Zarządzenie nr 6/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu I Rekreacji w Lipnie
Pobierz 380.99 Kb.
NazwaZarządzenie nr 6/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu I Rekreacji w Lipnie
strona8/12
Data konwersji20.12.2012
Rozmiar380.99 Kb.
TypDokumentacja
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Konto 761 – „Pozostałe koszty operacyjne”


Konto 761 służy do ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio ze zwykłą działalnością jednostki. Po stronie WN konta 761 ujmuje się :

 1. Koszty osiągnięcia pozostałych przychodów w wartości cen zakupu lub nabycia materiałów,

 2. Pozostałe koszty operacyjne, do których zalicza się kary, odpisane przedawnione, umorzone i nieściągalne należności, odpisy aktualizujące od należności, koszty postępowania spornego i egzekucyjnego oraz nieodpłatnie przekazane środki obrotowe.

W końcu roku obrotowego saldo konta 761 przenosi się na stronę WN konta 860.

Na koniec roku konto 761 nie wykazuje salda.


  1. Zespół 8 – „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy”


Konta zespołu 8 służą do ewidencji funduszy, wyniku finansowego, dotacji z budżetu, rezerw i rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Konto 800 - „Fundusz jednostki”


Konto 800 służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian.

Na stronie WN konta 800 ujmuje się:

 1. przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego ( bilansu), straty bilansowej roku ubiegłego z konta 860,

 2. przeksięgowanie, pod data sprawozdania budżetowego, zrealizowanych dochodów budżetowych z konta 222,

 3. przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego, dotacji z budżetu i środków budżetowych wykorzystanych na inwestycje z konta 810,

 4. różnice z aktualizacji środków trwałych,

 5. wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji,

 6. wartość pasywów przejętych od zlikwidowanych jednostek,


Na stronie MA konta 800 ujmuje się :

 1. przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, zysku bilansowego roku ubiegłego z konta 860,

 2. przeksięgowanie, pod data sprawozdania budżetowego, zrealizowanych wydatków budżetowych z konta 223,

 3. przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych wydatków środków europejskich z konta 227,

 4. okresowe lub roczne przeniesienie zrealizowanych wydatków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z konta 228,

 5. wpływ środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji,

 6. różnice z aktualizacji środków trwałych,

 7. nieodpłatne otrzymanie środków trwałych i inwestycji,

 8. Wartość aktywów przejętych od zlikwidowanych jednostek,


Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 800 zapewni możliwość ustalenia przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki.

Konto 800 na koniec roku wykazuje saldo MA, które oznacza stan funduszu jednostki.

Konto 810 – „Dotacje budżetowe, -płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje”


Konto 810 służy do ewidencji w jednostkach budżetowych:

- dotacji budżetowych (dotacje podmiotowe, przedmiotowe, inne),

- płatności z budżetu środków europejskich,

- środków przekazywanych z budżetu na inwestycje,


Na stronie WN konta 810 ujmuje się:

 1. wartość dotacji przekazanych z budżetu w część uznanej za wykorzystane lub rozliczone, w korespondencji z kontem 224,

 2. wartość płatności z budżetu środków europejskich uznanych za rozliczone w korespondencji z kontem 224,

 3. równowartość wydatków dokonanych przez jednostki budżetowe ze środków budżetu na finansowanie inwestycji,

Na stronie MA konta 810 ujmuje się przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego, salda konta 810 na konto 800.

Na koniec roku konto 810 nie wykazuje salda.


Konto 851 – „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”


Konto 851 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pozostałe środki majątkowe ujmuje się na odpowiednich kontach działalności podstawowej jednostki.

ZFŚS tworzy się przede wszystkim z odpisów obciążających koszty działalności jednostki.

Środki pieniężne ZFŚS gromadzone na odrębnym rachunku bankowym ewidencjonuje się na koncie 135 – „Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia”.

Saldo Ma konta 851 wyraża stan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Powiązany:

Zarządzenie nr 6/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu I Rekreacji w Lipnie iconZarządzenie nr 6 z dnia 12. 04. 2011r Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Lipnie

Zarządzenie nr 6/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu I Rekreacji w Lipnie iconTemat: wymiana ślusarki okiennej I drzwiowej w Szczecińskiego Domu Sportu w Szczecinie przy ul. Wąskiej Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji I Rehabilitacji w Szczecinie ul. Niedziałkowskiego 6

Zarządzenie nr 6/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu I Rekreacji w Lipnie iconDyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu I Rekreacji w Olecku ul. Park 1, 19-400 Olecko

Zarządzenie nr 6/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu I Rekreacji w Lipnie iconDyrektor miejskiego ośrodka sportu I rekreacji w radomiu ogłasza nabór na stanowisko

Zarządzenie nr 6/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu I Rekreacji w Lipnie iconStatut Miejskiego Ośrodka Sportu I Rekreacji w Pile Rozdział I. Postanowienia ogólne

Zarządzenie nr 6/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu I Rekreacji w Lipnie iconWywiad z Panem Dariuszem Golakiem Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu I Rekreacji

Zarządzenie nr 6/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu I Rekreacji w Lipnie iconZarządzenie nr 23/2005 dyrektora miejskiego ośrodka pomocy społecznej

Zarządzenie nr 6/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu I Rekreacji w Lipnie iconStatut Miejskiego Centrum Sportu I Rekreacji w Skarżysku – Kamiennej

Zarządzenie nr 6/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu I Rekreacji w Lipnie iconDyrektor gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu I Rekreacji

Zarządzenie nr 6/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu I Rekreacji w Lipnie iconDyrektor gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu I Rekreacji

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom