Tradycyjny rachunek kosztów (pełny, ex post)
Pobierz 24.51 Kb.
NazwaTradycyjny rachunek kosztów (pełny, ex post)
Data konwersji20.12.2012
Rozmiar24.51 Kb.
TypDokumentacja
Instrumenty controllingu strategicznego:


Rachunki kosztów:

 1. Tradycyjny rachunek kosztów (pełny, ex post)

Ewidencja rachunku kosztów może być prowadzona w formie uproszczonej (rodzajowo albo według miejsc powstania) lub rozwiniętej (w obu układach na raz). Tylko ewidencję rodzajową prowadzą przedsiębiorstwa małe, najczęściej handlowe, w których nie można wydzielić miejsc powstania. W bardziej rozbudowanej strukturze organizacyjnej wykorzystuje się miejsca powstania kosztów.

Ewidencja w układzie kalkulacyjnym jest rozszerzeniem kalkulacji według miejsc powstania. Koszty według miejsc powstania dzielimy na:

 • koszty działalności podstawowej

 • koszty działalności pomocniczej

 • koszty ogólne zarządu

 • koszty sprzedaży

 • koszty zakupu


Wady:

 • brak danych o strukturze kosztów rodzajowych


Ewidencja rachunku kosztów w formie rozwiniętej składa się z dwóch etapów:

  • I etap w układzie rodzajowym

  • II etap przeniesienie kosztów wg miejsc powstania

Wyróżniamy dwie podstawowe grupy kosztów: bezpośrednie i pośrednie. Koszty bezpośrednie są przypisywane na element kalkulacji według dokumentów źródłowych, a koszty pośrednie są rozliczane na podstawie kluczy według zasady przyczynowo-skutkowej.


 1. Rachunek kosztów postulowanych (przyszłościowych, planowanych, ex ante)

Koszty ustalane są na podstawie wzorców. Jako wzorzec może być wzięta norma (standardy) albo wielkości planowane. Normy dotyczą np. materiałów – określają jakie powinno być zużycie na wykonanie danego wyrobu. Wszystkie normy wyrażane są ilościowo, a koszty są wartościowe. Dlatego drugim czynnikiem, który może zostać uznany za normę to są ceny. Normy też są odzwierciedleniem czasu pracy, a do kosztu potrzebujemy jeszcze stawki.

Standardy są głównie opracowywane dla kosztów bezpośrednich i wyróżniamy dwie główne normy:

 • zużycie surowców, materiałów

 • wynagrodzenie


Koszty przyszłościowe

Krz – koszt rzeczywisty

O – odchylenia

Kn – koszt postulowany


Odmiany rachunku kosztów postulowanych:

 • Rachunek kosztów standardowych- stosowany tam gdzie istnieje możliwość określenia pewnego wzorca( standardu)

Następują tutaj pewne etapy ustalenia kosztów( warunki dla stosowania rachunku kosztów postulowanych):

 1. Ustalenie planowanych kosztów bezpośrednich. Występuje tutaj zawsze zużycie bezpośrednie i wynagrodzenie.

 2. Wyznaczenie dla ośrodków odpowiedzialności preliminarza postulowanych kosztów pośrednich. Koszty pośrednie wyznacza się dla wydziałów, zarządu, działu zbytu (koszty sprzedaży) i działu zaopatrzenia (koszty zakupu). Koszty pośrednie są rozliczane według określonych narzutów.Koszty bezpośrednie można zastąpić kosztami zużycia materiałów ( gdy produkcja jest materiałochłonna) lub kosztami wynagrodzenia( jeżeli produkcja jest pracochłonna)

Przy doborze kluczy powinno się pamiętać o zasadzie przyczynowo-skutkowej.

Inne koszty pośrednie powinny zostać podzielone w zależności od tego jaka jest produkcja. Jeśli jest produkcja materiałochłonna to przyjmujemy za klucz materiały bezpośrednie. Jeżeli produkcja pracochłonna to koszty pracy bezpośredniej.

Koszty wydziałowe mogą być też rozliczane do liczby maszynogodzin.Ten wzór zastosujemy, kiedy produkcja jest zmechanizowana.

Miernikiem może być również roboczogodzina, kiedy przeważa praca ludzi.Ustalanie procentowego narzutu kosztów postulowanych:Rozliczanie kosztów postulowanych wartościowo:
Koszty ogólnego zarządu.

Za podstawę przyjmuje się koszt wytworzenia produktu.
K. wytworzenia produktu = k. bezpośrednie + k. wydziałowe


Można wziąć także liczbę wytworzonych produktów, które zostały sprzedane.

 1. Porównanie kosztów rzeczywistych z kosztami postulowanymi.

Efektem porównania może być odchylenie o charakterze dodatnim lub ujemnym.

 1. Badanie odchyleń( ich rodzaj, przyczyny, miejsce, skutków powstania, osób odpowiedzialnych oraz zapobieganie ich w przyszłości).

Badamy skutki powstania odchyleń. Przypisujemy odchylenia do określonych ośrodków i określamy odpowiedzialność osób. Odchylenia mogą powstać z winy pracowników, ale również ze zmiany cen lub ze źle określonej normy zużycia czy czasu pracy.


Nie we wszystkich przedsiębiorstwach da się zastosować rachunek kosztów przyszłościowych na podstawie wzorców, dlatego mamy również rachunek kosztów planowanych.

 • Rachunek kosztów planowanych

Wartości planowane zawiera się w planie techniczno-analitycznym. Planuje się koszty w takim samym układzie jak się je księguje.


Do tej pory przedstawiane były rachunki kosztów pełnych. Występują jednak również częściowe rachunki kosztów. Najbardziej popularnym częściowym rachunkiem kosztów jest rachunek kosztów zmiennych.


 1. Rachunek kosztów zmiennychGdzie:

q- produkcja

Koszty zmienne mogą zmieniać się proporcjonalnie, degresywnie(koszty są mniejsze niż rozmiary produkcji), progresywnie( koszty rosną szybciej niż rozmiary produkcji) oraz mogą być stałe. Koszty stałe mogą zmieniać się skokowo.


Rachunek kosztów zmiennych sporządza się w celach podejmowania decyzji, szczególnie krótkookresowych. Wykorzystuje się tu analizę progu rentowności. Próg rentowności może być obliczony matematycznie.


mj – marża jednostkowa

cj – cena jednostkowa


Analiza ta pozwoli określić opłacalność asortymentu, opłacalność zamówień, opłacalność produkcji przy niepełnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. Możemy również określić skutki inflacji i politykę cenową przedsiębiorstwa.

Może wystąpić również dwustopniowy i wielostopniowy rachunek kosztów zmiennych.


W jaki sposób możemy przejść z rachunku kosztów pełnych na rachunek kosztów zmiennych?

Dzielimy koszty na zmienne i stałe przy pomocy:

 • metody księgowej,

 • metody statystycznej:

  • najwyższego i najniższego punktu,

  • linii regresji,

  • metody najmniejszych kwadratów.
 1. Procesowy rachunek kosztów (rachunek kosztów działań)-rachunek ABC


Powstał w związku ze stwierdzeniem, że w ogólnej sumie kosztów bardzo wzrastają koszty pośrednie. RKD dotyczy jedynie kosztów pośrednich.


Przykładowe działania i jednostki miary ich wielkości.

Działanie

Jednostka miary wielkości działania

Zaopatrzenie

 • Liczba dostaw

 • Liczba zamówień

 • Liczba otrzymanych faktur

Opis techniczny produktów

 • Czas przygotowania dokumentacji technicznej (godziny, dni)

Techniczne przygotowanie maszyn i urządzeń do produkcji

 • Liczba uruchomień maszyn

 • Liczba serii produkcyjnych

Obsługa ogólnotechniczna

 • Liczba zleceń produkcyjnych

 • Liczba kontroli śródoperacyjnych

 • Liczba konserwacji i napraw

Utrzymanie maszyn i urządzeń w ruchu

 • Liczba godzin pracy maszyn (maszynogodziny)

Kontrola jakości wyrobów

 • Liczba godzin wykonywanych czynności kontrolnych

 • Liczba wyrywkowo sprawdzonych wyrobów

Pakowanie i przygotowanie do wysłania, wydanie

 • Liczba partii do wysłania

 • Liczba wydanych asortymentów


Wdrożenie RKD uzależnia się od kosztów jego wdrożenia, które są wysokie. RKD wymaga skomplikowanych obliczeń, a przez to informatyzacji.


 1. Rachunek kosztów docelowych

Jest to wyznaczenie możliwej do uzyskania ceny sprzedaży produktu na etapie badań i projektowania. Od tej ceny sprzedaży odejmuje się przewidywany zysk

K= C-Z

Pozycją wyjściową jest cena!

Zasada odwrotna do formuły kosztowej.


 1. Rachunek kosztów jakości

Należy powiązać z zarządzaniem kosztami, jest ściśle związana z konkurencją, bezpieczeństwo używania produktów, producent poprzez technologie, właściwe maszyny, podwyższanie kwalifikacji pracowników zwiększa jakość swoich produktów.

Klient postrzega jakość produktów jako zapotrzebowanie swoich potrzeb. Klient powinien oceniać parametry użytkowe produktu, niezawodność produktu, okres przydatności, naprawy itp. Koszty jakości składają się z kosztów:

 1. prewencji,

 2. oszacowań- koszty wynikające z uszkodzenia produktu, np. koszty inspekcji, koszty wykorzystania aparatury

 3. wewnętrznych kosztów niewydolności, i d) zewnętrznych kosztów niewydolności- w zależności gdzie występują braki w danych produktach np. obsługa gwarancyjna-> zewnętrzne- po wysłaniu już do klienta; wewnętrzne- przed wysłaniem do klienta

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Tradycyjny rachunek kosztów (pełny, ex post) iconRachunek kosztów podróŻy nr…

Tradycyjny rachunek kosztów (pełny, ex post) iconRachunek kosztów w teorii I w praktyce

Tradycyjny rachunek kosztów (pełny, ex post) icon3. rachunek kosztów działAŃ Wprowadzenie

Tradycyjny rachunek kosztów (pełny, ex post) iconTemat: rachunek kosztów działań

Tradycyjny rachunek kosztów (pełny, ex post) icon28. Rachunek kosztów w eksploatacji samochodów

Tradycyjny rachunek kosztów (pełny, ex post) iconRachunek kosztów dla inżynieróW

Tradycyjny rachunek kosztów (pełny, ex post) iconMikroekonomiczny rachunek kosztów w podejmowaniu decyzji

Tradycyjny rachunek kosztów (pełny, ex post) iconRachunek kosztów podróży (rozliczenie zaliczki wg zlecenia)

Tradycyjny rachunek kosztów (pełny, ex post) iconControlling – wykład 5 Rachunek kosztów postulowanych (przyszłościowych)

Tradycyjny rachunek kosztów (pełny, ex post) iconRachunek kosztów procesów Activity – Based Costing abc

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom