Plan nauczania dla zawodu Wybierz element 6
Pobierz 0.7 Mb.
NazwaPlan nauczania dla zawodu Wybierz element 6
strona3/11
Data konwersji21.12.2012
Rozmiar0.7 Mb.
TypPlan nauczania
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Cele szczegółowe kształcenia w zawodzie sprzedawca


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;

2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.

Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie sprzedawca:

efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ)

efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie PKZ(A.j)

efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie A.18. Prowadzenie sprzedaży

Plan nauczania dla zawodu Wybierz element


Tabela 2. Plan nauczania przedmiotowegoProgramy nauczania dla poszczególnych przedmiotów


W programie nauczania dla zawodu sprzedawca zastosowano taksonomię celów ABC B. Niemierko


Nazwa przedmiotu

Ilość godzin

Towar jako przedmiot handlu

128

Organizacja i techniki sprzedaży

160

Obsługa klientów

192

Przedsiębiorca w handlu

64

Język obcy w działalności handlowej

96

Pracownia sprzedaży

970

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

0

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

0

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

0

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

0

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

0

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

0

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

0

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

0

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

1610.

Język obcy w działalności handlowej


Porozumiewanie się klientem i współpracownikami w języku obcym

Informacja o towarach


5.1 Porozumiewanie się klientem i współpracownikami w języku obcym


Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych (P lub PP)

Kategoria taksonomiczna

Materiał kształcenia

JOZ(1)1. posłużyć się poprawnie kontekstem w zrozumieniu wypowiedzi z użyciem specjalistycznego słownictwa stosowanego w działalności handlowej;

P

C

Słownictwo związane z wykonywaniem zadań zawodowych, szczególnie dotyczące planowania pracy.

 • Obsługa klientów w języku obcym.

 • Rozmowa sprzedażowa.

 • Zastosowanie zwrotów grzecznościowych.

 • Wydawanie poleceń.

 • Negocjowanie warunków sprzedaży.

 • Porozumienie o współpracy.

 • Organizacja stanowiska pracy.

JOZ(1)2. obsłużyć klienta w języku obcym zgodnie z jego oczekiwaniami;

P

C

JOZ(1)3. zabrać głos w dyskusji na temat wysłuchanego tekstu dotyczącego rozmowy sprzedawcy w klientem;

P

C

JOZ(1)4. przeczytać i przetłumaczyć prawidłowo korespondencję otrzymywaną za pomocą poczty elektronicznej;

PP

C

JOZ(2)1. określić w języku obcym czynności związane z obsługą klienta w poprawny sposób;

P

B

JOZ(2)2. zaplanować poprawnie przeprowadzoną rozmowę sprzedażową w języku obcym zawodowym z uwzględnieniem wypowiedzi sprzedawcy i klienta;

PP

D

JOZ(2)3. przeprowadzić rozmowę sprzedażową z klientem w języku obcym z uwzględnieniem rodzaju sprzedawanego towaru;

P

D

JOZ(2)4. zastosować w prawidłowy sposób zwroty grzecznościowe w rozmowach sprzedażowych;

P

C

JOZ(2)5. posłużyć się językiem obcym w zakresie wspomagającym wykonywane zadań zawodowych sprzedawcy z zastosowaniem poprawnej terminologii;

PP

C

JOZ(2)6. zinterpretować poprawnie typowe pytania stawiane przez klientów w języku obcym;

P

C

JOZ(2)7. wydać polecenia w języku obcym dotyczące realizacji prac w zawodzie sprzedawca zgodnie z zasadami gramatyki;

P

C

JOZ(2)8. dokonać obsługi klienta w języku obcym zgodnie z zasadami kultury i etyki;

P

C

JOZ(2)9. zastosować zwroty grzecznościowe w języku obcym zgodnie z zasadami;

P

C

JOZ(2)10. negocjować warunki sprzedaży określonego towaru w języku obcym zgodnie z zasadami gramatyki i z wykorzystaniem odpowiedniej terminologii;

PP

C

JOZ(9)11. opracować w języku obcym porozumienie o współpracy w klientem zgodnie z zasadami gramatyki;

PP

D

JOZ(4)1. porozumieć się z uczestnikami procesu pracy w języku obcym wykorzystując słownictwo zawodowe;

P

C

JOZ(4)2. przekazać w języku obcym informacje dotyczące wykonywanych prac zgodnie z zasadami gramatyki;

P

C
JOZ(4)5. słuchać ze zrozumieniem wypowiedzi w języku obcym współpracowników zgodnie z zasadami aktywnego słuchania;

P

C

JOZ(4)6. porozumiewać się z zespołem współpracowników poprawnie w języku obcym zgodnie z zasadami;

P

C

Planowane zadania

Wykonywanie ćwiczeń gramatycznych.

Zadaniem grupy jest wykonanie pracy zgodnie z opisem

Opis pracy:

Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny.

Wykonywanie ćwiczeń weryfikujących rozumienie tekstu ze słuchu.

Zadaniem grupy jest wykonanie pracy zgodnie z opisem pracy:

Opis pracy:

Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny.

Wydawanie poleceń w języku obcym, dotyczących wykonywania zadań zawodowych.

Zadaniem grupy jest wykonanie pracy zgodnie z opisem pracy:

Opis pracy:

Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny.

Wysyłanie i odbieranie informacji w języku obcym, pocztą elektroniczną.

Zadaniem grupy jest wykonanie pracy zgodnie z opisem pracy:

Opis pracy:

Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny.

Tłumaczenie tekstów zawodowych z języka polskiego na język obcy.

Zadaniem grupy jest wykonanie pracy zgodnie z opisem pracy:

Opis pracy:

Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny.

Sporządzanie notatki z tekstu słuchanego i czytanego.

Zadaniem grupy jest wykonanie pracy zgodnie z opisem pracy:

Opis pracy:

Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny.

Negocjowanie warunków sprzedaży

Zadaniem grupy jest wykonanie pracy zgodnie z opisem pracy:

Opis pracy:

Wybór lidera, który podzieli grupę na pary oraz w drodze losowania rozdzieli poszczególne role w negocjacjach. Wykonaną pracę należy porównać z otrzymanym wzorcem i dokonać samooceny prawidłowości wykonania zadania.

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni sprzedaży. w pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: towary lub ich atrapy z każdej grupy towarowej, przyrządy do kontroli jakości i warunków przechowywania towarów oraz do określania masy i wielkości towarów. Komputer z dostępem do Internetu, 1 stanowisko dla dwóch uczniów). Urządzenia multimedialne .

Środki dydaktyczne

Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów.

Czasopisma branżowe, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne o tematyce dotyczącej pracy sprzedawcy.

Zalecane metody dydaktyczne

Nauczyciel dobierając metodę kształcenia powinien przede wszystkim odpowiedzieć sobie na następujące pytania: jakie chce osiągnąć efekty? jakie metody będą najbardziej odpowiednie dla danej grupy wiekowej, możliwości percepcyjnych uczących się? jakie problemy (o jakim stopniu trudności i złożoności) powinny być przez uczniów rozwiązane? jak motywować uczniów i zapewnić ich zaangażowanie. Rzetelna odpowiedź na te pytania pozwoli na trafne dobranie metod, które pozwolą na osiągnięcie zamierzonych efektów.

Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych sprzedawcy. w dziale powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu asortymentu towarowego, porozumiewania się w języku obcym z klientami i pracownikami.

Dział programowy „Porozumiewanie się z klientem i współpracownikami w języku obcym” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, dyskusji dydaktycznej.

Dominują metodą powinna być metoda ćwiczeń.

Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w grupach do 15 osobowych.

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testów typu „próba pracy”.

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
6.3. Rozmowa sprzedażowa, promocja oferty sprzedażowej

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych (P lub PP)

Kategoria taksonomiczna

Materiał kształcenia

A.18.2(2)1. stosować zasady obsługi klienta w różnych formach sprzedaży;

P

C

 • Prowadzenie rozmowy sprzedażowej.

 • Czynności sprzedawcy w zakresie przechowywania towarów.

 • Obsługa klientów w przedsiębiorstwie handlowym.

 • Rozmowa sprzedażowa.

 • Oferta handlowa.

A18.2(2)2. wykonywać czynności sprzedażowe w różnych formach sprzedaży;

P

C

A.18.2(2)3. obsługiwać klienta zgodnie z zasadami etyki;

P

C

A.18.2(5)1. dobrać sposób prowadzenia rozmowy sprzedażowej do typu klienta;

P

C

A.18.2(5)2. przeprowadzać rozmowę sprzedażową dostosowaną do typu klienta;

P

D

A.18.2(5)3. zachęcić klientów do dokonywania zakupów;

P

D

A.18.2(5)4. dobrać działania promocyjne do typu klienta;

PP

C

A.18.2(6)1. ustalić sposób przechowywania, użytkowania, zastosowania towarów oferowanych do sprzedaży;

P

C

A.18.2(6)2. dokonać analizy informacji zawartych towarach, na opakowaniach, etykietach;

P

C

A.18.2(6)3. poinformować klienta o sposobach użytkowania i przechowywania towarów;

P

C

A.18.2(6)4. zaprezentować klientowi bezbłędnie walory użytkowe towaru;

P

C

A.18.2(7)1.opracować ofertę handlową przedsiębiorstwa;

P

C

A.18.2(7)2. zapoznać klienta z ofertą handlową przedsiębiorstwa;

P

C

A.18.2(7)3. zachęcić klientów do dokonywania zakupów;

P

C

Planowane zadania

1. Obsługiwanie klientów różnego typy

Zadaniem uczniów jest obsługa klientów.

Opis pracy:

Obsłuż klienta zgodnie z otrzymaną instrukcją do wykonania zadania.

Ćwiczenie należy wykonywać w grupach, każdy z uczestników grupy powinien przemiennie pełnić rolę sprzedającego i kupującego oraz obserwatora. Zadaniem obserwatora jest dokonanie oceny prowadzonej rozmowy sprzedażowej na podstawie otrzymanej karty obserwacji.

2. Promowanie ofert handlowej przedsiębiorstwa

Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy zgodnie z opisem:

Opis pracy:

Na podstawie otrzymanej karty pracy opracuj ofertę promującą towary sprzedawane przez firmę handlową. Dokonaj samooceny swojej pracy na KARCIE SAMOOCENY.

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia mogą być prowadzone w pracowni sprzedaży, u pracodawcy, w CKP. w miejscu, w którym prowadzone będą zajęcia powinny się znajdować: towary lub ich atrapy z każdej grupy towarowej, przyrządy do kontroli jakości i warunków przechowywania towarów oraz do określania masy i wielkości towarów. Urządzenia multimedialne. Komputer z oprogramowaniem stosowanym w handlu, kasy fiskalne, …

Środki dydaktyczne

Towary, karty pracy

Zalecane metody dydaktyczne

Dominującą metodą powinna być metoda ćwiczeń

Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub praca w małych zespołach.

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Sprawdzenie efektów kształcenia należy sprawdzić z wykorzystaniem testu typu próba pracy według kryteriów uwzględnionych w karcie obserwacji.

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
6.4. Wydanie towaru i dokumentowanie transakcji kupna-sprzedaży

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych (P lub PP)

Kategoria taksonomiczna

Materiał kształcenia

A.18.1(9)1. przestrzegać zasad obsługi urządzeń technicznych zawartych w instrukcji obsługi;

P

D

 • Obsługa urządzeń technicznych.

 • Dokumentowanie sprzedaży.

 • Środki płatnicze i metody ich sprawdzania.

 • Rozliczanie należności.

 • Obsługa kas fiskalnych.

 • Pakowanie towarów.

 • Obsługa urządzeń technicznych.

A.18.1(9)2. obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy w handlu zgodnie z zasadami obsługi;

P

C

A.18.2(8)1. dobrać zasady liczenia, szacowania, ważenia, mierzenia do rodzaju towarów;

P

C

A.18.2(8)2. przygotowywać poprawnie dokumenty związane ze sprzedażą;

PP

C

A.18.2(8)3. wykonać czynności związane z realizacją zamówienia klienta zgodnie z procedurą obowiązującą w przedsiębiorstwie handlowym;

P

C

A.18.2(9)1. zastosować zasady dokonywania inkasa i rozliczania należności stosowane w handlu;

PP

C

A.18.2(9)2. rozróżnić środki płatnicze i metody sprawdzania ich autentyczności;

P

B

A.18.2(9)3. przyjąć zapłatę za towar w różnej formie zgodnie z zasadami;

P

C

A.18.2(9)4. przygotować stanowisko kasowe do pracy zgodnie z przyjętymi w przedsiębiorstwie handlowym zasadami;

P

C

A.18.2(9)5. obsłużyć kasę fiskalną zgodnie z instrukcją obsługi;

P

D

A.18.2(9)6. sporządzić poprawnie dowody zakupu;

C

D

A.18.2(9)7. sporządzić poprawnie dobowe i okresowe raporty;

PP

C

A.18.2(9)8. wydrukować raporty kasowe;

P

C

A.18.2(9)9. uporządkować stanowisko kasowe zgodnie z przyjętymi zasadami;

P

C

A.18.2(9)10. sporządzić poprawnie dokumenty związane z rozliczeniem należności;

P

C

A.18.2(11)1. dobrać zasady wydawania towarów do różnych form sprzedaży towarów;

P

C

A.18.2(11)2. dobrać sposób pakowania towarów do rodzaju towaru i oczekiwań klienta;

P

C

A.18.2(11)3.zapakować towar zgodnie z zasadami i oczekiwaniami klienta;

P

C

A.18.2(11)4.wydać towar zgodnie z zasadami i oczekiwaniami klienta;

P

C

A.18.2(11)5. poinformować klienta o organizacji i warunkach odbioru towaru;

P

C

A.18.2(12)1. dokonać analizy instrukcji obsługi urządzeń technicznych na stanowisku pracy;

P

C

A.182.(12)2. obsługiwać urządzenia techniczne stosowane na stanowisku pracy zgodnie z instrukcją obsługi;

P

C

A.18.2(13)1. ustalić rodzaj dokumentów potwierdzających sprzedaż korzystając ze wskazanych źródeł informacji;

PP

D

A.18.2(13)2. wystawić poprawnie dokumenty potwierdzające sprzedaż (WZ, faktura VAT, rachunek, faktura korygująca);

P

C

A.18.2(13)3. wystawić poprawnie dokumenty kasowe;

P

C

A.18.2(14)1.zidentyfikować stawki podatku VAT w zależności od rodzaju towaru zgodnie z aktualnymi przepisami prawa;

P

A

A.18.2(14)2. obliczać bezbłędnie podatek VAT zgodnie z przepisami o podatku VAT;

P

C

A.18.2(16)1. przyjąć zgłoszenie reklamacyjne zgodnie z obowiązującą procedurą;

P

C

A.18.2(16)2. opracować procedurę postępowania reklamacyjnego z zachowaniem kolejności zasad;

PP

C

Planowane zadania

Sporządzanie dowodów zakupu

Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy zgodnie z opisem:

Opis pracy:

Na podstawie otrzymanej karty pracy wykonaj zadanie. Dokonaj samooceny swojej pracy na KARCIE SAMOOCENY.

Przygotowanie towaru do wysyłki i sporządzanie dowodów sprzedaży.

Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy zgodnie z opisem:

Opis pracy:

Jesteś sprzedawcą w sklepie prowadzonym sprzedaż przez Internet. Przygotuj towar do wysyłki oraz dokumenty potwierdzające sprzedaż, zgodnie z zamówieniem klienta, które znajduje się w instrukcji do wykonania ćwiczenia. Dokonaj oceny swojej pracy na KARCIE SAMOOCENY.

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia mogą być prowadzone w pracowni sprzedaży, u pracodawcy, w CKP. w miejscu, w którym prowadzone będą zajęcia powinny się znajdować: towary lub ich atrapy z każdej grupy towarowej, przyrządy do kontroli jakości i warunków przechowywania towarów oraz do określania masy i wielkości towarów. Urządzenia multimedialne. Komputer (1 na dwóch uczniów) z oprogramowaniem stosowanym w handlu, kasy fiskalne ,

Środki dydaktyczne

Towary,

Zestawy ćwiczeń, karty pracy, instrukcje do wykonania ćwiczeń.

Zalecane metody dydaktyczne

Dominującą metodą powinny być ćwiczenia.

Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz praca w małych zespołach.

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Sprawdzenie efektów kształcenia należy sprawdzić z wykorzystaniem testu typu próba pracy według kryteriów uwzględnionych w karcie obserwacji.

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
6.5. Czynności posprzedażowe

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi

Poziom wymagań programowych (P lub PP)

Kategoria taksonomiczna

Materiał kształcenia

A.18.1(13)1. zastosować aktualne przepisy o odpowiedzialności materialnej sprzedawcy;

P

C

 • Odpowiedzialność materialna sprzedawcy.

 • Zabezpieczanie towarów.

 • Inwentaryzacja w przedsiębiorstwie handlowym.

A.18.1(13)2. przewidzieć skutki braku odpowiedzialności materialnej sprzedawcy;

P

C

A.18.1(14)1. dobrać sposób zabezpieczenia towarów do sprzedawanego asortymentu;

P

C

A.18.1(14)2. przewidzieć skutki braku odpowiedniego zabezpieczenia towaru w przedsiębiorstwie handlowym;

PP

C

A.18.1(15)1. opracować procedurę przeprowadzenia inwentaryzacji w przedsiębiorstwie handlowym powszechnie stosowaną;

PP

C

A.18.1(15)2. zaplanować inwentaryzację towarów znajdujących się w magazynie;

P

C

A.18.1(15)3. przeprowadzić inwentaryzację towarów zgodnie z zasadami;

P

C

A.18.1(15)4. wypełnić poprawnie dokumenty inwentaryzacyjne;

P

C

A.18.2(10)1. ustalić zasady zabezpieczania i odprowadzania utargów;

PP

D

A.18.2(10)2.wykonać czynności zawiązane z zabezpieczeniem utargu zgodnie z przyjętymi zasadami;

P

C

A.18.2(10)3. wykonać czynności zawiązane z odprowadzeniem utargu;

P

C

A.18.2(15)1. dokonać analizy przepisów dotyczących praw konsumenta;

P

C

A.18.2(15)2. ustalić aktualne prawa konsumenta dotyczące zwrotu zakupionego towaru;

PP

D

A.18.2(15)3. wyjaśnić pojęcie rękojmi zgodnie z aktualnymi przepisami prawa;

P

B

A.18.2(15)3. wskazać możliwość zastosowania rękojmi przez klienta;

P

B

A.18.2(16)1. przyjąć zgłoszenie reklamacyjne zgodnie z obowiązującą procedurą;

P

C

A.18.2(16)2. opracować procedurę postępowania reklamacyjnego;

PP

C

Planowane zadania

1.Odprowadzanie utargu

Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy zgodnie z opisem:

Opis pracy:

Na podstawie otrzymanej karty pracy wykonaj zadanie. Dokonaj samooceny swojej pracy na KARCIE SAMOOCENY.

2. Przeprowadzenie inwentaryzacji.

Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy zgodnie z opisem:

Opis pracy:

Przeprowadź inwentaryzację towarów znajdujących się w magazynie, zgodnie z otrzymaną instrukcją do wykonania zadania. Dokonaj samooceny swojej pracy w KARCIE SAMOOCENY.

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia mogą być prowadzone w pracowni sprzedaży, u pracodawcy, w CKP. w miejscu, w którym prowadzone będą zajęcia powinny się znajdować: towary lub ich atrapy z każdej grupy towarowej, przyrządy do kontroli jakości i warunków przechowywania towarów oraz do określania masy i wielkości towarów. Urządzenia multimedialne. Komputer (1 na dwóch uczniów)z oprogramowaniem stosowane w handlu, kasy fiskalne ..

Środki dydaktyczne

Towary, karty pracy

Zalecane metody dydaktyczne

Dominującą metodą powinna być metoda ćwiczeń

Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub praca w małych zespołach.

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Sprawdzenie efektów kształcenia należy sprawdzić z wykorzystaniem testu typu próba pracy według kryteriów uwzględnionych w karcie obserwacji.

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Powiązany:

Plan nauczania dla zawodu Wybierz element 6 iconProgram nauczania dla zawodu

Plan nauczania dla zawodu Wybierz element 6 iconProgram nauczania dla danego zawodu

Plan nauczania dla zawodu Wybierz element 6 iconProgram nauczania dla danego zawodu

Plan nauczania dla zawodu Wybierz element 6 iconProgram nauczania dla danego zawodu

Plan nauczania dla zawodu Wybierz element 6 iconProgram nauczania dla zawodu / przedmiot

Plan nauczania dla zawodu Wybierz element 6 iconProgram nauczania dla danego zawodu

Plan nauczania dla zawodu Wybierz element 6 iconProgram nauczania dla zawodu technik ekonomista 23 02

Plan nauczania dla zawodu Wybierz element 6 iconProgram nauczania dla zawodu technik handlowiec 23 05

Plan nauczania dla zawodu Wybierz element 6 iconProgram nauczania dla zawodu sprzedawca 522301

Plan nauczania dla zawodu Wybierz element 6 iconProgram nauczania dla zawodu technik hotelarstwa

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom