Wstęp 2 Zbiorczy wykaz skrótów I oznaczeń używanych w programie nauczania 3
Pobierz 1.12 Mb.
NazwaWstęp 2 Zbiorczy wykaz skrótów I oznaczeń używanych w programie nauczania 3
strona13/13
Data konwersji11.09.2012
Rozmiar1.12 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Specjalne warunki dotyczące realizacji programuProgram nauczania jest tak konstruowany, by uwzględnił możliwie znaczące zróżnicowanie umiejętności uczniów. Mogą jednak zaistnieć sytuacje wyjątkowe, na przykład:

 • nauczyciel ma do dyspozycji większą liczbę godzin, niż dwie w cyklu nauczania

Taka sytuacja może mieć miejsce na przykład w sytuacji, gdy organ prowadzący przekaże środki na finansowanie zajęć informatycznych w wymiarze, który pozwoli upowszechnić edukację informatyczną także poza ramowym planem nauczania przeznaczonym na przedmiot informatyka.

 • zajęcia odbywają się w pracowni o znacząco różnych standardach technicznych (pracownie MacIntosch, pracownie w systemie Linux)

W takim przypadku proponujemy podjęcie następujących działań:

 • zainstalować takie samo oprogramowanie jak w środowisku PC (tam gdzie to możliwe)

 • zmodyfikować odpowiednio cele szczegółowe kształcenia i treści nauczania, co zwykle prowadzi do napisania autorskiego programu nauczania, zgodnie z warunkami opisanymi w dalszej części programu oraz w przewodniku metodycznym

Zakres możliwych modyfikacji programu nauczaniaZagadnienie zakresu możliwości modyfikacji programu nauczania jest bardzo ważne i musi być rozpatrywane w odniesieniu do koncepcji programu nauczania, która została omówiona bezpośrednio po przedstawieniu podstawy programowej przedmiotu Informatyka.

Kluczem sukcesu edukacji jest zawsze praca kompetentnego, wrażliwego na potrzeby uczniów nauczyciela. Autorzy zakładają, że prezentowany program nauczania ma stanowić wsparcie, pozwalające w możliwie pełny sposób zaplanować i realizować cele edukacyjne związane z przedmiotem informatyka w gimnazjum. Więcej, została otwarta możliwość modyfikacji PN, a także tworzenia programów autorskich, ze wszystkimi konsekwencjami podjęcia takiej decyzji.

Realizacja programu nauczania jest możliwa pod następującymi warunkami:

Nauczyciel jest zobowiązany do:

 • określenia liczby godzin przeznaczonych na realizację bloków tematycznych lub przyjęcia propozycji autorów.

 • określenia poziomów wymagań dla wszystkich zapisów w rejestrze osiągnięć uczniów, które nauczyciel zamierza realizować na zajęciach lub przyjęcia propozycji autorów.

 • dopuszcza się zmianę lub wybór części celów spośród propozycji przedstawionych przez autorów podręcznika i programu nauczania, pod warunkiem spełnienia odwołania (chociaż pojedynczego) do wszystkich zapisów w podstawie programowej.


Uwaga

Autorzy nie zalecają zmiany kolejności realizacji bloków tematycznych zawartych w propozycji programu nauczania. Nauczyciel przy tworzeniu innowacji pedagogicznej programu nauczania lub autorskiego programu nauczania Informatyki, może skorzystać ze ogólnej struktury zaproponowanej przez autorów, szczególnie jeśli zleci uczniom korzystanie podręcznika do Informatyki


Techniczny sposób wskazania decyzji nauczyciela polega na odpowiednim wypełnieniu metryczek. Decyzje nauczyciela dotyczą:


 1. wskazania liczby godzin przeznaczonych na blok tematyczny


Przykład

II.

Poznajesz środowisko pracy komputera

CYKL

N

2

3

4

6

Tu nauczyciel wprowadza liczbę godzin na blok
Zasadą wprowadzonych zmian musi być zachowanie łącznej liczby godzin dla całego cyklu kształcenia.


 1. określenie poziomu wymagań dla każdego zapisu zawartego w rejestrze osiągnięć uczniów


Ponadto nauczyciel może:

 • uzupełnić tabelę określającą cele wychowawcze o własne zapisy i wprowadzić je do rejestru osiągnięć uczniów

 • dopisać własne cele do rejestru osiągnięć uczniów.
Nienaruszalną zasadą jest zachowanie zrównoważonego układu celów kształcenia i treści nauczania zapisanych w podstawie programowej. Należy także zachować zrównoważony układ poziomów wymagań w rejestrze osiągnięć uczniów dla poszczególnych bloków tematycznych


Przykład

rozumie i potrafi obsłużyć okienka logowania

CYKL

N

2

3

K

K
Można przyjąć następujące oznaczenia:

X – rezygnacja z celu (nie będzie o tym mowy na zajęciach),

S –nie będzie o tym mowy na zajęciach, cel należy osiągnąć samodzielnie, korzystając z podręcznika lub innych źródeł,

K – wymaganie konieczne,

P – wymagania podstawowe,

R – wymagania rozszerzające,

D – wymagania dopełniające,

W – wymagania wykraczające.


Nauczyciel może także dopisać własne cele. Nienaruszalną zasadą jest zachowanie zrównoważonego układu treści i osiągnięć z podstawy programowej. Punktem wyjścia równoważenia poziomów wymagań powinno być przyjęcie założenia - 40% najbardziej istotnego materiału przeznaczamy na poziom K, i po ok. 20% coraz trudniejszego materiału kolejno na poziom P, R i D. Prezentowane propozycje wyjściowe takie kryteria w przybliżeniu spełniają. Warto wiedzieć, że czasami krótki treściowo paragraf z wymaganiami na określona oceną, może wymagać znacznego wysiłku i nakładu czasu na jego opanowanie. Należy zwrócić uwagę także na zakres materiału nauczania kojarzonego z poszczególnymi celami.


Uwagi do tworzenia autorskiego programu nauczania
Autorzy dopuszczają możliwość uznania modyfikacji program, prowadzącej nawet do autorskiego PN pod następującymi warunkami:

 • nauczyciel dokona znaczących korekt (więcej niż 30% zapisów) istotnie modyfikujących rejestr osiągnięć uczniów lub wprowadzi nowe i określi dla nich poziomy wymagań i cele wychowawcze,

 • w PN zostaną uwzględnione wszystkie zapisy PP

 • nauczyciel może zrezygnować z niektórych celów operacyjnych proponowanych przez Autorów, znacząco je zmodyfikować bądź nakazać osiągnięcie celu w ramach własnej pracy ucznia,

Wspomniane uwagi mogą być zastosowane w sytuacji, gdy nauczyciel zamierza podjąć próbę prowadzenia procesu edukacyjnego w oparciu o rejestrację innowacji pedagogicznej, określonej odrębnymi przepisami prawa. Informacji i porad szczegółowych dotyczących znaczących modyfikacji procesu dydaktycznego należy szukać w uzupełniających źródłach informacji, w tym przewodniku metodycznym. Konieczna jest znajomość aktualnie obowiązującego prawa, które reguluje te zagadnienia.


Uwagi i wnioski końcowe


Zgodnie z zapisami prawa oświatowego program nauczania jest podstawowym dokumentem normowania procesu edukacyjnego. Dla właściwej edukacji dodatkowym dokumentem ściśle skorelowanym z PN jest plan nauczania plan wynikowy – procedury osiągania zamierzonych celów. Nie jest więc obojętne dla jakości nauczania czy wybór programu nauczania poprzedzony jest rzetelną analizą dokonaną przez nauczyciela pod kątem planowania procesu nauczania i przyjętej koncepcji dydaktycznej.

Istotne jest również uwzględnienie wymagań nadzoru pedagogicznego. W dobrze pojętym interesie nauczyciela jest posiadanie dobrze udokumentowanej pracy dydaktycznej. Z drugiej strony prowadzona dokumentacja nie powinna być postrzegana jako biurokratyczny wymóg nadzoru pedagogicznego.

Istotą prezentowanego programu nauczania w połączeniu z podręcznikiem i przewodnikiem metodycznym, ściśle skorelowanymi w ramach całego pakietu, jest:

 • przedstawienie szczegółowych propozycji realizacji procesu nauczania informatyki w gimnazjum w różnych wariantach:
  - dla cyklu 2 i 3 godzinnego w cyklu kształcenia,
  - w oparciu o dwa systemy operacyjne (Windows XP oraz Vista) i
  - 2 wersje pakietu MS Office (2003 i 2007)
  wraz z propozycjami wzorowego prowadzenia całej dokumentacji wymaganej od nauczyciela w gimnazjum

 • przekazanie nauczycielowi swobody decyzji, z łatwą kontrolą przestrzegania przepisów prawa oświatowego, w sprawie wyboru metod form i treści w taki sposób, by uczniowie mogli osiągnąć w możliwie najlepszy sposób cele edukacyjne zapisane w podstawie programowej.1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Powiązany:

Wstęp 2 Zbiorczy wykaz skrótów I oznaczeń używanych w programie nauczania 3 iconWykaz ważniejszych oznaczeń I skrótów

Wstęp 2 Zbiorczy wykaz skrótów I oznaczeń używanych w programie nauczania 3 iconWykaz ważniejszych oznaczeń I skrótów

Wstęp 2 Zbiorczy wykaz skrótów I oznaczeń używanych w programie nauczania 3 iconWykaz skróTÓw używanych w biogramach. 219dm

Wstęp 2 Zbiorczy wykaz skrótów I oznaczeń używanych w programie nauczania 3 iconHarmoniczne w sieciach zasilających © 2001 keiUE, Autor serwisu: Piotr Łysiak Kontakt: Wykaz ważniejszych oznaczeń I skrótów

Wstęp 2 Zbiorczy wykaz skrótów I oznaczeń używanych w programie nauczania 3 iconWykaz oznaczeń mikrobiologicznych wykonywanych w próbkach wody

Wstęp 2 Zbiorczy wykaz skrótów I oznaczeń używanych w programie nauczania 3 iconWykaz skrótów

Wstęp 2 Zbiorczy wykaz skrótów I oznaczeń używanych w programie nauczania 3 iconWykaz skrótów

Wstęp 2 Zbiorczy wykaz skrótów I oznaczeń używanych w programie nauczania 3 iconWykaz skrótów

Wstęp 2 Zbiorczy wykaz skrótów I oznaczeń używanych w programie nauczania 3 iconWykaz skróTÓW

Wstęp 2 Zbiorczy wykaz skrótów I oznaczeń używanych w programie nauczania 3 iconWykaz skrótów

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom