Zakres czynności – zakres obowiąZKÓW
Pobierz 13.43 Kb.
NazwaZakres czynności – zakres obowiąZKÓW
Data konwersji21.12.2012
Rozmiar13.43 Kb.
TypDokumentacja

Projekt „Profesjonalne zarządzanie finansami a wiarygodny wizerunek NGO”

ZAKRES CZYNNOŚCI – ZAKRES OBOWIĄZKÓW


Artykuł 94 kodeksu pracy zobowiązuje pracodawców do zaznajomienia pracowników z zakresem ich obowiązków. Powinno się to odbywać przy zawieraniu umowy, jeszcze przed podjęciem pracy.


Podstawowym zadaniem dokumentu określającego obowiązki pracownika jest wyraźne sformułowanie oczekiwań pracodawcy wobec pracownika. Dokument stanowi merytoryczny załącznik do umowy o pracę, określając świadczenia na rzecz pracodawcy, do których zobowiązany jest pracownik. Jest on bardzo ważny, gdyż stanowi jedno z podstawowych kryteriów rozliczania pracownika przez pracodawcę oraz rozstrzygania sporów kompetencyjnych. Niesłychanie istotna jest zatem precyzja w jego sformułowaniu.
Rzeczywistym celem zatrudnienia pracownika jest przeniesienie na niego części odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie naszej organizacji. Tylko w takim ujęciu możemy oczekiwać, że pracownik będzie czuł się współgospodarzem organizacji i zidentyfikuje się z nią.
Brak zakresu obowiązków spowodować może:

 • brak poczucia odpowiedzialności pracownika za to co robi;

 • wytworzenie w pracowniku poczucia siebie jako obojętnego narzędzia w organizacji;

 • brak inicjatywy i kreatywnego myślenia;

 • stwarza pole do nadużyć przełożonych wobec pracowników;


Aby skutecznie uczynić pracownika współodpowiedzialnym za funkcjonowanie zakładu, nie wystarczy mu jednak wypunktować czynności, z których będzie rozliczany. Musimy równocześnie określić zasady jego odpowiedzialności oraz zapewnić warunki, aby mógł ją ponosić. Najważniejsze jest wskazanie poziomu i obszaru samodzielności pracownika. Jeżeli tego nie uczynimy - odpowiedzialność pracownika może okazać się nieegzekwowalna.

Zakres odpowiedzialności / obowiązków składa się z czterech części: 1. zakres ogólnych obowiązków pracownika, 2. zakres szczegółowych obowiązków pracownika, 3. zasady współzależności służbowej, 4. zasady odpowiedzialności pracownika.


Część A zawiera wyciąg z regulaminu pracy. Mówi o ogólnych zasadach wykonywania pracy. W tej części powinny znaleźć się zapisy m.in. o obowiązku rzetelnego wykonywania pracy, bieżącego informowania przełożonego o stanie prowadzonych spraw, terminowego rozliczania się z powierzonych zadań, przestrzegania ustalonego w organizacji porządku czy też kształtowania właściwej atmosfery w miejscu pracy.

Część B - to konkretna lista zadań wynikających z zajmowanego stanowiska. W związku z kluczową rolą tej części zajmę się nią dalej bardziej szczegółowo.
Część C opisuje zasady podporządkowania służbowego pracownika. Wskazuje osobę bezpośredniego przełożonego oraz jednoznacznie określa tzw. drogę służbową.
Zadaniem części D jest likwidacja niedopowiedzeń związanych ze sposobem rozumienia pojęcia odpowiedzialności. W szczególności podkreśla ona odpowiedzialność pracownika za zaniechania oraz brak należytej staranności w wykonywaniu pracy.

Części A, C oraz D mogą być jednakowe dla wszystkich stanowisk pracy.

Potrzebny system

Podstawowym, nagminnym błędem pracodawców bywa określanie obowiązków pracownika w oderwaniu od kontekstu organizacyjnego. W rezultacie w wielu organizacjach spotyka się bardziej lub mniej logiczną mozaikę spisów zadań, nie stanowiącą zwartego i wyraźnego systemu. Błąd ten wynika ze sposobu konstruowania zakresu obowiązków: dopasowywania obowiązków do stanowiska, podczas gdy prawidłowo to właśnie stanowisko powinno być wykreowane przez przypisane mu funkcje.


Punktem przejścia do prawidłowego skonstruowania systemu określającego obszary odpowiedzialności i podział obowiązków w forganizacji jest jasno określony cel działalności przedsiębiorstwa oraz podstawowy, rozpisany na strategicznie rozumiane funkcje, kanon zasad służący jego realizacji. Idea podziału obowiązków jest prosta: za całość funkcjonowania zakładu odpowiada jego kierownik. Może on jednak przelać część tej odpowiedzialności na swego bezpośredniego podwładnego, delegując jednocześnie na niego adekwatną część własnych uprawnień i pozostawiając sobie oczywiście prawo do nadzoru.
Aby system ten był skutecznym narzędziem zarządzania, powinien charakteryzować się czterema cechami:

 1. spójnością - nie może zawierać żadnych sprzeczności ani niekonsekwencji, poszczególne elementy powinny ze sobą harmonizować i być ze sobą w wyraźnych relacjach,

 2. szczelnością - powinien przewidywać każdą sytuację, nie dopuszczać do niedomówień, niejasności, nadinterpretacji, wykorzystywania poszczególnych elementów w sposób niezgodny z interesem organizacji,

 3. precyzją - granice między poszczególnymi obszarami odpowiedzialności powinny być dokładne i jednoznaczne, a każda potencjalna sytuacja powinna być w sposób nie budzący wątpliwości przyporządkowana konkretnemu elementowi systemu,

 4. sprawnością - powinien tworzyć optymalne warunki do realizacji celów organizacji.


Liczy się precyzja

Istotną sprawą jest określenie poziomu szczegółowości z jaką wyrażone są obowiązki pracownika. Zbyt szeroko ujęte obowiązki uniemożliwiają skuteczne egzekwowanie pracy, stwarzają pole do niepotrzebnych dyskusji, nadinterpretacji i konfliktów, a zbytnia ich ogólnikowość utrudnia jednoznaczne przypisanie funkcji do konkretnego pracownika. Z kolei zbyt wąskie i drobiazgowe określenia obowiązków prowadzić mogą do powstawania obszarów "ziemi niczyjej", a także uniemożliwiać wystarczająco elastyczne zarządzanie pracownikami. Pamiętać należy, że dokument określający zakres odpowiedzialności jest bronią obosieczną i również pracownik może powoływać się na niego w obronie własnych interesów.
Warto wskazać bardzo częsty błąd popełniany przez pracodawców. Nagminne jest mianowicie umieszczanie jako ostatni punkt zakresu obowiązków sformułowania "wykonywanie innych poleceń przełożonego". Pomijając fakt, że jest to sformułowanie bezprawne, a więc nieegzekwowalne, podważa ono powagę i sensowność całego dokumentu. Przecież, de facto w tej sytuacji można bez uszczerbku pominąć wszystkie inne punkty, a pozostawić ten jeden - sens będzie podobny. Takie sformułowanie obnaża słabość pracodawcy, który ujawnia swój brak koncepcji funkcjonowania opisywanego stanowiska, a poza tym sztucznie uzyskana szczelność dokonuje się kosztem precyzji systemu, wymuszając na pracownikach gotowość podporządkowania się potencjalnym kaprysom szefa. Pamiętać warto, że i bez takiego zabezpieczenia prawo pracy dopuszcza w szczególnych sytuacjach zatrudnienie pracownika przy czynnościach, które nie należą do zakresu jego podstawowych obowiązków.
Formułując zakresy odpowiedzialności, pamiętać należy, że są one tylko narzędziem do zarządzania pracownikami. Pracodawca powinien nie tylko egzekwować od pracownika przydzielone mu obowiązki, ale także sam nie przekraczać granic z nich wynikających oraz skutecznie stać na straży, aby nie robili tego inni.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Zakres czynności – zakres obowiąZKÓW iconZakres obowiązków, odpowiedzialności I uprawnień pomocy kuchennej Powierzam Pani niżej wymienione czynności I odpowiedzialność za ich prawidłowe wykonywanie. Postanowienia ogólne

Zakres czynności – zakres obowiąZKÓW iconZakres obowiąZKÓw wychowawcy

Zakres czynności – zakres obowiąZKÓW iconZakres I wymiar obowiąZKÓw nauczyciela akademickiego

Zakres czynności – zakres obowiąZKÓW iconCel, strategie, komitety I zakres obowiąZKÓW

Zakres czynności – zakres obowiąZKÓW iconPodstawowy zakres uprawnień I obowiązków wicedyrektora szkoły

Zakres czynności – zakres obowiąZKÓW iconZakres czynnośCI

Zakres czynności – zakres obowiąZKÓW iconRozdział XII Zakres obowiązków, uprawnień I odpowiedzialności nauczyciela I wychowawcy

Zakres czynności – zakres obowiąZKÓW iconZakres obowiąZKÓw nauczyciela – logopedy przedszkola miejskiego nr 124 w łodzi

Zakres czynności – zakres obowiąZKÓW iconM wykładu był zakres obowiązków pracowników hotelu na różnych stanowiskach

Zakres czynności – zakres obowiąZKÓW iconZakres obowiązków I uprawnień kierownika gospodarczego szkoły. Pan Radosław Topolski

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom