Rachunek zysków I strat (wariant kalkulacyjny)
Pobierz 8.94 Kb.
NazwaRachunek zysków I strat (wariant kalkulacyjny)
Data konwersji20.12.2012
Rozmiar8.94 Kb.
TypDokumentacja
Rachunek zysków i strat

(wariant kalkulacyjny)


A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:

- od jednostek powiązanych

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów


B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:

- jednostkom powiązanym

I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów


C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)


D. Koszty sprzedaży


E. Koszty ogólnego zarządu


F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)


G. Pozostałe przychody operacyjne

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

II. Dotacje

III. Inne przychody operacyjne


H. Pozostałe koszty operacyjne

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

III. Inne koszty operacyjne

I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)


J. Przychody finansowe

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

- od jednostek powiązanych

II. Odsetki, w tym:

- od jednostek powiązanych

III. Zysk ze zbycia inwestycji

IV. Aktualizacja wartości inwestycji

V. Inne


K. Koszty finansowe


I. Odsetki, w tym:

- dla jednostek powiązanych

II. Strata ze zbycia inwestycji

III. Aktualizacja wartości inwestycji

IV. Inne

L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)


M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)

I. Zyski nadzwyczajne

II. Straty nadzwyczajne


N. Zysk (strata) brutto (L±M)


O. Podatek dochodowy


P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)


R. Zysk (strata) netto (N-O-P)

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Rachunek zysków I strat (wariant kalkulacyjny) iconRachunek zysków I strat za rok 200 (wariant kalkulacyjny) w zł I gr

Rachunek zysków I strat (wariant kalkulacyjny) iconRachunek zysków I strat (wariant porównawczy)

Rachunek zysków I strat (wariant kalkulacyjny) iconRachunek zysków I strat – wzór wariant porównawczy

Rachunek zysków I strat (wariant kalkulacyjny) iconRachunek zysków I strat (wariant porównawczy) wsinf Bydgoszcz

Rachunek zysków I strat (wariant kalkulacyjny) iconRachunek zysków I strat

Rachunek zysków I strat (wariant kalkulacyjny) iconSkonsolidowany rachunek zysków I strat

Rachunek zysków I strat (wariant kalkulacyjny) iconRachunek zysków I strat na dzień 31. 12. 2011 r

Rachunek zysków I strat (wariant kalkulacyjny) iconBilans oraz rachunek zysków I strat polecenie

Rachunek zysków I strat (wariant kalkulacyjny) iconRachunek zysków I strat sporządzony na dzień roku

Rachunek zysków I strat (wariant kalkulacyjny) iconRachunek zysków I strat za okres 01. 01. 2011-31. 12. 2011r

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom