„Organizacja I prowadzenie własnej firmy”
Pobierz 38.41 Kb.
Nazwa„Organizacja I prowadzenie własnej firmy”
Data konwersji21.12.2012
Rozmiar38.41 Kb.
TypDokumentacja
Załącznik Nr 1


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


1. Szkolenie „Organizacja i prowadzenie własnej firmy” dla 60 osób bezrobotnych w zakresie przygotowania do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

1.1. Kod CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe.

1.2. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie grupowego szkolenia „Organizacja i prowadzenie własnej firmy” :

1.2.1. dla 10 osób bezrobotnych w ramach projektu systemowego „ROZWÓJ ZAWODOWY GWARANCJĄ SUKCESU” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie 6.1.3.

1.2.2. dla 50 osób bezrobotnych - szkolenie finansowane jest ze środków Funduszu Pracy w ramach Programu aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia.

1.3. Szkoleniem zostaną objęte osoby bezrobotne skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim, które deklarują gotowość rozpoczęcia działalności gospodarczej.

1.4. Czas trwania szkolenia:

1.4.1. Szkolenie powinno obejmować 30 godzin zegarowych zajęć na 1 uczestnika i składać się z części teoretycznej ( 6 godzin) i praktycznej (24 godziny).

1.4.2. Zajęcia przeciętnie nie mogą trwać mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu, maksymalnie po 8 godzin zegarowych dziennie. Jedna godzina zegarowa oznacza 1 godzinę lekcyjną (45 min.) i 15 minut przerwy.

1.4.3. Szkolenie powinno być zrealizowane w 4 grupach liczących po 15 osób.

1.4.4. Każda grupa zostanie objęta odrębną umową szkoleniową. Umowy szkoleniowe będą zawierane w terminach uzgodnionych z Wykonawcą przed rozpoczęciem szkolenia dla każdej grupy.

1.4.5. Szczegółowy harmonogram szkolenia powinien przewidywać zajęcia we wszystkie dni robocze w godzinach 800 - 1700.

1.4.6. Przewidywany termin realizacji szkolenia: czerwiec-listopad 2010r.

Szczegółowe daty rozpoczęcia i zakończenia szkoleń dla poszczególnych grup zostaną ustalone po wyborze oferty. Nie należy podawać konkretnych terminów realizacji zamówienia, ponieważ nie będą one wiążące dla Zamawiającego.

1.5. Program szkolenia powinien zawierać następujące zagadnienia:

1.5.1. Formy prawno-organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej.

1.5.2. Analiza rynku i konkurencji.

1.5.3. Ubezpieczenia społeczne – prawa i obowiązki.


Projekt systemowy pt. „ROZWÓJ ZAWODOWY GWARANCJĄ SUKCESU” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego1.5.4. Formy opodatkowania działalności gospodarczej.

1.5.5. Podatek od towarów i usług – pojęcie, przedmiot i zakres opodatkowania.

1.5.6. Podatek akcyzowy – pojęcie, przedmiot i zakres opodatkowania.

1.5.7. Tworzenie budżetu.

1.5.8. Komunikacja marketingowa- promocja i reklama.

1.5.9. Źródła finansowania przedsiębiorstw – pozyskiwanie środków.

1.5.10. Biznes plan – konstrukcja i zasady opracowywania.

1.5.11. Inne zagadnienia wynikające z bieżących potrzeb uczestników szkolenia zgłaszane w trakcie trwania szkolenia.

1.6. Zajęcia nie mogą być prowadzone metodą e-learningu.

1.7. Szkolenie powinno być zakończone egzaminem.

1.8. Absolwenci szkolenia powinni otrzymać zaświadczenia o ukończeniu szkolenia:

1.8.1. Absolwenci szkolenia finansowanego ze środków Funduszu Pracy powinni otrzymać zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zgodnie z załącznikiem 3.1 do umowy szkoleniowej.

1.8.2. Absolwenci szkolenia finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego powinni otrzymać zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zgodnie z załącznikiem 3.2 do umowy szkoleniowej.

1.9. Każda osoba powinna otrzymać za potwierdzeniem odbioru:

1.9.1. Podręcznik dotyczący organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej (nie kopiowany, zawierający aktualne informacje). Oferta powinna zawierać tytuł publikacji, imię i nazwisko autora oraz rok wydania.

1.9.2. Długopis.

1.9.3. Notatnik formatu A4 (blok w kratkę klejony min. 100 kartek format A4).

1.9.4. Teczkę z rączką do przechowywania i transportu dokumentów.

1.9.5. Materiały szkoleniowe dla 10 osób skierowanych na szkolenie w ramach projektu systemowego „ROZWÓJ ZAWODOWY GWARANCJĄ SUKCESU” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego powinny być oznaczone zgodnie z wymogami o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. (Dz. Urz. L 210/25 z 31.07.2006) oraz zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 z dnia 4 lutego 2009 r., dostępnymi na stronie http://www.efs.gov.pl .

1.10 Miejsce odbywania szkolenia: Tomaszów Lubelski.

1.10.1. Pomieszczenia i miejsca, w których będą się odbywać zajęcia powinny spełniać wymagania BHP i P.poż uregulowane w przepisach odrębnych oraz być wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb kierunku szkolenia będącego przedmiotem zamówienia.

1.10.2. Każdy uczestnik szkolenia powinien mieć zapewnione indywidualne stanowisko szkolenia wyposażone w komputer przez cały okres trwania szkolenia.


Projekt systemowy pt. „ROZWÓJ ZAWODOWY GWARANCJĄ SUKCESU” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

1.11. Celem podnoszenia jakości prowadzonego szkolenia Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić w trakcie szkolenia anonimową ankietę wśród uczestników. Ankieta powinna być przeprowadzona po zrealizowaniu 25% zajęć i dotyczyć oceny szkolenia przez uczestników. Ankiety oraz ich analizę Wykonawca powinien niezwłocznie po ich przeprowadzeniu wśród uczestników szkolenia dostarczyć Zamawiającemu.

1.12. W przypadku szkolenia dla 10 osób bezrobotnych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

1.12.1. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania wszystkich oryginalnych dokumentów potwierdzających realizację szkolenia do 31.12.2020r.

1.12.2. Wykonawca zobowiązany jest do zarejestrowania instytucji szkoleniowej w internetowej bazie ofert szkoleniowych dostępnej na stronie internetowej: www.inwestycjawkadry.pl i aktualizowania w tej bazie informacji o każdym szkoleniu otwartym organizowanym w ramach w/w Projektu nie rzadziej niż raz w miesiącu.

1.12.3. Wykonawca do rozliczenia szkolenia powinien dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające wydatki poniesione w związku z realizacją szkolenia.

1.13. Podana w ofercie cena powinna obejmować ogólny koszt szkolenia za wszystkich uczestników oraz koszt jednej osobogodziny szkolenia (jedna osobogodzina szkolenia = cena szkolenia / liczba godzin szkolenia / liczba osób na szkoleniu).

1.14. Przed podpisaniem umowy Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu: 1.14.1. Harmonogram szkolenia na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 7.2.

1.14.2. CV kadry dydaktycznej przewidzianej do realizacji szkolenia.


2. Szkolenie „Pierwsza pomoc przedmedyczna i ogólne zasady BHP i P.POŻ. w zakładzie pracy” dla 70 osób bezrobotnych.

2.1. Kod CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe.

2.2. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie grupowego szkolenia „Pierwsza pomoc przedmedyczna i ogólne zasady BHP i P.POŻ. w zakładzie pracy” dla osób bezrobotnych w ramach Programu aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia.

2.3. Szkolenie powinno być zrealizowane w 4 grupach liczących maksymalnie do 18 osób.

2.3.1. Każda grupa zostanie objęta odrębną umową szkoleniową. Umowy szkoleniowe będą zawierane w terminach uzgodnionych z Wykonawcą przed rozpoczęciem szkolenia dla każdej grupy.

2.4. Czas trwania szkolenia:

2.4.1. Szkolenie powinno obejmować 30 godzin zegarowych zajęć na 1 uczestnika i składać się z części teoretycznej ( 6 godzin) i praktycznej (24 godziny).

2.4.2. Zajęcia przeciętnie nie mogą trwać mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu, maksymalnie po 8 godzin zegarowych dziennie. Jedna godzina zegarowa oznacza 1 godzinę lekcyjną (45 min.) i 15 minut przerwy.


Projekt systemowy pt. „ROZWÓJ ZAWODOWY GWARANCJĄ SUKCESU” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społeczneg


2.4.3. Szczegółowy harmonogram szkolenia powinien przewidywać zajęcia we wszystkie dni robocze w godzinach 800 - 1700.

2.4.4. Przewidywany termin realizacji szkolenia: czerwiec-listopad 2010r.

Szczegółowe daty rozpoczęcia i zakończenia szkoleń dla poszczególnych grup zostaną ustalone po wyborze oferty. Nie należy podawać konkretnych terminów realizacji zamówienia, ponieważ nie będą one wiążące dla Zamawiającego.

2.5. Program szkolenia powinien zawierać następujące zagadnienia:

2.5.1. Moduł I – Pierwsza pomoc przedmedyczna – 15 godzin, w tym 12 godzin zajęć praktycznych i 3 godziny zajęć teoretycznych.

2.5.1.1. Rozpoznawanie stanów bezpośredniego zagrożenia.

2.5.1.2. Bezpieczeństwo miejsca zdarzenia oraz własne.

2.5.1.3. Wzywanie pomocy.

2.5.1.4. Korzystanie z zabezpieczeń.

2.5.1.5. Udrażnianie i zabezpieczanie dróg oddechowych.

2.5.1.6. Prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci.

2.5.1.7. Obsługa AED – automatycznego defibrylatora zewnętrznego.

2.5.1.8. Pozycja boczna ustalona (kiedy, jak i dlaczego).

2.5.1.9. Usuwanie ciała obcego z dróg oddechowych u dorosłych i dzieci (zadławienie).

2.5.1.10. Reakcje alergiczne.

2.5.1.11. Zasłabnięcia i omdlenia.

2.5.1.12. Postępowanie przy bólach w klatce piersiowej.

2.5.1.13. Postępowanie przy udarze mózgu.

2.5.1.14. Postępowanie we wstrząsie.

2.5.1.15. Rozpoznawanie i zabezpieczanie urazów (złamania, urazy głowy i kręgosłupa/ podtopienia).

2.5.1.16. Postępowanie w zabezpieczaniu ran (krwawienie, krwotok).

2.5.1.17. Postępowanie przy wypadku drogowym.

2.5.1.18. Cukrzyca.

2.5.1.19. Napad drgawkowy.

2.5.1.20.Porażenie prądem.

2.5.1.21. Oparzenia

2.5.1.22. Zestaw pierwszej pomocy.

2.5.2. Moduł II - Szkolenie BHP i P.POŻ. na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180 poz. 1860 z późn. zm.) – 15 godzin, w tym 12 godzin zajęć praktycznych i 3 godziny zajęć teoretycznych.

2.6. Zajęcia nie mogą być prowadzone metodą e-learningu.

2.7. Szkolenie powinno być zakończone egzaminem.

2.8. Absolwenci szkolenia powinni otrzymać po 2 zaświadczenia o ukończeniu szkolenia:

1.8.1. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej zgodnie z załącznikiem Nr 3.1 do umowy szkoleniowej.

1.8.2. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzienie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z załącznikiem Nr 3.3 do umowy szkoleniowej.

2.9. Każda osoba powinna otrzymać za potwierdzeniem odbioru:

2.9.1. Podręcznik dotyczący udzielania pierwszej pomocy (nie kopiowany, zawierający aktualne informacje). Oferta powinna zawierać tytuł publikacji, imię i nazwisko autora oraz rok wydania.

2.9.2. Długopis.

2.9.3. Notatnik formatu A4 (blok w kratkę klejony min. 100 kartek format A4).

2.9.4. Teczkę z rączką do przechowywania i transportu dokumentów.

2.10 Miejsce odbywania szkolenia: Tomaszów Lubelski.


2.10.1. Pomieszczenia i miejsca, w których będą się odbywać zajęcia powinny spełniać wymagania BHP i P.poż uregulowane w przepisach odrębnych oraz być wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb kierunku szkolenia będącego przedmiotem zamówienia.

2.10.2. Każdy uczestnik szkolenia powinien mieć zapewnione indywidualne stanowisko do szkolenia.

2.11. Celem podnoszenia jakości prowadzonego szkolenia Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić w trakcie szkolenia anonimową ankietę wśród uczestników. Ankieta powinna być przeprowadzona po zrealizowaniu 25% zajęć i dotyczyć oceny szkolenia przez uczestników. Ankiety oraz ich analizę Wykonawca powinien niezwłocznie po ich przeprowadzeniu wśród uczestników szkolenia dostarczyć Zamawiającemu.

2.12. Podana w ofercie cena powinna obejmować ogólny koszt szkolenia za wszystkich uczestników oraz koszt jednej osobogodziny szkolenia (jedna osobogodzina szkolenia = cena szkolenia / liczba godzin szkolenia / liczba osób na szkoleniu).

2.13. Przed podpisaniem umowy Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu szczegółowy harmonogram szkolenia na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 7.2.


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

„Organizacja I prowadzenie własnej firmy” iconTemat: Zakładanie własnej firmy – biznesplan firmy. Czas zajęć

„Organizacja I prowadzenie własnej firmy” iconProwadzenia własnej działalności gospodarczej, przedstawienie praktycznych aspektów, korzyści I zagrożeń wynikających z prowadzenia własnej firmy. Spotkanie będzie również dobrą okazją do nawiązania bezpośrednich kontaktów z firmami z regionu Koszalina

„Organizacja I prowadzenie własnej firmy” iconOrganizacja pracy własnej

„Organizacja I prowadzenie własnej firmy” iconOrganizacja pracy własnej I szefa

„Organizacja I prowadzenie własnej firmy” iconHarmonogram kursu „Prowadzenie małej firmy”

„Organizacja I prowadzenie własnej firmy” iconTemat: Sam sobie szefem, czyli o korzyściach z prowadzenia własnej firmy

„Organizacja I prowadzenie własnej firmy” iconDotacji unijnych, zakładania własnej firmy, wiedzy o możliwościach I pomocy oferowanej przez pracodawców. Organizatorzy mają nadzieję, że konferencja „Business Works” pomoże studentom znaleźć odpowiedzi na te pytania

„Organizacja I prowadzenie własnej firmy” iconPojęcia z zakresu makroekonomii I mikroekonomii. Będą rozumieli zasady funkcjonowania rynku oraz jego uczestników. Słuchacze poznają też możliwości założenia własnej firmy I podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem nią

„Organizacja I prowadzenie własnej firmy” iconKa warsztatów dotyczyć będzie między innymi prowadzenia negocjacji wynagrodzeń, organizacji własnego czasu, technik skutecznej prezentacji, zakładania I prowadzenia własnej firmy. Ponadto uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z Programem Student na Rynku Pracy oraz poznania tajników komunik

„Organizacja I prowadzenie własnej firmy” iconOrganizacja Bezpieczeństwa I Współpracy w Europie jest ogólnoeuropejską organizacją zrzeszającą 55 państw, głównie europejskich ale wśród członków organizacji

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom