Regulamin organizacyjny III liceumogólnokształCĄcego
Pobierz 82.23 Kb.
NazwaRegulamin organizacyjny III liceumogólnokształCĄcego
Data konwersji20.12.2012
Rozmiar82.23 Kb.
TypDokumentacja

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
III LICEUMOGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM .STANISŁAWA STASZICAW SKARŻYSKU – KAMIENNEJ


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.04.256.2572 z późn. zm.);


Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U.06.97.674 z późn. zm.) zwana dalej „ustawą – Karta Nauczyciela”;


Ustawa z 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz.1223; ost. zm. Dz.U.10.47.278)


Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 09.157.1240 z późn. zm.). 1. Zakres działania i zasady funkcjonowania.


1. III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Skarżysku – Kamiennej zwane dalej szkołą jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w sferze budżetowej.


2. III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica wykonuje zadania określone
w statucie szkoły .


3. Regulamin Organizacyjny III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica
w Skarżysku – Kamiennej określa wewnętrzną organizację szkoły i zakresy działania organów wchodzących w jego skład.


4. Do regulaminu organizacyjnego załączono:

1) schemat organizacyjny III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Skarżysku – Kamiennej (zał. Nr. 1).


II. Zarządzanie szkołą.


1. Działalnością szkoły kieruje dyrektor przy pomocy wicedyrektora szkoły, innych pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie powierzonych im zadań.


2. W czasie nieobecności dyrektora, szkołą kieruje wicedyrektor.


 1. Organizacja III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica.
   1. Strukturę organizacyjną tworzą następujące stanowiska pracy i organy szkoły:

 1. dyrektor,

 2. wicedyrektor,

 3. rada pedagogiczna,

 4. nauczyciel,

 5. pedagog szkolny,

 6. nauczyciel bibliotekarz,

 7. główna księgowa,

 8. sekretarz szkoły,

 9. specjalista ds. księgowości,

 10. woźna szkolna,

 11. sprzątaczki,

 12. dozorcy.


2. Podziału zadań pomiędzy poszczególne stanowiska dokonuje w zakresie spraw organizacyjno-administracyjnych dyrektor szkoły.


3. Podporządkowanie stanowisk pracy, przedstawia schemat organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.


IV. Zakres działania i kompetencje.

1.Dyrektor reprezentuje placówkę na zewnątrz oraz:

1) kieruje bieżącą działalnością placówki,

2) sprawuje nadzór pedagogiczny,

3) przewodniczy pracom rady pedagogicznej,

4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów poprzez aktywne działania prozdrowotne,

5) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
6) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

7) organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę szkoły,

8) przygotowuje projekt organizacyjny szkoły,

9) stwarza warunki do samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,

10) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i w ich doskonaleniu zawodowym,
11) stwarza warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych
i opiekuńczych,

12) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników szkoły,
13) występuje z wnioskiem w sprawie nagród odznaczeń i innych wyróżnień
dla pracowników szkoły.


2. Wicedyrektor
podlega bezpośrednio dyrektorowi liceum.

Obowiązki:

 1. Opracowanie tygodniowego podziału czynności dla nauczycieli (zastępstwa, dyżury).

 2. Opracowanie rozkładu lekcji dla uczniów.

 3. Hospitowanie lekcji, zajęć pozalekcyjnych oraz wypełnianie obowiązanych
  (tj. omówienie hospitacji, sporządzenie notatki pohospitacyjnej, wydanie zaleceń pohospitacyjnych).

 4. Nadzorowanie dokumentacji pedagogicznej (dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, zbieranie i opracowywanie deklaracji maturalnej).

 5. Pełnienie funkcji dyrektora szkoły podczas jego nieobecności.

 6. Wspomaganie wszystkich pracowników w realizacji zadań i powierzonych zadań.

 7. Wykonywanie prac zleconych przez dyrektora szkoły.

 8. Współpraca z organizacjami młodzieżowymi i uczniowskimi.

 9. Wnioskowanie o udzielenie kar porządkowych i nagród dyrektora.

Uprawnienia:

 1. Zastępowanie dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności i podejmowanie decyzji
  w jego imieniu zgodnie z przyjętymi kierunkami szkoły.

 2. Wnioskowanie do dyrektora szkoły o nagrody i odznaczenia dla rodziców uczniów.

 3. Opiniowanie zatrudnienia i przenoszenie nauczycieli.

 4. Opracowanie propozycji przydziału czynności dla nauczycieli.

 5. Prowadzenie rad pedagogicznych i szkoleniowych pod nieobecność dyrektora szkoły.

 6. Prawo (pełniąc nadzór pedagogiczny) do formułowania projektu oceny podległych bezpośrednio nauczycieli.

Ponosi odpowiedzialność służbową za:

 1. Wykonywanie w przepisowym terminie tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych.

 2. Organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 3. Naliczanie kart pracy nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 4. Realizację planu dydaktyczno-wychowawczego.

 5. Posiadanie aktualnych programów nauczania dla wszystkich przedmiotów.

 6. Dokumentację przebiegu nauczania.

 7. Inne prace zlecone przez dyrektora.


3. Rada pedagogiczna.

W jej skład wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły, którzy podlegają bezpośrednio dyrektorowi szkoły w zakresie jego obowiązków.

Do podstawowych kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) Uchwalanie szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym,

2) zatwierdzanie planu pracy szkoły,

3) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
5) ustalanie celów oraz zatwierdzanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
6) występowanie z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie
z funkcji dyrektora lub wicedyrektora szkoły,

7) delegowanie ustawowej liczby przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły.

Rada pedagogiczna opiniuje:

1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć,

2) projekt planu finansowego szkoły,

3) propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć,
4) wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień.
wewnętrznymi.

4. Nauczyciel.

W zakresie zadań nauczyciela należy:

   • nauczanie i wychowywanie powierzonych jego opiece uczniów,

   • realizacja w toku zajęć dydaktycznych obowiązujących programów nauczania,

   • poznawanie osobowości ucznia, jego zdolności i zainteresowań,

   • poznawanie warunków życia ucznia i jego stanu zdrowia,

   • stosowania właściwych metod nauczania,

   • opieka nad powierzonymi mu organizacjami na terenie szkoły,

   • opieka nad uczniami w organizowanych przez szkołę imprezach, obozach i wycieczkach itp.

   • udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, zespołów przedmiotowych i innych,

   • udział w konferencjach i kursach organizowanych przez ośrodki metodyczne i władze szkolne,

   • odpowiedzialność za pomoce dydaktyczne i sprzęt powierzony jego opiece,

   • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wdrażanie tych metod uczniom i nadzór nad ich przestrzeganiem,

   • czuwanie nad frekwencją uczniów,

   • systematyczne i sumienne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.
 1. Pedagog szkolny.

Do zadań pedagoga należy:

1.     Rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

2.     Określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom,

w tym wybitnie uzdolnionym, odpowiednio do rozeznanych potrzeb.

4.     Udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program nauczania.

5.     Koordynacja pracy z zakresu orientacji zawodowej.

6.     Działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

7. Pedagog szkolny ma obowiązek wykonywać inne zadania na rzecz szkoły
i środowiska szkoły, ucznia, środowiska, samokształcenia,

8.Uczestniczy w posiedzeniach rad pedagogicznych, rady rodziców, w zajęciach pozalekcyjnych

9. Zadania wymienione w paragr.2 ust.1, 2 realizuje:

1)     we współdziałaniu z nauczycielami, rodzicami, pielęgniarką szkolną, instytucjami pozaszkolnymi;

2)     we współpracy z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi w zakresie konsultacji, metod, form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy
w indywidualnych wypadkach.

3) Pedagog szkolny posiadający przygotowanie specjalistyczne może prowadzić zajęcia
o charakterze terapeutycznym.

4) We współpracy z dyrektorem szkoły opracowuje zadania i obowiązki osobistej odpowiedzialności za powierzony odcinek pracy.

10.Podstawową działalnością pedagoga jest praca indywidualna z uczniem wymagającym wzmożonej opieki i pomocy wychowawczej oraz dydaktycznej.

11.Do uczniów wymagających pomocy wychowawczej zaliczamy dzieci zagrożone, niedostosowane społecznie, z zaburzeniami emocjonalnymi zarówno z rodzin funkcjonujących prawidłowo jak i patologicznych.

12. W pierwszym rzędzie pedagog dokonuje rozpoznania ilościowego. Następnie dąży
do postawienia w miarę możliwości diagnozy poprzez:

1) rozpoznane warunki życia w rodzinie i środowisku pozarodzinnym,

2)     poznanie osiągnięć szkolnych,

3)     pozycji w grupie rówieśniczej,

13. Do postawienia diagnozy wykorzystuje następujące narzędzia:

1) obserwację,

2) wywiad z uczniem,

3) dokumentację szkolną,

4) badania w poradni psychologiczno – pedagogicznej,

5)     badania lekarskie.

14. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustala przyczyny zaburzonego zachowania
i informuje Zespół Wychowawczy oraz opracowuje plan działań zmierzający do ich wyeliminowania

15. W przypadku wadliwych postaw społecznych i niedostosowania społecznego będącego wynikiem nieprawidłowego funkcjonowania środowiska rodzinnego, rówieśniczego
i ukształtowanych na tym podłożu niepowodzeń szkolnych, działania pedagoga szkolnego zmierzają do wyeliminowania przyczyn i osłabienia negatywnych wpływów środowiska.

16. W zależności od konkretnej sytuacji pedagog powinien podjąć działania do :

1)     odizolowanie dziecka lub członka rodziny okresowo lub trwale od środowiska rodzinnego lub innego,

2)     uodpornienia na destrukcyjne wpływy otoczenia (rozmowy indywidualne, zabezpieczenie czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań, pokazywanie pozytywnych wzorów, terapia rodzinna, uczestnictwo w życiu pozalekcyjnym, pozaszkolnym i inne.

3)     ochrony sfery emocjonalnej

17. Pedagog szkolny ma obowiązek nawiązania kontaktu z rodziną ucznia1 i sprawdzić warunki, w jakich mieszka on i wychowuje się.

18. Podczas pierwszej bytności w domu sporządza wywiad środowiskowy, którego efektem winno być zgromadzenie informacji o :

1) zachowaniu się i warunkach wychowawczych ucznia,

2) sytuacji materialnej i bytowej rodziny,

3) sposobie spędzania wolnego czasu,

4)     kontaktach z rówieśnikami i innymi osobami mogącymi mieć wpływ na zachowanie dziecka,

5)     stanie zdrowia,

6)     stosunku rodziców lub opiekunów do dziecka i podejmowanych oddziaływań wychowawczych.

19. Wywiad powinien także obejmować podstawowe dane o członkach rodziny dziecka, istniejących konfliktach w rodzinie i charakterystykę środowiska społecznego w miejscu zamieszkania. Wywiad winien zakończyć się wnioskami i ustaleniami zmierzającymi
do poprawy sytuacji dziecka.

20. Kolejne wizyty domowe w tej samej rodzinie mają charakter poradnictwa wychowawczego lub interwencyjnego.

21.Do zadań pedagoga szkolnego należy również prowadzenie doradztwa i konsultacji
dla uczniów, rodziców, nauczycieli.

22.W celu umożliwienia rodzicom kontaktów z pedagogiem czas przeznaczony na poradnictwo winien być zaplanowany na godziny popołudniowe.

23. Konsultacje z nauczycielami i porady dla uczniów mogą mieć miejsce w każdym czasie
w zależności od potrzeby.

24.Pedagog szkolny jest organizatorem preorientacji zawodowej w szkole.

25. Udziela indywidualnych porad uczniom, udostępnia informatory, posiada rozeznanie
co do możliwości kształcenia w najbliższym środowisku.

26. Dysponuje odpowiednią literaturą i współuczestniczy w organizowaniu preorientacji zawodowej pozaszkolnej.

27.W wątpliwych przypadkach kieruje do poradni pedagogiczno – psychologicznej.

28.W swej pracy pedagog szkolny ma obowiązek współpracować również z instytucjami
i organizacjami zajmującymi się profilaktyką i resocjalizacją, takimi jak: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Policja, Sąd, Prokuratura, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Ośrodek Pomocy Społecznej.

29.Pedagog otacza również opieką uczniów z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.

30.Pedagog zobowiązany jest znać te środowiska i ich potrzeby.

31.Pedagog szkolny winien posiadać następującą dokumentację:

1) ramowy plan pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczy,

2)     dziennik pedagoga szkolnego zawierający ramowy rozkład pracy w tygodniu, przebieg codziennych czynności, ewidencję podopiecznych,

3)     teczki indywidualne uczniów, zawierające dokumentacje prowadzonych badań
i czynności uzupełniających.

4) Sprawy dotyczące czynności nie dających się odzwierciedlić w indywidualnej dokumentacji ucznia dotyczące spraw ogólnych winny być w dzienniku opisane szczegółowo, ponieważ jest to jedyny ślad działania pedagoga.

32. Ewidencja powinna uwzględniać nazwiska uczniów i przyczyny zakwalifikowania
do systematycznej opieki, z podziałem na klasy.

33.Dokumentacja indywidualnej pracy z uczniami powinna zawierać:

1)     korespondencję i dokumentację urzędową,

2) zapisy dotyczące działań pedagoga (wywiad środowiskowy, przebieg rozmów indywidualnych z uczniem, nauczycielem i rodzicami, wizyty domowe, zajęcia indywidualne).

34. Pedagog współpracuje z nauczycielami i rodzicami i informuje ich na bieżąco
o zaistniałych problemach.

 1. Nauczyciel bibliotekarz.


Do zadań nauczyciela – bibliotekarza należy:

 1. gromadzenie oraz biblioteczne opracowywanie zbiorów,

 2. dbałość o zabezpieczenie i konserwację zbiorów bibliotecznych,

 3. przeprowadzanie skontrum i selekcji księgozbioru,

 4. organizacja warsztatu informacyjnego biblioteki, w tym prowadzenie
  i aktualizacja katalogów bibliotecznych oraz kartotek tekstowych zagadnieniowych i bibliograficznych,

 5. prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki szkolnej (dziennika biblioteki, statystyki wypożyczeń, dziennika czytelni),

 6. udostępnianie zbiorów bibliotecznych,

 7. działalność informacyjna oraz propagowanie zbiorów biblioteki
  i czytelnictwa,

 8. prowadzenia zajęć z przysposobienia czytelniczego
  i informacyjnego,

 9. praca z aktywem czytelniczym.

Biblioteka pracuje w takich godzinach, aby umożliwić dostęp do jej zbiorów w czasie zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.


7. Główna Księgowa.

  1. Prowadzi rachunkowość III Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica zgodnie
   z obowiązującymi zasadami, polegającymi na: prowadzeniu na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, okresowym ustalaniu i sprawdzaniu drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, wyceną aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego, sporządzaniu sprawozdań finansowych, gromadzeniu i przechowywaniu dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą, postępowaniu w sprawach o zamówienia publiczne oraz dokonywanie wydatków publicznych nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych zgodnie z regulaminem obowiązującym w szkole;

Zadania te polegają na:

   1. zorganizowaniu i doskonaleniu sporządzania, przyjmowania, obiegu
    i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych, budżetowych i ochronę mienia społecznego, prawidłowego prowadzenia księgowości, sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów i sprawozdawczości;

   2. zorganizowaniu i doskonaleniu prowadzenia księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji kosztów sprawozdawczości oraz zapewnienia ich rzetelności i prawidłowości, z zastosowaniem racjonalnej organizacji pracy;

   3. bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej
    w sposób umożliwiającym:

- terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,

- ochronę mienia społecznego i terminowe rozliczenia osób odpowiedzialnych za to mienie,

- prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych;

   1. należytym przechowywaniu i zabezpieczeniu dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych;

   2. kontrolę całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez kasjera szkoły oraz osoby odpowiedzialne za druki ścisłego zarachowania, składniki majątku szkoły oraz za remonty, konserwacje i zakupy.

  1. Zorganizowaniu i doskonaleniu systemu wewnętrznej informacji gospodarczej szkoły.

  2. Prowadzeniu gospodarki finansowej szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na:

   1. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i zapewnieniu należytej ochrony wartości pieniężnych,

   2. zapewnieniu pod względem prawidłowości umów zawieranych przez szkołę,

   3. zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,

   4. kontroli przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących
    w szczególności:

- ustaleniu i opłaceniu podatków i innych świadczeń na rzecz pracowników,

- pokrywaniu kosztów i wydatków z właściwych środków.

   1. prawidłowym dysponowaniu środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych.

  1. Analizie gospodarki finansowej i gospodarczej szkoły.

  2. Dokonywaniu w ramach kontroli wewnętrznej:

   1. wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych jej obowiązków,

   2. następnej kontroli operacyjnej gospodarczej szkoły w zakresie powierzonych jej obowiązków.

  3. Kierowaniu pracą podległych jej pracowników: sekretarza szkoły, specjalisty
   ds. księgowości.

  4. Dokonywaniu kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywaniu budżetu szkoły.

  5. Opracowywaniu zbiorczych sprawozdań finansowych i dokonywaniu
   ich analizy.

  6. Bezpośrednim, formalnym dokonywaniem zmian w sprawie odpowiedzialności materialnej pracowników szkoły i nauczycieli.

  7. Podpisywaniu dokumentów dotyczących operacji finansowych
   i gospodarczych. Złożenie na dokumencie podpisu oznacza:

   1. zatwierdzenie dokumentów księgowych do wypłaty,

   2. nie zgłasza zastrzeżeń co do legalności operacji i rzetelności dokumentu, w którym operacja tak zostanie ujęta.

  8. Postępowaniu zgodnie z regulaminem obowiązującym w szkole o zamówienia publiczne

  9. W razie ujawnienia:

   1. nieprawidłowości dokumentu zwraca go właściwemu rzeczowo pracownikowi w celu ich usunięcia,

   2. nierzetelnego dokumentu lub dokumentu, w którym ujęta została nielegalna operacja gospodarcza, odmawia jej podpisania.

  10. Odmowa podpisania przez głównego księgowego dokumentu poddanego przezeń kontroli wstępnej lub bieżącej wstrzymuje realizację operacji gospodarczej, której dokument dotyczy. Jednocześnie główny księgowy powinien zawiadomić na piśmie dyrektora szkoły o odmowie podpisania dokumentu i odmowę tę umotywować. Jeżeli po zapoznaniu się z treścią tego zawiadomienia dyrektor szkoły wyda w formie pisemnej polecenia realizacji zakwestionowanej operacji gospodarczej, główny księgowy obowiązany jest podpisać dokumenty,
   z wyjątkiem wypadku, gdy wykonanie polecenia dyrektora szkoły stanowiłoby przestępstwo lub wykroczenie.

  11. W razie gdy wykonanie polecenia dyrektora szkoły stanowiłoby przestępstwo lub wykroczenie, główny księgowy obowiązany jest powiadomić o tym organy powołane do ściągania przestępstw.

  12. Główny księgowy może upoważnić podległych pracowników
   do przeprowadzenia w określonym zakresie kontroli wewnętrznej, jak również podpisywania dokumentów nie wymagających zgłoszenia odmowy podpisu .
   W razie stwierdzenia, że zachodzą podstawy do zgłoszenia odmowy podpisu pracownik upoważniony powiadamia niezwłocznie głównego księgowego.

  13. W celu realizacji swych zadań główny księgowy ma prawo:

   1. określić zasady wg których mają być wykonywane przez inne służby pracownicze niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz księgowości, kalkulacji wynikowej kosztów
    i sprawozdawczości finansowej,

   2. żądać od innych służb udzielenia w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak również udostępnienie
    do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji
    i wyjaśnień,

   3. żądać od innych służb usunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości dotyczących zwłaszcza:

- przyjmowania, wystawiania informacji ekonomicznej,

- systemu kontroli wewnętrznej,

- systemu wewnętrznej informacji ekonomicznej,

   1. występować do dyrektora szkoły z wnioskami o przeprowadzeniu kontroli określonych zagadnień.


Prócz tego Główna Księgowa ma obowiązek:

 1. Prowadzić za pośrednictwem podległych pracowników spraw dyscypliny pracy wszystkich pracowników szkoły.

 2. Inne prace zlecone przez dyrektora szkoły, Wydziału Edukacji Kultury
  i Sportu w Skarżysku-Kamiennej i Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty
  w Kielcach.

 3. Ponosi pełną odpowiedzialność za realizację powierzonych obowiązków.


8. Specjalista ds. księgowości.

  1. Zna ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych.

  2. Prowadzi dokumentację związaną z rozliczaniem systemu ubezpieczeń społecznych zgodnie zobowiązującymi przepisami w tej materii,

  3. Zna program Płatnik:

    1. terminowo wysyła do ZUS-u przez Internet:

   • zgłoszeń i wyrejestrowań pracowników w związku z powstaniem
    i rozwiązaniem stosunku pracy,

   • miesięcznych deklaracji rozliczeniowych,

   • prowadzenie obrotu bezgotówkowego polegającego na sporządzaniu przelewów ZUS,

  1. co miesięczne przekazywanie pracownikom informacji o odprowadzanych składkach (druk RMUA) na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,

  1. Nalicza, rozlicza wynagrodzenia pracowników:

    1. sporządza listy płac,

    2. sporządza listy zasiłkowe,

    3. rozlicza składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne
     i fundusz pracy,

    4. wydaje pracownikom paski wypłat.

  2. Co miesięcznie ustala prawnie i przygotowuje wypłaty:

    1. zasiłków pielęgnacyjnych,

    2. zasiłków macierzyńskich, wychowawczych.

  3. Prowadzi karty wypłaty zasiłków.

  4. Prowadzi dokumentację związaną z rozliczaniem zasiłków chorobowych:

    1. rozlicza i nalicza zwolnienia lekarskie

    2. prowadzi kartoteki osobowe wynagrodzeń pracowników,

    3. prowadzi rozliczenie i ewidencję funduszu socjalnego.

  5. Obsługuje program Kadry i Płace.

  6. Oblicza, rozlicza podatek od osób fizycznych:

    1. corocznie terminowo sporządza oraz wydaje pracownikom rozliczenia podatku dochodowego, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

    2. sporządza deklaracje do Urzędu Skarbowego: PIT 11, PIT 8,
     PIT 40.

  7. Prowadzi ewidencję zadłużenia pracowników z tytułu pożyczek
   z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, pożyczek z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

  8. Na bieżąco kontroluje pod względem formalnym i rachunkowym wszystkie dokumenty księgowe i przedkłada do dalszej akceptacji.

  9. Kontroluje czystość w budynku szkoły i wokół niego, zgłasza zastrzeżenia
   do sekretarza szkoły.

  10. Wystawia zaświadczenia dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników.

  11. Wystawia Rp-7 dla pracowników do naliczania kapitału początkowego
   i wszystkie dokumenty związane z przejściem pracowników na emeryturę.

  12. Prowadzi teczki pracowników zawierające informacje o comiesięcznych odprowadzanych do ZUS składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

  13. Sporządza protokoły przekazania pracowni.

  14. Prowadzi niezbędne zadania związane z gospodarką finansową szkoły oraz wynikające z innych rozporządzeń.

  15. Rozliczanie rozmów telefonicznych.

  16. Przeprowadzanie inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, cechuje sprzęt znajdujący się w szkole.

  17. Sprzedaje szafki odzieżowe dla młodzieży:

    1. wydaje zapasowe klucze dla młodzieży,

    2. kontroluje i zleca napraw kluczy do szafek.

  18. Wspina Dzienniki Ustaw w segregatory.

  19. Zna i przestrzega przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

  20. Właściwie zabezpiecza powierzone mienie przed zniszczeniem i kradzieżą.

  21. Przestrzega tajemnicy służbowej.

  22. Ponosi pełną odpowiedzialność za realizację powierzonych obowiązków.


9. Sekretarz szkoły.

 1. Prowadzi sprawy kadrowe wszystkich pracowników szkoły:

  1. teczki akt osobowych, umowy o pracę,

  2. sprawy przeszeregowań, urlopów, zezwoleń na dodatkowe zatrudnienie i inne kadrowe zlecone przez dyrektora,

  3. wydaje i przedłuża legitymacje służbowe i ubezpieczeniowe pracownikom szkoły,

  4. prowadzi ewidencję osób (pracowników administracji, obsługi, nauczycieli
   i uczniów) podlegających służbie wojskowej,

  5. prowadzi archiwum akt osobowych,

  6. wydaje delegacje służbowe.

 2. Kieruje zespołem pracowników obsługi szkoły:

  1. określa zadania i odpowiedzialność tych pracowników w formie zakresów czynności,

  2. stwarza odpowiednie warunki pracy pracownikom obsługi oraz zapewnia odpowiednie warunki BHP.

 3. Kontroluje wykonywanie powierzonych obowiązków przez pracowników obsługi.

 4. Organizuje ogólny instruktaż w zakresie BHP.

 5. Dba o prawidłowe zabezpieczenie sprzętu szkolnego.

 6. Dba o sprawność sprzętu p/poż. i urządzeń odgromowych.

 7. Zabezpiecza pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz odzież ochronną zgodnie z obowiązującymi normami; prowadzi ewidencję wydanej odzieży, obuwia
  i sprzętu ochrony osobistej.

 8. Prowadzi rejestru zwolnień lekarskich pracowników oraz branie udziału
  w kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 9. Prowadzi korespondencję szkoły.

 10. Zapewnia sprawną obsługę kancelaryjno-biurową szkoły.

 11. Prowadzi rejestr telefonogramów.

 12. Prowadzi całokształt dokumentacji uczniów.

 13. Załatwia sprawy związane z ubezpieczeniem młodzieży.

 14. Zabezpiecza, wydaje i rozlicza świadectwa szkolne.

 15. Sporządza sprawozdania dla GUS i innych, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi
  i terminami.

 16. Prowadzi księgi inwentarzowe, przyjmuje nowo zakupiony sprzęt oraz zgłasza go
  do księgowości.

 17. Prowadzi kasę i sporządza raporty kasowe.

 18. Przestrzega tajemnicy służbowej.

 19. Dokształca się w przepisach związanych z wykonywaną funkcją, podnosi swoje kwalifikacje.

 20. Wykonuje inne czynności zlecone przez dyrekcję szkoły.

 21. Przyjmowanie wpłat na Radę Rodziców.

 22. Zna i przestrzega obowiązujących przepisów instrukcji i zarządzeń dotyczących przydzielonego zakresu pracy.

 23. Ponosi pełną odpowiedzialność za realizację powierzonych obowiązków.


10. Woźna szkolna.

 1. Czas pracy: I zmiana; w godz. 700 – 1500 – 40 godzin tygodniowo

 2. Sprząta pomieszczeń: biblioteka, sekretariat, gabinet dyrektora, gabinet wicedyrektora, księgowość, pokój socjalny, sala 3, sala 40 + przyległy korytarz, WC nauczycieli,
  WC dziewcząt oraz przyległe korytarze do wymienionych pomieszczeń.

 3. W sprzątaniu codziennym powinno być wykonane:

 • wietrzenie sprzątanych pomieszczeń,

 • zamiatanie podłogi,

 • podłogi pokryte lenteksem, wykładziną należy umyć wodą z dodatkiem proszku lub płynu i wypastować,

 • wszystkie meble, tablice, lamperie olejne, gabloty, drzwi, ramy okienne i parapety oraz sztuczne kwiaty na korytarzach przetrzeć wilgotną ścierką a następnie suchą,

 • w czasie sprzątania odsuwać ruchome przedmioty i meble takie jak ławki, krzesła, stoliki itp.,

 • opróżnianie koszy na śmieci i umyć je,

 • podlewanie kwiatów,

 • po sprzątaniu sprawdzenie zabezpieczeń okien, kranów, drzwi wygasić oświetlenie,

 • dbanie o czystość korytarzy,

 • usuwanie pajęczyny w sprzątanych pomieszczeniach.

 1. Sprzątanie sali gimnastycznej, siłowni i zaplecza przy niej raz w tygodniu.

 2. Troska o ochronę znajdującego się w pomieszczeniu sprzętu.

 3. Podczas ferii zimowych i wakacji myć okna i kaloryfery, posprzątać pomieszczenia
  w piwnicy.

 4. Sprzątanie dodatkowej powierzchni za nieobecnych pracowników na zlecenie dyrektora
  lub sekretarza szkoły.

 5. Ponosi odpowiedzialność za:

 • dopilnowanie porządku i bezpieczeństwa w wejściu głównym, na terenie szkoły
  i terenie przyszkolnym.

 • przekazywanie informacji sekretarzowi szkoły oraz dokonanie wpisu
  w zeszycie kontroli budynku i terenu o zaistniałych problemach czy zauważonych nieprawidłowościach w zapewnianiu bezpieczeństwa uczniom i obiektu szkolnego.

 • pełni dyżur przy wejściu głównym do budynku szkoły oraz odpowiada za ruch uczniów w czasie zajęć szkolnych (przychodzących i wychodzących) w celu zapewnienia sprawnej i bezpiecznej komunikacji w szkole.

 1. Wykonywanie innych doraźnych poleceń dyrekcji szkoły.
 1. Sprzątaczki.

  1. Czas pracy: zmianowy (I zmiana: 1000 – 1800 , II zmiana: 1200 – 2000)
   – 40 godzin/tygodniowo – wg załącznika sporządzanego miesięcznie.

  2. Sprzątanie pomieszczeń: : wg przydziału czynności.

  3. W sprzątaniu codziennym powinno być wykonane:

  4. wietrzenie sprzątanych pomieszczeń,

  5. zamiatanie podłogi,

  6. podłogi pokryte lenteksem, wykładziną należy umyć wodą z dodatkiem proszku lub płynu i wypastować,

  7. wszystkie meble, tablice, lamperie olejne, gabloty, drzwi, ramy okienne
   i parapety oraz sztuczne kwiaty na korytarzach przetrzeć wilgotną ścierką a następnie suchą,

  8. w czasie sprzątania odsuwać ruchome przedmioty i meble takie jak ławki, krzesła, stoliki itp.,

  9. opróżniać kosze na śmieci i umyć je,

  10. podlewać kwiaty,

  11. po sprzątaniu sprawdzić zabezpieczenie okien, kranów, drzwi wygasić oświetlenie,

  12. dbać o czystość korytarzy,

  13. usuwać pajęczyny w sprzątanych pomieszczeniach.

  14. Sprzątanie sali gimnastycznej, siłowni i zaplecza przy niej raz w tygodniu.

  15. Troska o ochronę znajdującego się w pomieszczeniu sprzętu.

  16. Podczas ferii zimowych i wakacji myć okna i kaloryfery, posprzątać pomieszczenia w piwnicy.

  17. Sprzątanie dodatkowej powierzchni za nieobecnych pracowników
   na zlecenie dyrektora lub sekretarza szkoły.

  18. Ponosi odpowiedzialność za zgłaszanie wszystkich uszkodzeń instalacji wodno – kanalizacyjnej, grzewczej, zamków, drzwi, okien.

  19. Wykonywanie innych doraźnych poleceń dyrekcji szkoły.

  20. W czasie przerw należy pełnić dyżur przy toaletach:

  21. na I zmianie – toaleta tylko na I piętrze

  22. na II zmianie – toaleta na I piętrze i na parterze.

  23. W czasie lekcji, po wykonaniu swoich czynności, należy pełnić dyżur
   na korytarzu, przy toaletach jak również zastępować woźną przy wejściu głównym i szatni w czasie jej nieobecności.


I zmiana obejmuje:


W zakresie zadań dodatkowych:

 • w godz. od 10 00 do 18 00 do obowiązków należy:
 1. po każdej przerwie sprzątać na mokro wszystkie korytarze łącznie
  z przedsionkiem szkoły,

 2. po każdej przerwie posprzątać łazienki z użyciem środków dezynfekcyjnych,
  a w szczególności WC obok sali gimnastycznej,

 3. w czasie lekcji, po wykonaniu czynności 1-2, pełnić dyżur na korytarzu, przy łazience na parterze i I piętrze,

 4. w czasie przerw pełnić dyżur przy łazienkach na parterze i I piętrze,

 5. po skończeniu w/w czynności porządkowanie pomieszczeń znajdujących się
  w podziemiach szkoły.


II zmiana obejmuje:


W zakresie zadań dodatkowych:

 • w godz. od 1200 do 20 00 do obowiązków należy:
 1. po każdej przerwie sprzątać na mokro wszystkie korytarze łącznie
  z przedsionkiem szkoły,

 2. po każdej przerwie posprzątać łazienki z użyciem środków dezynfekcyjnych,
  a w szczególności WC obok sali gimnastycznej,

 3. w czasie lekcji, po wykonaniu czynności 1-2, pełnić dyżur na korytarzu, przy łazience na parterze i I piętrze

 4. w czasie przerw pełnić dyżur przy łazienkach na parterze i I-ym piętrze,

 5. po skończeniu w/w czynności porządkowanie pomieszczeń znajdujących się
  w podziemiach szkoły,

 6. sale gimnastyczne z przyległym pomieszczeń (szatnia, siłownia, natryski, WC, klatka schodowa).
 1. Dozorcy.

 1. Troszczą się o ochronę znajdującego się na stanie szkoły sprzętu, urządzeń technicznych i p/pożarowych.

 2. Dokonują bieżących napraw sprzętu.

 3. Strzegą mienia placówki.

 4. Dbają o stan urządzeń technicznych znajdujących się wymiennikowni c.o.

 5. Dokonują bieżących odczytów i konserwacji urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi węzła cieplnego.

 6. Utrzymują w czystości pomieszczenie wymiennikowni c.o.

 7. Utrzymują czystość wokół budynku szkoły.

 8. Przestrzegają dyscypliny pracy i przepisów BHP.

 9. Ponoszą odpowiedzialność za:

  • dopilnowanie porządku i bezpieczeństwa obiektu szkolnego, porządku
   i czystości dyżurki oraz wejścia do szkoły i powierzonego terenu,

  • przekazywanie informacji dyrektorowi szkoły o zaistniałych problemach
   czy zauważonych nieprawidłowościach w zapewnieniu bezpieczeństwa szkolnego i zapisaniu stwierdzonych nieprawidłowości w zeszycie kontroli budynku.

 10. Wykonują inne prace zlecone przez dyrektora placówki wynikające z organizacji pracy placówki i bieżących potrzeb.


Rozdział V


Postanowienia końcowe


1. W III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Skarżysku – Kamiennej zgodnie z Ustawą funkcjonuje Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski, które działają
na podstawie własnych regulaminów.


 1. Porządek i rozkład czasu pracy pracowników , umożliwiający realizację zadań statutowych, reguluje KN, Regulamin Pracy III Liceum Ogólnokształcącego
  im. Stanisława Staszica Skarżysku – Kamiennej w oparciu o Kodeks Pracy oraz Statut Szkoły.

 2. Obieg dokumentów finansowo – księgowych reguluje instrukcja obiegu dokumentów.

 3. Sprawy nie ujęte w Regulaminie Organizacyjnym regulowane są w drodze zarządzeń wewnętrznych.Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Regulamin organizacyjny III liceumogólnokształCĄcego iconRegulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Dobromierzu rozdział III

Regulamin organizacyjny III liceumogólnokształCĄcego iconRegulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny III liceumogólnokształCĄcego iconRegulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny III liceumogólnokształCĄcego iconRegulamin Organizacyjny

Regulamin organizacyjny III liceumogólnokształCĄcego iconRegulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny III liceumogólnokształCĄcego iconRegulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny III liceumogólnokształCĄcego iconRegulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny III liceumogólnokształCĄcego iconRegulamin organizacyjny urzęDU

Regulamin organizacyjny III liceumogólnokształCĄcego iconRegulamin organizacyjny Rady

Regulamin organizacyjny III liceumogólnokształCĄcego iconSzczegółowy Regulamin Organizacyjny

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom