I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów I pasywów oraz przyczyny ich zmian
Pobierz 127.61 Kb.
NazwaI. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów I pasywów oraz przyczyny ich zmian
Data konwersji20.12.2012
Rozmiar127.61 Kb.
TypCharakterystyka

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej p.w.św Józefa w Kwidzynie

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2011

I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyny ich zmian

w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:

 

2010

2011

31-12-2011

31-12-2011

 

 

 

Zwiększenie

Zmniejszenie

1 Aktywa trwałe

0,00

0,00

0,00

 

2. Aktywa obrotowe

11 665,39

15 383,64

3718,25

 

3. Fundusze własne

8 088,05

12 630,53

4542,48

 

4.Zobowiązania i rezerwy

3577,34

2 753,11

 

824,23


II. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

1. Zmiany w ciagu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

oraz długoterminowych aktywów trwałych.

a) wartości środków trwałcyh:

 

 

 

 

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych

Wartość początkowa roku obrotowego

Zwiększenia z tyt.: zakupu, aktualizacji

Zmniejszenia wartości początkowej

Stan na koniec roku obrotowego

Środki trwałe razem:

46942,50

1344,00

0

48286,50

1) grunty

0

0,00

0

0,00

2) budynki

0

0,00

0

0,00

3) urządzenia techniczne

 

 

 

 

4) środki transportowe

0

0,00

0

0,00

5) inne środki

46942,50

1344,00

0

48286,50

6) środki w budowie

0

0,00

0

0,00

b) umorzenie środków trwałych

 

 

 

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych

Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego

Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych - z zakupu

Zmniejszenie umorzeń wartośi początkowej

Stan na koniec roku obrotowego

Umorzenia środków trwałych razem:

46942,00

1 344,00

0

48286,50

1) grunty

50

0

0

0,00

2) budynki

0

0

0

0,00

3) urządzenia techniczne

0

0

0

0,00

4) środki transportowe

0

0

0

0,00

5) inne środki

46942

1344,00

 

48286,50

c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa

 

 

 

 

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej

Wartość początkowa na rok obrotowy

Zwiększenia z tyt.: - zakupu - inne

Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych

Stan na koniec roku obrotowego

Programy komputerowe

4331,700

4331,70

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych - wartośc początkowa

 

 

 

 

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej

Wartość początkowa na rok obrotowy

Zwiększenia z tyt.: - zakupu - inne

Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych

Stan na koniec roku obrotowego

Umorzenie programów komputerowych

4331,70

0,00

0

4331,70

2. Wartość początkowa nie amortyzowanych ( nie umarzanych ) środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów:

 

 

 

 

a) najmu

b) dzierżawy

c) innych umów (leasingu )

d) razem

w roku obrotowym 2011 nie występują.3. Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania:

prawa własności budynków i budowli


w roku obrotowy 2011 nie występują


III. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem:

Wyszczególnienie

Przychody za rok:

 

poprzedni

obrotowy

 

kwota

% struktury

kwota

% struktury

Przychody razem z tego:

574 880,90

100

605 452,93

100

1. Przychody działalności statutowej ( składki członkowskie )

396,00

 

272,00

 

2. Inne przychody statutowe z tego:

26 587,10

4,62

18 019,00

4,81

a) dotacje i subwencje

0,00

 

0,00

 

b) pozostałe/ darowizny , wpłaty własne

26 587,10

 

18 019,00

 

3. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego z tego:

531 971,00

95,38

578 377,24

95,19

a) działalności nieodpłatnej

434 000,00

 

480 747,71

 

b) działalności odpłatnej

90 000,00

 

90 000,00

 

c) wpływy z OPP 1%

7 971,00

 

7 629,53

 

4.Nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2010

14 303,28

 

8 088,05

 

5,. Pozostałe przychody 

615,00

 

6. Przychody finansowe

72,76

 

81,64

 

7. Zyski nadzwyczajne

0,00

 

0,00

 

 

 

 

 

 

IV. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych:


 

 

 

 

Wyszczególnienie

Koszty za rok:

 

poprzedni

obrotowy

 

kwota

%

kwota

%

Koszty razem z tego:

566792,85

100,00

592 822,40

100,00

1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego:

558717,37

98,57

588 496,85

99,27

a) rehabilitacja i edukacja

0,00

 

0,00

 

2. Koszty ogólnoadministracyjne z tego:

8075,48

0,43

4 325,55

0,73

a) amortyzacja

4202,91

 

0,00

 

b) zużycie materiałów

1033,19

 

1 500,22

 

c) zużycie energii

465,35

 

0,00

 

d) usługi obce

1294,53

 

1 033,50

 

e) podatki i opłaty

0,00

 

649,15

 

f) wynagrodzenia

200,00

 

657,73

 

g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

 

 

51,34

 

h) podróze służbowe

0,00

 

33,61

 

i) pozostałe

879,50

 

400,00

 

3. Pozostałe koszty ( operacyjne ) działalności statutowej

0,00

 

0,00

 

w tym pożytku publicznego

 

 

0,00

 

4. Koszty finansowe działalności statutowej

0,00

 

0,00

 

w tym pożytku publicznego

0,00

 

0,00

 

5. Strary nadzwyczajne działalności statutowej

0,00

 

0,00

 

w tym pożytku publicznego

0,00

 

0,00

 

 

 

 

 

 

V. Struktura funduszu statutowego

 

 

 

 

Fundusz statutowy

Stan na 01.01.2011 8 088,05

( + ) Zwiększenie ( nadwyżka dochodów nad kosztami/ za 2011 r. + 4542,48

RAZEM… 12 630,53 stan na 31-12-2011r

 

 

 

Kwidzyn, dnia 14-03-2012r
Sporządził: Kardaś Urszula

Maria Kowalczyk-Prezes-


Ewa Schneider-Vice-Prezes


Marek Grabarek-Skarbnik-


Andrzej baczewski-Sekretarz-


Ryszard Mówiński-Członek Zarządu-


Czesława Jaremko-Członek Zarządu


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów I pasywów oraz przyczyny ich zmian iconI. opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowośCI, w tym metod wyceny aktywów I pasywów oraz przychodów I kosztóW, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego I danych porównywalnych

I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów I pasywów oraz przyczyny ich zmian iconI. Zasady rachunkowości metody wyceny aktywów I pasywów oraz przychodów I kosztów

I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów I pasywów oraz przyczyny ich zmian iconI. Zasady rachunkowości metody wyceny aktywów I pasywów oraz przychodów I kosztów

I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów I pasywów oraz przyczyny ich zmian iconI. Zasady rachunkowości metody wyceny aktywów I pasywów oraz przychodów I kosztów

I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów I pasywów oraz przyczyny ich zmian iconI. Zasady rachunkowości metody wyceny aktywów I pasywów oraz przychodów I kosztów

I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów I pasywów oraz przyczyny ich zmian iconI. Zasady rachunkowości metody wyceny aktywów I pasywów oraz przychodów I kosztów

I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów I pasywów oraz przyczyny ich zmian iconI. Zasady rachunkowości metody wyceny aktywów I pasywów oraz przychodów I kosztów

I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów I pasywów oraz przyczyny ich zmian iconM wykładu drugiego są źródła informacji będące podstawą analizy finansowej. Zostanie dokona charakterystyka bilansu banku, jego aktywów I pasywów, jako głównego I podstawowego sprawozdania z uwzględnieniem podstawowych aspektów wyceny składników bilansu banku. W kolejnej części zostanie przedstawion

I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów I pasywów oraz przyczyny ich zmian iconMetodologicznego statusu poszczególnych dyscyplin filozoficznych, stosowanych metod filozofowania oraz typów argumentacji, a także ich filozoficznych założeń oraz używanej aparatury pojęciowej. W zakres omawianych zagadnień wchodzą, w zależności od wybranego w danym roku szczegółowego tematu, zarówn

I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów I pasywów oraz przyczyny ich zmian iconZasady ustalania wartości aktywów I pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego w I kwartale 2011 roku

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom