundusz zasadniczy tą część funduszu, która przypada na środki trwałe rozchodowane na skutek likwidacji, przekazania lub sprzedaży, a które podlegały aktualizacji.

W bilansie fundusz z aktualizacji jest wykazywany w pasywach jako źródło finansowania aktywów trwałych.


3.9.3. Konto 842 - Rozliczenia międzyokresowe przychodów


Konto 842 służy do ewidencji przychodów przyszłych okresów wynikających:

- z otrzymanych od kontrahentów zapłat za świadczenia, które zostaną zrealizowane w przyszłych okresach sprawozdawczych,

- z faktur VAT wystawionych na otrzymane zaliczki, przedpłaty i zadatki, zarachowane należne kary umowne, kwoty podwyższające należności i roszczenia objęte odpisem aktualizującym,

- z otrzymanych dotacji, subwencji w tym także refundacje i dopłaty do środków trwałych w budowie,

- nieodpłatnie otrzymanych, w tym także darowizny środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych,

- z przeksięgowania na koniec okresu sprawozdawczego części opłat za semestr zimowy przypadających na rok następny.

Ewidencja szczegółowa do konta 842 pozwala na ustalanie stanu przychodów przyszłych okresów według poszczególnych tytułów i jednostek, których dotyczą.

Konto 842 może wykazywać tylko saldo kredytowe.


3.9.4. Konto 851 – Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych


Konto 851 służy do ewidencji tworzenia i wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Po stronie Ma konta 851 księguje się utworzenie funduszu z odpisów w koszty oraz innych źródeł, takich jak odsetek od środków ZFŚS, przychodów ze sprzedaży świadczeń funduszu lub oprocentowania pożyczek. Po stronie Wn księguje się wykorzystanie funduszu na pokrycie wydatków dotyczących działalności socjalnej, zakup świadczeń rzeczowych, pomoc bezzwrotną.

Ewidencja szczegółowa zapewnia możliwość ustalenia stanu funduszu oraz tytułów dotyczących jego zwiększeń i zmniejszeń.

Konto 851 może wykazywać tylko saldo kredytowe. Nie wykorzystane środki z Funduszu przechodzą na rok następny.


3.9.5. Konto 854 – Uczelniany fundusz nagród


Konto 854 przeznaczone jest do ewidencji uczelnianego funduszu nagród. Uczelniany fundusz nagród tworzy się z odpisu zysku netto. Fundusz ten jest przeznaczony na wypłatę nagród indywidualnych lub zespołowych dla pracowników i studentów za osiągnięcia w badaniach.

Konto 854 może wykazywać tylko saldo kredytowe ukazujące stan funduszu.


3.9.6. Konto 855 – Własny fundusz stypendialny


Konto 855 obejmuje ewidencję własnego funduszu stypendialnego. Własny fundusz stypendialny tworzy się z odpisu z zysku netto, wpłat osób fizycznych i prawnych przeznaczonych na ten fundusz. Własny fundusz stypendialny przeznacza się na stypendia dla pracowników i studentów.

Konto 855 wykazuje saldo kredytowe określające stan funduszu.


3.9.7. Konto 859 – Fundusz pomocy materialnej dla studentów


Konto 859 służy do ewidencji funduszu pomocy materialnej dla studentów. Fundusz ten tworzy się ze środków przyznanych uczelni w formie dotacji MENiS, z opłat za korzystanie z domów studenckich oraz innych przychodów, takich jak opłaty za wynajem pomieszczeń w domach studenckich itp.

Ze środków przyznanej dotacji finansowane są świadczenia pomocy materialnej dla studentów, tj. wypłat stypendiów i zapomóg oraz remontów domów studenckich. Natomiast ze środków uzyskanych z opłat studenckich i wynajmów finansowane są koszty utrzymania domów studenckich, wynagrodzenia pracowników Uczelni zatrudnionych w domach studenckich wraz z narzutami. Z nadwyżki środków z opłat mogą być dofinansowywane stypendia oraz remonty i modernizacje domów studenckich.

Konto 859 wykazuje saldo kredytowe, które świadczy o stanie funduszu. Nie wykorzystane środki funduszu przechodzą na rok następny.


3.9.8. Konto 860 – Podatek dochodowy i inne obciążenia wyniku finansowego


Konto 860 służy do księgowania obowiązkowych zmniejszeń wyniku finansowego, a w szczególności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

W ciągu roku obrotowego konto 860 wykazuje saldo debetowe, które na koniec roku obrotowego przenosi się na wynik finansowy.


3.9.9. Konto 863 – Wynik finansowy


Konto 863 przeznaczone jest do ustalenia wyniku finansowego.

Na koniec roku obrotowego na stronę Wn konta przenosi się:

- poniesione koszty działalności,

- równowartość zmniejszenia stanu produktów oraz rozliczeń międzyokresowych kosztów,

- wartość sprzedanych towarów i materiałów,

- koszty finansowe,

- pozostałe koszty operacyjne,

- straty nadzwyczajne,

- podatek dochodowy i inne obciążenia wyniku finansowego,

- koszt obrotów wewnętrznych.

Na stronę Ma konta księguje się:

- osiągnięte w ciągu roku przychody ze sprzedaży produktów,

- równowartość zwiększenia stanu produktów oraz rozliczeń międzyokresowych kosztów,

- osiągnięte w roku przychody finansowe,

- uzyskane pozostałe przychody operacyjne,

- zyski nadzwyczajne,

- obroty wewnętrzne.

Na koniec roku bilansowego konto może wykazywać saldo debetowe lub kredytowe, które wyraża wynik finansowy Uczelni, odpowiednio zysk lub stratę na działalności.


4. Ewidencja na kontach pozabilansowych


Konta pozabilansowe pełnią rolę kont wspomagających w procesie ewidencji zdarzeń gospodarczych w Uczelni. Tam, gdzie ustawa o rachunkowości nie przewiduje udziału kont w bilansie, zostały utworzone konta pozabilansowe. Zaliczamy do nich:


4.1. Konto 093 - Środki trwałe obce


Na koncie 093 ewidencjonuje się środki trwałe używane w Uczelni, a będące własnością innych podmiotów gospodarczych. Są to środki trwałe przyjęte do użytkowania przez jednostki organizacyjne Uczelni na podstawie umów użyczenia na czas wykonania określonych zadań. Środki trwałe obce podlegają inwentaryzacji drogą weryfikacji.


4.2. Konto 095 – Środki trwałe o wartości poniżej 3.500 PLN


Na koncie 095 księguje się przedmioty trwałego użytku o niskiej początkowej wartości zakupu, a okresie użytkowania powyżej roku. Należą do nich m.in. odbiorniki radiowe i telewizyjne, lodówki, meble, drobne wyposażenie obiektów Uczelni. Zakup środków trwałych o niskiej wartości odpisuje się jednorazowo w koszty bieżącej działalności odpowiednio: w konto 402 – pozostające w ewidencji ilościowo - wartościowej a w konto 403 – będące w ewidencji ilościowej. Przedmioty o niskiej wartości poddaje się inwentaryzacji raz na cztery lata zgodnie z planem inwentaryzacji.


4.3. Konto 096 - Księgozbiory i czasopisma


Konto 096 służy do ewidencji księgozbiorów i czasopism zakupionych do Biblioteki Głównej. Ponadto obejmuje ono również księgozbiory małych bibliotek utworzonych w ramach instytutów i katedr. Odpowiednikiem wartości zakupionych księgozbiorów i czasopism jest konto kosztowe 404. Czasopisma kupowane są na postawie prenumeraty rocznej w ramach przetargu nieograniczonego. Wartość zakupionych czasopism odnoszona jest w całości koszty roku bieżącego i nie jest rozliczana w czasie za pośrednictwem konta 640 Rozliczenia międzyokresowe kosztów.

Księgozbiory i czasopisma podlegają spisom inwentarzowym (skontrom) raz na 5 lat. Okres pomiędzy spisami może być wydłużony na skutek szczególnych okoliczności.


4.4. Konto 195 – Różnice kursowe do podatku


Konto 195 przewidziane jest do ewidencji różnic kursowych wynikających z wyceny posiadanych walut w celu prawidłowego ustalenia przychodów i kosztów podatkowych.


4.5. Konto 196 – Weksle i inne zabezpieczenia wierzytelności.


Konto 196 jest przeznaczone do ewidencji posiadanych weksli, gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych i innych zabezpieczeń wierzytelności. Ewidencja na koncie umożliwia ustalenie rodzaju zabezpieczenia, jego wartości oraz od kogo pochodzi.


4.6. Konto 199 - Rachunek krajowy w walutach obcych


Na koncie 199 księguje się przychody i rozchody walut znajdujących się na rachunkach bankowych Uczelni. Ewidencja umożliwia poznanie stanu środków na poszczególnych rachunkach według walut, w których są prowadzone.


4.7. Konto 295 – VAT naliczony nie podlegający zwrotowi


Konto 295 służy do określenia kosztu poniesionego z tytułu niemożliwości odliczenia podatku VAT naliczonego zaliczonego w koszty działalności eksploatacyjnej. Konto ma charakter informacyjny.


4.8. Konto 296 – VAT zapłacony w UE do odzyskania


Konto 296 przeznaczone jest do bieżącej ewidencji podatku VAT zapłaconego w krajach Unii Europejskiej, który można odzyskać w krajach nabycia według przepisów tego kraju.


4.9. Konto 297 – Pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS


Konto 297 służy do ewidencji przyznanych pożyczek mieszkaniowych w danym roku kalendarzowym. Stan konta pozwala na sprawne uzgodnienie udzielonych pożyczek z Sekcją ds. Socjalnych i ma charakter informacyjny.


4.10. Konto 690 – Wydawnictwa (zapasy) poza UczelniąNa koncie 690 ewidencjonowane są zapasy wydawnictw przechowywane w magazynach obcych ze względu na sposób sprzedaży. Ewidencja jest prowadzona w podziale na poszczególne tytuły i umożliwia ustalenie ich stanu na koniec każdego okresu sprawozdawczego.


4.11. Konto 991 – Aparatura specjalna

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom