Elementy otoczenia firmy
Pobierz 83.15 Kb.
NazwaElementy otoczenia firmy
Data konwersji21.12.2012
Rozmiar83.15 Kb.
TypDokumentacjaElementy otoczenia firmy

Źródło: M. Holder, L. Ritter, System wczesnego ostrzegania i rozpoznawania szans, Organizacja i Kierowanie
7-8/1998, s. 57
Model otoczenia przedsiębiorstwa

Źródło: Opracowanie własne (I. Penc-Pietrzak, Strategie biznesu i marketingu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000, s. 63)Warstwy i elementy otoczenia przedsiębiorstwa

Ujęcie podmiotowe

Konsumenci

Podmioty gospodarcze w obrębie branży działania

 • potrzeby i oczekiwania;

 • segmenty: status materialny, opinie i oczekiwania, wzorce konsumpcji, postrzegane korzyści użytkowania produktu;

 • cechy charakterystyczne: demograficzne, społeczne, psychologiczne, ekonomiczne

 • typ konkurencji: w zakresie potrzeb, w zakresie produktu;

 • konkurenci: liczba i wielkość potencjału, atuty i słabości, stosowane strategie, stopień integracji

Ujęcie przedmiotowe

Technologie

Procesy społeczne

Działalność regulacyjna państwa

Procesy ekonomiczne

 • zmiany: rodzaj, zakres;

 • nowe zastosowania: istniejące a nowe technologie;

 • opóźnienia, dezaktualizacja (starzenie się)

 • wartości i priorytety: środowisko, ekologia, styl życia, struktura zatrudnienia, odpowiedzialność społeczna, standardy produktów;

 • grupy nacisku

 • tworzenie prawa: grupy nacisku;

 • regulacje prawne: nakładanie się i konflikt, praktyki narzucania własnej woli;

 • ustawodawstwo podatkowe;

 • bodźce o specjalnym charakterze: motywacje wytwarzania, gwarancje finansowe

 • inflacja, deflacja: zakres, wpływ;

 • dewaluacja walut;

 • polityka fiskalna: wydatki, podatki, ulgi podatkowe, kredyty;

 • polityka monetarna;

 • bilans przychodów i wydatków;

 • kontrola płac i cen

Źródło: L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing, PWE, Warszawa 1992, s. 92
Czynniki analizy PEST


Czynniki


Polityczne

Ekonomiczne

Społeczno-kulturowe

Technologiczne

Stabilność polityki państwa

Przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej

Ustawodawstwo antymonopolowe i dotyczące ochrony konsumenta

Przepisy o ochronie środowiska

Regulacje dotyczące handlu wewnętrznego i międzynarodowego

Prawo pracy

Pomoc finansowa państwa, strefy ekonomiczne

Dostosowanie się do wymogów Unii Europejskiej

Bezrobocie

Inflacja

Dochód Narodowy Brutto

Stopy procentowe i kursy walut

Dostępność kredytów

System podatkowy

Cykle koniunktury gospodarczej

Poziom eksportu i importu

Dochód dyspozycyjny


Poziom nakładów na naukę, kulturę i oświatę

Poziom nakładów na opiekę zdrowotną

System podatkowy

Poziom ceł

Ceny paliw i energii elektrycznej

Poziom konkurencji w różnych branżach


Cechy demograficzne ludności, w tym poziom wykształcenia

Poziom dochodów

Mobilność społeczna

Styl życia

Przepływ informacji

Poziom nauki, kultury i sztuki

Świadomość ekologiczna

Aspiracje pracowników

Wymagania i oczekiwania konsumentów

Poziom technologiczny

Zgodność z normami jakości

Innowacyjność i nowoczesność technologii

Nakłady państwa na badania i rozwój

„Czystość” technologii

Transfer technologii w branży, kraju
i zza granicy

Stopień informatyzacji przedsiębiorstw
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: D. Faulkner, C. Bowman, Strategie konkurencji, Gebethner i Ska, Warszawa 1996, s. 77
Tuba (lejek) scenariuszy


Źródło: R. Krupski, Metody i organizacja planowania strategicznego w przedsiębiorstwie, Ossolineum, Wrocław 1993, s. 71Przedsiębiorstwo a przykładowe grupy stakeholders

Źródło: Opracowanie własne (I. Penc-Pietrzak, Strategie biznesu i marketingu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000, s. 66)


Mapa stakeholders dla firmy X

W zależności od stopnia złożoności otoczenia wyróżnia się jego trzy podstawowe rodzaje:

 1. Otoczenie stałe, które charakteryzują następujące cechy:

 • wyroby i usługi prawie nie ulegające zmianom w ostatnich latach;

 • stały zbiór konkurentów i klientów z nielicznymi nowo przybywającymi i ubywającymi;

 • konsekwentna polityka władz państwowych dotycząca regulacji prawnych i podatków;

 • brak nowości technicznych w konkurencyjnych dziedzinach;

 • stałość stosunków między kierownictwem a pracownikami;

 • stabilne warunki społeczne i polityczne.

 1. Otoczenie zmienne, odznaczające się następującymi cechami:

 • wyroby lub usługi ulegające umiarkowanym zmianom;

 • stały zbiór większych konkurentów przy pojawiających się i ubywających od czasu do czasu innych;

 • regulacje państwowe zmierzające w możliwym do przewidzenia kierunku (na ogół w stronę ściślejszej kontroli);

 • umiarkowane i stopniowe innowacje techniczne;

 • ewolucyjne tendencje w stosunkach pracodawców z pracownikami w dziedzinie polityki i spraw społecznych.

 1. Otoczenie burzliwe o następujących cechach:

 • ciągłe zmiany wyrobów lub usług;

 • wciąż zmieniający się układ konkurentów z wkraczaniem na rynek dużych firm;

 • nieprzewidywalne działania władz państwowych, stanowiące odbicie politycznych interakcji między społeczeństwem i różnymi grupami lansującymi ochronę konsumentów, ochronę środowiska przed zanieczyszczeniem i prawa obywatelskie;

 • zasadnicze innowacje techniczne, obejmujące wprowadzenie radykalnie zmienionej technologii, tak że poprzednia staje się przestarzała;

 • gwałtowne zmiany społeczne.Zmiany w otoczeniu są coraz szybsze, wielokierunkowe, wynikające z różnych czynników i trudniejsze do przewidzenia. W efekcie otoczenie to staje się coraz bardziej:

 • rozległe (globalizuje się rynek, wymiana informacji, skutki lokalnych kataklizmów i konfliktów);

 • zróżnicowane (pojawiają się nowe, wyspecjalizowane organizacje; wąskie i specyficzne nisze rynkowe; grupy klientów o specjalnych potrzebach);

 • niestabilne (występuje coraz krótszy okres życia produktów, coraz silniejsza konkurencja, rewolucje technologiczne, przełomy polityczne, silna i zmienna ingerencja państwa itp.);

 • kompleksowe (istnieje coraz większa współzależność procesów i zjawisk).

Punktem wyjścia w analizie otoczenia może być jego podział na ogólne (dalsze) i bliższe (rynkowe, konkurencyjne).

Otoczenie ogólne to zespół warunków tworzonych przez czynniki:

 • ekonomiczne (gospodarcze) - poziom i tempo rozwoju gospodarczego, inflacja, bezrobocie, polityka monetarna, finansowa i podatkowa itd.;

 • prawne (regulacyjno – prawne) – przepisy w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego i karnego, system sądownictwa;

 • demograficzne – liczba ludności, tempo jej przyrostu, struktura według wieku, płci, wykształcenia itd.;

 • społeczno - kulturowe - zwyczaje, normy etyczne, światopogląd, poziom kultury;

 • przyrodnicze (ekologiczne) – świadomość ekologiczna społeczeństwa, poziom zanieczyszczenia środowiska naturalnego, nakłady państwa na ochronę środowiska;

 • techniczne i technologiczne - poziom techniki, stopień opanowania technologii, nowoczesność i transfer technologii;

 • organizacyjne – liczba i struktura podmiotów działających w gospodarce oraz rodzaje powiązań między nimi;

 • międzynarodowe – regulacje Unii Europejskiej, poziom rozwoju przemysłu w różnych krajach, konkurencja międzynarodowa, sankcje i ograniczenia stosowane w handlu międzynarodowym itp.


Na otoczenie bliższe składają się natomiast podmioty (osoby, organizacje i instytucje), z którymi dane przedsiębiorstwo wchodzi w bezpośrednie związki (interakcje).

Najważniejszymi elementami są tu:

 • dostawcy,

 • nabywcy, istniejący i potencjalni konkurenci,

 • kooperanci,

 • instytucje finansowe oraz organy władzy.


Cechą otoczenia konkurencyjnego jest sprzężenie zwrotne, które oznacza, że podmioty otoczenia konkurencyjnego oddziałują na firmę, a z kolei firma ma możliwość oddziaływania na te podmioty w stopniu uzależnionym od jej pozycji konkurencyjnej


W otoczeniu przedsiębiorstwa można wyróżnić składniki, na które może ono wywierać wpływ oraz takie, na które nie jest w stanie skutecznie oddziaływać. Można więc mówić o:

 • zmiennych zależnych

 • zwyczaje konsumentów

 • życzenia konsumentów,

 • ich potrzeb

 • postawy w zakresie zakupu towarów

 • zmiennych niezależnych.

 • liczba i struktura ludności,

 • wielkość i struktura dochodów,

 • przepisy prawne,

 • nakłady państwa na naukę lub opiekę zdrowotną,

 • ogólna polityka monetarna i podatkowa


Model otoczenia przedsiębiorstwa
Źródło: Opracowanie własne (I. Penc-Pietrzak, Strategie biznesu i marketingu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000, s. 63)


Analiza PEST


Polega ona na zidentyfikowaniu oraz przeanalizowaniu potencjalnych zmian czynników politycznych, ekonomicznych, społeczno-kulturowych i technologicznych, w celu określenia och wpływu na firmę oraz możliwości dostosowania się do nich.


Czynniki

P olityczne

E konomiczne

S połeczno-kulturowe

T echnologiczne


Scenariusz stanowi pewien prawdopodobny przebieg wydarzeń w danej organizacji i jej otoczeniu. Opracowanie scenariusza umożliwia firmie podjęcie odpowiednich kroków mających na celu realizację jej wizji, gdy jest ona pożądana lub zminimalizowanie strat, gdy jest ona negatywna


Tuba (lejek) scenariuszy


Źródło: R. Krupski, Metody i organizacja planowania strategicznego w przedsiębiorstwie, Ossolineum, Wrocław 1993, s. 71
Stakeholders to inaczej „zainteresowani”, „interesariusze” lub „strategiczni kibice organizacji”, a więc grupy lub osoby (nie zaś czynniki), które mogą wywierać wpływ na decyzje przedsiębiorstwa albo być uzależnione od tych decyzji, wobec których firma ma określone zobowiązania oraz które mogą udzielać jej wsparcia


Do interesariuszy zalicza się:

 • (Interesariusze wewnętrzni)
  akcjonariuszy,
  pracowników,
  zarząd

 • (Interesariusze zewnętrzni)
  klienci,
  dostawcy,
  konkurenci,
  kooperacii,
  banki,
  inwestorzy,
  media,
  organizacja rządowe


  Analiza w postaci mapy pozwala zbudować przybliżoną hierarchię ważności stakeholders i w konsekwencji dać menedżerom istotną wskazówkę, z czyimi interesami i preferencjami przedsiębiorstwo musi się liczyć najbardziej

  Analiza ETOP
  (Environmental Threats and Opportunities Profile)

  Stanowi profil szans i zagrożeń występujących na zewnątrz firmy. Analiza ta uwzględnia zarówno elementy otoczenia dalszego,
  jak i bliższego

  Jej celem jest zidentyfikowanie i wykorzystanie pojawiających się okazji oraz określenie i unikniecie (bądź chociaż ograniczenie) mogących wystąpić zagrożeń

  Czynnik

  Punkty

  1

  2

  3

  4

  5

  Szanse


  1. Budowa autostrad i budownictwo mieszkaniowe


  2. Inwestycje dokonywane przez miasta i gminy


  3. Znalezienie inwestora strategicznego


  4. Wysokie bariery wejścia do sektora dla nowych producentów


  5. Rosnący popyt na produkty sektora


  6. Współpraca z pobliską uczelnią


  Zagrożenia


  1. Zniesienie podatku importowego


  2. Wchodzenie na polski rynek zagranicznych producentów i tej samej branży


  3. Znaczne inwestycje w Polsce największego konkurenta firmy


  4. Wyższe standardy jakościowe w związku z wejściem do UE


  5. Rosnące wymagania konsumentów


  6. Wyższe wymogi w zakresie ochrony środowiska

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Elementy otoczenia firmy iconSpołecznych problemów firmy I jej otoczenia

Elementy otoczenia firmy iconPrzykładowe pytania na egzamin Do elementów otoczenia dalszego zalicza się takie elementy jak

Elementy otoczenia firmy iconW yższa szkoła biznesu I administracji w łukowie otoczenie rynkowe firmy pojęcie otoczenia

Elementy otoczenia firmy iconOtoczenia, w którym prowadzą swoje firmy. Dodatkowo przedsiębiorcy mieli ocenić konsekwencje integracji Polski z Unią Europejską dla funkcjonowania ich firm

Elementy otoczenia firmy iconObecnego stanu przedsięwzięcia, planowanych działań, otoczenia w jakim będzie realizowane dane przedsięwzięcie, aspektów technicznych I organizacyjnych firmy, finansów oraz źródeł finansowania. Tworzony jest w celu przedstawienia, zilustrowania tego co chce się osiągnąć poprzez podjęcie odpowiednich

Elementy otoczenia firmy iconW kolumnie "Wymagania programowe podstawowe" podkreślono te elementy wiedzy, które są konieczne do uzyskania oceny dopuszczającej; niepodkreślone elementy

Elementy otoczenia firmy iconTemat: Zakładanie własnej firmy – biznesplan firmy. Czas zajęć

Elementy otoczenia firmy iconCharakterystyka firmy amadar sp z o o. 23 4 Informacje podstawowe na temat firmy 24

Elementy otoczenia firmy iconZnaczenie strategii budowania wizerunku firmy usługowej na przykładzie firmy „Doradztwo Gospodarcze Marcin Widecki”

Elementy otoczenia firmy iconKreowanie wizerunku firmy – strategia marketingowa firmy

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom