ProtokóŁ z udzielonego zamówienia
Pobierz 44.38 Kb.
NazwaProtokóŁ z udzielonego zamówienia
Data konwersji21.12.2012
Rozmiar44.38 Kb.
TypProtokół
PROTOKÓŁ Z UDZIELONEGO ZAMÓWIENIA


W przypadku zamówienia do 14 000 euro netto należy wypełnić część I.

W przypadku zamówienia powyżej 14 000 euro netto należy wypełnić całość.


I. INFORMACJE OGÓLNE


1.1. Nazwa i numer projektu:

Uczelnia na miarę potrzeb – program rozwojowy GWSH w Katowicach”


1.2. Priorytet/działanie/poddziałanie:

Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 – Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy 4.1.1 – Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.


1.3. Imię i nazwisko Koordynatora lub innej/ych upoważnionej/ych osoby/ób do przygotowania procedury wyboru wykonawcy:


  1. Przewodniczący Komisji ds. merytorycznych – mgr Jola Grzenia.

  2. Koordynator projektu „Uczelnia na miarę potrzeb – program rozwojowy GWSH

w Katowicach” - mgr Anna Ciołek.

  1. Kierownik Biura Projektów Rozwojowych – mgr Izabela Markiewicz - Halemba.

  2. Asystent Koordynatora projektu – Andrzej Markowicz


1.4. Opis przedmiotu zamówienia:


Zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 01.07.2011 r.:  1. Opis przedmiotu zamówienia


Przedmiotem zamówienia jest dostawa podręczników dla studentów na kierunku Kosmetologia.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:


Nr części zamówienia

Tytuł podręcznika

Autor

Ilość szt.

1

Dermatologia dla stylistów paznokci.

Praca zbiorowa pod redakcją:

dr n.med. Małgoraty Sokołowkiej-Wojdyło,

lek. med. Michała Sobjanka


100 szt.

2

Sztuka autoprezentacji i wizażu.

Ewa Fałkowska - Rękawek

100 szt.


3

Bądź piękna. Sekrety makijażu.


Roberta Jones’a

100 szt.


Kod CPV – : 22120000-7 (wydawnictwa).


1.5. Wartość szacunkowa zamówienia brutto (przy uwzględnieniu 23% podatku) w PLN łącznie na rok 2011 zgodnie z szczegółowym budżetem projektu wynosi: 17 000,00 PLN, euro: 4 428,24 wg kursu euro obowiązującego od dnia 01 stycznia 2010 – 3,839 zł.


1.6. Wartość szacunkową zamówienia ustalono w oparciu o (możliwość wyboru kilku źródeł):

  1. zebrane cenniki, foldery, katalogi, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Karty oceny

  2. oferty ze stron internetowych stanowiące załącznik nr ……….. do niniejszej Karty oceny,

  3. zapytania ofertowe, stanowiące załącznik nr ……….. wg wzoru z punktu 2.1. i 3.1. do niniejszej Karty oceny,

  4. inne materiały (jakie?) Budżet szczegółowy do projektu stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Karty oceny, utworzony na podstawie weryfikacji cen wykonanych na usługi będące przedmiotem zapytania.Podpis Koordynatora projektu

lub innej osoby upoważnionej:


…………………………......................

II. ZAPYTANIA OFERTOWE (wykreślić jeśli nie dotyczy)


2.1. Zapytanie ofertowe zostało skierowane w dniu 01.07.2011 r. drogą elektroniczną do następujących wykonawców:Lp.


Nazwa oraz dane adresowe Wykonawcy


Potwierdzenie nadania

(tak/nie)


Uzyskana odpowiedź (tak/nie)


Uwagi

1.

Księgarnia ekonomiczna Kazimierz Leki

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

e-mail: info@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

TAK

TAK

Brak

2.

MATRAS KSIĘGARNIA

ul. Stawowa 10
Katowice

email: kontakt@matras.pl.

TAK

NIE

Brak

3.

ABE Marketing Sp. z o.o.

ul. Grzybowska 37 A

00-855 Warszawa

e-mail: info@abe.pl


TAK

TAK

Brak2.2. Uzasadnienie skierowania zapytania o cenę do mniej niż 3 wykonawców: ………………………………….…nie dotyczy……………………………………………


III. WYBÓR OFERTY


3.1. Streszczenie oceny i porównania ofert/wycen:

Stanowi załącznik 2 – karta oceny ofert – zestawienie punktów


3.2. Sposób oceny ofert:

Do oceny ofert zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 01.07.2011 r. brano pod uwagę kryterium ceny – 100% :


Charakterystyka oraz opis kryterium:

Cena

Cena oferty oceniona zostanie wg poniższego wzoru:


PC = (Cmin/Cofn) x 100


PC – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie

C min – to najniższa zaoferowana cena przez wykonawców

Cofn – cena oferty ocenianej – oferty danego wykonawcy

100 – współczynnik stały


3.3. Za najkorzystniejsze uznano oferty (należy m.in. podać nazwę i adres wykonawcy):Nr części zamówienia

Rodzaj zlecenia

Wykonawca

1

Dermatologia dla stylistów paznokci.

Księgarnia ekonomiczna

Kazimierz Leki

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa


2

Sztuka autoprezentacji i wizażu.

Księgarnia ekonomiczna

Kazimierz Leki

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa


3

Bądź piękna. Sekrety makijażu.

ABE Marketing Sp. z o.o.

ul. Grzybowska 37 A

00-855 Warszawa
3.4. Uzasadnienie wyboru:


Wybrani Wykonawcy przesłali ofertę w wyznaczonym terminie, ponadto spełnił wszystkie wymogi Zamawiającego. Powyższa oferta została uznana za najbardziej konkurencyjną i mieszczącą się w zakładanym budżecie projektu.


Załączniki (przykłady):


Załącznik nr 1. - Budżety szczegółowe do projektu

Załącznik nr 2. - Karta oceny ofert – zestawienie punktów

Załącznik nr 3. – Oferty potencjalnych Wykonawców

ZATWIERDZAM:


…………………………...........................................................................................

( data i podpis Przewodniczącego Komisji ds. merytorycznych)


…………………………………………………………………………………………

( data i podpis Członka Komisji)


…………………………………………………………………………………………

( data i podpis Członka Komisji)


…………………………………………………………………………………………

( data i podpis Członka Komisji)
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

ProtokóŁ z udzielonego zamówienia iconProtokóŁ z udzielonego zamówienia

ProtokóŁ z udzielonego zamówienia iconProtokóŁ z udzielonego zamówienia

ProtokóŁ z udzielonego zamówienia iconProtokóŁ z udzielonego zamówienia

ProtokóŁ z udzielonego zamówienia iconOpis udzielonego zamówienia I. Informacje ogólne

ProtokóŁ z udzielonego zamówienia iconProtokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

ProtokóŁ z udzielonego zamówienia iconProtokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

ProtokóŁ z udzielonego zamówienia iconProtokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartości kwoty 60. 000 euro

ProtokóŁ z udzielonego zamówienia iconWywiadu udzielonego "Personel I Zarządzanie"

ProtokóŁ z udzielonego zamówienia iconRaport z ewaluacji wsparcia udzielonego beneficjentom ostatecznym w ramach projektu

ProtokóŁ z udzielonego zamówienia iconProtokóŁ z postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę oleju opałowego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom