Zasady ustalania wartości aktywów I pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego w III kwartale 2011 roku
Pobierz 56.91 Kb.
NazwaZasady ustalania wartości aktywów I pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego w III kwartale 2011 roku
Data konwersji20.12.2012
Rozmiar56.91 Kb.
TypDokumentacja
Informacja dodatkowa.


  1. Zasady ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego w III kwartale 2011 roku.


Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. nr 152, poz. 1223 z 2009 r., z późniejszymi zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z 2009 roku). Dane zawarte w niniejszym skróconym sprawozdaniu finansowym zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy, z uwzględnieniem korekt z tytułu rezerw, aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz odpisów aktualizujących wartość aktywów. Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie kalkulacyjnym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią w oparciu o uregulowania zawarte w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 1 „Rachunek Przepływów Pieniężnych”.

Opis przyjętych przez Spółkę zasad rachunkowości (polityki) w obszarach, gdzie ustawa o rachunkowości zezwala na dokonanie wyboru polityki przez jednostkę, zawarty został w sprawozdaniu finansowym za 2010 rok. Te same zasady znalazły zastosowanie przy sporządzaniu skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał 2011 roku.

Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego przeliczono na EURO w sposób następujący:

- pozycje bilansowe po kursie średnim ogłoszonym przez NBP na dzień 30.09.2011 r., tj. 4,4112 PLN/EUR i odpowiednio na dzień 31.12.2010 r., tj. 3,9603 PLN/EUR,

- pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP na koniec każdego miesiąca objętego raportem, tj. wg kursu 4,0413 PLN/EUR za trzy kwartały 2011 roku oraz kursu 4,0027 PLN/EUR za trzy kwartały 2010 roku.


  1. Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych, w tym o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego, o których mowa w ustawie o rachunkowości i dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów.


Informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych, w tym o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego, o których mowa w ustawie o rachunkowości oraz dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów w okresie 01.07.2011 r. – 30.09.2011 r. przedstawiają się następująco (w tys. PLN):Tytuł

Stan na dzień 30.06.2011 r.

Zwiększenia w III kwartale 2011 r.

Zmniejszenia w III kwartale 2011 r.

Stan na dzień 30.09.2011 r.

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

1 471

-

19

1 452

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

4 116

5 530

5 690

3 956

Rezerwa na koszty audytu

46

-

46

0

Rozliczenia międzyokresowe bierne na wycenę kontraktów długoterminowych

432

1 124

1 463

93

Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2 330

6 990

5 566

3 754

Aktualizacja wartości akcji Remak S.A. (ujęto przez kapitał z aktualizacji wyceny)

11 565

-

2 163

9 402

Odpis aktualizujący wartość należności

1 460

-

-

1 460

Odpis aktualizujący wartość materiałów

524

-

53

4711. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących.


- Spółka poinformowała o zawarciu ze Strabag Sp. z o.o. umowy na wytworzenie, dostawę i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej obiektów inżynierskich mostu przez rzekę Wisłę w Toruniu;

- Spółka poinformowała o znaczących umowach zawartych z PKN Orlen S.A. oraz jej spółką zależną Orlen Litwa S.A.;

- Spółka przekazała do publicznej wiadomości skrócone półroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2011 roku;

- Spółka poinformowała o podpisaniu znaczących aneksów do umów zawartych z jednostką dominującą, w tym znaczącego aneksu na wykonanie robót dodatkowych w ramach realizowanego na zlecenie tej jednostki zadania rozbudowy Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla dla LW Bogdanka S.A.;

- Spółka poinformowała o zawarciu z Bankiem PeKaO S.A. odnawialnego kredytu obrotowego.


Na przestrzeni III kwartału 2011 roku, Spółka kontynuowała realizację oraz rozpoczęła realizację następujących ważniejszych kontraktów:


- rozbudowa Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla dla LW Bogdanka S.A. na zlecenie Mostostal Warszawa S.A.;

- likwidacja obiektów Krakingu Katalitycznego na terenie Zakładu Głównego PKN w Płocku na zlecenie PKN Orlen S.A.;

- budowa zbiornika akumulatora ciepła dla Elektrociepłowni Kraków S.A. na zlecenie Instal Kraków S.A.;

- dostawa i montaż zbiorników dla Elektrociepłowni Zielona Góra S.A. na zlecenie Mostostal Warszawa S.A.;

- remont zbiornika na terenie Zakładu Głównego PKN w Płocku na zlecenie PKN Orlen S.A.;

- scalanie konstrukcji stalowej ustroju nośnego estakady wznoszonej w związku z budową drogi ekspresowej Bielsko – Biała – Żywiec – Zwardoń na zlecenie Polimex – Mostostal S.A.;

- wykonanie, dostawa i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej obiektów inżynierskich mostu przez rzekę Wisłę w Toruniu na zlecenie Strabag Sp. z o.o.


2. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.


Wyniki finansowe w poszczególnych segmentach działalności gospodarczej przedstawiały się następująco (w tys. PLN):

L.p.

Tytuł

Okres 01.01.2011 r. – 30.06.2011 r.

Okres 01.07.2011 r. – 30.09.2011 r.

Okres 01.01.2011 r. – 30.09.2011 r.

1.

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

52 662

18 958

71 620

2.

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów

58 322

23 807

82 129

3.

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

-5 660

-4 849

-10 509

4.

Zysk (strata) ze sprzedaży

-7 838

-5 977

-13 815

5.

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej

4 083

37

4 120

6.

Wynik na działalności finansowej

2 143

110

2 253

7.

Zysk (strata) z działalności gospodarczej

-1 612

-5 830

-7 442

8.

Podatek dochodowy

266

-1 076

-810

9.

Zysk (strata) netto

-1 878

-4 754

-6 632Osiągnięte w III kwartale 2011 roku przychody były niższe od zanotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego, głównie wskutek spadku poziomu inwestycji w sektorze budownictwa przemysłowego. Inwestorzy ważą swoje decyzje dotyczące planowanych projektów inwestycyjnych, a często również wycofują się z procesu inwestowania. Niski poziom inwestycji w tym sektorze i duża konkurencja firm wykonawczych powoduje spadek marż, które w niektórych projektach nie pozwoliły na pokrycie kosztów mimo, iż Emitent będąc pozbawionym większego wpływu na strukturę przychodów, nieustannie stara się dopasowywać poziom i strukturę kosztów do bieżącej sytuacji rynkowej. Uwzględniając dodatni wynik na pozostałej działalności operacyjnej i działalności finansowej Spółka, na koniec III kwartału 2011 roku, odnotowała stratę netto w kwocie 6 632 tys. PLN.

Inne zdarzenia o nietypowym charakterze nie wystąpiły.


3. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Emitenta w prezentowanym okresie.


W okresie objętym raportem jak i w analogicznym okresie roku ubiegłego, działalność Emitenta nie cechowała cykliczność i sezonowość produkcji, która miałaby istotny wpływ na wynik finansowy Spółki.


4. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.


W okresie objętym raportem jak i w analogicznym okresie roku ubiegłego, Spółka nie emitowała, nie wykupywała ani nie spłacała nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.


5. Informacja dotycząca wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.


Raportem bieżącym numer 7/2011 z dnia 17.03.2011 roku Spółka poinformowała, że Rada Nadzorcza Emitenta postanowiła zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy za 2010 rok w wysokości 2,6 mln PLN, tj. 1,30 PLN na jedną akcję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A., które odbyło się w dniu 12.04.2011 roku, przyjęło powyższą rekomendację i Uchwałą numer 14 postanowiło o wypłacie dywidendy za 2010 roku w proponowanej kwocie. Dzień dywidendy ustalono na dzień 06 lipca 2011 roku, zaś termin wypłaty dywidendy na dzień 26 lipca 2011 roku.

Spółka dokonała wypłaty dywidendy z zysku za 2010 rok w terminie określonym uchwałą Walnego Zgromadzenia.


6. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.


Po dniu 30.09.2011 roku nie wystąpiły zdarzenia, które w znaczący sposób mogłyby wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.


7. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.


W stosunku do stanu na dzień 31.12.2010 r., na przestrzeni III kwartałów 2011 roku wygasły zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych na zlecenie Emitenta bankowych gwarancji kontraktowych na łączną kwotę 14 682 tys. PLN. W tym samym okresie banki wydały na zlecenie Emitenta dwie gwarancje zapłaty wadium na łączną kwotę 850 tys. PLN, której beneficjentami są PERN Przyjaźń S.A. oraz OLPP Sp. z o.o., jak również osiem gwarancji zabezpieczających należyte wykonanie prac na łączną kwotę 18 339 tys. PLN, w tym dwie gwarancje na rzecz Strabag Sp. z o.o., zabezpieczające należytą realizację prac polegających na wykonaniu konstrukcji stalowej obiektów inżynierskich mostu przez rzekę Wisłę w Toruniu do kwoty łącznej 10 470 tys. PLN (przekroczone kryterium równowartości 10% kapitałów własnych Emitenta), z terminem obowiązywania 31.12.2011 r. a w okresie 01.01.2012 – 03.08.2013 do kwoty 6 980 tys. PLN. Prowizja bankowa za wydanie tych gwarancji została ustalona na warunkach rynkowych i zawiera się w cenie kontraktowej. Beneficjent tych gwarancji, tj. Strabag Sp. z o.o. oraz Emitent nie są podmiotami powiązanymi kapitałowo.

Zobowiązania wekslowe dotyczące wyłącznie należytego wykonania umów zmniejszyły się na przestrzeni III kwartałów 2011 roku o kwotę 99 tys. PLN. Jednocześnie w tym samym okresie Emitent, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania prac, wydał weksel własny na rzecz Mostostal Kielce S.A. do kwoty najwyższej 728 tys. PLN.

W okresie od 01.01.2011 roku do 30.09.2011 roku Emitent otrzymał, tytułem należności warunkowych pięć bankowych oraz siedem ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych na kwotę łączną 3 857 tys. PLN. Gwarancje te dotyczą zabezpieczenia dobrego wykonania umów przez PRB Termo – Kor Sp. z o.o., Kormal Sp. z o.o., Control Process Płock Sp. z o.o., Termika Sp. z o.o., Agat IT S.A., Montostal Sp. z o.o., Izotechnik Sp. z o.o. oraz Tech – Elpro S.C. Jedna gwarancja bankowa na kwotę 3 000 tys. PLN, dostarczona przez Veka Poland Holding Sp. z o.o. jest gwarancją zapłaty za sprzedany majątek oraz udziały w spółce pod firmą Centromost Stocznia Rzeczna w Płocku Sp. z o.o. Ponadto w wyniku wzrostu kursu EURO wycena jednej z gwarancji kontraktowych wystawionej w tej walucie zwiększyła się o kwotę 2 tys. PLN. W tym samym okresie wygasło pięć bankowych oraz cztery ubezpieczeniowe gwarancje kontraktowe, stanowiąca należności warunkowe na łączną kwotę 1 718 tys. PLN.

Kwota należności warunkowych z tytułu otrzymanych weksli zwiększyła się w okresie 01.01.2011 roku – 30.09.2011 roku o kwotę 106 tys. PLN. Otrzymany weksel stanowi zabezpieczenie należytego wykonania robót podwykonawczych. W tym samym okresie wygasła warunkowa należność wekslowa na kwotę 2 tys. PLN.

Strona z


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Zasady ustalania wartości aktywów I pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego w III kwartale 2011 roku iconZasady ustalania wartości aktywów I pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego w I kwartale 2011 roku

Zasady ustalania wartości aktywów I pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego w III kwartale 2011 roku iconI. opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowośCI, w tym metod wyceny aktywów I pasywów oraz przychodów I kosztóW, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego I danych porównywalnych

Zasady ustalania wartości aktywów I pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego w III kwartale 2011 roku iconI. Zasady rachunkowości metody wyceny aktywów I pasywów oraz przychodów I kosztów

Zasady ustalania wartości aktywów I pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego w III kwartale 2011 roku iconI. Zasady rachunkowości metody wyceny aktywów I pasywów oraz przychodów I kosztów

Zasady ustalania wartości aktywów I pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego w III kwartale 2011 roku iconI. Zasady rachunkowości metody wyceny aktywów I pasywów oraz przychodów I kosztów

Zasady ustalania wartości aktywów I pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego w III kwartale 2011 roku iconI. Zasady rachunkowości metody wyceny aktywów I pasywów oraz przychodów I kosztów

Zasady ustalania wartości aktywów I pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego w III kwartale 2011 roku iconI. Zasady rachunkowości metody wyceny aktywów I pasywów oraz przychodów I kosztów

Zasady ustalania wartości aktywów I pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego w III kwartale 2011 roku iconI. Zasady rachunkowości metody wyceny aktywów I pasywów oraz przychodów I kosztów

Zasady ustalania wartości aktywów I pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego w III kwartale 2011 roku icon§ 2 Rzeczywisty stan aktywów I pasywów ustala się w drodze spisów z natury oraz w drodze weryfikacji prawidłowości wynikających z ksiąg rachunkowych, stanów innych rozliczeń wartości niematerialnych I funduszy specjalnych. § 3

Zasady ustalania wartości aktywów I pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego w III kwartale 2011 roku icon§ 2 Rzeczywisty stan aktywów I pasywów ustala się w drodze spisów z natury oraz w drodze weryfikacji prawidłowości wynikających z ksiąg rachunkowych, stanów innych rozliczeń wartości niematerialnych I funduszy specjalnych. § 3

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom