Amw kosztorysowanie
Pobierz 25.63 Kb.
NazwaAmw kosztorysowanie
Data konwersji20.12.2012
Rozmiar25.63 Kb.
TypDokumentacja

(amw) kosztorysowanie

Kalkulacja indywidualna

kosztorysowych norm nakładów rzeczowych 1

Podstawy normatywne kosztorysowania


Nakłady rzeczowe opublikowane w katalogach lub w Biuletynach Informacyjnych, mogą stanowić podstawę do opracowania rzeczowej części kosztorysów szczegółowych.

Różnorodność robót budowlanych i montażowych oraz remontów budowlanych nie pozwala na objęcie katalogami nakładów rzeczowych wszystkich rodzajów robót.

Dotyczy to w szczególności robót nietypowych, remontów budowlanych oraz robót remontowo-montażowych maszyn, urządzeń i rurociągów technologicznych, których organizacja i technologia wykonania uwarunkowane są odrębnymi cechami. W takich przypadkach istnieje konieczność stosowania w kalkulacji kosztorysowej nakładów rzeczowych ustalonych w drodze kalkulacji indywidualnej. Możliwość i celowość stosowania takiej kalkulacji wynika z metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych.

Metody określają jedynie podstawę ustalenia normatywnych nakładów rzeczowych robocizny (R), materiałów (M) i pracy sprzętu (S) w materiałach analitycznych dla indywidualnego kalkulowania tych nakładów.

Warunki, w jakich może być stosowana kalkulacja indywidualna nakładów rzeczowych.


Kalkulację indywidualną nakładów rzeczowych stosuje się w przypadkach, gdy:

 • brak jest dla tych robót nakładów normatywnych w odpowiednich katalogach nakładów rzeczowych,

 • z projektu wynika, że technologia wykonania robót odbiega od przyjętej w odpowiednim katalogu,

 • warunki terenowe występujące na placu budowy odbiegają od przeciętnych,

 • są takie ustalenia w założeniach lub danych wyjściowych do kosztorysowania.

Nakłady rzeczowe ujęte w katalogach nakładów rzeczowych powinny – z teoretycznego punktu widzenia – być wystarczające dla potrzeb kosztorysowania robót budowlanych i montażowych. W warunkach, jednak dużej różnorodności tych robót, jak również postęp techniczny w rozwiązaniach konstrukcyjnych i technologii wykonania robót, uniemożliwiają objęcie bazą normatywną wszystkich rodzajów robót i ich odmian. Na skutek braku norm pracy (KNP) bądź nie dokonanych dotychczas wdrożeń nowych rozwiązań konstrukcyjno-montażowych, w niektórych katalogach pominięto niektóre rodzaje robót, przewidując w przyszłości ich uzupełnienie.

Dotyczy to przykładowo: KNR 7-04 „Montaż urządzeń oczyszczalni ścieków”,
KNR 7-12 „Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne”.


Ponadto w katalogach przeznaczonych do montażu maszyn i urządzeń, normatywy nakładów rzeczowych obejmują, w zasadzie, powtarzalny przedmiot montażu, pomijając – ze względów zrozumiałych – nakłady dla maszyn i urządzeń o charakterze unikalnym. Istnieją również obiektywne trudności w ustalaniu normatywnych nakładów rzeczowych dla robót remontowo-montażowych maszyn i urządzeń, ze względu na ich różnorodność o odrębną specyfikę i brak katalogów norm pracy (KNP).

Tak więc w katalogach nakładów rzeczowych istnieją i będą istnieć luki, które pozostają do wypełnienia w drodze kalkulacji indywidualnej nakładów rzeczowych.

Biorąc zatem pod uwagę istniejący i przewidywalny stan w zakresie normatywnych nakładów rzeczowych, kalkulacja indywidualna tych nakładów powinna być stosowana w takich przypadkach, gdy:

 1. przedmiot kosztorysowania tj. obiekt lub jego element, konstrukcja, roboty bądź maszyna i urządzenie – nie występują w katalogach,

 2. przedmiot kosztorysowania różni się całkowicie pod względem konstrukcyjnym w całości lub w elementach składowych od występujących w bazie normatywnej,

 3. parametry techniczne przedmiotu kosztorysowania nie mieszczą się w granicach podanych odpowiednio w katalogach,

 4. z dokumentacji projektowej lub z warunków lokalnych budowy wynika konieczność zastosowania odmiennej organizacji i technologii wykonania robót od podanej w założeniach szczegółowych katalogu, o ile warunki te mają bezpośredni wpływ na pracochłonność wykonania robót oraz rodzaj koniecznego do zastosowania sprzętu lub środków transportu technologicznego.

 5. zgodnie z projektem zastosowany jest inny materiał podstawowy i wpływający na pracochłonność wykonania robót.

Ilustracją wyznaczonych wyżej warunków stosowania kalkulacji indywidualnych nakładów rzeczowych mogą być następujące przypadki:

  1. Przedmiotem kosztorysowania są roboty malarskie antykorozyjne konstrukcji stalowych przy zastosowaniu farb tiksotropowych. Nakłady dla takiego rodzaju powłoki malarskiej nie są ujęte w KNR 7-12, gdyż w czasie jego opracowywania, farby tego rodzaju nie były wdrożone do stosowania. Na powyższe roboty malarskie występuje więc konieczność zastosowania i opracowania analizy indywidualnej.

  2. W rozdziale 01 KNR 2-05 „Konstrukcje metalowe – konstrukcje stalowe hal i budynków szkieletowych” podano nakłady rzeczowe dla hal typu ciężkiego o największej masie elementu do 60 ton oraz masie konstrukcji na 1 m2 powierzchni hali do 400 kg. Dla każdego zatem tego typu obiektu o masie konstrukcji ponad 400 kg/m2 należy zastosować indywidualną kalkulację wszystkich nakładów rzeczowych.

  3. Ze względu na specjalne przeznaczenie systemowej hali stalowej o konstrukcji kratowej i słupowo-wiązarowej z suwnicami, wymagana jest obudowa ciężka, np. z płyt lub bloków, zamiast metalowej lekkiej obudowy, do której konstrukcja stalowa hali systemowej jest przystosowana. Z tego względu musi ulec zmianie konstrukcja pod obudowę. Przy niezmienionych zatem pozostałych elementach konstrukcyjnych hali, dla których istnieją normatywne nakłady rzeczowe w KNR 2-05, zaistnieje konieczność dokonania indywidualnej kalkulacji nakładów rzeczowych dla montażu konstrukcji stalowej pod obudowę oraz montażu obudowy cięzkiej.

  4. W nakładach rzeczowych dla hal o prostokątnej siatce słupów oraz dla budynków szkieletowych uwzględniono w KNR 2-05 tradycyjną metodą montażu. Natomiast dla hal o kwadratowej siatce słupów – metodą blokową.

Oznacza to, że w przypadku zastosowania w praktyce innej technologii wykonania robót montażowych, należy wielkość nakładów rzeczowych robocizny (R) i pracy sprzętu (S) kalkulować indywidualnie.

  1. Dla robót spawalniczych, ujętych w KNR 7-09 „Rurociągi technologiczne i armatura” przyjęto grupy i gatunki stali produkowane w kraju. W przypadku zastosowania stali pochodzącej z importu, która posiada wyższą wytrzymałość niż polska stal G-17, istnieje konieczność przy spawaniu elektrodami polskimi, zastosowania kalkulacji indywidualnej bądź odpowiedniego współczynnika do nakładów podanych w katalogach.

Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji indywidualnej
nakładów rzeczowych.


Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji indywidualnej są w zasadzie analogiczne jak w przypadku kalkulacji kosztorysowej, opartej na bazie normatywnej. Dane te obejmują:

 • projekt obiektu lub robót, a w przypadku robót remontowych projekt ten może być zastąpiony protokółem typowania robót, określającym rodzaje oraz ilości przewidywanych robót,

 • specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 2,

 • przedmiar robót,

 • założenia lub protokół ustalenia danych wyjściowych do kosztorysowania, uwzględniający przedmiot zamówienia, lokalizację i technologię wykonania robót, dane dotyczące zaopatrzenia w materiały i urządzenia, ich transportu, szczegółowe warunki organizacji i metody wykonania robót itp.,

 • projekt organizacji robót wraz z planem zagospodarowania placu budowy,

 • techniczną dokumentacją budowy.

Dla potrzeb kalkulacji indywidualnej nakładów rzeczowych, niektóre spośród w/w danych powinny być jednak bardziej wyeksponowane i uszczegółowione, niż w przypadku kalkulacji opartej na bazie normatywnej katalogu.

W projekcie obiektu lub robót, względnie w protokóle dotyczącym robót remontowych, wskazany jest szczegółowy podział obiektu bądź robót na części, zespoły, a nawet elementy z uwzględnieniem jednostki charakteryzującej, parametrów technicznych, masy itp. oraz dostosowanych do tego podziału opisów technologicznych.

W przypadku montażu konstrukcji metalowych, maszyn i urządzeń z projektu powinny wynikać również: podział na elementy wysyłkowe, sposób ich zabezpieczenia i składowania.

Przy ustaleniu nakładów rzeczowych na montaż maszyn i urządzeń – wskazane jest korzystanie zarówno z katalogów dla tych maszyn jak i dokumentacji techniczno-ruchowej, sporządzonej przez producenta.

Dokumentacja ta zawiera szczegółowe dane odnośnie do warunków dostawy urządzeń, ich masy oraz ilości poszczególnych zespołów lub elementów.

Ponieważ podstawę do kalkulacji nakładów rzeczowych z reguły stanowią katalogi norm pracy (KNP 3), stąd przedmiar robót powinien być dostosowany do jednostek obmiaru i ich podziału przyjętego w katalogu norm pracy, który zastosowany będzie do ustalenia nakładów rzeczowych.

Obok przedmiaru robót, szczególnie istotnymi danymi do ustalenia nakładów rzeczowych – jest projekt technologii wykonania robót, uwzględniający ich organizację.

Z projektu tego wynika:

 • ilość wykonawców,

 • skład brygady roboczej,

 • ilość i rodzaj sprzętu wraz z jego parametrami technicznymi i wydajnością,

 • odległość transportu technicznego materiałów i montowanych maszyn i urządzeń ze składowiska przy obiektowego do strefy montażowej,

 • długość torów pod dźwigowych lub powierzchni dróg montażowych itp.

Są to dane, bez których trudno w sposób prawidłowy sporządzić kalkulację indywidualną nakładów rzeczowych.

Porównanie zatem poziomu organizacji i technologii wykonania robót będących przedmiotem kalkulacji indywidualnej z poziomem przyjętym w katalogu, pozwala na, jak to ma przeważnie miejsce w praktyce, zastosowanie w kalkulacji nakładów rzeczowych – analogii, względnie interpolacji lub ekstrapolacji, z uwzględnieniem obowiązujących nakładów rzeczowych ujętych w katalogu.

Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji indywidualnej nakładów powinny uwzględniać całość wymogów wynikających z metod kosztorysowania.


Podstawy kalkulacji indywidualnej nakładów rzeczowych robocizny
i pracy sprzętu.

Nakłady rzeczowe robocizny ( R )


Do ustalenia indywidualnych nakładów rzeczowych robocizny (R), przyjmuje się następujące podstawy:

 1. aktualne katalogi norm pracy – wydawane centralnie jako katalogi wzorcowe,

 2. branżowe katalogi norm pracy,

 3. zakładowe katalogi norm pracy,

 4. normy pracy ustalane indywidualnie przy zastosowaniu dostępnej metody (analityczno-obliczeniowej, względnie doświadczalnie).

Nakłady rzeczowe pracy sprzętu ( S )


Zasadniczą podstawę do ustalenia indywidualnych nakładów pracy sprzętu i środków transportu technologicznego stanowi uzgodniony między stronami – zamawiającym i wykonawcą robót – harmonogram pracy danego sprzętu na budowie (głównie sprzętu ciężkiego). Harmonogram ten powinien być zgodny z protokółem ustalenia danych wyjściowych do kosztorysowania, przy czym czas pracy sprzętu uwzględnionego w tym harmonogramie powinien wynikać z:

 • czasu zatrudnienia brygady roboczej, której praca związana jest technologicznie z pracą danego sprzętu,

 • wydajność pracy tego sprzętu w konkretnych warunkach.
1 Na podstawie podręcznika „kosztorysowanie obiektów i robot budowlanych” Eugeniusza Smoktunowicza, POLcen, Warszawa 2001 r. (amw)

2 Zgodnie z Polską Normą PN-ISO 6707-2 Budownictwo – Terminologia – terminy stosowane w umowach, specyfikacja techniczna robót została określona następująco: specyfikacja techniczna wykonania robót – dokument zawierający wyszczególnienie wymagań wykonywanych robót.

3 Wykaz KNP – do roku 1982, obowiązujących jako obligatoryjne, a obecnie jako dobrze przygotowanych dla potrzeb kalkulacji indywidualnej nakładów rzeczowych – patrz załącznik wykaz katalogów.


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Amw kosztorysowanie iconAmw kosztorysowanie

Amw kosztorysowanie iconKosztorysowanie / (amw)

Amw kosztorysowanie iconAmw Kosztorysowanie

Amw kosztorysowanie iconAmw Kosztorysowanie

Amw kosztorysowanie iconAmw kosztorysowanie

Amw kosztorysowanie iconAmw kosztorysowanie

Amw kosztorysowanie iconAmw Kosztorysowanie

Amw kosztorysowanie iconAmw Kosztorysowanie str

Amw kosztorysowanie iconAmw Kosztorysowanie str

Amw kosztorysowanie iconAmw Materiałoznawstwo

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom