Statut niepublicznej szkoły podstawowej dialogu kultur – etz chaim
Pobierz 1.05 Mb.
NazwaStatut niepublicznej szkoły podstawowej dialogu kultur – etz chaim
strona1/8
Data konwersji11.09.2012
Rozmiar1.05 Mb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4   5   6   7   8
STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

DIALOGU KULTUR – ETZ CHAIM

WE WROCŁAWIU


Podstawa prawna


 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty, (Dz. U. Nr 6-7, poz. 329) z pozostałymi zmianami, znowelizowana 7 września 2007 r. oraz 19 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 56, poz. 458).
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 10, poz. 96).
 1. Rozporządzenie MEN z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 35/07).
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz prowadzenia egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz. 2046 z 2004 r.).
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 156, poz. 1046).
 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 186, poz. 1246).
 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz. U. Nr 156, poz. 1047).
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487).
 1. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz.17).
 1. Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89 z 2009 r., poz.730).
 1. Rozporządzenie MEN z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie realizacji przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie (Dz. U. Nr 67, poz. 756).
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. Nr 168, poz. 1324).
 1. Rozporządzenie MEN z 17 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie MEN z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 1. Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2011 r. o wychowaniu fizycznym.
 1. Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.(Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.).


Na podstawie art. 84 ust. 1, w związku z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) organ prowadzący szkołę - Fundacja Dialog Kultur – Etz Chaim uchwala, co następuje:


I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Program kształcenia jest dostosowany do przepisów prawa oświatowego, obowiązującego szkoły publiczne i niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych.

Pedagogiczny nadzór nad działalnością szkoły sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.

Organem prowadzącym jest Fundacja Dialog Kultur - Etz Chaim. Podstawą prawną do działalności Szkoły jest wpis do ewidencji szkół niepublicznych oraz statut szkoły.

§ 2

1. Szkoła Podstawowa we Wrocławiu, jest 6-letnią szkołą o pełnej strukturze klas oraz oddziałem przedszkolnym, działającym zgodnie z przepisami prawa oświatowego obowiązującymi w szkołach niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej.

2. Szkoła umożliwia uczniom zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz ustawą z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku narodowym, podtrzymywanie tożsamości narodow ej i językowej mniejszości żydowskiej.

§ 3

Szkoła Podstawowa nosi nazwę w brzmieniu: Szkoła Podstawowa Dialogu Kultur Etz Chaim we Wrocławiu. Siedzibą Szkoły jest budynek dydaktyczny położony we Wrocławiu przy ulicy Żelaznej 57.

§ 4

 1. Wszyscy uczniowie, rodzice i pracownicy stanowią społeczność Szkoły.

 2. Szkoła zapewnia uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

 3. Dobro dziecka jest najwyższą wartością chronioną przez Szkołę – organizuje się profil kształcenia stosownie do potrzeb i możliwości uczniów.

 4. Szkoła preferuje humanistyczną wizję człowieka, dba o kształtowanie dojrzałych osobowości wychowanków, którzy będą umieli nieustannie podejmować trud własnego rozwoju.

 5. Szkoła inicjuje sytuacje, w których uczeń chce sam zdobywać wiedzę oraz rozwijać swoje talenty i zainteresowania.

 6. Szkoła odkrywa i pielęgnuje wartości kultury żydowskiej, budzi poczucie tożsamości, jednocześnie kształcąc w duchu tolerancji i szacunku dla różnych religii, narodowości i kultur oraz integruje uczniów różnych wyznań i o różnych korzeniach etnicznych.

 7. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej i językowej mniejszości żydowskiej, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz ustawą z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

II. CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 5

Głównym celem Szkoły jest kształcenie i wychowanie uczniów oparte na odpowiedzialności za siebie i innych członków społeczności. Ponadto wyposażenie w wiedzę i kompetencje na wysokim poziomie, aby stał się on odpowiedzialnym, kreatywnym i wrażliwym członkiem społeczności, w której funkcjonuje: rodziny, miasta, kraju, świata oraz aby potrafił wykorzystywać własny potencjał i dostosowywać się do szybko zmieniającej się rzeczywistości, ucząc się przez całe życie.

§ 6

1. Zadania Szkoły:

Wychowanie oparte jest na następujących ideach wychowawczych:

 1. wspomagania wychowawczej roli rodziny,

 2. upowszechniania zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości, wrażliwości, życzliwości dla drugiego człowieka,

 3. udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, 

 4. kształtowanie nawyków społecznego współżycia i współdziałania w zespole,

 5. nabywanie umiejętności porozumiewania się,

 6. wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej i narodowej,

 7. kształtowanie postaw prozdrowotnych i edukację ekologiczną,


Działalność dydaktyczna zgodna jest z obowiązującymi programami i planami nauczania oraz umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

 1. sprawnego posługiwania się językiem ojczystym i obcym,

 2. nauk przyrodniczych, matematycznych, technicznych oraz informatycznych,

 3. kompetencji społecznych i obywatelskich,

 4. kreatywności i przedsiębiorczości,

 5. umiejętności odbierania i wyrażania uczuć za pośrednictwem takich środków wyrazu,
  jak muzyka, teatr, literatura i sztuki wizualne,

 6. indywidualizowania procesu nauczania.2. Postawione cele i zadania Szkoła realizuje poprzez:

 1. naukę w mało licznych oddziałach klasowych,

 2. stosowanie aktywnych metod nauczania,

 3. ocenianie zgodnie z przyjętymi w szkole standardami i kryteriami,

 4. stosowanie zróżnicowanych metod pedagogicznych, uwzględniających

indywidualne predyspozycje dziecka,

 1. prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć korekcyjnych, kompensacyjno-wyrównawczych, logopedycznych,

f) zatrudnianie kadry o najwyższych kwalifikacjach zawodowych i pedagogicznych,

g) organizowanie zajęć wyjazdowych (wycieczek i/lub „zielonej szkoły”),

h) uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych.

§ 7

Realizując zadania systemu oświaty, szkoła wypełnia warunki ustawowe przewidziane dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej, które stanowią:


 1. obowiązek realizowania programów nauczania uwzględniających podstawy,

 2. programowe obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących oraz przedmiotów związanych ze specyfiką szkoły,

 3. obowiązek stosowania ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej zasad klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów,

 4. obowiązek prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania ustalonej dla szkół publicznych,

 5. obowiązek zatrudniania nauczycieli przedmiotów obowiązkowych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.

III. ORGANY SZKOŁY

Organami szkoły są:

 • Dyrektor,

 • Rada Pedagogiczna,

 • Samorząd Uczniowski.

§ 8
Dyrektor szkoły


 1. Dyrektora Szkoły zatrudnia Zarząd Fundacji Dialog Kultur - Etz Chaim zwany dalej Zarządem Fundacji.

 2. Do obowiązków Dyrektora należy opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych Szkoły oraz kierowanie całokształtem działania Szkoły,
  a w szczególności:

 1. przyjmowanie uczniów oraz prowadzenie ich spraw w oparciu o przepisy Ministra Edukacji Narodowej, informowanie dyrektorów szkół rejonowych o realizowaniu przez ich uczniów obowiązku szkolnego w tutejszej szkole,

 2. sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stworzenie warunków do harmonijnego ich rozwoju, współdziałanie z samorządem uczniowskim, jeżeli samorząd funkcjonuje
  w Szkole,

 3. zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki,

 4. pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców,

 5. dbałość o powierzone przez prowadzącego mienie Szkoły, ścisłe realizowanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,

 6. wnioskowanie do Zarządu Fundacji w sprawie rozwoju bazy materialno-technicznej Szkoły,

 7. realizowanie zarządzeń Zarządu Fundacji oraz uchwał Rady Pedagogicznej, zgodnie
  z jej kompetencjami stanowiącymi,

 8. okresowe informowanie Zarządu Fundacji o wynikach działania Szkoły,

 9. występowanie do organów ścigania w sytuacji zaistnienia przypadku znieważenia nauczyciela.

 1. Dyrektor Szkoły ma prawo do:

 1. wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom Szkoły,

 2. wnioskowania do Zarządu Fundacji w sprawie zatrudnienia i zwalniania pracowników Szkoły,

 3. wnioskowania do Zarządu Fundacji w sprawie premiowania i nagradzania pracowników, a także udzielania kar porządkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 4. przyjmowania uczniów do Szkoły,

 5. oceny pracy nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela,

 6. decydowania o wewnętrznej organizacji pracy Szkoły i jej funkcjonowania bieżącego,

 7. współdecydowania z Zarządem Fundacji o wykorzystaniu środków finansowych przyznanych na działalność Szkoły,

 8. wnioskowania do Zarządu Fundacji w sprawie zmian w Statucie,

 9. powołania (po uzgodnieniu z Zarządem Fundacji) asystenta dyrektora, przy czym:

 10. zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności asystenta ustala Dyrektor Szkoły,

 11. obsada stanowiska asystenta należy do wyłącznej kompetencji Dyrektora Szkoły,

 12. reprezentowania Szkoły na zewnątrz i podpisywania dokumentów i korespondencji,

 13. podejmowania decyzji w sprawie odbywania praktyk studenckich w Szkole przez słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych, a także w sprawie wolontariatu.

 1. Dyrektor Szkoły odpowiada przed Zarządem Fundacji za:

 1. poziom uzyskiwanych przez Szkołę wyników nauczania i wychowania oraz za opiekę nad dziećmi,

 2. zgodność funkcjonowania Szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego statutu,

 3. bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie Szkoły i podczas zajęć organizowanych przez Szkołę oraz za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektów szkolnych,

 4. prowadzenie zgodnie z przepisami dokumentacji pracowniczej (w zakresie określonym przez pracodawcę) i uczniowskiej,

 5. bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.

 1. W przypadku nieobecności Dyrektora, trwającej nie dłużej niż jeden miesiąc, jego obowiązki pełni upoważniony pisemnie przez niego członek Rady Pedagogicznej.
  W przypadku dłuższej nieobecności dyrektora – nauczyciela zastępującego wyznacza Zarząd Fundacji.

 2. Zapis ust. 5 stosuje się w przypadku, gdy w Szkole nie powołano asystenta.

§ 9

Rada Pedagogiczna


Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki nad uczniami.


 1. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni, bez względu na wymiar czasu pracy i formę zatrudnienia.

 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

 3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, na zaproszenie jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, zaproszeni goście. Mają oni głos doradczy.

 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

 5. Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności
  co najmniej ½ członków rady.

 6. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.

 7. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw, które mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 8. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

 1. zatwierdzanie planów pracy szkoły formalnie wnoszonych przez Dyrektora,

 2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

 3. ustalenie szczegółowych kryteriów oceniania zachowania uczniów,

 4. wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z przyczyn nieusprawiedliwionych,

 5. podejmowanie uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Fundacji o przeniesienie ucznia do szkoły rejonowej drogą administracyjną,

 6. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
  w szkole, wymagających jednak uzgodnienia z Zarządem Fundacji.

 1. Rada Pedagogiczna ma prawo wnioskować do Dyrektora szkoły w sprawie zmian
  w Statucie.


  1   2   3   4   5   6   7   8

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Statut niepublicznej szkoły podstawowej dialogu kultur – etz chaim iconStatut niepublicznej Szkoły Podstawowej w Popowie

Statut niepublicznej szkoły podstawowej dialogu kultur – etz chaim iconStatut niepublicznej Zawodowej Szkoły

Statut niepublicznej szkoły podstawowej dialogu kultur – etz chaim iconZałącznik nr 3 do Statutu Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Strzebielwie

Statut niepublicznej szkoły podstawowej dialogu kultur – etz chaim iconZałącznik nr 2 do Statutu Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Strzebielewie

Statut niepublicznej szkoły podstawowej dialogu kultur – etz chaim iconS t a t u t niepublicznej szkoły podstawowej stowarzyszenia kulturalno -oświatowego w wysokiej

Statut niepublicznej szkoły podstawowej dialogu kultur – etz chaim iconZałącznik nr 1 do Statutu Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Strzebielewie Program wychowawczy

Statut niepublicznej szkoły podstawowej dialogu kultur – etz chaim iconStatut Szkoły Podstawowej nr 3 zatwierdzony uchwałą nr 1/10 na posiedzeniu Rady Szkoły w dniu 07. 12. 2010 r

Statut niepublicznej szkoły podstawowej dialogu kultur – etz chaim iconStatut szkoły podstawowej w śWIĘcieńcu § Nazwa I siedziba szkoły

Statut niepublicznej szkoły podstawowej dialogu kultur – etz chaim iconStatut szkoły podstawowej nr 4

Statut niepublicznej szkoły podstawowej dialogu kultur – etz chaim iconStatut szkoły podstawowej nr 4

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom