Zasady (polityka) rachunkowości w Szkole Podstawowej we Wrocance
Pobierz 0.87 Mb.
NazwaZasady (polityka) rachunkowości w Szkole Podstawowej we Wrocance
strona17/22
Data konwersji20.12.2012
Rozmiar0.87 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Metody wyceny aktywów i pasywówW oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów szczególnych w rozporządzeniu, ustala się następujące zakładowe metody wyceny aktywów i pasywów:

 1. Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji stanowią inaczej.

 2. Wycena składników aktywów trwałych.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w trakcie roku obrotowego wprowadza się do ewidencji według ich wartości początkowej, która wyceniana jest w zależności od sposobu ich nabycia wg:

 • ceny nabycia - w przypadku nabycia w drodze kupna;

 • kosztów wytworzenia - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie;

 • wartości rynkowej - w przypadku otrzymania w drodze darowizny, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli stosowna umowa wskazuje niższą wartość, wówczas do ewidencji przyjmuje się wartość określoną w umowie.

W jednostce występują również środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na mocy stosownej decyzji, te składniki aktywów przyjęto do ewidencji w wartości określonej w tej decyzji.

Określona powyżej wartość początkowa podlega przeszacowaniu, jeżeli na mocy odrębnych przepisów podlegać będą one aktualizacji wyceny.

Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie. Z tym jednak zastrzeżeniem, że jeżeli ulepszenie to polega na instalacji części składowej lub peryferyjnej o jednostkowej wartości nieprzekraczającej 3500 zł, to wartość ta obciąża koszty w momencie ich poniesienia i nie powiększa wartości początkowej środka trwałego, w którym zostały zainstalowane.

W bilansie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykazuje się w wartości netto stanowiącej różnicę ich wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia.

Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 3500 zł umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. W tym samym trybie, niezależnie od wartości, umarza się książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, odzież, meble i dywany.

Zbiory biblioteczne stosownie do metody ich nabycia wycenia się:

 • w cenie nabycia - w przypadku kupna,

 • przez komisyjne określenie ich wartości - w przypadku otrzymania w drodze darowizny.

Inwestycje (środki trwałe w budowie) - wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem (wytworzeniem) pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Pozostałe aktywa trwałe w jednostce nie występują.

 1. Wycena rzeczowych aktywów obrotowych.

 • stan materiałów odpisywanych w koszty w momencie zakupu, ustalony w drodze spisu z natury, wycenia się w cenach zakupu wynikających z ostatnich faktur,

 • surowce tj. artykuły spożywcze przeznaczone do przygotowywania posiłków w stołówce szkolnej wycenia się w cenie nabycia, dla tych składników majątku prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową, a ich rozchód i stany ustala się metodą FIFO.

Inne składniki rzeczowych aktywów trwałych w jednostce nie występują.

 1. Wycena rozrachunków.

Należności i zobowiązania na dzień ich powstania wycenia się i ewidencjonuje w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Na koniec każdego kwartału i na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymagającej zapłaty, obejmującej kwotę główną powiększoną o należne odsetki zwłoki w zapłacie - ustawowe.

W jednostce nie występują należności i zobowiązania nominowane w walucie obcej.

Odpisów aktualizujących należności dokonuje się na dzień bilansowy, według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że odpisy aktualizujące należności dotyczących ZFŚS obciążają ten fundusz.

Odpisów aktualizujących dokonuje się szczególności w odniesieniu do:

 • należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości - do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem,

 • należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego w pełnej wysokości należności,

 • należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna - do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,

 • należności, których dochodzenie skierowane zostało na drogę postępowania sądowego,

 • należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego - w wysokości tych kwot.

Nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności wskazanych wyżej, w przypadku gdy zostały one zapłacone do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy.

 1. Wycena pozostałych aktywów i pasywów.

W jednostce nie występują rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne oraz tytuły do tworzenia rezerw na przyszłe zobowiązania.

Środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa - wg wartości nominalnej.


Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 1/2011

Dyrektora Szkoły Podstawowej we Wrocance

z dnia 3 stycznia 2011 roku

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Powiązany:

Zasady (polityka) rachunkowości w Szkole Podstawowej we Wrocance iconZasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w Spółce

Zasady (polityka) rachunkowości w Szkole Podstawowej we Wrocance iconNota-1 Polityka rachunkowości Opera Za 3 Grosze fiz opis przyjętych zasad rachunkowości

Zasady (polityka) rachunkowości w Szkole Podstawowej we Wrocance iconWewnątrzszkolne zasady oceniania w szkole podstawowej w ogrodniczkach

Zasady (polityka) rachunkowości w Szkole Podstawowej we Wrocance iconZasady oceniania wewnątrzszkolnego w Szkole Podstawowej nr 5 w Koszalinie

Zasady (polityka) rachunkowości w Szkole Podstawowej we Wrocance iconZasady Wewnątrzszkolnego Oceniania w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworowie

Zasady (polityka) rachunkowości w Szkole Podstawowej we Wrocance iconZasady organizacji wycieczek szkolnych w szkole podstawowej nr 12 w elblagu I. Postanowienia ogólne

Zasady (polityka) rachunkowości w Szkole Podstawowej we Wrocance iconPrzedmiotowe zasady oceniania z przyrody w Szkole Podstawowej w Drwini, nauczyciel Genowefa Brzezicka

Zasady (polityka) rachunkowości w Szkole Podstawowej we Wrocance iconZasady oceniania zachowania w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 344 im. Powstania Warszawskiego w Warszawie

Zasady (polityka) rachunkowości w Szkole Podstawowej we Wrocance iconNota-1 Polityka rachunkowości opera terra Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Zasady (polityka) rachunkowości w Szkole Podstawowej we Wrocance iconNota-1 Polityka rachunkowości Opera Za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom