2. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn zm.), 3
Pobierz 40.32 Kb.
Nazwa2. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn zm.), 3
Data konwersji20.12.2012
Rozmiar40.32 Kb.
TypDokumentacja
Załącznik Nr 2 do

Zarządzenia Nr48 /08

Wójta Gminy Oleśnica z dnia 30.12.2008 r.

w sprawie przepisów wewnętrznych

regulujących gospodarkę finansową


INSTRUKCJA

w sprawie gospodarki kasowej

w Urzędzie Gminy w Oleśnicy


Rozdział I

Podstawy prawne


§1.


Instrukcję opracowano na podstawie:

1. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.),

2. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

3. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 50, poz. 511 z późn. zm.).


Rozdział II

Objaśnienia


§2.


Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

 • jednostce - oznacza to urząd gminy,

 • kierowniku jednostki - oznacza to wójta gminy,

 • księgowym - oznacza to skarbnika gminy,

 • wartościach pieniężnych - oznacza to krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, czeki, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę.


Rozdział III

Kasjer


§3.


1. Kasjerem może być jedynie osoba posiadająca minimum średnie wykształcenie, mająca nienaganną opinię, niekarana za przestępstwa gospodarcze lub wykroczenie przeciwko mieniu oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Przyjęcie - przekazanie kasy może nastąpić jedynie protokolarnie, w obecności komisji wyznaczonej przez kierownika jednostki. Szczegółowe postanowienia w tej kwestii zawiera „Instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie".

3. Kasjer musi na dowód przyjęcia odpowiedzialności materialnej złożyć deklarację o odpowiedzialności za powierzone mienie oraz o znajomości przepisów w zakresie dokonywania operacji kasowych i transportu gotówki.

4. Kasjer powinien posiadać obowiązującą w jednostce instrukcję w sprawie gospodarki kasowej oraz wykaz osób upoważnionych do dysponowania gotówką i zatwierdzania dowodów kasowych, jak również wzory ich podpisów.


Rozdział IV

Gospodarka kasowa


§7.


1. W kasie może być :

 • gotówka podjęta z rachunku bankowego na pokrycie określonych rodzajowo wydatków,


§8.


1. Podjętą z rachunku bankowego gotówkę, przeznaczoną na pokrycie określonych rodzajowo
wydatków jednostki należy przeznaczyć na cel określony przy jej podjęciu. Niewykorzystaną część tej gotówki należy zwrócić na rachunek Budżetu.

2. Gotówka podjęta z rachunku bankowego na pokrycie określonych rodzajowo wydatków może być przechowywana w kasie urzędu, do 7 dni roboczych.


Rozdział V

Dokumentacja kasowa


§9.


Dokumentację kasy stanowią:

1) dokumenty operacyjne kasy:

 • raport kasowy „RK”,

 • dowód wpłaty „KP”,

 • czek gotówkowy,

 • bankowy dowód wpłaty,

2) dokumenty źródłowe — dyspozycyjne:

 • dowody zakupu - faktury, rachunki,

 • wnioski o zaliczkę,

 • rozliczenie zaliczki,

 • rozliczenie delegacji służbowej,

 • listy płac,

 • listy wypłat zasiłków, premii, nagród,

 • rachunki za prace wykonane na podstawie umów zleceń lub umów o dzieło,

 • oświadczenia zawierające wyliczenie kosztów używania pojazdu prywatnego do celów
  służbowych w jazdach lokalnych,

 • inne akceptowane przez kierownika jednostki lub skarbnika,

3) dokumenty organizacyjne kasy:

 • instrukcja w sprawie gospodarki kasowej,

 • oświadczenie o odpowiedzialności materialnej,

 • protokoły przyjęcia - przekazania kasy,

 • protokoły kontroli kasy,

 • protokoły inwentaryzacyjne,§10.


1. Wszelkie obroty gotówkowe powinny być udokumentowane dowodami kasowymi:

 • wpłaty gotówkowe - własnymi przychodowymi dowodami kasowymi,

 • wypłaty gotówkowe - rozchodowymi dowodami kasowymi, którymi są źródłowe dowody kasowe
  lub zastępcze własne dowody wypłat gotówki.

2. Zastępcze dowody wypłat nie mogą być wystawione przez kasjera, lecz wyłącznie przez
księgowego lub osobę upoważnioną.


Rozdział VI

Dokonywanie wypłat z kasy


§11.


1. Przed wypłatą gotówki kasjer zobowiązany jest sprawdzić, czy odpowiednie dowody księgowe są podpisane przez osoby upoważnione do zlecania wypłaty. Dowody księgowe nie podpisane przez osoby do tego upoważnione, nie mogą być przez kasjera przyjęte do realizacji.

2. W dowodach kasowych nie można dokonywać żadnych poprawek kwot wypłat gotówki,
wyrażonych cyframi i słowami. Błędy popełnione w tym zakresie poprawia się przez anulowanie
błędnych rozchodowych dowodów kasowych lub zastępczych dowodów w celu udokumentowania
wypłaty gotówki poprzez wystawienie nowych prawidłowych dowodów - w celu udokumentowania
wypłat gotówki.

3. W przypadku, gdy błędy zostały popełnione w źródłowych dowodach kasowych - w celu
ich skorygowania należy dokonać na podstawie wystawionych na ich miejsce zastępczych dowodów
wypłat gotówki.

4. Wpłaty gotówki mogą być dokonywane wyłącznie z tytułu nie wypłaconych kwot z kasy. Na dowodzie wpłat gotówki należy wpisać słownie kwotę wpłaconej gotówki oraz datę i jej tytuł.


§12.


1. Wypłata gotówki z kasy może nastąpić na podstawie źródłowych dowodów uzasadniających wypłatę, to znaczy na podstawie:

1) dowodów wpłat na własne rachunki bankowe, przy czym fakt dokonania wpłaty powinien
potwierdzać stempel banku na dowodzie wpłaty,

2) rachunków (faktur),

3) list wypłat dotyczących wynagrodzeń, stałych świadczeń pieniężnych, nagród oraz zbiorczych zestawień wypłat sporządzonych na podstawie rejestru nie podjętych płac,

4) własnych źródłowych dowodów kasowych (np. w związku z wypłatą zaliczek do rozliczenia na zakup materiałów i usług),

2. Własne źródłowe dowody kasowe, wystawione w związku z wypłatą zaliczek do rozliczenia, w tym także zaliczek na koszty podróży służbowych, powinny określać termin, do którego zaliczka ma być rozliczona.

3. Źródłowe dowody kasowe i zastępcze dowody wypłat gotówki powinny być przed dokonaniem wypłaty sprawdzone pod względem merytorycznym i formalnym. Pracownicy zobowiązani do wykonywania tych czynności zamieszczaj ą na dowodach kasowych swój podpis i datę.

4. Sprawdzone dowody zatwierdza do wypłaty kierownik jednostki i główny księgowy lub osoba przez nich upoważniona.


§13.


1. Zastępcze dowody wypłat gotówki mogą być podpisane tylko przez jedną osobę zlecającą
wypłatę, jeżeli wynika to ze źródłowych dowodów kasowych uprzednio już podpisanych
przez kierownika jednostki i głównego księgowego lub osoby przez nich upoważnione.

2. Gotówkę wypłaca się osobie wymienionej w rozchodowym dowodzie kasowym. Odbiorca
gotówki kwituje jej odbiór na rozchodowym dowodzie w sposób trwały atramentem lub długopisem,
podając słownie kwotę i datę jej otrzymania oraz zamieszczając swój podpis.

3. Obowiązek wypisywania słownie otrzymanej kwoty nie dotyczy przypadku wypisywania
przez wystawcę tych dowodów na zbiorczych zestawieniach, w których umieszczona jest ogólna suma do wypłaty w złotych.

4. Jeżeli rozchodowy dowód kasowy wystawiony jest na więcej niż na jedną osobę, to każdy
odbiorca kwituje kwotę otrzymanej przez siebie gotówki.


§14.


1. Przy wypłacie gotówki osobom nieznanym, kasjer obowiązany jest zażądać okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość odbiorcy gotówki oraz wpisać na rozchodowym dowodzie kasowym numer, datę oraz określenie wystawcy dokumentu.

2. Przy wypłacie gotówki osobie nie mogącej się podpisać, na jej prośbę lub na prośbę kasjera
podpis może złożyć inna osoba (z wyjątkiem pracownika zlecającego wypłatę), stwierdzając jako
świadek swoim podpisem fakt wypłaty gotówki osobie wymienionej w rozchodowym dowodzie
kasowym.

3. Na rozchodowym dowodzie kasowym zamieszcza się numer, datę i określenie wystawcy
dowodu, stwierdzającego tożsamość osoby otrzymującej gotówkę oraz imię i nazwisko osoby
podpisującej jako świadek. Kwotę wypłaca się osobie nie mogącej się podpisać.

4. Jeżeli wypłata następuje na podstawie upoważnienia przez osobę wymienioną w rozchodowym dowodzie kasowym, w dowodzie tym należy określić, że wypłata została dokonana osobie do tego upoważnionej.

5. Upoważnienie do odbioru gotówki powinno zawierać potwierdzenie tożsamości,
własnoręczności podpisu wystawiającego upoważnienie przez notariusza lub właściwy urząd gminy.

6. Upoważnienie do odbioru powinno być dołączone do rozchodowego dowodu kasowego.


Rozdział VII

Raport kasowy


§15.


1. Zrealizowane rozchodowe dowody kasowe powinny być oznaczone przez podanie na nich daty, numeru i pozycji raportu kasowego, w którym objęte nimi wypłaty zostały zaewidencjonowane.

2. Wszystkie dowody kasowe dotyczące wypłat i wpłat gotówki, dokonywane w danym dniu,
powinny być w tym dniu wpisane do raportu kasowego sporządzonego przez kasjera, który prowadzi
raporty kasowe znormalizowane — „Raport kasowy RK".

3. Wypłaty z list płac mogą być ewidencjonowane w raporcie kasowym w kwocie obejmującej sumę poszczególnych wypłat, dokonywanych w danym dniu lub też w kwocie równej sumie ogółem wypłat przekazanych do wypłacenia płatnikom.

4. Dowody kasowe wpłat i wypłat mogą być ujmowane w raporcie kasowym zbiorczo, na podstawie odpowiednich zestawień wpłat i wypłat gotówkowych jednorodnych operacji gospodarczych.

5. Obroty kasowe kasjer rejestruje w raporcie kasowym, wypełnionym z kopią.

§16.


1. Raport kasowy sporządza się i zamyka codziennie. Zapisy w raporcie kasowym powinny być dokonywane chronologicznie.

2. Po sporządzeniu raportu kasowego za dany dzień i ustaleniu pozostałości gotówki w kasie,
kasjer podpisuje raport i oryginał z dowodami kasowymi, i przekazuje, głównemu księgowemu lub osobie upoważnionej.


§17.


1. Rozchodu gotówki nie udokumentowanego rozchodowymi dowodami kasowymi nie uwzględnia się przy ustaleniu stanu gotówki w kasie. Rozchód taki stanowi niedobór kasowy i obciąża kasjera.

2. Gotówka w kasie nie udokumentowana przychodowymi dowodami kasowymi stanowi nadwyżkę kasową. Nadwyżka kasowa podlega przekazaniu na dochody budżetowe w ciągu 30 dniu od daty jej stwierdzenia.


Rozdział VIII

Zasady wypełniania formularzy i druków kasowych


§18.


Czek gotówkowy

1) Czek gotówkowy jest drukiem ścisłego zarachowania. Ewidencjonuje się go po pobraniu z banku. Wypełniony jest zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją bankową. Prawidłowo
wypełniony czek podpisywany jest przez osoby do tego upoważnione.

2) Wzory podpisów osób upoważnionych oraz ich nazwiska podawane są do wiadomości banku na karcie wzorów podpisów, która złożona jest w banku finansującym.

3) Czeki wystawiane są na blankietach wydawanych przez bank, ujętych w książeczkach kasowych czekowych, zawierających nazwę banku i numer rachunku bankowego.

4) Czeki wypełnia się atramentem, długopisem lub pismem maszynowym. Treści czeku nie można przerabiać, wycierać lub usuwać w inny sposób.

5) W przypadku pomyłki w jego wypełnieniu, blankiet czeku należy anulować i pozostawić
w książeczce blankietów czekowych.

6) Czek jest ważny 10 dni od daty wystawienia, z tym że do obliczenia ilości dni ważności czeku, nie wlicza się dnia wystawienia czeku.

7) Dowodem księgowym jest mały odcinek czeku zwany zawiadomieniem o księgowaniu. Stanowi on załącznik do wyciągu bankowego.

8) Książeczka czystych blankietów czekowych oraz grzbiety książeczek wykorzystanych czeków przechowywane są przez okres jednego roku w szafie metalowej.

9) Grzbiety wykorzystanych książeczek czekowych po zakończeniu roku obrotowego przekazywane są do archiwum.


§19.

.


Raport kasowy „RK"

1) Raport kasowy jest znormalizowanym drukiem ścisłego zarachowania.

2) Wypełniany jest przez kasjera w porządku chronologicznym, tzn. w takiej kolejności, w jakiej następują wpłaty i wypłaty.

3) Dokonywane operacje kasowe wypełnia się za każdy dzień, w którym wystąpiły operacje. Raport jest sporządzany codziennie.

4) Raport kasowy musi być sporządzony z datą ostatniego dnia miesiąca.

5) Można prowadzić kilka raportów kasowych odrębnie (np. na fundusz świadczeń socjalnych oraz znaki skarbowe) dla ułatwienia pracy i zapewnienia przejrzystości dokonywanych operacji kasowych.

6) Raport kasowy sporządza kasjer w sposób następujący:

 • w lewym górnym rogu raportu zamieszcza odcisk pieczęci firmowej, a w wierszu „kasa"
  wpisuje oznaczenie kasy, dla której raport jest sporządzany,

 • po prawej stronie, w górnej rubryce, wpisuje numer raportu kasowego; numer ustala się
  z zachowaniem ciągłości numeracji rocznej dla roku obrotowego,

 • w części tabelarycznej raportu kasowego ewidencjonuje dowody kasowe na bieżąco, w układzie chronologicznym, w kolejności ich realizacji, przy czym w rubryce „treść" określa rodzaj operacji gotówkowej, a w rubryce „dowód" - symbol dokumentu wraz z jego numerem
  np. „KP-10",

 • w dolnej części raportu, w przeznaczonych na ten cel rubrykach, wpisuje ilość dowodów „KP" i łączne kwoty operacji gotówkowych. Każdą stronę raportu kasowego podlicza oddzielnie, a łączną sumę obrotów objętych raportem kasowym wpisuje w wierszu „obroty dnia" na ostatniej stronie raportu kasowego.

7) Po wypełnieniu raportu kasowego kasjer podpisuje raport kasowy i przekazuje gł. księgowemu lub osobie upoważnionej. Kopia raportu kasowego pozostaje w bloku raportów.

8) Wszystkie wyżej wymienione formularze i druki są ewidencjonowane jako druki ścisłego zarachowania w oddzielnie do tego celu założonej ewidencji.


§20.

Bankowy dowód wpłaty

1) Bankowy dowód wpłaty wystawia się przy przekazaniu na rachunek bankowy środków pieniężnych przekraczających ustalone pogotowie kasowe lub przyjęte inne wpłaty.

2) Dokument wypełnia kasjer w trzech egzemplarzach.

3) Druga strona dokumentu zawiera specyfikację wpłaconych banknotów i monet.

4) Wszystkie egzemplarze bankowego dowodu wpłaty osoba wpłacająca gotówkę składa wraz
z gotówką w banku.

5) Po przyjęciu gotówki bank zatrzymuje oryginał dowodu dla siebie, pierwszą kopię otrzymuje osoba wpłacająca, drugą kopię bank przekazuje dla jednostki wraz z wyciągiem bankowym, jako potwierdzenie wpływu gotówki na rachunek bankowy.


Rozdział X

Czynności kontrolne

§21.


Inwentaryzacja kasy

1) Inwentaryzację kasy przeprowadza się:

 • w dniach ustalonych przez kierownika jednostki,

 • na dzień przekazania obowiązków kasjera,

 • w ostatnim dniu roboczym roku.

2) W toku inwentaryzacji, poza gotówką, podlegaj ą zinwentaryzowaniu depozyty kasowe.

3) Osoby zobowiązane do przeprowadzenia inwentaryzacji wyznacza kierownik jednostki, a gdy konieczne jest przeprowadzenie jej w czasie nieobecności kasjera, zespół spisowy składający się co najmniej z trzech osób.

4) Z wyników inwentaryzacji sporządza się protokół w trzech egzemplarzach, podpisany przez członków zespołu i kasjera, a w razie przekazywania kasy - przez osobę przyjmującą
i przekazującą.

5) Jeżeli inwentaryzację przeprowadza się pod nieobecność kasjera, fakt ten powinien zostać wyraźnie opisany w protokole, ze wskazaniem przyczyny nieobecności kasjera.

6) Protokół inwentaryzacji otrzymują:

 • oryginał, główny księgowy,

 • pierwszą kopię, osoba zdająca kasę,

 • drugą kopię, osoba przyjmująca kasę.

7) Doraźne kontrole kasy dokonywane są na polecenie kierownika jednostki. Fakt dokonania kontroli powinien być udokumentowany protokołem.

8) W zakresie inwentaryzacji w kasie mają również zastosowanie odpowiednie przepisy instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym gminy, inwentaryzacji tego majątku oraz zasad odpowiedzialności za powierzone mienie.

9) W sprawach nie uregulowanych niniejszą instrukcją, jak też przy interpretacji jej postanowień wiążące decyzje podejmuje kierownik jednostki.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

2. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn zm.), 3 iconBurmistrz Stawisk działając na podstawie art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (D. U. Nr 249 poz. 2104) podaje do wiadomości

2. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn zm.), 3 iconUstawa z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych

2. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn zm.), 3 iconWymaganiami art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn zm. (3 egz.)

2. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn zm.), 3 iconKrajowej rady sądownictwa z dnia 19 lipca 2005 r w przedmiocie uzasadnienia Uchwały Nr 67/2005 z dnia 17 czerwca 2005 r

2. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn zm.), 3 iconW związku z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007r o organizacji hodowli I rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921 z późn zm.)

2. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn zm.), 3 iconNa podstawie 8a ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850, z późn zm.) Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej

2. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn zm.), 3 iconProjekt wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 oraz z 2005 r. Nr 11, poz. 83) w sprawie

2. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn zm.), 3 iconNa podstawie art. 49 oraz art. 150 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r z późn zm.)

2. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn zm.), 3 iconNa podstawie art. 121 ust. 3 Ustawy z dn. 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 z 2005 r poz. 1365)

2. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn zm.), 3 iconNa podstawie art. 121 ust. 3 Ustawy z dn. 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 z 2005 r poz. 1365)

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom