Rachunkowość budżetowa obejmuje procesy
Pobierz 51.35 Kb.
NazwaRachunkowość budżetowa obejmuje procesy
Data konwersji22.12.2012
Rozmiar51.35 Kb.
TypDokumentacja

 1. Rachunkowość budżetowa obejmuje procesy:

 1. gromadzenie

 2. rozdysponowywanie

 3. wydatkowanie

środków publicznych dla wszystkich jednostek sektora finansów publicznych.

 1. Wymień rodzaje rachunkowości budżetowej:

 1. rachunkowość wykonania budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych

 2. rachunkowość jednostek i zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych

 3. ewidencja podatków oraz nie podatkowych dochodów budżetowych

 1. Podstawowymi zadaniami rachunkowości budżetowej są:

 1. zadanie informacyjne

 2. zadanie kontrolne

 3. zadanie sprawozdawczo-analityczne

 1. Odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości ponosi kierownik jednostki sektora finansów publicznych.

 2. Główny księgowy ponosi odpowiedzialność w zakresie:

 1. prowadzenia rachunkowości jednostki budżetowej

 2. wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi

 3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym

 4. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 1. Do podstawowych aktów prawnych w oparciu o które funkcjonuje rachunkowość budżetowa należą:

 1. ustawa o rachunkowości

 2. ustawa o finansach publicznych.

 1. Szczególne zasady rachunkowości budżetowej zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 18 grudnia 2001r w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa.

 2. Zasady rachunkowości budżetowej obejmują:

 1. ewidencję wykonania budżetu

 2. ewidencję majątku trwałego

 3. wycenę poszczególnych składników aktywów i pasywów

 4. sporządzanie sprawozdań finansowych

 1. Wzorcowe plany kont dla jednostek sektora finansów publicznych są wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Finansów.

 2. Wzorcowe plany kont są podstawą do opracowania zakładowych planów kont.

TEST II

 1. Podstawą finansów publicznych jest proces gromadzenia oraz rozdzielania zasobów pieniężnych.

 2. System budżetowy to całokształt:

 1. norm prawnych,

 2. zasad organizacyjnych,

 3. reguł postępowania

regulujących w danym państwie prowadzenie gospodarki budżetowej.

 1. Podstawową instytucją finansów publicznych jest budżet.

 2. Budżet państwa jest planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwowej strefy budżetowej.

 3. Budżet publiczny dzielimy na:

 1. budżet państwa,

 2. budżety gmin, powiatów i województw.

 1. Dysponentami głównymi środków budżetowych są państwowe jednostki budżetowe, które posiadają odrębną część w budżecie państwa.

 2. W jednostkach budżetowych środki budżetowe nie wykorzystane do końca roku są zwracane do budżetu.

 3. W NBP i w jednostkach budżetowych do rachunku budżetowego prowadzi się subkonto:

 1. wydatków,

 2. dochodów.

 1. Według ustawy o finansach publicznych funkcjonują następujące podmioty sektora finansów publicznych:

 1. jednostki budżetowe,

 2. zakłady budżetowe,

 3. gospodarstwa pomocnicze,

 4. środki specjalne,

 5. fundusze celowe.

 1. Metoda budżetowania netto polega na włączeniu do budżetu tylko wyniku finansowego danej jednostki.

 2. Podstawowe zasady budżetowe to:

 1. zasada jedności,

 2. zasada powszechności,

 3. zasada roczności,

 4. zasada szczegółowości.

 1. Klasyfikacja budżetowa to usystematyzowany wykaz dochodów i wydatków budżetowych, określający za pomocą symboli cyfrowych i nazw podziałki budżetowej wg:

 1. organów państwowych i samorządowych,

 2. źródeł i form dochodów,

 3. przeznaczenia i rodzajów wydatków.

 1. Klasyfikacja budżetowa ma charakter:

 1. podmiotowy,

 2. przedmiotowy,

 3. rodzajowy.

 1. Cechy gospodarki finansowej jednostek budżetowych:

 1. kasowy charakter ich planów finansowych,

 2. plan finansowy jednostki finansowej stanowi cząstkę budżetu państwa lub samorządu terytorialnego,

 3. uniezależnienie wydatków budżetowych od dochodów budżetowych.

 1. Jednostkami budżetowymi nazywamy jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, których dochody i wydatki są objęte budżetem metodą brutto.

 2. Zakład budżetowy to jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych, która odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania, a koszty swojej działalności pokrywają z przychodów własnych.

 3. Wymień podstawowe cechy gospodarstwa pomocniczego:

 1. prowadzone jest przez jednostki budżetowe,

 2. tworzone jest na podstawie decyzji kierownika macierzystej jednostki budżetowej,

 3. nowo utworzone gospodarstwo może otrzymasz budżetu dotację,

 4. działalność ma charakter produkcyjno-usługowy,

 5. podstawą gospodarki finansowej gospodarstwa jest jego plan finansowy.

 1. Środki specjalne są to środki finansowe, gromadzone przez jednostki budżetowe na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

Przeznacza się je na:

 1. określone cele wskazane w ustawie lub uchwale, na podstawie której te środki utworzono

 2. cele wskazane przez darczyńcę lub spadkobiercę,

 3. remont lub odtworzenie mienia uszkodzonego lub utraconego, za które wpłynęło odszkodowanie.

 1. Fundusz celowy jest funduszem ustawowo powołanym przed dniem wejścia z życie ustawy o finansach publicznych.

 2. Nowe fundusze celowe tworzy się na podstawie specjalnych ustaw mających szczególny charakter w stosunku do ustawy o finansach publicznych.

TEST III

 1. Jednostki budżetowe posiadają własny rachunek bieżący do obsługi swojej działalności.

 2. Wydatkiem budżetowym jest każda kwota podjęta z rachunku bieżącego jednostki budżetowej niezależnie od jej przeznaczenia.

 3. Księgowe ujęcie wydatków budżetowych realizuje się przy pomocy kont:

 1. Fundusz jednostki,

 2. Koszty według rodzaju.

 1. Ewidencja analityczna do konta „Rachunek bieżący jednostek budżetowych” (subkonto wydatków) prowadzona jest przy

 1. karcie wydatków,

 2. rejestrze wydatków.

 1. Kosztem jest wyrażone wartościowo celowe zużycie środków gospodarczych jednostki, wynagrodzenia z narzutami, wartość usług obcych oraz inne np. podatki i opłaty związane z działalnością jednostki budżetowej w danym okresie.

 2. Wydatki budżetowe muszą być ponoszone na podstawie podziałki klasyfikacji budżetowej ustalonych w planie finansowym jednostki budżetowej.

 3. Przekazanie środków budżetowych przez jednostkę budżetową dysponentowi niższego stopnia nie jest wydatkiem budżetowym.

 4. Prowadzenie ewidencji analitycznej do konta „ Rachunek bieżący jednostki budżetowej” wymusza potrzeba kontroli wykonania wydatków budżetowych np. klasyfikacja budżetowa.

 5. Wszystkie księgowania na koncie (130)” Rachunek bieżący jednostki budżetowej” dokonuję się na podstawie wyciągu bankowego.

 6. Suma wydatków jednostki budżetowej może być wyższa od sumy środków otrzymanych od dysponenta wyższego stopnia:

 1. Nie

 1. Niewykorzystane środki budżetowe jednostka musi oddać do budżetu na koniec roku.

 2. Podstawą zapisów księgowych lub dokonania wydatków i kosztów są następujące dowody księgowe:

 1. zewnętrzne obce,

 2. zewnętrzne własne,

 3. wewnętrzne.

 1. Otrzymanie środków od dysponenta wyższego stopnia na finansowanie wydatków jednostka budżetowa księguje przy użyciu kont:

 1. Wn „Rachunek bieżący jednostki”,

 2. Ma „Rozliczenie wydatków budżetowych”.

 1. Przy ewidencji analitycznej wydatków, karty wydatków prowadzi się odrębnie dla każdego paragrafu klasyfikacji budżetowej w ramach danego rozdziału.

 2. Rejestr wydatków obejmuje tylko wydatki jednego rozdziału, bez uwzględnienia kosztów czyli zachodzi konieczność prowadzenia dodatkowego rejestru kosztów.

 3. Konto 9223)”Rozliczenie wydatków budżetowych” służy do ewidencji środków:

 1. Wn- przenoszenie na podstawie sprowadzenia zrealizowanych wydatków na konto 800,

 2. Wn- przelewy środków finansowania dysponenta niższego stopnia,

 3. Ma- wpływy środków finansowania od dysponenta niższego stopnia.

 1. Przeksięgowanie zrealizowanych wydatków budżetowych dokonywane jest przy użyciu konta:

 1. Wn „Rozliczenie wydatków budżetowych”,

 2. Ma „Fundusz jednostki”.

 1. Finansowanie jednostek budżetowych realizowane jest przy pomocy specjalnego rachunku bankowego czyli rachunku bieżącego jednostki budżetowej.

 2. W jednostkach i zakładach budżetowych ewidencjonuje się koszty tylko w zespole 4 a prowadzenie konta 400”Koszty według rodzaju” jest obligatoryjne.

 3. Konto (130)”Rachunek bieżący jednostek budżetowych” (subkonto wydatków) koresponduje w zakresie realizowania wydatków z następującymi kontami:

 1. „Rozliczenie wydatków budżetowych”,

 2. „Fundusz jednostki”,

 3. „Kasa”,

 4. „Rozrachunki i rozliczenia”.

TEST IV

 1. Dowodem budżetu nazywamy wpływ na rachunek bieżący jednostki budżetowej z tytułu wypłat zakwalifikowanych do dochodu budżetu.

 2. Dochody pobrane przez jednostkę budżetową muszą być przez tę jednostkę:

 1. sprawdzone,

 2. rozliczone,

 3. zaksięgowane,

 4. przelane do urzędu skarbowego.

 1. Rodzaje dochodów jednostek budżetowych to:

 1. przypisane,

 2. nieprzypisane.

 1. Przypis to zobowiązanie podatkowe lub nie podatkowe wobec budżetu, stanowiące obciążenie konta płatnika na podstawie decyzji administracyjnej lub decyzji wydanej w wyniku kontroli, a odpis to kwota zmniejszająca zobowiązanie płatnika czyli zmniejszająca przypis.

 2. Ewidencję dochodów budżetowych prowadzi się na następujących kontach:

 1. „Rachunek bieżący jednostki budżetowej”,

 2. „Należności z tytułu dochodów budżetowych”,

 3. „Rozliczenie dochodów budżetowych”,

 4. „Przychody i koszty ich uzyskania”,

 5. „Fundusz jednostki”.

 1. Organy stanowiące jednostkę samorządu terytorialnego mogą określić na podstawie ustawy o finansach publicznych zasady i tryb umorzenia, odroczenie lub rozkładanie na raty spłaty należności nieściągalnych.

 2. Przeksięgowanie zrealizowanych dochodów budżetowych na podstawie sprawozdania o dochodach budżetowych(Rb-27 lub Rb-27S) realizuje się przez zapis na kontach:

 1. strona Wn konta „Fundusz jednostki”,

 2. strona Ma konta „Rozliczenie dochodów budżetowych”.

 1. Na koncie „Należności z tytułu dochodów budżetowych” księguje się po stronie Wn przypisane dochody budżetowe.

 2. Przelew zrealizowanych dochodów do urzędu skarbowego lub budżetu gminy księgowany jest na kontach:

 1. Wn- „Rozliczenie dochodów budżetowych”,

 2. Ma- „Rachunek bieżący jednostek budżetowych”.

 1. Zapisy księgowe na koncie „Rachunek bieżący jednostki budżetowej” dokonywane muszą być w oparciu o wyciąg bankowy.

TEST V

 1. Dodatni wynik finansowy to zysk.

 2. Ujemny wynik finansowy to strata.

 3. Składniki wpływające na wynik finansowy to:

 1. otrzymywanie dotacji przedmiotowych i podmiotowych,

 2. składniki majątkowe w cenie zakupu lub nabycie z konta,

 3. przychody finansowe z konta,

 4. pozostałe przychody z konta.

 1. Do ustalenia wyniku finansowego w sposób księgowy służy konto „Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy” (860).

 2. W zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych wynik finansowy ustala się przez przeniesienie w końcu roku sumie poniesionych kosztów na stronę Wn konta (860), a na stronę Ma tego konta sumę uzyskanych przychodów.

 3. Wynik finansowy netto w zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych ustala się przeksięgowując z datą ostatniego dnia roku na stronę Wn konta (860) podatki obciążające wynik finansowy oraz inne obowiązkowe rozliczenia z budżetem.

 4. W zakładach budżetowych rozliczeniu z budżetem podlega:

 1. osiągnięty wynik netto,

 2. nadwyżka środków obrotowych.

 1. Osiągnięty zysk netto w gospodarstwach pomocniczych podlega wpłacie do budżetu w wysokości 50% jego wartości, a pozostałe 50% jest przeznaczone na potrzeby własne gospodarstw pomocniczych.

 2. Wymień konta(grupy kont) korespondujące z kontem (860) przy ustaleniu wyniku finansowego:

 1. przychody konta 700;730;760;750,

 2. różnice konta zespołu 0;1;2;3;6,

 3. pozostałe konta zespołu 7,

 4. koszty według rodzaju (400),

 5. rozliczenie kosztów (490).

 1. Saldo konta(860) podlega przeksięgowaniu pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego na konto „Fundusz jednostki” (800) w roku następnym ( w księgach nowego roku).

TEST VI

 1. Sprawozdawczość budżetowa to zestawienie liczbowe sporządzone według podziału klasyfikacji budżetowej w samych narastających od początku roku do końca roku sprawozdawczego.

 2. Do sporządzenia sprawozdań budżetowych zobowiązani są:

 1. dysponenci środków budżetowych wszystkich stopni,

 2. inne podmioty w zakresie wykonywanych zadań budżetowych,

 3. zarządy samorządów terytorialnych,

 4. urzędy skarbowe i izby skarbowe.

 1. System sprawozdawczości jest dostosowany do struktury budżetu czyli dysponenci niższego stopnia przekazują sprawozdania dysponentom wyższego stopnia.

 2. Sprawozdania dzielą się na:

 1. jednostkowe,

 2. łączne,

 3. zbiorcze.

 1. Sprawozdania należy sporządzać w sposób rzetelny.

 2. Dane w sprawozdaniach wykazywane są w zakresie:

 1. planu,

 2. wykonania.

 1. Sprawozdanie Rb-27 lub Rb-27S dotyczy wykonania planu dochodów budżetowych.

 2. Sprawozdanie Rb-28 lub Rb-28S dotyczy wykonania planu wydatków budżetowych.

 3. Sprawozdanie Rb-30 dotyczy wykonania planów finansowych zakładów budżetowych.

 4. Sprawozdanie Rb-31 dotyczy wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych.

 5. Sprawozdanie Rb-32 dotyczy wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych.

 6. Kontrola finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych dotyczy procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem.

 7. W świetle ustawy o finansach publicznych kontrola prawidłowości gospodarki finansowej powinien odbywać się w formie:

 1. kontroli finansowej,

 2. audytu wewnętrznego.

 1. Wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dokonuje główny księgowy.

 2. Dowodem dokonania wstępnej kontroli jest podpis na dokumencie.

 3. Główny księgowy ma prawo w razie ujawnienia nieprawidłowości odmówić podpisania dokumentów i zawiadomić o tym pisemnie kierownika jednostki.

 4. Audyt wewnętrzny obejmuje:

 1. badanie dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych,

 2. ocenę systemu gromadzenia środków publicznych i ich dysponentów,

 3. ocenę efektywności i gospodarności.

 1. Procedury audytu wewnętrznego są dla jednostek funkcjonujących w ramach administracji rządowej czyli Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, urzędy wojewódzkie, urzędy skarbowe oraz kancelarie: Sejmu, Senatu, Prezydenta.

 2. Istotą dyscypliny finansów publicznych jest porównanie wykonania ze stanem wymaganym, ustalenie rozbieżności, ustalenie przyczyn ich powstania, podjęcie działań mających na celu usunięcie nieprawidłowości.

 3. Obowiązek przestrzegania zasad gospodarki finansowej nakłada na wszystkich dysponentów środków publicznych przestrzeganie zasad gospodarki finansowej.

 4. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest np.

  1. zaniechanie, ustalenie, pobranie i dochodzenie należności Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego,

  2. przekroczenia uprawnień do dokonywania zmian w budżecie i planach finansowych,

  3. przekazanie dochodów uzyskanych przez jednostkę budżetową na wydatki ponoszone w tej jednostce.

 5. Karami za naruszenie dyscypliny finansów publicznych są:

  1. upomnienie,

  2. nagana,

  3. kara pieniężna,

  4. zakaz pełnienia funkcji kierowniczych.

 6. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest niezależna od odpowiedzialności karnej.

 7. Organami prawa w rozpatrywaniu spraw o naruszenie dyscypliny finansów publicznych są:

  1. resortowe komisję orzekające przy ministrze,

  2. komisję orzekające przy wojewodzie,

  3. komisję orzekające przy Regionalnych Izbach Obrachunkowych,

  4. Główna Komisja Orzekająca przy Ministrze Finansów jako organ drugiej instancji.

 8. Kontrolę wykonania budżetu przeprowadzają jego wykonawcy czyli Kierownicy i główni księgowi dysponentów środków budżetowych wszystkich stopni.

 9. Realizację dochodów budżetowych dozorują urzędy i izby skarbowe.

 10. Kontrola realizacji budżetu państwa sprawowana jest przez:

  1. Sejm,

  2. Najwyższą Izbę Kontroli,

  3. Narodowy Bank Polski,

  4. Radę Ministrów,

  5. organ kontroli skarbowej.

 11. Kontrolę nad budżetami samorządów terytorialnych sprawują Regionalne Izby Obrachunkowe.

 12. Regionalne izby obrachunkowe sprawują kontrolę nad działalnością samorządów terytorialnych w zakresie:

  1. spraw finansowych,

  2. dokonują kontroli ich gospodarki finansowej,

  3. trybu realizacji zamówień publicznych.

 13. Zadaniem kontroli jest:

  1. porównanie wykonania ze stanem wymaganym, ustalenie rozbieżności,

  2. ustalenie przyczyn ich powstania oraz podjęcie działań mających na celu usunięcie nieprawidłowości.

 14. Ze względu na czas przeprowadzenia wyróżniamy kontrolę:

  1. wstępną,

  2. bieżącą,

  3. następną.

 1. Ze względu na sposób ustalania stanu faktycznego wyróżniamy kontrolę:

  1. faktyczną- ustalenie stanu rzeczywistego przez odpowiednią obserwację,

  2. dokumentalną- stan faktyczny ustala się na podstawie dokumentów.

 2. Ze względu na podmiot kontrolujący wyróżniamy kontrolę:

  1. zewnętrzną,

  2. wewnętrzną.

 1. Kontrola kompleksowa obejmuje całokształt zagadnień finansowych jednostki, dzieli się na:

   1. problemową,

   2. doraźną,

   3. sprawdzającą.

 1. Po przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który podpisują:

  1. inspektor,

  2. kierownik kontrolowanej jednostki,

  3. główny księgowy.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Rachunkowość budżetowa obejmuje procesy iconTemat : Rachunkowość, definicja, funkcje cechy rachunkowości Rachunkowośc

Rachunkowość budżetowa obejmuje procesy iconZespół procesów psychicznych I fizjologicznych określający podłoże ludzkich zachowań I ich zmian to procesy motywacyjne. Procesy te ukierunkowują zachowanie

Rachunkowość budżetowa obejmuje procesy iconRachunkowośĆ zarządcza wykłAD I rachunkowośĆ

Rachunkowość budżetowa obejmuje procesy iconUchwała budżetowa

Rachunkowość budżetowa obejmuje procesy icon§ 2 Szkoła jest jednostką budżetową. § 3

Rachunkowość budżetowa obejmuje procesy iconLinia budżetowa gospodarstw domowych

Rachunkowość budżetowa obejmuje procesy iconPolityka budżetowa funkcja alokacyjna Alokacja

Rachunkowość budżetowa obejmuje procesy iconVI. Procesy pracy I wynagradzania Praca, procesy pracy, przedsiębiorstwo1

Rachunkowość budżetowa obejmuje procesy iconWykład z polityki gospodarczej Temat 5 Polityka fiskalna (budżetowa)

Rachunkowość budżetowa obejmuje procesy iconRachunkowośĆ instytucji ubezpieczeniowych dr hab prof. Us ksenia Czubakowska rachunkowośĆ instytucji ubezpieczeniowych

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom