Temat dnia: Przedstawiamy zwierzęta domowe
Pobierz 28.6 Kb.
NazwaTemat dnia: Przedstawiamy zwierzęta domowe
Data konwersji11.09.2012
Rozmiar28.6 Kb.
TypDokumentacja
SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH


NAZWISKO I IMIĘ NAUCZYCIELA: Kukawska Elżbieta

KLASA: II e

SZKOŁA: Podstawowa

MIEJSCOWOŚĆ: Janikowo

DATA PRZEPROWADZENIA ZAJĘCIA: 24.X.2002 r.


KRĄG TEMATYCZNY: Ssaki i ptaki w Polsce

TEMAT DNIA: Przedstawiamy zwierzęta domowe

TREŚCI PROGRAMOWE:

Ssaki i ptaki hodowane w Polsce. Budowa i sposoby odżywiania. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100. Mnożenie i dzielenie w zakresie 30.

Rozwijanie tempa czytania ze zrozumieniem.

Rozpoznawanie czasowników, rzeczowników i przymiotników.

Odtwarzanie treści tekstu po jednorazowym czytaniu. Inscenizowanie czytanych tekstów – drama, dialogi bezpośrednie.

Gry dramowe obejmujące rozmowę i działanie na temat faktów ze świata przyrody.

Rysowanie, wycinanie – przedstawianie zjawisk, wydarzeń realnych i fantastycznych.

Słuchanie utworów muzycznych i odgłosów zwierząt.


TREŚCI DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH (zapis w dzienniku):

Utrwalenie wiadomości o ptakach i ssakach połączone z wielozdaniowymi wypowiedziami na temat wiersza J. Brzechwy „KWOKA”. Kolejność wykonywania działań w obliczeniach rachunkowych. Inscenizacja wiersza „KWOKA”. Zabawy rytmiczno – ruchowe przy muzyce.


CELE OGÓLNE:

 • wdrażanie do uważnego słuchania wszelkich form przekazu

 • kształtowanie umiejętności posługiwania się poprawnym językiem w mowie

 • kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów literackich

 • doskonalenie umiejętności wykonywania 4 działań w pamięci

 • rozwijanie umiejętności pełnego realizowania własnych pomysłów

 • wdrażanie do dokładnego wykonywania poleceń

 • kształcenie estetycznego, rytmicznego poruszania się

 • rozpoznawanie cech właściwych ptakom i ssakom


CELE SZCZEGÓŁOWE – uczeń:

 • skoncentruje uwagę na słuchanie

 • opowie i opisze o skojarzeniach i wrażeniach z wysłuchanego utworu

 • rozróżni głosy zwierząt i zapisze ich nazwy,

 • właściwie określi cechy zwierząt,

 • przedstawi ruchem treść piosenki,

 • dokona podziału zwierząt na ptaki i ssaki,

 • wskaże cechy ptaków i ssaków, oraz cechy różniące je,

 • starannie wypełni kontury zwierząt,

 • właściwie przedstawi ruchem wybrane zwierzę,

 • poprawnie wykona działania zachowując kolejność,

 • właściwie odczyta hasła – polecenia,

 • opowie w kilku zdaniach treść wiersza,

 • szybko przeczyta cicho wiersz,

 • właściwie wskaże rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki,

 • wykona dekorację do inscenizacji,

 • czyta wiersz z właściwą intonacją,

 • przygotuje z grupą inscenizację wiersza,

 • dokona oceny inscenizacji i samooceny.


METODY :


Wg W. Okonia waloryzacyjna z dominacją dramy, inscenizacji.


FORMY PRACY:

indywidualna jednolita i zróżnicowana,

zbiorowa jednolita,

grupowa zróżnicowana, jednolita


ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Kaseta z nagraniami, magnetofon,

Wiersz „ KWOKA” J. Brzechwy z pozycji „ 100 BAJEK”,

Ilustracje przedstawiające zwierzęta hodowlane w Polsce,

Załącznik ze zwierzętami, karty pracy, brystol, zszywacze, klej, nożyczki, kredki.


LITERATURA: 1. PROGRAM NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ” – JUKA;

 2. J. OCHENDUSZKO, „ PLANOWANIE PRACY DYDAKTYCZNEJ NAUCZYCIELA”;

 3. „SCENARIUSZE ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH DLA KLAS 1- 3 ”, Poznań WOM;

 4. „ NAUCZANIE ZINTEGROWANE W KLASACH 1 – 3 – SCENARIUSZE ZAJĘĆ” – JUKA;

 5. M. Frindt, „ PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI”;

 6. R. Laskowski, „PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI – J. POLSKIEGO”;

 7. Z. Cydzik, „NAUCZANIE MATEMATYKI W KLASACH I – III”;

 8. U. Smoczyńska – Nachtman, „ZABAWY I ĆWICZENIA PRZY MUZYCE”;

 9. M. A. Szymańska, „DRAMA W NAUCZANIU POCZĄTKOWYM”.PRZEBIEG ZAJĘĆ

Czynności ucznia

Obszar aktywności

Przewidywane osiągnięcia ucznia

EwaluacjaUczniowie słuchają utworu „Kura” z Suity „Ptaki”.muzycznaUczeń koncentruje uwagę na słuchaniu utworuUczniowie prezentują swoje wrażenia i skojarzenia po wysłuchaniu utworupolonistycznaW kilku zdaniach opowie skojarzenia i wrażenia z wysłuchanego utworu.

Uczniowie słuchają głosów zwierząt i zapisują ich nazwy.muzyczno - polonistycznaUczeń rozróżnia głosy zwierząt i zapisuje właściwie ich nazwy.Uczniowie opisują w kilku zdaniach wybrane zwierzę wskazując jego cechy.polonistyczno -przyrodniczaUczeń określa właściwe cechy zwierząt.

Uczniowie śpiewają piosenkę „Mruczek i kaczka” ilustrując ją jednocześnie ruchem.muzyczno - ruchowaUczeń przedstawia ruchem treść piosenki.Uczniowie segregują ilustracje ze zwierzętami na dwa zbiory (załącznik 1-12) określając cechy ptaków i ssaków (karta pracy Nr 1).przyrodniczaUczeń dokonuje podziału zwierząt na ptaki i ssaki, właściwie określa cechy tych grup zwierząt i właściwie wypełnia kartę pracy. Wskaże różnice między ssakami i ptakami.Uczniowie w zespołach zakolorowują kontury zwierząt.plastycznaUczeń starannie wypełni kontury wybranych zwierząt.Uczniowie przedstawiają za pomocą ruchu wybrane przez siebie zwierzę.polonistyczna - dramaUczeń właściwie uchwyci i przedstawi ruchem wybrane zwierzę.Uczniowie obliczają działania i przyporządkowują wyniką litery i odczytują polecenia (karta pracy Nr2)matematyczno - polonistycznaUczeń poprawnie obliczy działania i odczyta hasła.Uczniowie cicho czytają wiersz „Kwoka”.polonistycznaUczeń powie kilka zdań na temat treści wiersza.Uczniowie naśladują głos zwierząt z wiersza wskazując je na ilustracjach.emisyjnaUczeń właściwie naśladuje głosy zwierząt.Uczniowie cicho czytają wiersz „Kwoka” wypisując części mowy (karta pracy Nr 3)polonistycznaUczeń szybko czyta tekst wiersza i wskazuje właściwe rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki.Uczniowie wycinają kolorowane zwierzęta i naklejają je na obręcz dopasowaną do głowy. Grupowi wykonują napis REŻYSER.technicznaUczeń szybko i sprawnie posługuje się nożyczkami zachowując bezpieczeństwo podczas pracy wykonywania dekoracji do inscenizacji.Uczniowie głośno czytają wiersz dodając własną intonację.polonistycznaUczeń czyta z zachowaniem właściwej intonacji, określa co można zrobić z tym wierszem.Uczniowie w grupach przygotowują inscenizację wiersza „Kwoka”ćwiczenia dramoweUczeń współdziała w zespole, podporządkowuje się reżyserowi, dokonuje własnej interpretacji postaci.Uczniowie przedstawiają przygotowane inscenizacje i dokonują najlepszej interpretacji.inscenizacjaUczeń dokonuje oceny inscenizacji i własnej samooceny gry. Przyznaje tytuł najlepszego aktora.Opracowała mgr Elżbieta Kukawska


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Temat dnia: Przedstawiamy zwierzęta domowe iconScenariusz lekcji języka polskiego w klasie I gimnazjum. (14. 11. 2002r.) Temat: Historię czapli przedstawiamy w różny sposób

Temat dnia: Przedstawiamy zwierzęta domowe iconKarta pracy temat: Płazy – zwierzęta dwuśrodowiskowe

Temat dnia: Przedstawiamy zwierzęta domowe iconZupy żurek staropolski 9 zł Rosół z makaronem 8 zł Barszcz z pasztecikiem 9 zł Flaki domowe 9 zł Zupa dnia 7 zł dania głÓwne

Temat dnia: Przedstawiamy zwierzęta domowe iconScenariusz zajęć zintegrowanych w grupie dzieci 3,4-letnich Temat tygodnia: Zwierzęta z ogrodu zoologicznego

Temat dnia: Przedstawiamy zwierzęta domowe iconTemat bloku: w krainie baśni temat dnia : króL I królowa nie tylko w bajkach. Cel główny

Temat dnia: Przedstawiamy zwierzęta domowe iconPrzedstawiamy zwiastun naszej oferty

Temat dnia: Przedstawiamy zwierzęta domowe iconNotatka – zadanie domowe

Temat dnia: Przedstawiamy zwierzęta domowe iconPrzedstawiamy szanownym koleżankom I kolegom piosenki na nasze spotkanie w Gołaszewie

Temat dnia: Przedstawiamy zwierzęta domowe iconKonsument – gospodarstwo domowe – rynek

Temat dnia: Przedstawiamy zwierzęta domowe iconZadanie domowe List do koleżanki

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom