Umowa najmu domku letniskowego
Pobierz 10.18 Kb.
NazwaUmowa najmu domku letniskowego
Data konwersji22.12.2012
Rozmiar10.18 Kb.
TypDokumentacja
UMOWA NAJMU DOMKU LETNISKOWEGO


zawarta w dniu .................................. w Warszawie pomiędzy Mieczysławem RYWCZYŃSKIM zamieszkałym w Warszawie (01-496) przy ul. ........................................... legitymującym się dowodem osobistym serii ..... nr ....................... zwanym dalej Wynajmującym, a Panem/Panią ................................................................. zamieszkałym w .................................................... przy ul. ..................................................... legitymującym się dowodem osobistym (paszportem) serii ....... nr ............................, zwanym dalej Najemcą.


§ 1.

Wynajmujący zobowiązuje się do wynajęcia Najemcy domku letniskowego znajdującego się w Wilkasach-Zalesiu przy ul. Świerkowej 6, na okres od dnia................................ godz. 17.00 do dnia................................... godz. 10.00, to jest .......... dni.


§ 2.

Wynajmujący zobowiązuje się do oddania w najem, w terminie określonym w § 1, domku letniskowego dla maksymalnej liczby ośmiu (8) osób, a Najemca do terminowego odbioru określonego w § 1 jako pierwszy dzień pobytu oraz zwrotu w terminie określonym w §1 jako ostatni dzień pobytu, a także do uiszczenia opłaty za wynajem oraz wpłacenie kaucji gwarancyjnej.

Przekazanie i odbiór domku letniskowego oraz nadzór nad realizacją warunków umowy, w imieniu Wynajmującego, sprawował będzie Pan/Pani ........................................................... .................................................................................................................................................


§ 3.

Cena wynajmu wynosi ............ zł za dobę. Kwota należna za okres najmu będzie uiszczona w całości najpóźniej w chwili objęcia domku przez Najemcę.


§ 4.

Najemca zobowiązany jest używać domku letniskowego zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem. Najemca nie może dokonywać zmiany wystroju wnętrza. Stan techniczny urządzeń i wyposażenia oraz estetyka pomieszczeń domku letniskowego i jego otoczenia, nie mogą być, w dniu odbioru przez Wynajmującego, w stanie pogorszonym w stosunku do stanu w jakim był domek letniskowy przekazany Najemcy.


§ 5.

Najemca nie może, użyczać albo oddawać domku letniskowego w podnajem innym osobom. Większa liczba osób niż określona w § 2 może być w domku letniskowym wyłącznie za zgodą Wynajmującego, po uzgodnieniu warunków określonych w § 3.


§ 6.

Palenie tytoniu może się odbywać wyłącznie poza pomieszczeniami domku letniskowego. Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, dbanie o porządek oraz sprzątanie wewnątrz i na zewnątrz domku, podczas całego okresu trwania wynajmu, należy do Najemcy. Ewentualne skutki nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych obciążają w całości Najemcę. Za przestrzeganie zasad porządku publicznego i współżycia sąsiedzkiego odpowiedzialny jest Najemca. Organizowanie głośnych imprez, a także spotkań towarzyskich z osobami z zewnątrz (nie zamieszkałymi w domku na warunkach zawartych w umowie) jest niedopuszczalne.


§ 7.

Najemca nie może bez zgody Wynajmującego zabierać ze sobą do domku letniskowego zwierząt domowych (psy, koty, itp.). Ewentualna zgoda Wynajmującego będzie zawarta w aneksie do umowy z uwzględnieniem treści §§ 3, 8 i 9.


§ 8.

Najemca, w chwili odbioru domku, jest zobowiązany do wpłaty kaucji gwarancyjnej w wysokości .............. zł.


§ 9.

Kaucja gwarancyjna podlega zwrotowi Najemcy niezwłocznie po oddaniu domku letniskowego, w części nie wykorzystanej na pokrycie ewentualnych szkód w domku letniskowym i jego wyposażeniu powstałych w trakcie wynajmu, zwłaszcza uchybieniom treści § § 4, 5, 6, 7 (w tym palenie tytoniu wewnątrz domku). Jeżeli kaucja gwarancyjna nie rekompensuje powstałej szkody, Najemca zobowiązuje się do pokrycia szkody w pełnym wymiarze kosztów jej usunięcia, w dniu zwrotu domku.


§ 10.

Najemca, tytułem zadatku, uiści na adres podany przez Wynajmującego kwotę w wysokości 30% całkowitej kwoty wynajmu, to jest ................... zł.


§ 11.

Niniejsza umowa dochodzi do skutku pod warunkiem otrzymania przez Wynajmującego kwoty zadatku w wysokości określonej w § 10 oraz dokładnie wypełnionego i podpisanego egzemplarza umowy.


§ 12.

Rezygnacja z wynajmu (bez względu na przyczynę), lub nieodebranie przez Najemcę domku letniskowego w ciągu 24 godzin od terminu określonego w § 2, uważa się za odstąpienie Najemcy od niniejszej umowy.

Wpłacony zadatek w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi.


§ 13.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


§ 14.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymuje każda ze stron.


WYNAJMUJĄCY NAJEMCA


(imię i nazwisko) (imię i nazwisko)

Strona z 2

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Umowa najmu domku letniskowego iconUmowa najmu lokalu użytkowego umowa najmu

Umowa najmu domku letniskowego iconWzór umowy najmu lokalu użytkowego umowa najmu lokalu

Umowa najmu domku letniskowego iconUmowa najmu samochodu

Umowa najmu domku letniskowego iconUmowa najmu nieruchomośCI

Umowa najmu domku letniskowego iconUmowa najmu parkingu

Umowa najmu domku letniskowego iconUmowa najmu lokalu

Umowa najmu domku letniskowego iconUmowa najmu serwera

Umowa najmu domku letniskowego iconUmowa najmu lokalu użytkowego nr it / /10

Umowa najmu domku letniskowego iconUmowa najmu lokalu użytkowego

Umowa najmu domku letniskowego iconUmowa najmu lokalu mieszkalnego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom