Nazwa szkoły: Zespół Szkół Usługowo- gospodarczych zwane dalej Szkołą
Pobierz 310.61 Kb.
NazwaNazwa szkoły: Zespół Szkół Usługowo- gospodarczych zwane dalej Szkołą
strona3/5
Data konwersji20.12.2012
Rozmiar310.61 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5

V SKALA I TRYB USTALANIA ORAZ SPOSÓB FORMUŁOWANIA ŚRÓDROCZNEJ OCENY ZACHOWANIA

  1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców/ prawnych opiekunów/ o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

  2. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

  3. Wychowawca dokonuje wystawienia oceny na podstawie własnych obserwacji, uwag zgłoszonych przez innych nauczycieli, dokonanej samooceny ucznia oraz opinii zespołu klasowego, a w przypadku uczniów ZSZ również uwag zgłoszonych przez pracodawcę. Ocenę wystawia wychowawca na tydzień przed terminem zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej.

  4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia

 2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

 3. dbałość o honor i tradycje szkoły

 4. dbałość o piękno mowy ojczystej

 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

 6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

 7. okazywanie szacunku innym osobom

 8. ocena z zachowania powinna wyrażać:

 9. stopień pilności i systematyczności ucznia w wykonywaniu obowiązków szkolnych, tj. sumienność w nauce i wykonywaniu innych obowiązków,

 10. wytrwałość i samodzielność w przezwyciężaniu napotkanych trudności w nauce,

 11. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,

 12. systematyczność i pilność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne i praktykę zawodową,

 13. dbałość o podręczniki i pomoce szkolne,

 14. poszanowanie i rozwijanie dobrych tradycji szkoły,

 15. reprezentowanie szkoły w konkursach, olimpiadach, turniejach.

 16. stopień uzewnętrznionej identyfikacji ucznia z celami społecznie wartościowymi

 17. wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę i organizacje uczniowskie,

 18. podejmowanie działań zmierzających do udzielania pomocy innym,

 19. inicjowanie i wykonywanie różnych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska,

 20. przejawianie troski o mienie szkoły, o własność społeczną i indywidualną,

 21. umiejętność współdziałania w zespole i odpowiedzialność za wyniki jego pracy,

 22. godzenie nauki z pracą pozaszkolną,

 23. aktywny udział w uroczystościach organizowanych przez szkołę i środowisko.

 24. stopień przestrzegania przez ucznia norm współżycia społecznego, tj. tolerancja, uczciwość w postępowaniu codziennym i reagowaniu na zło,

 25. sposób bycia nie naruszający godności własnej i godności innych,

 26. dbałość o kulturę słowa, umiejętności taktownego uczestnictwa w dyskusji,

 27. zachowanie świadczące o poszanowaniu wytworów pracy ludzkiej,

 28. dbałość o zdrowie własne i innych, nie uleganie nałogom i pomoc innym w walce z nałogami,

 29. dbałość o higienę osobistą i estetykę wyglądu, o ład i estetykę otoczenia

 1. Ustala się następującą skalę i ogólne kryteria oceny zachowania:

 1. wzorowe - otrzymuje uczeń, który wykazuje bardzo duże zaangażowanie w życiu szkoły lub klasy, wzorową kulturę osobistą i stosunek do nauki oraz bez zarzutu systematycznie spełnia wszystkie wymagania zawarte w treści oceny i jego zachowanie może służyć jako wzór innym uczniom, nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia.

 2. bardzo dobre - otrzymuje uczeń zaangażowany w życie klasy, przestrzegający norm kulturalnego zachowania, nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia oraz spełnia wymagania zawarte w treści oceny i wyróżnia się w niektórych dziedzinach,

 3. dobre - otrzymuje uczeń, który wykazuje dobre zaangażowanie w życiu klasowym, kultura osobista i stosunek do nauki dobre, nie narusza obowiązujących norm zachowania w szkole i poza szkołą,

 4. poprawne - otrzymuje uczeń, który sporadycznie narusza obowiązujące normy zachowania oraz nie zawsze spełnia wymagania zawarte w treści oceny naruszające normy zachowania w szkole i poza szkołą, rzadko spóźnia się na lekcje.

 5. nieodpowiednie - uczeń bierny, uchybia ustalonym normom zachowania, wykazuje lekceważący stosunek do nauki, opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia, bardzo rzadko spełnia wymagania zawarte w treści oceny, jego postępowanie bywa szkodliwe dla otoczenia ale środki wychowawcze ustalone i stosowane przez nauczycieli, kolegów i jego rodziców (opiekunów) zazwyczaj odnoszą pozytywny skutek, opuścił bez usprawiedliwienia czterotygodniowy wymiar godzin lekcyjnych lub uczeń, który bardzo często spóźnia się na lekcje lub ucieka z ostatnich lub innych lekcji

 6. naganne - uczeń, który wykazuje lekceważący stosunek do nauki, w sposób rażący i częsty narusza obowiązujące normy zachowania nie spełnia wymagań zawartych w treści oceny, jego postępowanie bywa szkodliwe dla otoczenia, a stosowane środki wychowawcze nie odnoszą pozytywnego skutku, notorycznie opuszcza bez usprawiedliwienia zajęcia lekcyjne lub uczeń, który często spóźnia się na lekcje lub opuszcza zajęcia, Wychowawca systematycznie informuje rodziców (opiekunów) uczniów o zachowaniu się ich dzieci starając się wspólnie z nimi ustalić kierunki i sposoby oddziaływania wychowawczego. Oceny z zachowania wpisuje do arkusza ocen wychowawca klasy.

  1. Na podstawie określonych wyżej ogólnych kryteriów, wychowawca każdej klasy określa szczegółowe kryteria zachowania obowiązujące w danej klasie, informując o nich oraz o zasadach oceniania zachowania na początku każdego roku szkolnego uczniów i rodziców. Po uchwaleniu szkolnego programu wychowawczego szczegółowe kryteria zachowania zostaną ujęte w programie wychowawczym.

VI TERMINY I FORMY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) ORAZ SŁUCHACZY
O PRZEWIDYWANYCH OCENACH KLASYFIKACYJNYCH


 1. Oceny są jawne zarówno dla uczniów, jak i ich rodziców, czy prawnych opiekunów oraz słuchaczy, przy czym na prośbę ucznia lub jego rodziców oraz słuchacza nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

 2. W każdym okresie szkoła organizuje wywiadówki dla rodziców.

 3. W miesiącu styczniu lub lutym po zakończeniu klasyfikacji okresowej szkoła organizuje wywiadówki w celu przekazania informacji o ocenach okresowych, a także o trudnościach w nauce oraz sposobach ich uzupełniania.

 4. W trakcie roku szkolnego, każdy rodzic ma możliwość indywidualnych konsultacji
  z nauczycielem danego przedmiotu oraz wychowawcą klasy, raz w miesiącu, podczas dwugodzinnego dyżuru pedagogicznego poszczególnych nauczycieli (terminy dyżurów nauczycieli znajdują się na tablicy ogłoszeń w szkole oraz na stronie internetowej: http://www zsug.pleszew.pl ).

 5. O przewidywanych dla ucznia ocenach klasyfikacyjnych rocznych informuje ucznia i rodzica do 15 maja nauczyciel przedmiotu (15 marca w klasach kończących liceum profilowane i uzupełniające liceum ogólnokształcące), wpisując kolorem zielonym przewidywaną ocenę końcową do elektronicznego dziennika zajęć, a wychowawca przekazując te informacje rodzicom i uczniom na zebraniu zorganizowanym najpóźniej do 25 maja każdego roku szkolnego (w klasach kończących liceum profilowane do 25 marca). W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość przesłania drogą listowną tych informacji do rodziców. Ostateczne oceny końcowe powinny być ustalone zawsze na tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej i podane do wiadomości uczniom, rodzicom poprzez wpis do zeszytu przedmiotowego.

  1. W przypadku uczniów klas wielozawodowych ocenę roczną z teoretycznych przedmiotów zawodowych realizowanych w ramach poszczególnych kursów, ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia i on również informuje ucznia o przewidywanej ocenie rocznej. Natomiast wychowawca klasy niezwłocznie po uzyskaniu informacji od nauczyciela prowadzącego kształcenie teoretyczne zobowiązany jest powiadomić rodziców o ustalonych ocenach klasyfikacyjnych. Podstawą wpisu ocen do arkusza ocen jest zaświadczenie o odbytym szkoleniu i uzyskanych ocenach rocznych z teoretycznych przedmiotów zawodowych,

  2. O przewidywanych ocenach końcowych/semestralnych słuchacz jest informowany nie później niż na tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej. Informacje podaje się poprzez wpis do indeksu.

 6. W przypadku stwierdzenia, iż uczeń (słuchacz) osiągnął niekorzystne wyniki
  w nauce, które uniemożliwiają lub utrudniają dalszą naukę, należy stworzyć możliwości uzupełnienia braków w formie np. konsultacji, dodatkowych zajęć, organizowania pomocy koleżeńskiej.VII TERMIN, TRYB I FORMA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH


 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub z wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przewidzianego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 2. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki lub spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą

 3. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może, zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 4. Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny, jeżeli co najmniej 50% nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych zostało usprawiedliwione.

 5. Egzamin klasyfikacyjny wyznaczany jest na wniosek ucznia, jego opiekunów prawnych lub wychowawcy/opiekuna, złożony nie później niż do dnia poprzedzającego zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej.

 6. Informacja dotycząca wyznaczenia uczniowi egzaminu klasyfikacyjnego, z datą oraz składem komisji zostanie wywieszona w ostatnim tygodniu nauki na tablicy ogłoszeń w szkole.

 7. Egzamin klasyfikacyjny dla uczniów odbywa się zgodnie z ustalonym przez dyrektora szkoły harmonogramem.

 8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 9. Uczeń, który ma zdawać egzamin klasyfikacyjny, powinien osobiście skontaktować się z nauczycielem danego przedmiotu w celu otrzymania informacji o zagadnieniach, które musi opanować na egzamin klasyfikacyjny.

 10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych
  w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela danych zajęć edukacyjnych lub pokrewnych.

 11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą:

  1. Dyrektor szkoły lub z-ca jako przewodniczący komisji,

  2. Nauczyciel zajęć edukacyjnych, z których przeprowadza się egzamin,

  3. Wskazany przez dyrektora szkoły drugi nauczyciel danych zajęć lub zajęć pokrewnych.

 12. Komisja sporządza protokół z egzaminu, stanowiący załącznik do arkusza ocen. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

 13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:

  1. imiona i nazwiska nauczycieli o których mowa w pkt. 10 lub skład komisji

  2. termin egzaminu,

  3. pytania egzaminacyjne na część ustną i pisemną egzaminu,

  4. wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny

  5. informacje o ustnych odpowiedziach w przypadku otrzymania oceny niedostatecznej.

   1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, a całość dołącza się do arkusza ocen.

   2. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, o ile w ciągu 7 dni przedstawi pisemne usprawiedliwienie nieobecności.

   3. Uczeń który nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego może przystąpić do egzaminu poprawkowego (jeśli dotyczy to jednego przedmiotu nauczania) w pozostałych przypadkach, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej lub nie kończy szkoły.

   4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

   5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.


VIII EGZAMIN POPRAWKOWY


  1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może na wniosek jego i rodziców (prawnych opiekunów lub wychowawcy/opiekuna klasy) zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

  2. Egzamin poprawkowy powinien odbyć się na wniosek ucznia (słuchacza) lub rodziców (prawnych opiekunów). Wniosek powinien być złożony do Dyrektora Szkoły nie później niż do dnia poprzedzającego zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej.

  3. Termin egzaminu poprawkowego dla ucznia wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Informacje o terminach egzaminów poprawkowych będą wywieszone w ostatnim tygodniu nauki szkolnej na tablicy ogłoszeń.

  4. Termin egzaminu poprawkowego dla słuchaczy ustala dyrektor szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami, tzn. w sesji jesiennej nie później niż do końca lutego, w sesji letniej nie później niż do 31 sierpnia.

  5. Uczeń (słuchacz) zgłasza się osobiście do nauczyciela przedmiotu lub do sekretariatu szkoły w celu uzyskania zagadnień, które musi opanować na egzamin poprawkowy.

  6. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z wychowania fizycznego, elementów informatyki, technologii informacyjnej, z których to przedmiotów egzamin ten powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych.

  7. Egzamin poprawkowy dla ucznia przeprowadza Komisja powołana przez Dyrektora szkoły w składzie:

   1. Dyrektor szkoły lub nauczyciele zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący,

   2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator,

   3. nauczyciel prowadzący takie same zajęcia lub pokrewne – jako członek Komisji.

  8. Egzamin poprawkowy dla słuchacza przeprowadza nauczyciel przedmiotu.

  9. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, z których uczeń (słuchacz) zdaje egzamin poprawkowy może być zwolniony z udziału w pracy Komisji na własną prośbę lub z innych szczególnie uzasadnionych przyczyn. W tym przypadku Dyrektor szkoły powołuje na egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

  10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

   1. skład Komisji,

   2. termin egzaminu,

   3. pytania egzaminacyjne dla części pisemnej i ustnej,

   4. oceny ustalone przez Komisję, wynik egzaminu

   5. uzasadnienie w wypadku otrzymania oceny niedostatecznej.

  11. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia (słuchacza), a całość dołącza się do arkusza ocen.

  12. Uczeń/słuchacz, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, o ile w ciągu 7 dni przedstawi pisemne usprawiedliwienie nieobecności.

  13. Uczeń (słuchacz), który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) lub nie kończy szkoły.

  14. Uczeń (słuchacz), który z przyczyn nieuzasadnionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) lub nie kończy szkoły.

  15. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

IX EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY

 1. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna (z zajęć edukacyjnych lub zachowania) została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia te mogą być zgłoszone do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

 2. W przypadkach, gdy ocena ustalona została niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala ocenę z tych zajęć (dotyczy zajęć edukacyjnych) lub ustala roczną ocenę w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego (dotyczy oceny z zachowania)

 3. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu dyrektor uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 4. W skład komisji wchodzą:

  1. dyrektor lub wicedyrektor- jako przewodniczący

  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne

  3. dwóch nauczycieli prowadzących te same zajęcia z tej lub innej szkoły

lub w przypadku oceny z zachowania;

 1. dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący komisji

 2. wychowawca klasy

 3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie

 4. pedagog

 5. psycholog

 6. przedstawiciel samorządu uczniowskiego

 7. przedstawiciel rady rodziców

 1. Nauczyciel zajęć edukacyjnych, o którym mowa w pkt. 4 poz. 2 może zostać zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim wypadku dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie zajęcia z tej szkoły lub innej.

 2. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa niż wcześniej ustalona i jest oceną ostateczną.

 3. Z prac komisji sporządza się protokół, który zawiera:

  1. skład komisji,

  2. termin sprawdzianu/ termin posiedzenia komisji

  3. zadania sprawdzające/ wynik głosowania

  4. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę/ ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem

 4. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o wypowiedziach ucznia

 5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, w wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 6. Te same przepisy dotyczą ocen uzyskanych w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

Egzaminy semestralne i poprawkowe (dotyczy formy zaocznej)

 1. Egzaminy semestralne i poprawkowe (dotyczy formy zaocznej)

  1. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te konsultacje, oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego ocenia. Informację o dopuszczeniu do sesji przekazuje słuchaczom opiekun grupy podczas ostatniego zjazdu w semestrze.

  2. W przypadku, gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego odpowiednio konsultacje lub jednostkę modułową, drugą pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania

  3. Słuchacz, który nie przystąpił do egzaminu semestralnego z przyczyn usprawiedliwionych zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym wyznaczonym przez dyrektora,

  4. Termin dodatkowy wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia

  5. Egzamin semestralny z j. polskiego, j. obcego, matematyki składa się z części pisemnej oraz ustnej z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej,

  6. W szkole policealnej słuchacze zdają egzamin pisemny z dwóch przedmiotów zawodowych. W przypadku, gdy w szkole policealnej realizuje się modułowe programy nauczania egzamin pisemny zdaje się ze wszystkich modułów. Wyboru przedmiotów dokonuje Rada Pedagogiczna na zebraniu organizacyjnym. Decyzję w tej sprawie podaje się do wiadomości słuchaczy na pierwszych zajęciach w każdym semestrze,

  7. Słuchacz szkoły może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego, jeżeli z części pisemnej tego egzaminu uzyskał ocenę co najmniej bardzo dobrą oraz w ciągu semestru był aktywny na zajęciach, a z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych uzyskał oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego sytemu oceniania,

  8. Zwolnienie, o którym jest mowa w pkt. f jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu semestralnego i uzyskaniem z danych zajęć edukacyjnych semestralnej oceny klasyfikacyjnej zgodnej z oceną uzyskaną z części pisemnej egzaminu semestralnego

  9. Egzaminy semestralne przeprowadza się w miesiącu styczniu po zakończeniu semestru jesiennego, jednak nie później niż do końca lutego oraz w miesiącu czerwcu po zakończeniu semestru wiosennego, jednak nie później niż do 31 sierpnia.

  10. Słuchacz jest informowany o wynikach egzaminu semestralnego w dniu egzaminu, a w przypadku egzaminu pisemnego tydzień po przeprowadzonym egzaminie.

  11. Uzyskanie ocen pozytywnych ze wszystkich przedmiotów ujętych w planie nauczania dla semestru decyduje o promowaniu słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończeniu Liceum.

  12. W przypadku uzyskania niedostatecznej oceny z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy, na wniosek złożony na piśmie do Dyrektora szkoły.

  13. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne lub daną jednostkę modułową po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego i po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia,

  14. Słuchaczowi szkoły powtarzającemu semestr przed upływem 3 lat od daty przerwania nauki zalicza się te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio ocenę klasyfikacyjną wyższą od niedostatecznej i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na te zajęcia

  15. Dyrektor szkoły dla dorosłych może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na pisemny wniosek słuchacza uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną słuchacza, złożony w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych

  16. Słuchacz kończy Liceum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z przedmiotów przewidzianych ramowym planem nauczania,

  17. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy,

  18. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole. W wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru po raz drugi w okresie kształcenia w danej szkole,

  19. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie spełnił warunków określonych odpowiednio w art. 9 pkt.11 a i h, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy.

§ 19 Pracownia komputerowa

 1. Pracownia komputerowa jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów (słuchaczy), zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły, podnoszenia warsztatu pracy nauczycieli.

 2. Pracownia komputerowa funkcjonuje na podstawie opracowanego regulaminu, który znajduje się w pomieszczeniu pracowni.

§ 20 Biblioteka szkolna, czytelnia

 1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą do realizacji potrzeb dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonalenia warunków pracy nauczyciela oraz popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. Użytkownikami biblioteki szkolnej są uczniowie, (słuchacze) nauczyciele, rodzice i pracownicy Szkoły.

 2. Biblioteka oraz czytelnia działają w oparciu o Regulamin Biblioteki ZSUG w Pleszewie.

 3. W bibliotece szkolnej zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz. Szczegółowy zakres praw i obowiązków nauczyciela bibliotekarza określa dyrektor szkoły. Zakres obowiązków zostaje umieszczony w aktach osobowych pracownika, ponadto szczegółowe zadania nauczyciela bibliotekarza określone są w regulaminie biblioteki szkolnej.

§.21 Bezpieczeństwo uczniów

 1. Nad bezpieczeństwem uczniów(słuchaczy) czuwają i są odpowiedzialni nauczyciele Szkoły

  1. w czasie lekcji – nauczyciel prowadzący lekcję,

  2. w czasie zajęć praktycznych – nauczyciel prowadzący zajęcia praktyczne,

  3. W czasie przerw między lekcjami – nauczyciele dyżurujący,

  4. w czasie zbiorowych i zorganizowanych zajęć poza Szkołą – nauczyciel i ustalony opiekun.

 1. Zasady organizowania i harmonogram dyżurów w czasie przerw między lekcjami określa dyrektor Szkoły podając do publicznej wiadomości na zebraniu organizacyjnym RP

 2. Nieobecnego nauczyciela zastępuje na lekcji lub na dyżurze międzylekcyjnym inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora Szkoły.

 3. Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami (słuchaczami) w czasie wszystkich imprez organizowanych przez Szkołę.

 4. Zasady organizowania wycieczek szkolnych i sprawowania w czasie ich trwania opieki nad uczniami (słuchaczami) określają odrębne przepisy. Przy czym w ZSUG obowiązują w tym zakresie następujące zasady:

  1. podczas wyjść na terenie Pleszewa – 1 opiekun na 30 osób

  2. podczas wyjazdów wycieczek – 1 opiekun na 10 osób.

 1. Podstawą dopuszczenia ucznia do udziału w konkursach, zawodach wycieczkach jest pisemna zgoda rodziców.

 2. W szkole obowiązują ponadto następujące zasady w zakresie bezpieczeństwa uczniów i słuchaczy:

  1. Pracownicy techniczno-obsługowi oraz pracownicy pedagogiczni prowadzą bieżący monitoring pomieszczeń i terenu szkoły w celu natychmiastowej reakcji na zmiany stwarzające potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa. Budynki i teren szkolny objęte są również nadzorem kamer CCTV w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

  2. Praktyczne sprawdzenie umiejętności uczniów w zakresie ewakuacji z obiektów placówki odbywa się co najmniej jeden raz w roku szkolnym.

  3. Podstawowym obowiązkiem wszystkich uczniów i słuchaczy szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w zakresie bezpieczeństwa jest w szczególności: znajomość i przestrzeganie regulaminu uczniowskiego, a także przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych, w zakresie niezbędnym dla bezpiecznego odbywania zajęć

  4. ścisłe wykonywanie poleceń nauczyciela prowadzącego zajęcia, dotyczących szczególnie dyscypliny pracy i przestrzegania przepisów bezpieczeństwa urazowego i bezpieczeństwa pożarowego,

  5. zgłaszanie nauczycielom i innym pracownikom szkoły wszelkich zauważonych nieprawidłowości i sytuacji, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo osób i obiektów placówki,

  6. aktywne uczestnictwo we wszelkich działaniach zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa i eliminacji zagrożeń, które mogą potencjalnie wystąpić w czasie przebywania w obiektach szkoły,

  7. przestrzeganie postanowień zawartych w zarządzeniach wydawanych przez dyrektora szkoły dotyczących bezpieczeństwa uczniów, słuchaczy lub innych osób.

  8. Nieobecności uczniów podczas zajęć lekcyjnych spowodowane udziałem w konkursach, zawodach, kursach itp. zaznaczamy w dzienniku lekcyjnym. Usprawiedliwia te nieobecności osoba sprawująca opiekę nad uczniami (w przypadku kursów wychowawca klasy)

  9. Podczas zajęć lekcyjnych zabrania się używania bez zgody nauczyciela wszelkiego rodzaju urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz oraz telefonów komórkowych (aparaty powinny być wyłączone i schowane). Poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach) telefon może być używany w trybie „milczy”.

  10. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych oraz urządzeń rejestrujących dźwięk na terenie szkoły powoduje zabranie telefonu, bądź urządzenia do „depozytu” – aparat odbiera rodzic lub prawny opiekun.

  11. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy osobiste, w tym telefony komórkowe i inne cenne przedmioty.

§ 22 Pomoc i opieka socjalna oraz zdrowotna

 1. Szkoła zapewnia stałą opiekę pielęgniarską.

 2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych na wniosek rodziców lub wychowawcy klasy Rada Rodziców może przyznać uczniowi pomoc materialną.

 3. Dyrektor Szkoły może również przyznać uczniowi pomoc materialną, w miarę posiadanych środków, na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany pozytywnie przez samorząd klasowy i wychowawcę.

§ 23 Współdziałanie z rodzicami

Współpraca rodziców ze szkołą

 1. Rodzice lub prawni opiekunowie współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia swoich dzieci na zasadach partnerstwa, wielostronnego przepływu informacji, jedności oddziaływań oraz aktywnej i systematycznej współpracy.

 2. Rodzice lub prawni opiekunowie mają prawo do:

 1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danej klasie i szkole,

 2. znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

 3. rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

 4. uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 5. wyrażania i przekazywania za pośrednictwem klasowych rad rodziców do Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach w szczególności, związanych z kształceniem i wychowaniem ich dzieci.

 1. Rodzice mają obowiązek kontaktowania się ze szkołą we wszystkich sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci. W przypadku braku współpracy Dyrektor Szkoły ma prawo poinformować o tym fakcie odpowiednie instytucje władzy sądowniczej i administracyjnej.

 2. Zebrania z rodzicami zwołuje wychowawca nie rzadziej niż raz w semestrze. Ponadto mogą odbywać się inne zebrania w zależności od potrzeby i zaistniałej sytuacji, na wniosek Dyrektora Szkoły, wychowawcy, rodziców lub samorządu klasowego.

 3. Podstawową formą bieżącego informowania rodziców o postępach w nauce i zachowaniu dziecka jest dziennik elektroniczny. Dziennik ten jest także formą wymiany korespondencji między szkołą a rodzicami. Na rodzicu spoczywa obowiązek bieżącego wglądu do dziennika swojego dziecka.

 4. Innymi formami kontaktów z rodzicami i informowania ich o wszystkich sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem ich dzieci są:

 1. comiesięczne konsultacje z nauczycielami uczącymi w klasie, według ustalonego, na początku roku szkolnego harmonogramu

 2. indywidualne rozmowy z wychowawcą lub pedagogiem: bezpośrednie bądź telefoniczne,

 3.  wizyty wychowawcy lub pedagoga w domu rodzinnym ucznia, w razie zaistnienia takiej potrzeby

 4.  tematyczne, okolicznościowe spotkania rodziców z przedstawicielami wybranych placówek współdziałających ze szkołą,

 5. pisma adresowane do rodziców,

 6. strona internetowa szkoły www.zsug.pleszew.pl

 1. Współdziałanie rodziców ze szkołą obejmuje także bezpośredni ich udział w wykonywaniu konkretnych zadań na rzecz klasy i szkoły, między innymi poprzez: działalność w klasowej radzie rodziców, Radzie Rodziców, współdziałanie w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania, organizowanie czasu wolnego (wyjścia do kina, teatru, wycieczki)

 2. Rodzice w miarę swych możliwości finansowych działają na rzecz gromadzenia środków finansowych i pozyskiwania sponsorów na realizację statutowych zadań szkoły.

 3. Rodzice mają prawo do składania skarg i zażaleń w formie ustnej lub pisemnej do Dyrektora Szkoły. Dyrektor Szkoły po rozpatrzeniu sprawy udziela odpowiedzi rodzicowi składającemu skargę lub zażalenie w formie ustnej lub pisemnej (jeżeli wymaga tego wnioskodawca) w ustawowym terminie.
1   2   3   4   5

Powiązany:

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Usługowo- gospodarczych zwane dalej Szkołą iconNazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 28 w Kielcach zwany dalej,,Szkołą

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Usługowo- gospodarczych zwane dalej Szkołą iconNazwa szkoły brzmi: III liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Szczecinie, zwane dalej

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Usługowo- gospodarczych zwane dalej Szkołą iconNazwa szkoły brzmi: Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej, zwana dalej "Zasadniczą Szkołą Zawodową"

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Usługowo- gospodarczych zwane dalej Szkołą iconNazwa szkoły realizującej projekt : Zespół Szkół Nr 5 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Białymstoku

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Usługowo- gospodarczych zwane dalej Szkołą iconNazwa szkoły realizującej projekt: Zespół Szkół Nr 5 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Białymstoku

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Usługowo- gospodarczych zwane dalej Szkołą iconNazwa szkoły realizującej projekt : Zespół Szkół Nr 5 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Białymstoku

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Usługowo- gospodarczych zwane dalej Szkołą iconNazwa szkoły realizującej projekt : Zespół Szkół Nr 5 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Białymstoku

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Usługowo- gospodarczych zwane dalej Szkołą iconNazwa szkoły realizującej projekt : Zespół Szkół Nr 5 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Białymstoku

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Usługowo- gospodarczych zwane dalej Szkołą iconZespołu szkóŁ usługowo-gospodarczych

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Usługowo- gospodarczych zwane dalej Szkołą iconZespołu szkóŁ usługowo-gospodarczych

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom