Uproszczony bilans
Pobierz 50.68 Kb.
NazwaUproszczony bilans
Data konwersji20.12.2012
Rozmiar50.68 Kb.
TypDokumentacja

Uproszczony BILANS


AKTYWA

1Q

1 rok

2 rok

A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III)


I. Wartości niematerialne i prawne (1+2)


1. licencje, prawa autorskie, patenty


2. pozostałe


II. Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3+4+5)


1. grunty

2. budynki i budowle


3. maszyny i urządzenia techniczne


4. środki transportu


5. pozostałe środki trwałe


III. Należności i inwestycje długoterminowe


B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III)


I. Zapasy (1+2)


1. materiały i towary


2. produkty


II. Należności krótkoterminowe (1+2+3)


1. z tytułu dostaw i usług


2. z tytułu dotacji, podatków, ubezpieczeń społecznych


3. pozostałe


III. Inwestycje krótkoterminowe (1+2)


1. środki pieniężne w kasie i na rachunkach


2. pozostałe


SUMA AKTYWÓW (A+B)

PASYWA


1Q

1 rok

2 rok

A. KAPITAŁ WŁASNY (I+II+III)


I. Kapitał podstawowy


II. Zysk (strata) z lat poprzednich


III. Zysk pozostawiony w firmie (poz. J z RZiS)


B. DOTACJE


C. ZOBOWIĄZANIA (I+II)


II. Zobowiązania długoterminowe (1+2)


1. kredyty i pożyczki od osób powiązanych (1+2)


2. kredyty i pożyczki pozostałe


III. Zobowiązania krótkoterminowe (1+2+3+4+5+6)


1. kredyty i pożyczki od osób powiązanych


2. kredyty i pożyczki pozostałe


3. z tytułu dostaw i usług


4. z tytułu wynagrodzeń


5. z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych


6. pozostałe


SUMA PASYWÓW (A+B+C)


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Uproszczony bilans iconE-1 Uproszczony bilans

Uproszczony bilans iconTabela uproszczony bilans

Uproszczony bilans iconBilans handlowy Co to jest bilans I z czego wynika?

Uproszczony bilans iconBilans cieplny sprawdzaliśmy bilans cieplny wody. Potrzebne przyrządy

Uproszczony bilans iconKosztorys inwestorski uproszczony

Uproszczony bilans iconUproszczony Program Rewitalizacji Łomży wstęP

Uproszczony bilans iconUproszczony plan ochrony nadgoplańskiego parku tysiąclecia

Uproszczony bilans iconUproszczony projekt udostępnienia, rozcięcia I eksploatacji złOŻa pokładowego

Uproszczony bilans iconBilans

Uproszczony bilans iconBilans

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom