Protokół Nr z zebrania Rady Pedagogicznej
Pobierz 23.12 Kb.
NazwaProtokół Nr z zebrania Rady Pedagogicznej
Data konwersji11.09.2012
Rozmiar23.12 Kb.
TypProtokół
Protokół Nr ……

z zebrania Rady Pedagogicznej

Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie

odbytego w dniu ………………


W posiedzeniu udział wzięli: dyrektor .............................. wicedyrektor …………………………………………….. zaproszeni goście …………………………………………… oraz nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych.


Posiedzenie Rady Pedagogicznej miało charakter: podajemy w tym miejscu typ posiedzenia Rady Pedagogicznej np.: organizacyjne, szkoleniowe, klasyfikacyjne, analityczno – programujące, podsumowujące, zwołane w trybie: pilnym, zgodnie z harmonogramem pracy Rady Pedagogicznej.


Porządek zebrania (przepisujemy porządek obrad):

 1. Otwarcie zebrania, powitanie zebranych, stwierdzenie quorum.

 2. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.

 3. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z ostatniej Rady Pedagogicznej z dnia ... (ewentualnie wprowadzenie poprawek zgłoszonych przewodniczącemu obrad).

 4. .......

 5. .......

 6. .......

 7. Sprawy różne.

 8. Uchwały i wnioski.


Przebieg zebrania

W dalszej części protokołu należy opisać przebieg zebrania trzymając się podanego porządku. Opisując przebieg zebrania należy robić to zwięźle i przejrzyście, pamiętając o stosowaniu akapitów. W przypadku przedstawiania przez kogoś informacji z narady, spotkania czy szkolenia wystarczy podać w punktach najważniejsze informacje bez ich szczegółowego opisywania. Czasami mniej istotne fakty można pominąć, ale należy to omówić z autorami wystąpień lub z przewodniczącym zebrania.

Pisząc protokół należy w odpowiednim punkcie (wynikającym z chronologicznego porządku obrad napisać, że np. „Uchwałą Rady Pedagogicznej wszyscy uczniowie klas I-III zostali promowani do klasy programowo wyższej” lub „Uchwałą Rady Pedagogicznej został zatwierdzony Szkolny Program Profilaktyki”, dodatkowo w tym miejscu należy dopisać, że uchwała została przyjęta jednomyślnie lub podać ile osób głosowało za przyjęciem uchwały, ile osób wstrzymało się od głosu, a ile osób było przeciwko przyjęciu uchwały. Natomiast w punkcie ostatnim „Uchwały i wnioski” należy jeszcze raz wypisać wszystkie uchwały podjęte na danym zebraniu podając tylko ich treść (czego dotyczy) i odpowiednio je numerując.

Analogicznie należy postąpić w przypadku wniosków. Pisząc protokół należy w odpowiednim miejscu napisać kto wystąpił z wnioskiem i czego on dotyczył np. „Kończąc posiedzenie Rady Pedagogicznej Dyrektor ZST wystąpił z wnioskiem o dokonanie pewnych zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania z zachowania”. W ostatnim punkcie protokołu należy jeszcze raz wypisać wszystkie wnioski wysunięte na danym posiedzeniu Rady Pedagogicznej odpowiednio je numerując.


Ad. 1 Otwarcie posiedzenia, kto otworzył i kto kogo przywitał, następnie stwierdzenie quorum:

 • ustawowy skład rady;

 • obecni : .....

 • nieobecni : ......

 • usprawiedliwieni : .....

 • nieusprawiedliwienia : .....

Rada pedagogiczna zatwierdziła (jednogłośnie, lub wynik głosowania)protokół z dnia XX.XX.XXXX oraz z dnia YY.YY.YYYY

Ad. 2.

…………

Ad. 3.

Realizacja punktów porządku posiedzenia – uwagi i krótko opisujemy, kto przedstawił kolejny punkt porządku, główne tezy wystąpienia (pełne wystąpienie przedstawił na piśmie …… stanowi załącznik do protokołu), treść wniosku osoby wnoszącej zmiany, stanowisko rady (ile za, przeciw, wstrzymujących się). Podajemy wyniki głosowania.

…….

Ad. 8. Uchwały i wnioski

Należy tutaj jeszcze raz wypisać wszystkie uchwały podjęte na danym zebraniu podając tylko ich treść (czego dotyczy) i odpowiednio je numerując.


Uchwały:

Nr 5/2011 Uczniowie klas I-III zostali promowani do klas programowo wyższych.

Nr 6/2011 Zatwierdzenie Szkolnego Programu profilaktyki

Nr 7/2011 w sprawie nowelizacji statutu ZST


Wnioski:

Nr 13/15/06/2011 Należy dokonać zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania z zachowania.

Wnioski, tak jak uchwały są numerowane w danym roku kalendarzowym zaczynając od numeru 1 łamanego przez dzień, miesiąc i rok czyli dokładną datę posiedzenia Rady Pedagogicznej, na którym dany wniosek został wysunięty.


Na tym posiedzenie Rady pedagogicznej zakończono.

Na tym protokół zakończono.


(Na zakończenie protokołu pod tekstem po lewej stronie czytelnie podpisuje się protokolant, na środku przewodniczący zebrania (dyrektor Szkoły), a po prawej wszyscy uczestnicy zebrania (Rada Pedagogiczna)).


Protokołował: Przewodniczący rady pedagogicznej uczestnicy zebrania

………………………………… ………………………………………

(podpis protokolanta ) (podpis dyrektora szkoły) podpisy nauczycieli


Pisząc protokół nie wolno używać korektora, jeśli się pomyliliśmy należy przekreślić pomyłkę, poprawić ją na czerwono i złożyć podpis przy poprawce wraz z datą korekty.


Błędy popełniane w trakcie pisania protokołów:

 1. Brak prawidłowego porządku obrad.

 2. Brak podawania wyniku głosowania, brak podawania nr uchwały.

 3. Brak w porządku obrad punktu „Uchwały i wnioski”.

 4. Nie trzymanie się porządku zebrania czyli pisanie protokołu w innej kolejności niż w rzeczywistości przebiegało zebranie.

 5. Nie stosowanie akapitów przez co protokół jest bardzo nieczytelny i trudno odszukać w nim istotnych informacji.

 6. Pisanie uchwał i wniosków w innych punktach, przez co trudno je odszukać.. Uchwały pisane są tylko w tym punkcie, gdzie zostały podjęte, a już w punkcie dotyczącym uchwał nie. Podobnie jest z wnioskami. 

 7. Uchwały i wnioski należy pisać krótko i zwięźle.


Słownictwo związane z porządkiem obrad:

przewodniczyć zebraniu · wystąpić z wnioskiem · wybrać przez aklamację ·zaproponować porządek obrad/zebrania · przeprowadzić wybory · dokonać wyboru · przedłożyć wniosek/ własne uwagi · złożyć oświadczenie · zabrać głos · wziąć udział w dyskusji · przegłosować propozycję · wstrzymać się od głosowania · wniosek przechodzi większością głosów/ upada / zostaje przyjęty / zostaje odrzucony · poddać pod dyskusję · wnieść poprawkę · wyrażać odmienne zdania · postawić wotum zaufania / nieufności · prosić o głos / o dopuszczenie do głosu · zaprotokołować · podjąć uchwałę · wystosować apel · zgłosić propozycję · zaprotestować · nie wyrazić zgody · przerwać / zawiesić obrady.


Osoby:

kandydat · kontrkandydat · dyskutant · oponent · uczestnik · przewodniczący.


Dyskusja:

przewlekła · ożywiona · chaotyczna · rzeczowa · odbiegająca od tematu · burzliwa · jałowa ·publiczna ·konstruktywna.


Słownictwo wyrażające następstwo czasowe:

na początku · najpierw · na wstępie · następnie · potem · później · dalej · z kolei · w dalszym ciągu · wreszcie · w końcu · na końcu · przy końcu · na zakończenie · ciągle · dopóki ... dopóty · czasami · czasem · niebawem · wkrótce · w przyszłości.


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Protokół Nr z zebrania Rady Pedagogicznej iconZałącznik do protokołu zebrania Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Tychach

Protokół Nr z zebrania Rady Pedagogicznej iconProtokół z Zebrania Rady

Protokół Nr z zebrania Rady Pedagogicznej iconProtokół z zebrania Prezydium Rady Rodziców z dnia 15. 11. 2011 r

Protokół Nr z zebrania Rady Pedagogicznej iconProtokóŁ z zebrania prezydium rady rodziców z dnia 27. 03. 2002

Protokół Nr z zebrania Rady Pedagogicznej iconProtokół Nr 1/2011 z posiedzenia Rady Pedagogicznej

Protokół Nr z zebrania Rady Pedagogicznej iconProtokóŁ z zebrania uczestnicy zebrania

Protokół Nr z zebrania Rady Pedagogicznej iconPrzykład protokołu z zebrania załOŻycielskiego protokóŁ zebrania załOŻycielskiego

Protokół Nr z zebrania Rady Pedagogicznej iconProtokół z zebrania, protokół zdawczo- odbiorczy

Protokół Nr z zebrania Rady Pedagogicznej iconProtokóŁ z zebrania

Protokół Nr z zebrania Rady Pedagogicznej iconProtokóŁ z zebrania załOŻycielskiego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom