Sprawozdanie z wykonania planu audytu
Pobierz 369.56 Kb.
NazwaSprawozdanie z wykonania planu audytu
strona2/7
Data konwersji21.12.2012
Rozmiar369.56 Kb.
TypSprawozdanie
1   2   3   4   5   6   7

3. zadania audytowe


  1. Ogólne zasady realizacji zadań audytowych

Do przeprowadzenia audytu wewnętrznego uprawnia imienne upoważnienie wystawione przez Prezydenta oraz dowód tożsamości (wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 3 do Księgi). Możliwe jest otrzymanie stałego upoważnienia na dany rok lub określonego w czasie, dotyczącego konkretnego zadania audytowego poza planem.

Przed przystąpieniem do realizacji zadania, audytor wewnętrzny informuje pisemnie kierownika jednostki audytowanej oraz Zastępcę Prezydenta, Sekretarza lub Skarbnika sprawującego nadzór nad jednostką audytowaną na podstawie regulaminu organizacyjnego, o planowanym przeprowadzeniu zadania audytowego, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem czynności audytowych. W uzasadnionych przypadkach (np. zadanie audytowe poza planem) możliwe jest skrócenie terminu zawiadomienia.

Zarówno przy planowaniu, jak i wykonywaniu zadania audytowego, zawsze gdy jest to niezbędne i możliwe, audytor może zwracać się o informacje i pomoc do personelu jednostki audytowanej. Niezależnie od powyższego audytorzy mają zagwarantowany, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej, nieograniczony dostęp do wszelkich dokumentów, pomieszczeń i pracowników oraz innych źródeł informacji potrzebnych do przeprowadzenia audytu. Realizując zadanie audytowe audytorzy stosują techniki badania opisane w rozdziale 3.2. Księgi.

Kierownicy jednostek audytowanych mają prawo do czynnego uczestniczenia w procesie audytu wewnętrznego, a w szczególności do:

  1. zapoznania się, na każdym etapie audytu, z ustaleniami audytora,

  2. zgłaszania uwag i zastrzeżeń do ustaleń audytora.

Kierownicy i pracownicy jednostek audytowanych mają obowiązek opracowywania i przekazywania w terminie wskazanym przez audytora materiałów oraz informacji dotyczących zakresu działania ich komórek, które audytor uzna za niezbędne dla realizacji celów zadania audytowego. Przekazanie audytorom oryginałów dokumentów poddawanych badaniu oraz ich zwrot jest dokonywane za potwierdzeniem.


3.2. Techniki przeprowadzania zadania audytowego

W toku wykonywania zadania audytowego ustalenie stanu faktycznego następuje poprzez wykorzystanie różnych technik badania. Stosowane techniki audytowe uwzględniają m.in. cele zadania audytowego, zakres badania, dostępność dowodów jak i koszty przeprowadzenia audytu wewnętrznego.

Opisano poniżej przykładowe techniki przeprowadzania zadania stosowane przez audytora na etapie planowania zadania audytowego, jak również w trakcie czynności audytowych:

 1. zapoznanie się z dokumentami i zasięganie informacji – technika polegająca na przeglądzie i badaniu informacji zawartych we wszelkiego rodzaju dokumentach, w tym utrwalonych na elektronicznych nośnikach danych oraz na uzyskiwaniu informacji od osób dysponujących wiedzą na dany temat,

 2. obserwacja / oględziny – technika polegająca na obserwacji i udokumentowaniu stanu faktycznego lub przebiegu określonych czynności,

 3. weryfikacja – technika polegająca na porównaniu określonej informacji i udokumentowaniu określonej informacji z informacją pochodzącą z innego źródła (wewnętrznego lub zewnętrznego), ustaleniu czy transakcja faktycznie miała miejsce, była ważna i została prawidłowo zaksięgowana; zadaniem audytora jest ocena mechanizmów kontrolnych, poprzez weryfikację audytor uzyskuje rozsądne zapewnienie, że kontrole są powiązane z operacjami i funkcjonują właściwie,

 4. powtórne wykonanie – polega na ponownym przeprowadzeniu przez audytora operacji wykonywanych przez personel jednostki audytowanej,

 5. przeliczenie – technika polegająca na sprawdzeniu dokładności działań arytmetycznych drogą dokonania obliczeń lub weryfikacji ich poprawności przy pomocy innych obliczeń,

 6. metody analityczne, które służą do oceny zebranych informacji w wyniku porównywania ich z oczekiwaniami określonymi przez audytora. Metody analityczne mogą być pomocne przy wykrywaniu nieoczekiwanych różnic, braku różnic, pomimo, że się ich spodziewano lub błędów, nieprawidłowości, oszustw, nietypowych transakcji. Podstawowymi metodami analitycznymi możliwymi do wykorzystania w audycie wewnętrznym są: analiza wskaźnikowa (w tym: analiza wskaźników finansowych, indeksacja o wspólnej podstawie), analiza trendu (porównanie badanego parametru z bieżącego okresu do wielkości tego parametru w poprzednich okresach w celu ustalenia odchyleń), analiza prognostyczna (prognozowanie wartości analizowanej zmiennej w  przyszłych okresach w oparciu o występowanie powiązań między parametrami),

 7. rozpoznawcze badanie próbek, które wymaga spełnienia następujących kryteriów:

 • wykaz elementów populacji jest kompletny, aktualny i możliwy do zidentyfikowania,

 • do przeprowadzenia wyboru obiektów stanowiących przedmiot testu na potrzeby audytu da się zastosować system liczb losowych,

 • można ustalić poziom dopuszczalnego błędu.

podstawowe metody doboru próby stosowane w audycie wewnętrznym to:

 • losowanie statystyczne, które wymaga spełnienia warunku, aby wszystkie jednostki populacji miały równą szansę wyboru do próby, do doboru używa się tablic liczb losowych bądź odpowiednich programów komputerowych,

 • losowanie intuicyjne, poprzez dokonanie doboru na podstawie zawodowej oceny audytora i uzasadnione przez np.: wartość jednostek populacji, poziom ryzyka, poziom reprezentacyjności.

 • losowanie systematyczne (interwałowe), które wymaga wyliczenia stałego przedziału losowania, tzw. interwału, interwał wyznacza się dzieląc populację przez liczebność próby, pierwszą jednostkę do próby wybieramy losowo z przedziału od 1 do wartości interwału.

 • losowanie „na chybił trafił”, które stosuje się wtedy, gdy trudno zastosować inne metody np. kiedy jednostkom populacji nie można przyporządkowac kolejnych numerów.

8) testy, w tym m.in:

 • testy przeglądowe, które oznaczają wstępne badanie systemu, pozwalają zrozumieć zasady jego funkcjonowania i zidentyfikować mechanizmy kontrolne, które w następnej kolejności zostaną zweryfikowane przy pomocy testów zgodności, przygotowanie do przeprowadzenia testu przeglądowego polega na zapoznaniu się z obowiązującą procedurą, z istniejącym diagramem procesu lub w przypadku jego braku, na jego sporządzeniu, podstawowym celem testu jest znalezienie dowodów potwierdzających istnienie mechanizmów kontroli, np. poprzez obserwację funkcjonowania systemu na różnych etapach lub prześledzenie jednej transakcji od początku do końca,

 • testy zgodności, które dostarczają dowodów na przestrzeganie ustalonych procedur; ocenie podlega system kontroli a nie wartość transakcji, a po stwierdzeniu odstępstwa ocenia się jego istotność, przy ocenie adekwatności kontroli w trakcie testów zgodności brane są pod uwagę następujące czynniki: każda zidentyfikowana słabość systemu kontroli, każda zbędna lub niewłaściwa kontrola, kontrole, które nie funkcjonują, rezultaty wszystkich słabości systemu kontroli, istotność poszczególnych procesów, efekty kontroli uzupełniających, konsekwencje nadmiernej kontroli, skumulowany efekt w/w czynników, przeprowadzając testy zgodności audytor identyfikuje ryzyko, na jakie narażony jest urząd lub jednostka organizacyjna w wyniku słabości systemu kontroli zarządczej; wynik przeprowadzonych testów zgodności służy audytorowi do uzasadnienia celowości rekomendowanych kierownictwu działań zmierzających do usprawnienia systemu kontroli; w przypadku stwierdzenia zbyt rozbudowanych mechanizmów kontrolnych audytor zwraca uwagę kierownictwa na konsekwencje finansowe nadmiernych kontroli,

 • testy rzeczywiste, które służą zgromadzeniu dowodów kompletności, dokładności oraz ważności informacji zawartych w zapisach księgowych. Wykonywane są po testach zgodności; w zależności od wyniku testów zgodności audytor określa zakres testów rzeczywistych; pozytywny wynik testów zgodności pozwala zrezygnować lub ograniczyć zakres i skalę testów rzeczywistych; w testach rzeczywistych kontroli podlega transakcja, a nie system kontroli; w testach rzeczywistych stosuje się następujące techniki: oględziny – stwierdzenie istnienia, inwentaryzacja – stwierdzenie kompletności, próbkowanie – stwierdzenie kompletności i poprawności zapisu, obliczenia – potwierdzenie dokładności zapisu, uzgodnienie z dokumentami źródłowymi – potwierdzenie dokładności i poprawności zapisu, potwierdzenie – stwierdzenie istnienia, potwierdzenie wartości, sprawdzenie – potwierdzenie prawidłowości obliczeń, klasyfikacji, metody analityczne – potwierdzenie kompletności zapisów, prawidłowości wyliczeń; znajdują szerokie zastosowanie w audycie wewnętrznym.
 • testy gwarancji, które polegają na badaniu dokumentów źródłowych w celu weryfikacji zarejestrowanych kwot; celem audytu jest uzyskanie dowodu, że zatwierdzone kwoty odnoszą się do prawidłowych transakcji; pomagają w stwierdzeniu występowania danego zjawiska, ale nie służą do określenia jego kompletności; potwierdzenie zarejestrowania pewnych informacji/danych nie dostarcza dowodu, że wszystkie dane zostały wprowadzone i odpowiednio zapisane.


 • testy góra-dół, badanie przeprowadzane jest w odwrotnym kierunku niż w przypadku testu gwarancji dla stwierdzenia kompletności zjawiska; testy polegają na zbadaniu historii transakcji w systemie, od zaksięgowania do zainicjowania. Najczęściej przeprowadzane są na reprezentatywnej próbce transakcji, wielkość testowanej próbki transakcji jest określana wówczas w oparciu o oszacowanie ryzyka oraz metody statystyczne,

9) zaprojektowanie kwestionariuszy kontroli zarządczej.


3.3. zadania zapewniające

3.3.1. Planowanie zadania zapewniającego

W trakcie etapu planowania, audytor wewnętrzny powinien poznać zasady funkcjonowania jednostki audytowanej oraz zdarzenia, transakcje i procedury, które będą przedmiotem badania. Audytor powinien używać tych informacji do identyfikacji potencjalnych problemów, oceniania dowodów audytowych i oceny działań kierownictwa jednostki audytowanej. Jeszcze przed rozpoczęciem zadania audytor wewnętrzny określa okres, jakim ma objąć zadanie audytowe oraz planowaną datę jego zakończenia.
1   2   3   4   5   6   7

Powiązany:

Sprawozdanie z wykonania planu audytu iconSprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego

Sprawozdanie z wykonania planu audytu iconSprawozdanie z wykonania budżetu regionalnej izby obrchunkowej w kielcach oraz rocznego ramowego planu pracy w tym planu kontroli za 2011 rok

Sprawozdanie z wykonania planu audytu iconSprawozdanie z wykonania planu

Sprawozdanie z wykonania planu audytu iconSprawozdanie z wykonania planu działalności

Sprawozdanie z wykonania planu audytu iconSprawozdanie z wykonania planu zadań I wydatków

Sprawozdanie z wykonania planu audytu iconSprawozdanie z wykonania planu gospodarki odpadami

Sprawozdanie z wykonania planu audytu iconSprawozdanie merytoryczne z wykonania planu pracy za 2007 rok

Sprawozdanie z wykonania planu audytu iconSprawozdanie z wykonania planu kontroli Starostwa Powiatowego w Siedlcach za 2004 rok

Sprawozdanie z wykonania planu audytu iconSprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2010r. Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu

Sprawozdanie z wykonania planu audytu iconSprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy I Miasta Bolków za 2009 r

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom