Wprowadzenie do rachunkowości I. Ogólna charakterystyka rachunkowośCI




Pobierz 453.83 Kb.
NazwaWprowadzenie do rachunkowości I. Ogólna charakterystyka rachunkowośCI
strona1/13
Data konwersji20.12.2012
Rozmiar453.83 Kb.
TypCharakterystyka
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Wprowadzenie do rachunkowości


I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA RACHUNKOWOŚCI

1. Pojęcie, zakres i funkcje rachunkowości

2. Przedmiot i podmiot rachunkowości

3. Metody rachunkowości

II. MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA I ŹRÓDŁA JEGO POCHODZENIA

5. Pojęcie i struktura aktywów

6. Pojecie i struktura pasywów

III. ZESTAWIENIE BILANSOWE MAJĄTKU PRZEDSIĘBIORSTWA

7. Pojęcie i układ bilansu

8. Równanie bilansowe

IV. OPERACJE GOSPODARCZE I ICH WPŁYW NA BILANS

9. Pojęcie, cechy i rodzaje operacji gospodarczych

10. Dokumentowanie zdarzeń gospodarczych

11. Wpływ operacji gospodarczych na bilans

V. KONTO KSIĘGOWE - CHARAKTERYSTYKA I ZASADY FUNKCJONOWANIA

12. Pojęcie i cechy konta księgowego

13. Zasady funkcjonowania konta

14. Elementy zapisu księgowego i zasada podwójnego zapisu, korespondencja kont

15. Funkcjonowanie kont aktywów i pasywów

16. Ewidencja operacji gospodarczych na kontach bilansowych: otwarcie kont na podstawie bilansu, ewidencja, zestawienie obrotów i sald, bilans końcowy, zamknięcie kont.

VI. PODZIAŁ I ŁĄCZENIE KONT

17. Istota i rodzaje podziału kont

18. Łączenie kont

VII. EWIDENCJA OPERACJI WYNIKOWYCH. KONTA PROCESÓW

19. Istota i rodzaje operacji wynikowych

20. Zasady ewidencji operacji na kontach wynikowych (koszty, przychody, zyski

nadzwyczajne, straty nadzwyczajne)

21. Ewidencja proces zakupu

22. Ewidencja proces produkcji – koszty działalności

23. Ewidencja procesu sprzedaży. Ustalanie wyniku ze sprzedaży



  1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA RACHUNKOWOŚCI

Rachunkowość jest jedną z najstarszych dyscyplin naukowych wśród nauk ekonomicznych, należy do grupy nauk stosowanych.. Jest zarówno dyscypliną naukową jak i działalnością praktyczną.

POJĘCIE RACHUNKOWOŚCI





  • system ciągłego w czasie ujmowania, grupowania, prezentowania, interpretowania oraz przewidywania wyrażonych w pieniądzu, bilansujących się, ogólnych i szczegółowych danych liczbowych o działalności gospodarczej i sytuacji majątkowej jednostki gospodarującej (St. Skrzywan),




  • rachunkowość stanowi logiczny, całościowy i zwarty system informacyjny, który rozpoczyna się od pomiaru, udokumentowania i księgowego ujęcia operacji gospodarczych, a kończy się zbadaniem i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego [Sprawozdawczość i analiza finansowa przedsiębiorstwa (red. H. Buk), AE Katowice 2005]



Rachunkowość stanowi zasadniczą część ogólnego systemu informacji ekonomicznej każdego przedsiębiorstwa. Jest specyficznym systemem informacyjnym wykorzystywanym do ewidencji i prezentacji informacji o majątku przedsiębiorstw oraz wyników jego działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem wyniku finansowego.

W rachunkowości następuje :



















CZĘŚCI SKŁADOWE RACHUNKOWOŚCI











KSIĘGOWOŚĆ


część rejestracyjna rachunkowości, zajmuje się ewidencją zdarzeń gospodarczych zaistniałych w konkretnej jednostce gospodarczej


RACHUNEK KOSZTÓW

obejmuje ewidencję kosztów w różnych przekrojach informacyjnych oraz nowoczesne metody kalkulacji, analizy i planowania (budżetowania) kosztów

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

prezentuje informacje o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz osiąganych wynikach






Sprawozdanie finansowe

  • bilans

  • rachunku zysków i strat

  • informacja dodatkowa

dla pewnych jednostek także:

  • zestawienie zmian w kapitale własnym

  • rachunek przepływów pieniężnych

Rachunkowość aktualnie dzieli się na dwa zasadnicze człony:

  • rachunkowość finansową, która opisuje historię i aktualny stan każdego przedsiębiorstwa

  • rachunkowość zarządczą, .która dostarcza dane niezbędne do podejmowania decyzji



PODZIAŁ RACHUNKOWOŚCI





RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA


dostarcza informacji historycznych (retrospektywnych) głównie odbiorcom zewnętrznym

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA


koncentruje się na dostarczaniu informacji ekonomicznych grupie użytkowników wewnętrznych





















  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Wprowadzenie do rachunkowości I. Ogólna charakterystyka rachunkowośCI iconNota-1 Polityka rachunkowości Opera Za 3 Grosze fiz opis przyjętych zasad rachunkowości

Wprowadzenie do rachunkowości I. Ogólna charakterystyka rachunkowośCI iconJustyna Malara, Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości „Rachmistrz” przy Katedrze Rachunkowości Akademii Ekonomicznej w Katowicach

Wprowadzenie do rachunkowości I. Ogólna charakterystyka rachunkowośCI iconPodstawy rachunkowości Istota I zakres rachunkowości

Wprowadzenie do rachunkowości I. Ogólna charakterystyka rachunkowośCI iconSprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn zm.), zwanej dalej "ustawą o rachunkowości"

Wprowadzenie do rachunkowości I. Ogólna charakterystyka rachunkowośCI iconSprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz. U z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn zm.), zwanej dalej "ustawą o rachunkowości"

Wprowadzenie do rachunkowości I. Ogólna charakterystyka rachunkowośCI iconSprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz. U z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn zm.), zwanej dalej "ustawą o rachunkowości"

Wprowadzenie do rachunkowości I. Ogólna charakterystyka rachunkowośCI iconSprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn zm.), zwanej dalej "ustawą o rachunkowości"

Wprowadzenie do rachunkowości I. Ogólna charakterystyka rachunkowośCI iconWprowadzenie do rachunkowości – zadania (powtórzenie)

Wprowadzenie do rachunkowości I. Ogólna charakterystyka rachunkowośCI iconCharakterystyka Rachunkowości I Prawa Bankowego

Wprowadzenie do rachunkowości I. Ogólna charakterystyka rachunkowośCI iconNazwa zawodu: Asystent rachunkowości (technik rachunkowości) Opis zawodu

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom