Reglamentacja działalności gospodarczej koncesje
Pobierz 26.32 Kb.
NazwaReglamentacja działalności gospodarczej koncesje
Data konwersji20.12.2012
Rozmiar26.32 Kb.
TypDokumentacja
REGLAMENTACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KONCESJE

Koncesja jest formą reglamentacji działalności gospodarczej przez państwo. Jest aktem zgody państwa na podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej przez danego przedsiębiorcę. Koncesja udzielana jest w pewnym, ściśle określonym zakresie działalności gospodarczej z odrębnych powodów i dla szczególnych celów, co uzasadnia specjalny tryb postępowania przy jej przyznawaniu. Koncesja stanowi akt administracyjny, mocą którego państwo upoważnia określony podmiot do prowadzenia działalności gospodarczej objętej wyłącznością (monopolem) lub własnością państwa, przy czym wydanie koncesji odbywa się mocą decyzji administracyjnej

Przepisy dokładnie określają branże gospodarki, w których wymagane jest uzyskanie koncesji. Koncesji potrzeba do:

poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, ich wydobywania ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze (w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych) - Ustawa z dnia 4 lutego z 1994r. prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz.96 z późniejszymi zmianami) stwierdza, w art. 15 ust. 1, że koncesji wymaga działalność gospodarcza w zakresie:  poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż,bezbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobisk górniczych,

wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - ustawa z dnia 22 czerwca 2001r o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz.679), w art. 6 ust. 1 stwierdza, że wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:  wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym wymaga uzyskania koncesji,

wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią, - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003r Nr 153, poz.1502 z późniejszymi zmianami) w art. 32 ust.1. stwierdza, że uzyskania koncesji wymaga prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

1)      wytwarzania paliw i energii, z wyłączeniem: wytwarzania paliw stałych, wytwarzania energii elektrycznej w źródłach o mocy poniżej 5 MW, wytwarzania paliw gazowych z gazu płynnego, wytwarzania ciepła w źródłach o łącznej mocy poniżej 1 MW,

2)      magazynowania paliw gazowych i ciekłych, z wyłączeniem: lokalnego magazynowania gazu płynnego w instalacjach o przepustowości poniżej 1 MJ/s oraz magazynowania paliw ciekłych w obrocie detalicznym;

3)      przesyłania i dystrybucji paliw i energii, wyłączeniem: przesyłania i dystrybucji paliw gazowych w sieci o przepustowości poniżej 1 MJ/s oraz przesyłania i dystrybucji ciepła, jeżeli moc zamówiona przez odbiorców nie przekracza 1 MW;

4)      obrotu paliwami i energią, z wyłączeniem: obrotu paliwami stałymi, obrotu energią elektryczną za pomocą instalacji o napięciu poniżej 1 kV będącej właściwością odbiorcy, obrotu paliwami gazowymi, jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 100.000 euro, i obrotu paliwami ciekłymi, jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 500.000 euro, jak również obrotu paliwami gazowymi i energią elektryczną dokonywanego na giełdach towarowych przez towarowe domy maklerskie prowadzące działalność maklerską w zakresie obrotu towarami giełdowymi na podstawie ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz.U. Nr 103, poz. 1099, z 2002r. Nr 200, poz. 1686 oraz z 2003r Nr 50, poz. 424 i Nr 84 poz. 774)

ochrony osób i mienia, - ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114 poz.140 z późniejszymi zmianami), w art. 15 ust.1 stwierdza, że podjecie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wymaga uzyskania koncesji, określającej zakres i formy prowadzenia tych usług

rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych - ustawa z dnia 29 grudnia 1992r o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2001 Nr 101, poz. 1114z późniejszymi zmianami) w art.33 ust.1 stwierdza, ze rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, z wyjątkiem programów publicznej radiofonii i telewizyjnej, wymaga uzyskania koncesji.

przewozów lotniczych - ustawa z dnia 3 lipca 2002 – Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130 poz. 1112) w art. 164 ust. 1 stwierdza, że podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego wymaga uzyskania koncesji.

Szczegółowy zakres i warunki wykonywania działalności koncesjonowanej określają przepisy wyżej wymienionych ustaw. Co do zasady koncesji udziela odpowiedni minister. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jej zakresu w stosunku do wniosku następuje w drodze decyzji. Koncesji udziela się na czas nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 50 lat, ale przedsiębiorca może wnioskować o udzielenie koncesji na czas krótszy. Uzyskanie koncesji wiąże się z reguły z koniecznością uiszczania tzw. opłat koncesyjnych.

Firma, która zamierza podjąć działalność gospodarczą wymagającą uzyskania koncesji, może ubiegać się o promesę, czyli przyrzeczenie wydania koncesji. W promesie uzależnia się udzielenie koncesji od spełnienia warunków wykonywania działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji. W promesie ustala się okres jej ważności, ale nie może on być krótszy niż 6 miesięcy. W okresie ważności promesy nie można odmówić udzielenia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej określonej w promesie. Wyjątki od tej zasady to sytuacje, gdy np. uległy zmianie dane zawarte we wniosku o udzielenie promesy, wnioskodawca nie spełnił wszystkich warunków określonych w promesie.

Organ koncesyjny może określić w koncesji, w granicach przepisów odrębnych ustaw, szczególne warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją. Organ ten jest obowiązany przekazać każdemu zainteresowanemu przedsiębiorcy szczegółową informację o warunkach, o których mowa w zdaniu poprzedni niezwłocznie po wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia koncesji.

Wniosek o udzielenie lub o zmianę koncesji powinien zawierać:

1) firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;

2) numer w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3) określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja.

We wniosku należy podać także informacje oraz dołączyć dokumenty określone w przepisach regulujących działalność gospodarczą wymagającą uzyskania koncesji.

Przed podjęciem decyzji w sprawie udzielenia koncesji lub jej zmiany organ koncesyjny może:

1) wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, brakującej dokumentacji poświadczającej, że spełnia on warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania określonej działalności gospodarczej, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia;

  1. dokonać sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie koncesji w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją oraz czy daje rękojmię prawidłowego wykonywania działalności objętej koncesją.

Przepisy szczegółowo regulują również procedurę wydawania ograniczonej liczby koncesji oraz przeprowadzania przetargu na koncesje w danej branży, gdy liczba firm chętnych do otrzymania koncesji i spełniających wymagane prawem kryteria jest większa niż liczba koncesji do udzielenia. W praktyce przepisy te znajdą zastosowanie np. przy koncesjonowaniu dla stacji radiowych i telewizyjnych.

W przypadku gdy organ koncesyjny przewiduje udzielenie ograniczonej liczby koncesji, fakt ten ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Ogłoszenie powinno zawierać:

1) określenie przedmiotu i zakresu działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja;

2) liczbę koncesji;

3) szczególne warunki wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja, o ile organ koncesyjny, w granicach przepisów odrębnych ustaw, przewiduje ich określenie;

4) termin i miejsce składania wniosków o udzielenie koncesji;

5) wymagane dokumenty i informacje dodatkowe;

  1. czas, na jaki może być udzielona koncesja.

Jeżeli liczba przedsiębiorców, spełniających warunki do udzielenia koncesji i dających rękojmię prawidłowego wykonywania działalności objętej koncesją, jest większa niż liczba koncesji przewidzianych do udzielenia, organ koncesyjny zarządza przetarg, którego przedmiotem jest udzielenie koncesji.

Organ koncesyjny ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" o konieczności przeprowadzenia przetargu wśród przedsiębiorców, o których mowa wyżej.

W ogłoszeniu organ koncesyjny określa również:

1) minimalną opłatę, za którą może być udzielona koncesja - nie niższą niż opłata skarbowa albo inna opłata o charakterze publicznoprawnym, przewidziana w odrębnych przepisach za udzielenie koncesji;

2) miejsce i termin składania ofert;

3) szczegółowe warunki, jakie powinna spełniać oferta;

4) wysokość, formę i termin wniesienia wadium;

5) termin rozstrzygnięcia przetargu.

Natomiast w postępowaniu o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych organ koncesyjny zarządza przetarg, jeżeli w wyniku dokonania oceny wniosków w trybie art. 36 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1114, z późn. zm.) liczba przedsiębiorców pozostaje większa niż liczba koncesji.

Organ koncesyjny dokonuje wyboru ofert w liczbie zgodnej z liczbą koncesji, kierując się wysokością zadeklarowanych opłat za udzielenie koncesji. W przypadku gdy kilku przedsiębiorców zadeklarowało opłatę w takiej samej wysokości, organ koncesyjny wzywa tych przedsiębiorców do ponownego zadeklarowania wysokości opłaty i wybiera ofertę przedsiębiorcy, który zadeklarował wyższą opłatę.  Organ koncesyjny przekazuje przedsiębiorcom, którzy złożyli oferty, pisemną informację o wyniku przetargu, niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu, oraz:

1) zwraca wadium przedsiębiorcom, których oferty nie zostały wybrane;

2) zalicza wadium na poczet opłaty przedsiębiorcom, których oferty zostały wybrane.

Organ koncesyjny udziela koncesji przedsiębiorcom, których oferty zostały wybrane.

Organ koncesyjny może odmówić udzielenia koncesji lub ograniczyć jej zakres w stosunku do wniosku o udzielenie koncesji albo odmówić zmiany koncesji:

1) gdy przedsiębiorca nie spełnia warunków wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją określonych w ustawie lub warunków podanych do wiadomości przedsiębiorcom ;

2) ze względu na zagrożenie obronności i bezpieczeństwa państwa lub obywateli;

3) jeżeli w wyniku przeprowadzonego przetargu, udzielono koncesji innemu przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom;

4) w przypadkach określonych w odrębnych przepisach.

2. Organ koncesyjny może czasowo wstrzymać udzielanie koncesji, ze względu na przyczyny wymienione w punkcie 2, ogłaszając o tym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Organ koncesyjny jest uprawniony do kontroli działalności gospodarczej w zakresie:

1) zgodności wykonywanej działalności z udzieloną koncesją;

2) przestrzegania warunków wykonywania działalności gospodarczej;

3) obronności lub bezpieczeństwa państwa, ochrony bezpieczeństwa lub dóbr osobistych obywateli.

Osoby upoważnione przez organ koncesyjny do dokonywania kontroli są uprawnione w szczególności do:

1) wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części, gdzie jest wykonywana działalność gospodarcza objęta koncesją, w dniach i w godzinach, w których ta działalność jest wykonywana lub powinna być wykonywana;

2) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników informacji oraz udostępnienia danych mających związek z przedmiotem kontroli.

Organ koncesyjny może wezwać przedsiębiorcę do usunięcia stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie.

Organ koncesyjny cofa koncesję, w przypadku gdy:

1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją;

2) przedsiębiorca nie podjął w wyznaczonym terminie działalności objętej koncesją, mimo wezwania organu koncesyjnego, lub trwale zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją.

Organ koncesyjny cofa koncesję albo zmienia jej zakres, w przypadku gdy przedsiębiorca:

1) rażąco narusza warunki określone w koncesji lub inne warunki wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej, określone przepisami prawa;

2) w wyznaczonym terminie nie usunął stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z warunkami określonymi w koncesji lub z przepisami regulującymi działalność gospodarczą objętą koncesją.

Organ koncesyjny może cofnąć koncesję albo zmienić jej zakres ze względu na zagrożenie obronności i bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa obywateli, a także w razie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi koncesyjnemu wszelkie zmiany danych, zawartych we wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Reglamentacja działalności gospodarczej koncesje iconAd. 1 Podejmowanie I prowadzenie działalności gospodarczej jest wolne. Swoboda podejmowania I prowadzenia działalności gospodarczej Ograniczenia

Reglamentacja działalności gospodarczej koncesje iconO swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173 poz. 1807) definicja działalności gospodarczej

Reglamentacja działalności gospodarczej koncesje iconSprawozdanie z działalności Komisji Budżetu I Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za 2009 rok

Reglamentacja działalności gospodarczej koncesje icon1. Pojęcie działalności gospodarczej

Reglamentacja działalności gospodarczej koncesje iconNa podjęcie działalności gospodarczej

Reglamentacja działalności gospodarczej koncesje iconZGŁoszenie działalności gospodarczej

Reglamentacja działalności gospodarczej koncesje iconWydział Działalności Gospodarczej

Reglamentacja działalności gospodarczej koncesje iconZakładanie działalności gospodarczej

Reglamentacja działalności gospodarczej koncesje iconUruchamianie działalności gospodarczej

Reglamentacja działalności gospodarczej koncesje iconI. Ewidencja działalności gospodarczej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom