1. Wymagane dokumenty
Pobierz 16.71 Kb.
Nazwa1. Wymagane dokumenty
Data konwersji21.12.2012
Rozmiar16.71 Kb.
TypDokumentacja
1. Wymagane dokumenty


Student, na co najmniej dwa tygodnie przed wyjazdem do uczelni partnerskiej, składa w Dziekanacie Wydziału Zarządzania:

 1. podanie do dziekana z prośbą o wyrażenie zgody na wyjazd,
 1. Learning Agreement (http://www.ue.poznan.pl/att/ZAGRANICA/LA.doc) - uzgodniony i zatwierdzony przez promotora (w przypadku braku promotora przez koordynatora specjalności) a następnie przez wydziałowego koordynatora ECTS. W wyjątkowych sytuacjach (kiedy nie jest znany program studiów na uczelni partnerskiej) istnieje możliwość wystąpienia z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie LA po rozpoczęciu studiów w uczelnie partnerskiej,
 1. porównawczą ścieżkę studiów - uzgodnioną i zatwierdzoną przez promotora (w przypadku braku promotora przez koordynatora specjalności) a następnie przez wydziałowego koordynatora ECTS, (http://www.ue.poznan.pl/att/DZIEK_ZARZ/porownawcza_sciezka_studiow.doc)
 1. deklarację zaliczenia przedmiotów obowiązkowych, wynikających ze standardów MN i SW (http://www.ue.poznan.pl/att/DZIEK_ZARZ/deklaracja_zaliczenia_przedmiotow_obowiazkowych.doc),
 1. indeks i kartę egzaminacyjną (po zaliczeniu sesji).Po złożeniu wymaganych dokumentów w Dziekanacie Wydziału Zarządzania student otrzymuje:


 1. wykaz zaliczeń Transcript of Records (o ile uczelnia partnerska tego wymaga),
 1. potwierdzenie dopełnienia wszystkich zobowiązań wobec dziekanatu, które należy przedstawić w dziale Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą.


Wszystkie dokumenty muszą być składane w oryginale.

2. Uzgodnienie programu studiów na uczelnie partnerskiej z promotorem i koordynatorem


 • Student podczas pobytu w uczelni partnerskiej współpracuje z promotorem w UEP, a w przypadku braku promotora z koordynatorem specjalności,
 • Ścieżka studiów winna być zbieżna merytorycznie ze ścieżką studiów realizowaną
  na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
 • W miarę możliwości student powinien wybierać z oferty uczelni partnerskiej te przedmioty, które mogą być traktowane jako ekwiwalentne do obowiązujących, w ramach standardów MN i SW oraz obowiązującego programu studiów. Po rozpoczęciu studiów w uczelni partnerskiej, student jest zobowiązany do przedłożenia w dziekanacie dokumentu Learning Agreement podpisanego przez przedstawicieli uczelni partnerskiej.
 • W przypadku braku wskazania w porównawczej ścieżce studiów przedmiotów obowiązkowych wynikających ze standardów MN i SW, z danego semestru spędzonego za granicą, student zalicza przedmioty obowiązkowe w trakcie kolejnych semestrów studiów UEP po powrocie z uczelni partnerskiej. W zamian student zostaje zwolniony z obowiązku zaliczenia uzgodnionego z promotorem/kierownikiem specjalności i zaakceptowanego przez koordynatora przedmiotu nieobowiązkowego. Student jest zobowiązany złożyć w dziekanacie deklarację zaliczenia przedmiotów obowiązkowych z podpisem promotora w celu zatwierdzenia przez koordynatora.
 • Po zaliczeniu na uczelni partnerskiej przedmiotów traktowanych jako ekwiwalent do obowiązujących, w ramach standardów MN i SW oraz obowiązującego programu studiów student przedkłada koordynatorowi podanie o zaliczenie przedmiotów, zaakceptowane uprzednio przez promotora/kierownika specjalności.
 • W wyjątkowych przypadkach student może zwrócić się z podaniem do dziekana o wyrażenie zgody na wyjazd do uczelni partnerskiej bez ustalonego programu studiów. Program ten powinien przekazać/przesłać do akceptacji promotora/kierownika specjalności, a następnie koordynatora, nie później niż miesiąc po rozpoczęciu semestru w uczelni partnerskiej.
 • Student podczas pobytu w uczelni partnerskiej nie ma obowiązku zaliczenia seminarium magisterskiego/dyplomowego, zachęca się jednak studentów do współpracy z kierownikiem seminarium (przy ustalaniu ścieżki porównawczej - deklaracja pisemna).

3. Zmiany w ścieżce studiów


 • Zmian w LA można dokonywać nie później niż miesiąc po rozpoczęciu semestru za granicą. Do tego celu służy druga strona druku LA ("changes") i PŚS (zmiany). Druk ten każdy student powinien mieć ze sobą za granicą. Formularz należy wypełnić zaznaczając przedmiot wycofany i odany. Taki dokument, wraz zmianami w porównawczej ścieżce studiów (druk dostępny na stronach internetowych dziekanatów) i z podaniem wystosowanym do koordynatora, uzasadniającym zmianę, należy przesłać do promotora. Po zatwierdzeniu przez promotora, dokumenty muszą zostać przekazane do Dziekanatu do akceptacji  koordynatora. /druk do pobrania – zmiany w ścieżce studiów /

4. Punkty ETCS wymagane do zaliczenia semestru za granicą


 • Student w uczelni partnerskiej zobowiązany jest zdobyć 30 punktów ECTS na semestr i/lub 20 punktów ECTS na trymestr i/lub 60 punktów ECTS na rok. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek studenta przebywającego w uczelni partnerskiej przez cały rok akademicki, prodziekan ma prawo do zaliczenia studentowi semestru bez warunku uzyskania 30 punktów ECTS, jednakże przy założeniu, że punkty brakujące do zaliczenia pierwszego semestru, zostaną uzupełnione w drugim semestrze. Suma 60 punktów ECTS musi zostać osiągnięta w ciągu jednego roku akademickiego.
 • Studentowi można uznać punkty ECTS tylko za lektoraty z języka obcego innego niż wykładowy. Wyjątek stanowią studenci realizujący umowę o podwójnym (lub wielokrotnym) dyplomie, którzy obowiązkowo muszą zdać egzamin z języka, by uzyskać dyplom zagraniczny (np. DSH w TU Freiberg). Student może wybrać tylko jeden przedmiot językowy w jednym semestrze. Dwa przedmioty językowe mogą wybrać tylko stypendyści Erasmusa, którzy jako drugi wybrali rzadziej używany i nauczany język UE i innych krajów uczestniczących w programie Erasmus (np. EILC).

5. Rozliczenie programu studiów odbytych za granicą


 • Po zakończeniu studiów zagranicznych wyniki uzyskane za granicą -Transcript of Records (oryginał) student dostarcza do Dziekanatu do zatwierdzenia przez prodziekana. Student przekazuje także LA podpisany przez koordynatora uczelni zagranicznej (jeżeli wcześniej nie został przekazany).

 

 • W przypadku nieterminowego dostarczenia przez uczelnię partnerską dokumentacji, student powinien złożyć podanie do prodziekana w celu przedłużenia sesji.

 

 • Studenci, którzy wnioskowali o przedłużenie sesji, a średnia ocen, wynikająca
  z dostarczonego wykazu zaliczeń,  będzie uprawniała ich do uzyskania stypendium naukowego, zobowiązani będą do złożenia wniosku do prodziekana o przyznanie stypendium.

 

 • W przypadku niezaliczenia jakiegokolwiek przedmiotu wpisanego w Learning Agreement lub niezgodności Learning Agrement z Transcript of Records - student zobowiązany jest zaliczyć wskazane przez  koordynatora przedmioty na UEP. 

6. Upoważnienie


Istnieje możliwość wyznaczenia osoby upoważnionej/zobowiązanej do załatwienia wszystkich spraw w imieniu osoby wyjeżdżającej na studia zagraniczne i przekazanie pisemnej informacji do dziekanatu.


Koordynator ECTS

Wydziału Zarządzania


Kontakt z Koordynatorem Wydziału Zarządzania

e-mail:


Kontakt z Dziekanatem Wydziału Zarządzania

e-mail: dziekanat.wz.stac@ue.poznan.pl

teI. 061-856-92-23 / 061-856-92-21 / 061-856-92-24 / fax. 061-856-92- 28

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

1. Wymagane dokumenty iconWymagane dokumenty dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o wydanie w kraju paszportu (także paszportu tymczasowego)

1. Wymagane dokumenty iconI. wymagane dokumenty

1. Wymagane dokumenty iconI. wymagane dokumenty

1. Wymagane dokumenty iconI. wymagane dokumenty

1. Wymagane dokumenty iconI. wymagane dokumenty

1. Wymagane dokumenty iconWymagane dokumenty

1. Wymagane dokumenty iconZawarcie związku małŻEŃskiego wymagane dokumenty

1. Wymagane dokumenty iconRejestracja nowego pojazdu wymagane dokumenty

1. Wymagane dokumenty iconDokumenty wymagane do wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego

1. Wymagane dokumenty iconDokumenty wymagane do wszczęcia przewodu habilitacyjnego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom