Wprowadzenie do rachunkowości I. Ogólna charakterystyka rachunkowośCI
Pobierz 453.83 Kb.
NazwaWprowadzenie do rachunkowości I. Ogólna charakterystyka rachunkowośCI
strona1/13
Data konwersji20.12.2012
Rozmiar453.83 Kb.
TypCharakterystyka
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Wprowadzenie do rachunkowości


I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA RACHUNKOWOŚCI

1. Pojęcie, zakres i funkcje rachunkowości

2. Przedmiot i podmiot rachunkowości

3. Metody rachunkowości

II. MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA I ŹRÓDŁA JEGO POCHODZENIA

5. Pojęcie i struktura aktywów

6. Pojecie i struktura pasywów

III. ZESTAWIENIE BILANSOWE MAJĄTKU PRZEDSIĘBIORSTWA

7. Pojęcie i układ bilansu

8. Równanie bilansowe

IV. OPERACJE GOSPODARCZE I ICH WPŁYW NA BILANS

9. Pojęcie, cechy i rodzaje operacji gospodarczych

10. Dokumentowanie zdarzeń gospodarczych

11. Wpływ operacji gospodarczych na bilans

V. KONTO KSIĘGOWE - CHARAKTERYSTYKA I ZASADY FUNKCJONOWANIA

12. Pojęcie i cechy konta księgowego

13. Zasady funkcjonowania konta

14. Elementy zapisu księgowego i zasada podwójnego zapisu, korespondencja kont

15. Funkcjonowanie kont aktywów i pasywów

16. Ewidencja operacji gospodarczych na kontach bilansowych: otwarcie kont na podstawie bilansu, ewidencja, zestawienie obrotów i sald, bilans końcowy, zamknięcie kont.

VI. PODZIAŁ I ŁĄCZENIE KONT

17. Istota i rodzaje podziału kont

18. Łączenie kont

VII. EWIDENCJA OPERACJI WYNIKOWYCH. KONTA PROCESÓW

19. Istota i rodzaje operacji wynikowych

20. Zasady ewidencji operacji na kontach wynikowych (koszty, przychody, zyski

nadzwyczajne, straty nadzwyczajne)

21. Ewidencja proces zakupu

22. Ewidencja proces produkcji – koszty działalności

23. Ewidencja procesu sprzedaży. Ustalanie wyniku ze sprzedaży  1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA RACHUNKOWOŚCI

Rachunkowość jest jedną z najstarszych dyscyplin naukowych wśród nauk ekonomicznych, należy do grupy nauk stosowanych.. Jest zarówno dyscypliną naukową jak i działalnością praktyczną.

POJĘCIE RACHUNKOWOŚCI

  • system ciągłego w czasie ujmowania, grupowania, prezentowania, interpretowania oraz przewidywania wyrażonych w pieniądzu, bilansujących się, ogólnych i szczegółowych danych liczbowych o działalności gospodarczej i sytuacji majątkowej jednostki gospodarującej (St. Skrzywan),
  • rachunkowość stanowi logiczny, całościowy i zwarty system informacyjny, który rozpoczyna się od pomiaru, udokumentowania i księgowego ujęcia operacji gospodarczych, a kończy się zbadaniem i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego [Sprawozdawczość i analiza finansowa przedsiębiorstwa (red. H. Buk), AE Katowice 2005]Rachunkowość stanowi zasadniczą część ogólnego systemu informacji ekonomicznej każdego przedsiębiorstwa. Jest specyficznym systemem informacyjnym wykorzystywanym do ewidencji i prezentacji informacji o majątku przedsiębiorstw oraz wyników jego działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem wyniku finansowego.

W rachunkowości następuje :CZĘŚCI SKŁADOWE RACHUNKOWOŚCIKSIĘGOWOŚĆ


część rejestracyjna rachunkowości, zajmuje się ewidencją zdarzeń gospodarczych zaistniałych w konkretnej jednostce gospodarczej


RACHUNEK KOSZTÓW

obejmuje ewidencję kosztów w różnych przekrojach informacyjnych oraz nowoczesne metody kalkulacji, analizy i planowania (budżetowania) kosztów

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

prezentuje informacje o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz osiąganych wynikach


Sprawozdanie finansowe

  • bilans

  • rachunku zysków i strat

  • informacja dodatkowa

dla pewnych jednostek także:

  • zestawienie zmian w kapitale własnym

  • rachunek przepływów pieniężnych

Rachunkowość aktualnie dzieli się na dwa zasadnicze człony:

  • rachunkowość finansową, która opisuje historię i aktualny stan każdego przedsiębiorstwa

  • rachunkowość zarządczą, .która dostarcza dane niezbędne do podejmowania decyzjiPODZIAŁ RACHUNKOWOŚCI

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA


dostarcza informacji historycznych (retrospektywnych) głównie odbiorcom zewnętrznym

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA


koncentruje się na dostarczaniu informacji ekonomicznych grupie użytkowników wewnętrznych

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Wprowadzenie do rachunkowości I. Ogólna charakterystyka rachunkowośCI iconNota-1 Polityka rachunkowości Opera Za 3 Grosze fiz opis przyjętych zasad rachunkowości

Wprowadzenie do rachunkowości I. Ogólna charakterystyka rachunkowośCI iconJustyna Malara, Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości „Rachmistrz” przy Katedrze Rachunkowości Akademii Ekonomicznej w Katowicach

Wprowadzenie do rachunkowości I. Ogólna charakterystyka rachunkowośCI iconPodstawy rachunkowości Istota I zakres rachunkowości

Wprowadzenie do rachunkowości I. Ogólna charakterystyka rachunkowośCI iconSprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn zm.), zwanej dalej "ustawą o rachunkowości"

Wprowadzenie do rachunkowości I. Ogólna charakterystyka rachunkowośCI iconSprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz. U z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn zm.), zwanej dalej "ustawą o rachunkowości"

Wprowadzenie do rachunkowości I. Ogólna charakterystyka rachunkowośCI iconSprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz. U z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn zm.), zwanej dalej "ustawą o rachunkowości"

Wprowadzenie do rachunkowości I. Ogólna charakterystyka rachunkowośCI iconSprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn zm.), zwanej dalej "ustawą o rachunkowości"

Wprowadzenie do rachunkowości I. Ogólna charakterystyka rachunkowośCI iconWprowadzenie do rachunkowości – zadania (powtórzenie)

Wprowadzenie do rachunkowości I. Ogólna charakterystyka rachunkowośCI iconCharakterystyka Rachunkowości I Prawa Bankowego

Wprowadzenie do rachunkowości I. Ogólna charakterystyka rachunkowośCI iconNazwa zawodu: Asystent rachunkowości (technik rachunkowości) Opis zawodu

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom