OŚwiadczenie o wyborze formy opodatkowania na rok
Pobierz 13.47 Kb.
NazwaOŚwiadczenie o wyborze formy opodatkowania na rok
Data konwersji20.12.2012
Rozmiar13.47 Kb.
TypDokumentacja
OŚWIADCZENIE O WYBORZE FORMY OPODATKOWANIA NA ROK .................


NIP ....................................................


Nazwisko ....................................................................................... Imię .......................................................


Data i miejsce urodzenia ...............................................................


Adres zamieszkania ........................................................................................................................................

(miejscowość, kod pocztowy, ulica) Telefon ...............................................

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJNazwa Firmy ...................................................................................................................................................

Regon .............................................. Nr zezwolenia(wpis do ewidencji) ..................... Nr PKD....................

Rodzaj działalności .........................................................................................................................................

Adres prowadzenia działalności .....................................................................................................................

...................................................................................................................... Telefon .....................................

Forma prawna ................................................................................................................................................

Dane dotyczące wspólników (NIP, imię i nazwisko, adres zamieszkania) ....................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

NIP spółki ...........................................................

Czy firma jest płatnikiem podatku VAT (podać właściwy Urząd Skarbowy) ...............................................


Data rozpoczęcia działalności gospodarczej ..................................................


INFORMACJE DOTYCZĄCE FORMY OPODATKOWANIA ORAZ RODZAJU ZAPROWADZONYCH KSIĄG


Forma opodatkowania oraz rodzaj prowadzonych ksiąg w roku poprzednim ..............................................

Forma opodatkowania i sposób opłacania podatku dochodowego w ..................r.:

1. zryczałtowany podatek dochodowy – ewidencja przychodów

- podatek płatny miesięcznie 

- podatek płatny kwartalnie 

2. zrzekam się opodatkowania w formie ryczałtu

3. zasady ogólne (wg skali podatkowej określonej w art. 27 ustawy)

  • podatek płatny miesięcznie 

  • podatek płatny kwartalnie 

  • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów 

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych 

4. na zasadach określonych w art.30c ustawy - podatek liniowy 19%

- podatek płatny miesięcznie 

- podatek płatny kwartalnie 

- prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów 

- prowadzenie ksiąg handlowych 


W przypadku zmiany właściwości Naczelnika Urzędu Skarbowego, podać poprzedni Urząd

.......................................................................................................................................................................


Data ........................................ Podpis ............................................


Objaśnienia:

1. Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatnik składa Naczelnikowi Urzędu Skarbowego właściwemu wg miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego.

2. Podatnicy rozpoczynający działalność w trakcie roku podatkowego składają oświadczenie nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

3. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w dotychczasowej formie.

4. W przypadku zmiany formy opodatkowania na podatniku ciąży równoczesny obowiązek złożenia formularza aktualizacyjnego NIP. Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, oświadczenie składa każdy ze wspólników w urzędzie skarbowym właściwym wg miejsca zamieszkania wspólnika.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

OŚwiadczenie o wyborze formy opodatkowania na rok iconOŚwiadczenie o wyborze formy opodatkowania na rok

OŚwiadczenie o wyborze formy opodatkowania na rok iconOŚwiadczenie o wyborze zryczałtowanej formy opodatkowania

OŚwiadczenie o wyborze formy opodatkowania na rok iconNaczelnik urzędu skarbowego w słupcy oświadczenie o wyborze formy opodatkowania w 2012 roku

OŚwiadczenie o wyborze formy opodatkowania na rok iconOŚwiadczenie w zakresie wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym na rok

OŚwiadczenie o wyborze formy opodatkowania na rok iconOŚwiadczenie o wyborze sposobu opodatkowania

OŚwiadczenie o wyborze formy opodatkowania na rok iconOŚwiadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

OŚwiadczenie o wyborze formy opodatkowania na rok iconO wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych

OŚwiadczenie o wyborze formy opodatkowania na rok iconW zakresie wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym na rok

OŚwiadczenie o wyborze formy opodatkowania na rok icon[Wzór oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie karty podatkowej]

OŚwiadczenie o wyborze formy opodatkowania na rok iconO zmianie formy opodatkowania w roku 2012

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom